Associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika

De handelspijler van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika wordt sinds 1 augustus 2013 voorlopig toegepast met Honduras, Nicaragua en Panama, sinds 1 oktober 2013 met Costa Rica en El Salvador, en sinds 1 december 2013 met Guatemala. Het verlaagt de tarieven en verhoogt de efficiëntie van de douaneprocedures.

De overeenkomst in één oogopslag

De zes Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij deze overeenkomst zijn

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst.

Lees het specifieke deel van de overeenkomst betreffende de handel.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

Associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika

 • maakt het voor EU-handelaren gemakkelijker en goedkoper om uit en uit te voeren naar Midden-Amerika
 • elimineert de meeste importtarieven en verbetert de toegang tot overheidsopdrachten en investeringsmarkten.
 • creëert een voorspelbaarder klimaat voor de handel in Midden-Amerika, met een bemiddelingsmechanisme voor niet-tarifaire belemmeringen en een mechanisme voor bilaterale geschillenbeslechting

 

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Midden-Amerika

De EU en Midden-Amerika hebben lange tijd nauwe en alomvattende betrekkingen onderhouden. Als EU-exporteur of importeur kunt u profiteren van de relatie tussen de twee regio’s om uw bedrijf ten goede te komen.

De belangrijkste invoer uit Midden-Amerika zijn voedingsmiddelen zoals fruit (bijvoorbeeld bananen, ananas), suiker, dierlijke of plantaardige vetten en oliën (voornamelijk palmolie), koffiedranken en medische instrumenten.

Wat de uitvoer van de EU naar Midden-Amerika betreft, omvatten belangrijke productgroepen farmaceutische producten, machines en apparaten, evenals vervoermiddelen.

Tarieven

Industriële goederen en visserij

Wist u dat de Associatieovereenkomst vrijwel alle tarieven op industrieproducten en visserij uitbant?

 • bij de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft de EU 99 % van haar tarieflijnen voor industrieproducten en visserij geschrapt.
 • Midden-Amerika heeft ingestemd met het verlenen van belastingvrije toegang tot alle industriële producten en visserij tegen 2025

Landbouwproducten

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika elimineerde het grootste deel van de tarieven voor landbouwproducten, waarbij alleen die op „gevoelige gebieden” overbleef. Daarom

 • de EU is overeengekomen de tarieven voor 73 % van haar landbouwtarieflijnen af te schaffen, wat overeenkomt met ongeveer 64 % van de invoer van landbouwproducten uit Midden-Amerika. Onder de goederen die de EU rechtenvrij kunnen binnenkomen, zijn koffie, garnalen, ananas en meloenen. Belangrijke producten zoals suiker en rum kunnen ook de EU binnen het kader van rechtenvrije quota binnenkomen.
 • Midden-Amerika schrapte de tarieven op 67 % van zijn landbouwtarieflijnen, die ongeveer 62 % van de invoer van landbouwproducten uit de EU bestrijken. Zo werd de import van Europese whisky’s naar Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij de overeenkomst volledig geliberaliseerd.

 

Voordat u exporteert

Oorsprongsregels

 

Om in aanmerking te komen voor een preferentiële behandeling, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve „Regels van Oorsprong Zelfbeoordelingstool (ROSA) in Mijn Handelsassistent om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures vindt u in dit hoofdstuk.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent met het onderwerp, vindt u een inleiding tot de belangrijkste concepten in de sectie goederen.

Oorsprongsregels

Waar kan ik de oorsprongsregels vinden?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage II betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking in het kader van de associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika.

Is mijn product „oorsprong” volgens de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nulpreferentietarief in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of Midden-Amerika.

Een product is van oorsprong uit de EU of Midden-Amerika als het

 • geheel en al in de EU of Midden-Amerika verkregen
 • vervaardigd in de EU of Midden-Amerika met niet van oorsprong zijnde materialen, op voorwaarde dat deze materialen voldoende zijn bewerkt of verwerkt overeenkomstig de productspecifieke voorschriften van aanhangsel 2. Zie ook aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels.
  Voor bepaalde producten zijn er een aantal alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel 2A.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek ervan niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkleding en de chemische sector.

