Stelsel van algemene preferenties (SAP)

Voert uw bedrijf producten in uit ontwikkelingslanden of minst ontwikkelde landen? Dit deel helpt u het SAP van de EU te begrijpen.

Over het SAP

Het huidige stelsel van algemene preferenties (SAP) van deEU (Verordening (EU) nr.978/2012) wordt sinds 1 januari 2014 toegepast.

De drie regelingen van het schema, het algemene SAP, het SAP ± stimuleringsstelsel en het „alles behalve wapens” -stelsel worden versterkt door de preferenties aan te passen en ervoor te zorgen dat zij een groter effect hebben.

De SAP-landen zijn opgenomen in bijlage I bij de SAP-verordening. De landen die in aanmerking komen voor de nieuwe SAP-preferenties zijn opgenomen in bijlage II. De begunstigden van „alles behalve wapens” zijn opgenomen in bijlage IV.

Hoe een aanvraag moet worden ingediend voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, SAP +, is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 978/2012 en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 155/2013 van de Commissie.

Oorsprongsregels

Deze afdeling bevat de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsregeling.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de regels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in de volgende juridische documenten:

Er zij op gewezen dat het gaat om alomvattende verordeningen, die niet alleen betrekking hebben op de oorsprong. De gids van de Commissie voor gebruikers over de SAP-oorsprongsregels (De oorsprongsregels van de Europese Unie voor het SAP: Een gids voor gebruikers) bevat een niet-officiële geconsolideerde versie van de wetstekst betreffende de SAP-oorsprongsregels.

Is mijn product afkomstig uit een SAP-begunstigd land?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van het SAP, moet uw product van oorsprong zijn uit een SAP-begunstigd land. Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit een SAP-begunstigd land indien het

 • geheel en al in een begunstigd land zijn verkregen, of
 • In een begunstigd land zijn verkregen materialen waarin materialen zijn verwerkt die niet geheel en al zijn verkregen, maar wel een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, zoals gedefinieerd in de productspecifieke voorschriften in bijlage 22-03 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie
  , bijlage 22-03 bevat twee reeksen regels: Één voor de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen, één voor alle andere SAP-begunstigde landen.

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels in garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkledingsector en de chemische sector.

 

De specifieke regels voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

In het SAP biedt de tolerantieregel de producent de mogelijkheid om niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, mits het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 15 % van het gewicht van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, met uitzondering van verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 15 % van de prijs af fabriek van het product voor andere industriële producten dan textiel en kleding

Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in aantekening 6 en aantekening 7 van bijlage A, aantekeningen bij de lijst in bijlage 22-03.

Deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen.

Cumulatie

Het SAP voorziet in de volgende manieren om de oorsprong te cumuleren

 • Bilaterale cumulatie, waardoor materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden meegeteld alsof zij van oorsprong zijn uit het SAP-begunstigde land wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • Regionale cumulatie, die cumulatie binnen bepaalde regionale groepen van landen mogelijk maakt. Momenteel geldt dit voor

Groep I

 • Cambodja
 • Indonesië
 • Kazachstan
 • Myanmar/Birma
 • de Filipijnen
 • Vietnam

Groep III

 • Bangladesh,
 • Bhutan,
 • India
 • Nepal,
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Door deze cumulatie kunnen uit landen van dezelfde groep ingevoerde materialen als van oorsprong worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Bijlage 22-05 bevat bepaalde bijzondere voorwaarden voor textielproducten en bepaalde producten die van regionale cumulatie zijn uitgesloten, zijn opgenomen in bijlage 22-04.

 • Interregionale cumulatie, waardoor de begunstigde landen van groep I en groep III het materiaal van het andere land als van oorsprong kunnen gebruiken. Deze cumulatie is onderworpen aan een verzoek dat niet automatisch wordt ingewilligd. Momenteel bestaat er één van dergelijke cumulatie.
 • Uitgebreide cumulatie, waardoor een begunstigd land cumulatie kan aanvragen met een land waarmee de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft. Deze cumulatie is momenteel niet van toepassing.
 • Cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije maakt het mogelijk materialen van oorsprong uit die drie landen als van oorsprong uit een begunstigd land te tellen wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Landbouwproducten die onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem vallen, zijn van dit type cumulatie uitgesloten.

Afwijkingen

Onder specifieke voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om soepelere oorsprongsregels voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen mogelijk te maken. Een dergelijke afwijking is verleend aan en is momenteel van toepassing voor Kaapverdië.

Andere vereisten

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het protocol (zoals ontoereikende be- of verwerking of niet-wijziging).

