Gezondheid en consumentenbescherming voor dierlijke en plantaardige producten

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor producteisen in de hele EU. Afhankelijk van de bestemming van de EU kunnen extra eisen worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Diergezondheid

Verplichte voorwaarden voor de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong in de EU (erkenning van de gezondheid van een land, goedgekeurde inrichting, gezondheidscertificaten, gezondheidscontroles, gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB))

 

Gezondheidscontrole van levende dieren

Levende dieren mogen alleen in de EU worden ingevoerd als zij afkomstig zijn uit een derde land dat is opgenomen in een positieve lijst van landen die voor het desbetreffende dier in aanmerking komen, vergezeld gaan van de juiste certificaten en de verplichte controles in de grensinspectiepost (GIP) van de betrokken lidstaat hebben opgevolgd.

 

Gezondheidscontrole van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

De invoer van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moet voldoen aan de volgende gezondheidsvoorschriften met betrekking tot onder meer de gezondheidsvoorschriften met betrekking tot het publiek en de bescherming van dieren, de gezondheidserkenning van landen en erkende inrichtingen.

 

Gezondheidscontrole van niet voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

De invoer in de EU van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten moet voldoen aan de algemene voorschriften inzake volksgezondheid en diergezondheid. Dit wordt gedaan om een hoog gezondheids- en veiligheidsniveau in de hele voedsel- en voederketen te waarborgen en de verspreiding van ziekten die gevaarlijk zijn voor vee of mensen te voorkomen.

 

Gezondheidscontrole van voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten

De invoer van visserij- en aquacultuurproducten voor menselijke consumptie moet voldoen aan de algemene gezondheidsvoorschriften met betrekking tot de gezondheidserkenning door een erkend land, een erkende inrichting, gezondheidscertificaten en gezondheidscontrole.

 

Gezondheidscontrole van niet voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten

De invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten moet voldoen aan de algemene gezondheidsvoorschriften in verband met de gezondheidserkenning door een erkend land, een erkende inrichting, gezondheidscertificaten en gezondheidscontrole.

 

Gezondheidscontrole van sperma, eicellen en embryo’s

De invoer van sperma, eicellen en embryo’s van dieren in de Europese Unie moet erop gericht zijn de afwezigheid van specifieke ziekteverwekkers die door deze producten kunnen worden overgebracht, te waarborgen en besmetting van vrouwelijke ontvangers en hun nakomelingen te voorkomen.

 

Plantgezondheid

Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de EU van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

 

Fytosanitaire controle

De invoer in de EU van plantaardige producten en elk materiaal dat plantenplagen kan bevatten (bv. houten producten, bodem enz.) kan aan beschermende maatregelen worden onderworpen. Dit moet voorkomen dat voor planten of plantaardige producten schadelijke organismen die de EU-grenzen overschrijden, worden binnengebracht en/of verspreid.

 

Voedselveiligheid en diervoederveiligheid

De invoer van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong is alleen toegestaan indien zij voldoen aan de algemene voorwaarden en specifieke bepalingen ter voorkoming van risico’s voor de gezondheid van mens en dier.

 

Traceerbaarheid, naleving en verantwoordelijkheid in levensmiddelen en diervoeders

Levensmiddelen en diervoeders mogen niet in de Europese Unie (EU) in de handel worden gebracht als zij onveilig zijn. De levensmiddelenwetgeving van de EU streeft niet alleen naar een hoog niveau van bescherming van het leven en de gezondheid van de mens en de belangen van de consument, maar ook naar de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren, de gezondheid van planten en het milieu.

 

Gezondheidscontrole van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

De invoer in de EU van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong is alleen toegestaan als zij afkomstig zijn van inrichtingen met een vertegenwoordiger in de EU en die voldoen aan algemene en specifieke voorschriften om risico’s voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen en het milieu te beschermen.

 

Gezondheidscontrole van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

De invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong in de Europese Unie (EU) moet voldoen aan de algemene voorwaarden en specifieke bepalingen om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en de belangen van de consument te beschermen.

 

Gezondheidscontrole van voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen

Materialen en voorwerpen die bestemd zijn om (direct of indirect) met levensmiddelen in aanraking te komen, moeten voldoen aan de EU-voorschriften om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de belangen van de consument te waarborgen.

 

Gezondheidscontrole van genetisch gemodificeerde (genetisch gemodificeerde) voedingsmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen

De invoer in de EU van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen moet voldoen aan specifieke toelatingsprocedures om het hoogste niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

 

Controle op de gezondheid en etikettering van tabaksproducten

Alle tabaksproducten die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan het nieuwe (sinds 20 mei 2016 geldende) rechtskader voor de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten om de volksgezondheid en de belangen van de consument te beschermen.

 

Controle van chemische stoffen in levensmiddelen

De invoer van levensmiddelen en diervoeders is alleen toegestaan als zij geen chemische residuen (d.w.z. diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en contaminanten) bevatten die een bedreiging kunnen vormen voor de menselijke gezondheid.

 

Controle van residuen van diergeneesmiddelen in dieren en dierlijke producten voor menselijke consumptie

EU-invoer van dierlijke producten voor menselijke consumptie is alleen toegestaan als zij voldoen aan de EU-wetgeving die de toegestane hoeveelheid chemische stoffen en residuen in levende dieren en dierlijke producten beperkt.

