Stelsel van algemene preferenties (SAP)

Importeert uw onderneming producten uit ontwikkelingslanden of minst ontwikkelde landen? Deze rubriek helpt u het SAP van de EU te begrijpen.

Over het SAP

Het huidige stelsel van algemene preferenties (SAP) van de EU (Verordening (EU) nr. 978/2012) wordtsinds 1 januari 2014 toegepast. In november 2023 is de toepassing van deze SAP-verordening verlengd tot december 2027, in afwachting van de goedkeuring van een herziene SAP-verordening door het Europees Parlement en de Raad van de EU.

De drie regelingen van het stelsel, de algemene SAP-regeling, de SAP ± stimuleringsregeling en het „alles behalve wapens” -stelsel (EBA-regeling) worden versterkt door de preferenties aan te passen en ervoor te zorgen dat zij een grotere impact hebben.

Voor het SAP in aanmerking komende landen zijn opgenomen in bijlage I bij de SAP-verordening. De landen die voor de nieuwe SAP-preferenties in aanmerking komen, zijn opgenomen in bijlage II. De begunstigden van „alles behalve wapens” zijn opgenomen in bijlage IV.

Hoe een aanvraag kan worden ingediend voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, SAP +, is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 978/2012 en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 155/2013 van de Commissie.

Regels van oorsprong

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve „Oorsprongsregels Self Assessment tool (ROSA)” in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent, kunt u een inleiding vinden over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Regels van oorsprong

Waar vind ik de regels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in de volgende juridische documenten:

Er zij op gewezen dat het hier gaat om uitgebreide regelgeving die niet alleen betrekking heeft op de oorsprong. De gids van de Commissie voor gebruikers over de SAP-oorsprongsregels (deoorsprongsregels van de Europese Unie voor het SAP: Een gids voor gebruikers) bevat een niet-officiële geconsolideerde versie van de wettekst betreffende de SAP-oorsprongsregels.

Is mijn product van oorsprong uit een SAP-begunstigd land?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief met een lagere of nultarief in het kader van het SAP, moet uw product van oorsprong zijn uit een SAP-begunstigd land. Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit een SAP-begunstigd land indien het

 • geheel en al verkregen zijn in een begunstigd land of
 • die zijn verkregen in een begunstigd land waarin materialen zijn verwerkt die niet geheel en al zijn verkregen, maar een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, zoals omschreven in de productspecifieke regels in bijlage 22-03 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie, bijlage
  22-03, bevat twee reeksen regels: één voor de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen, één voor alle andere SAP-begunstigde landen.

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regelsin handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel betreffende de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) van niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke handelingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkleding- en chemische sector

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

In het SAP staat de tolerantieregel de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, zolang het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 15 % van het gewicht van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem vallen, andere dan verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 15 % van de prijs af fabriek van het product voor andere industrieproducten dan textiel en kleding

Er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in aantekening 6 en aantekening 7 van bijlage A bij de lijst in bijlage 22-03.

Deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen.

Cumulatie

Het SAP voorziet in de volgende manieren om de oorsprong te cumuleren:

 • Bilaterale cumulatie, waardoor materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden meegeteld alsof zij van oorsprong zijn uit het SAP-begunstigde land wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • Regionale cumulatie, waardoor cumulatie binnen bepaalde regionale groepen van landen mogelijk is. Momenteel geldt dit voor:

Groep I

 • Cambodja
 • Indonesië
 • Laos
 • Myanmar/Birma
 • de Filipijnen
 • Vietnam *

* Vietnam zal vanaf 1 januari 2023 niet langer in aanmerking komen voorhet SAP.

Groep III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Dankzij deze cumulatie kunnen ingevoerde materialen uit landen van dezelfde groep als van oorsprong worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Bijlage 22-05 bevat bepaalde bijzondere voorwaarden voor textielproducten en bepaalde producten die zijn uitgesloten van regionale cumulatie in bijlage 22-04.

 • Transregionale cumulatie, waardoor begunstigde landen van groep I en groep III het materiaal van het andere land als van oorsprong kunnen gebruiken. Deze cumulatie is onderworpen aan een verzoek dat niet automatisch wordt ingewilligd. Momenteel is er een dergelijke cumulatie.
 • Uitgebreide cumulatie, waardoor een begunstigd land cumulatie kan aanvragen met een land waarmee de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten. Deze cumulatie is momenteel niet van toepassing.
 • Door cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije kunnen materialen van oorsprong uit die drie landen worden beschouwd als van oorsprong uit een begunstigd land wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Landbouwproducten die onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem vallen, zijn uitgesloten van dit soort cumulatie.

Afwijkingen

Onder specifieke voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om soepeler oorsprongsregels voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen mogelijk te maken. Een dergelijke afwijking is toegestaan aan Kaapverdië en is momenteel van kracht.