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van het SAP-begunstigde land naar de EU worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Sommige bewerkingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals

 • het toevoegen of aanbrengen van merktekens, etiketten, zegels of documentatie om te waarborgen dat aan specifieke binnenlandse vereisten van het invoerende land wordt voldaan
 • producten in goede staat bewaren
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van de naleving van de regel, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van merking of nummering van colli
 • bewijsmateriaal met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat wordt uitgevoerd in het kader van een preferentieel tarief, is toegestaan in het kader van het SAP-stelsel.

Oorsprongsprocedures

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De oorsprongsprocedures met betrekking tot een aanvraag voor een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten zijn vastgesteld in de artikelen 60 en 70 tot en met 112 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe preferenties kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Oorsprongsverklaring

 • Voor invoer in de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan 500 EUR voor kleine colli of 1,200 EUR voor persoonlijke bagage.

Bewijs van oorsprong

Exporteurs van de begunstigde landen kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is door een attest van oorsprong over te leggen dat kan worden opgesteld door

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur is opgesteld op een factuur, pakbon, paklijst of enig ander handelsdocument aan de hand waarvan de goederen en de exporteur kunnen worden geïdentificeerd. De tekst van het attest van oorsprong is vastgesteld in bijlage 22-07 bij Verordening (EU) 2015/2447. Voor de regels betreffende het attest van oorsprong verwijzen wij voornamelijk naar artikel 92 en artikel 93 van die verordening.

Na 30 juni 2020 is het bewijs van oorsprong om aanspraak te maken op een preferentiële tariefbehandeling in het kader van het SAP een attest van oorsprong dat is afgegeven door exporteurs die in het begunstigde land zijn geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). Certificaten formulier A worden na deze datum niet meer aanvaard.

Gezien de ontwrichting als gevolg van de COVID-19-pandemie kan echter om een verlenging van de overgangsperiode worden verzocht. Landen waar het REX-systeem als gevolg van de pandemie niet kon worden uitgerold of gebruikt, komen in aanmerking voor een andere verlenging van de overgangsperiode tot 31 december 2020, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/750. Voor regelmatige updates kunt u terecht op de website van REX.

Het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Het SAP is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het begunstigde land en de EU
 • de controle van de oorsprong van de producten wordt verricht door de douaneautoriteiten van het begunstigde land, maar indien nodig kunnen de Commissie of de autoriteiten van de EU-lidstaten aan dergelijke onderzoeken deelnemen.
 • zodra de verificatie is afgerond, delen de autoriteiten van het begunstigde land de resultaten mee aan de verzoekende autoriteiten van de EU-lidstaat die de definitieve vaststelling van de oorsprong verrichten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

Productvereisten en handelsregelingen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.

 

Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong met behulp van My Trade Assistant.

Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, sanitaire en fytosanitaire normen

Kom meer te weten over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.

 

Zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de Mijn handelsassistent.

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van oorsprong

Exporteurs van de begunstigde landen kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is door een attest van oorsprong over te leggen dat kan worden opgesteld door

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur is opgesteld op een factuur, pakbon, paklijst of enig ander handelsdocument aan de hand waarvan de goederen en de exporteur kunnen worden geïdentificeerd. De tekst van het attest van oorsprong is vastgesteld in bijlage 22-07 bij Verordening (EU) 2015/2447. Voor de regels betreffende het attest van oorsprong verwijzen wij voornamelijk naar artikel 92 en artikel 93 van die verordening.

Na 30 juni 2020 is het bewijs van oorsprong om aanspraak te maken op een preferentiële tariefbehandeling in het kader van het SAP een attest van oorsprong dat is afgegeven door exporteurs die in het begunstigde land zijn geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). Certificaten formulier A worden na deze datum niet meer aanvaard.

Gezien de ontwrichting als gevolg van de COVID-19-pandemie kan echter om een verlenging van de overgangsperiode worden verzocht. Landen waar het REX-systeem als gevolg van de pandemie niet kon worden uitgerold of gebruikt, komen in aanmerking voor een andere verlenging van de overgangsperiode tot 31 december 2020, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/750. Voor regelmatige updates kunt u terecht op de website van REX.

Het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.

Andere documenten

Douaneprocedures voor in- en uitvoer.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • EU-regels inzake
  • Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen
  • EU-beleid inzake intellectuele eigendom en ontwikkelingslanden

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Nuttige links en documenten

Bekijk de specifieke regels en tarieven die gelden voor het product dat u wilt invoeren/exporteren in de My Trade Assistant.

Verordening (EU) nr. 978/2012 inzake algemene tariefpreferenties.

Deze pagina delen:

Snelle links