 

Bestrijding van verontreinigingen in levensmiddelen

De invoer van levensmiddelen in de EU moet voldoen aan de EU-wetgeving die ervoor moet zorgen dat levensmiddelen die in de handel worden gebracht veilig kunnen worden geconsumeerd en geen verontreinigingen bevatten die een bedreiging kunnen vormen voor de menselijke gezondheid.

 

Controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in voor menselijke consumptie bestemde plantaardige en dierlijke producten

De invoer van voor menselijke consumptie bestemde plantaardige en dierlijke producten die residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen bevatten, is alleen toegestaan als zij voldoen aan de EU-wetgeving die bedoeld is om de aanwezigheid van chemische stoffen en residuen in levende dieren, dierlijke producten en producten van plantaardige oorsprong te controleren.

 

Afzet- (kwaliteits-) normen voor landbouw- en visserijproducten

Bepaalde landbouw- en visserijproducten die vers aan de consument worden geleverd, moeten voldoen aan gemeenschappelijke handels- en kwaliteitsnormen die betrekking hebben op uiteenlopende aspecten (versheid, grootte, kwaliteit, aanbiedingsvorm, toleranties, merken, enz.) en kunnen worden gecontroleerd door middel van documentaire en/of fysieke controles.

 

Handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee

Broedeieren en kuikens die in de EU worden ingevoerd, moeten duidelijk het doel en het land van oorsprong vermelden. Alleen die van dezelfde soort, dezelfde categorie en hetzelfde type pluimvee mogen samen worden verpakt.

 

Handelsnormen voor eieren

Ingevoerde kippeneieren die geschikt zijn voor menselijke consumptie of voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, mogen niet in de Europese Unie (EU) in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de EU-voorschriften inzake indeling, merking en etikettering/verpakking.

 

Handelsnormen voor bepaalde visserijproducten

Bepaalde visserijproducten mogen alleen uit derde landen worden ingevoerd en in de Europese Unie (EU) in de handel worden gebracht als zij voldoen aan de EU-voorschriften inzake indeling op grond van versheid, grootte of gewichtscategorie, verpakking, presentatie en etikettering.

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit

Groenten en fruit die bestemd zijn om vers aan de consument in de EU te worden verkocht, mogen alleen in de handel worden gebracht als zij van gezonde handelskwaliteit zijn en het land van oorsprong overeenkomstig de EU-regelgeving is vermeld. Er zijn bijzondere bepalingen vastgesteld voor de invoer van dergelijke producten uit India, Kenia, Marokko, Senegal, Türkiye en Zuid-Afrika.

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit India

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Kenia

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Marokko

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Senegal

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Türkiye

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Zuid-Afrika

 

Handelsnormen voor verse bananen

Ingevoerde bananen moeten voldoen aan de EU-voorschriften op gebieden zoals kwaliteit, grootte, aanbiedingsvorm enz. voordat zij op de markt worden gebracht.

 

Handelsnormen voor hennep

(Alleen vereist voor hennepzaad) Ingevoerde hennepzaden moeten worden gecontroleerd op gebieden zoals het doelgehalte en het gehalte aan tretrahydrocannabinol (THC).

 

Handelsnormen voor hop

Hop en hopproducten mogen alleen in de EU worden ingevoerd als zij aantonen dat hun kwaliteitsnormen ten minste gelijkwaardig zijn aan de door de EU vastgestelde minimumvoorschriften voor het in de handel brengen.

 

Handelsnormen voor natuurlijk mineraalwater

Het gebruik van beschrijvingen en definities van natuurlijk mineraalwater is verplicht om gebotteld water naar de EU-markt uit te voeren en aan standaardkwaliteitscriteria te voldoen.

 

Handelsnormen voor olijfolie

Het gebruik van beschrijvingen en definities van olijfolie en olie uit perskoeken van olijven is verplicht voor de uitvoer van olijfolie naar de EU-markt en voldoet aan de standaardkwaliteitscriteria.

 

Handelsnormen voor vlees van pluimvee

Ingevoerd pluimveevlees moet voldoen aan de EU-voorschriften op gebieden als conservering, indelingscriteria, etikettering en watergehalte voordat het in de handel wordt gebracht.

 

Handelsnormen voor sardineconserven

Ingevoerde conserven van sardines moeten voldoen aan de EU-regels op gebieden als soort, aanbiedingsvorm, media, sterilisatie enz. voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal

Zaaigoed en teeltmateriaal dat in de EU in de handel wordt gebracht, moeten voldoen aan specifieke EU-wetgeving inzake voorschriften voor het in de handel brengen. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan criteria op het gebied van gezondheid, kwaliteit en bescherming van de biodiversiteit.

 

Handelsnormen voor tonijn- en bonitoconserven

Conserven van tonijn en bonito die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan handelsnormen met betrekking tot het gebruik van vissoorten, homogeniteit, drager, handelsbenaming enz. voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Certificaat en analyseverslag voor wijn, druivensap en most

Voor het in- en uitklaren van wijn, druivenmost en druivensap is een document V I 1 vereist, dat een certificaat is van het analyseverslag dat is opgesteld door een officieel laboratorium dat door het derde land is erkend.

 

Producten van de biologische productie

Beschrijving van de regeling voor biologische productie die gericht is op de bevordering van kwaliteitsproducten en de integratie van milieubehoud in de landbouw.

 
Deze pagina delen:

Snelle links