Overige voorschriften

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten van het protocol (zoals ontoereikende be- of verwerking of regel van niet-wijziging).

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van het SAP-begunstigde land naar de EU worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden verricht als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • toevoeging of aanbrenging van merken, etiketten, zegels of documentatie om te waarborgen dat aan specifieke binnenlandse voorschriften van het land van invoer wordt voldaan
 • conservering van producten in goede omstandigheden
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van naleving van de regel, zoals:

 • vervoerscontractuele documenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijsmateriaal op basis van markering of nummering van colli
 • bewijsmateriaal met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is toegestaan in het kader van het SAP-stelsel.

Oorsprongsprocedures

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De oorsprongsprocedures in verband met een aanvraag voor een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten zijn vastgesteld in de artikelen 60 en 70 tot en met 112 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe aanspraak kan worden gemaakt op preferenties of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Oorsprongsverklaring

 • Voor invoer in de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan 500 EUR voor kleine zendingen of 1,200 EUR voor persoonlijke bagage.

Bewijzen van oorsprong

Exporteurs van de begunstigde landen kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is door middel van een attest van oorsprong dat kan worden opgesteld door

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur is opgesteld op een factuur, pakbon, paklijst of ander handelsdocument waaruit de goederen en de exporteur kunnen worden geïdentificeerd. De tekst van het attest van oorsprong is opgenomen in bijlage 22-07 bij Verordening (EU) 2015/2447. Voor de regels betreffende het attest van oorsprong wordt voornamelijk verwezen naar artikel 92 en artikel 93 van die verordening.

Na 30 juni 2020 is het bewijs van oorsprong om aanspraak te maken op preferentiële tariefbehandeling in het kader van het SAP een attest van oorsprong dat is afgegeven door exporteurs die in het begunstigde land zijn geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). Certificaten formulier A worden na deze datum niet meer aanvaard.

Gezien de verstoring als gevolg van de COVID-19-pandemie kan echter om een verlenging van de overgangsperiode worden verzocht. De landen waar het REX-systeem als gevolg van de pandemie niet kon worden uitgerold of gebruikt, kunnen in aanmerking komen voor een andere verlenging van de overgangsperiode tot en met 31 december 2020, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/750. Raadpleeg de REX-website voor regelmatige updates.

Het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Het SAP is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het begunstigde land en de EU
 • controles van de oorsprong van de producten worden uitgevoerd door de douaneautoriteiten van het begunstigde land, maar indien nodig kunnen de Commissie of de autoriteiten van de EU-lidstaten aan dergelijke onderzoeken deelnemen.
 • zodra de controle is afgerond, delen de autoriteiten van het begunstigde land de resultaten mee aan de verzoekende autoriteiten van de EU-lidstaat die de definitieve oorsprong vaststelt.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

Productvereisten en handelsregelingen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.

Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong met behulp van My Trade Assistant.

Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u de douanecode niet kent, kunt u zoeken met de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, sanitaire en fytosanitaire normen

Lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.

Zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant.

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van oorsprong

Exporteurs van de begunstigde landen kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is door middel van een attest van oorsprong dat kan worden opgesteld door

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur is opgesteld op een factuur, pakbon, paklijst of ander handelsdocument waaruit de goederen en de exporteur kunnen worden geïdentificeerd. De tekst van het attest van oorsprong is opgenomen in bijlage 22-07 bij Verordening (EU) 2015/2447. Voor de regels betreffende het attest van oorsprong wordt voornamelijk verwezen naar artikel 92 en artikel 93 van die verordening.

Na 30 juni 2020 is het bewijs van oorsprong om aanspraak te maken op preferentiële tariefbehandeling in het kader van het SAP een attest van oorsprong dat is afgegeven door exporteurs die in het begunstigde land zijn geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). Certificaten formulier A worden na deze datum niet meer aanvaard.

Gezien de verstoring als gevolg van de COVID-19-pandemie kan echter om een verlenging van de overgangsperiode worden verzocht. De landen waar het REX-systeem als gevolg van de pandemie niet kon worden uitgerold of gebruikt, kunnen in aanmerking komen voor een andere verlenging van de overgangsperiode tot en met 31 december 2020, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/750. Raadpleeg de REX-website voor regelmatige updates.

Het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.

Andere documenten

Douaneprocedures voor in- en uitvoer.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • EU-regels inzake
  • Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen
  • EU-beleid inzake intellectuele eigendom en ontwikkelingslanden

De handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investering

Nuttige links en documenten

Controleer de specifieke regels en tarieven die van toepassing zijn op het goed dat u wilt invoeren/uitvoeren in de Mijn handelsassistent.

Verordening (EU) nr. 978/2012 inzake algemene tariefpreferenties.

Deze pagina delen:

Snelle links