 

Tips en trucs om te voldoen aan de productspecifieke regels

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen voldoen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om de in de productspecifieke voorschriften vermelde maximumwaardedrempel van niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • specifieke toleranties gelden voor textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van GS, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels

Cumulatie

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika voorziet ook in

 • bilaterale cumulatie, materialen van oorsprong uit een ondertekenend Midden-Amerikaans land kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en vice versa) wanneer het wordt gebruikt bij de vervaardiging van een product.
 • diagonale cumulatie, materialen van oorsprong uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru of Venezuela kunnen als van oorsprong uit Midden-Amerika worden geteld wanneer zij voor de vervaardiging van een product worden gebruikt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • bovendien kan op verzoek van een Midden-Amerikaans land of de EU diagonale cumulatie worden toegestaan voor materialen van oorsprong uit Mexico, Zuid-Amerikaanse of Caribische landen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Overige eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen die in het protocol zijn gespecificeerd, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel voor rechtstreeks vervoer.

Regel voor direct vervoer

Producten van oorsprong moeten vanuit de EU naar een ondertekenend Midden-Amerikaans land (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • uitladen
 • herladen
 • elke handeling die is ontworpen om ze in goede staat te bewaren

U moet het bewijs van het rechtstreekse vervoer leveren aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van rechten

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika is het mogelijk om een terugbetaling te krijgen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een goed dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn vastgelegd in titel IV over bewijs van oorsprong en titel V inzake regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kan ik een preferentieel tarief aanvragen?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan zijn

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
 • een oorsprongsverklaring

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet hoger is dan

 • 500 EUR voor kleine pakketten
 • EUR 1.200 voor persoonlijke bagage

Het bewijs van oorsprong is geldig voor een periode van twaalf maanden vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.
 • Aanhangsel 3 bevat een model EUR.1-certificaat en instructies voor het invullen ervan

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of een van de Midden-Amerikaanse landen door middel van een oorsprongsverklaring. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • een toegelaten exporteur
 • elke exporteur, mits de totale waarde van de producten niet hoger is dan 6,000 EUR
Toegelaten exporteurs
 • exporteurs in het kader van deze overeenkomst kunnen hun douaneautoriteiten een vergunning vragen om oorsprongsverklaringen voor producten met elke waarde op te stellen.
 • de douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur in geval van misbruik intrekken.
Hoe maak je een oorsprongsverklaring?
 • de exporteur moet de volgende verklaring typen, stempelen of afdrukken op de factuur, leveringsbon of andere handelswaar het product wordt geïdentificeerd (aanhangsel 4)
  • „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij anders aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU.
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u vrijgesteld van deze eis, op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke toezegging doet dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte die u identificeert.
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld wanneer de producten waarop zij betrekking hebben, of na uitvoer worden uitgevoerd, mits zij in het land van invoer worden aangeboden uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft.
 • bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt

Verificatie van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere voorwaarden van oorsprong voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoer en de exporterende partijen
 • controles door de lokale douane (bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan)

Zodra de controle is afgerond, bepalen de autoriteiten van de exporterende partij de oorsprong en stellen zij de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Producteisen

Technische voorschriften en voorschriften

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn ontworpen om bijvoorbeeld de gezondheid van de mens, de veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan echter duur zijn voor handelaren om te voldoen aan verschillende vereisten in verschillende markten.

In het kader van de associatieovereenkomst werken de EU en de Midden-Amerikaanse landen samen op het gebied van markttoezicht, het opstellen van technische voorschriften, het vaststellen van normen en het vaststellen van conformiteitsbeoordelingen. Alle partijen zetten zich in voor transparantie en maken alle technische voorschriften openbaar. Het belangrijkste is dat de partijen streven naar de ontwikkeling van geharmoniseerde voorschriften en normen binnen elke regio, teneinde het vrije verkeer van goederen te vergemakkelijken.

Honduras — contacten voor technische vereisten

Nicaragua — contacten voor technische vereisten

Panama — contacten voor technische vereisten

Costa Rica — contacten voor technische vereisten

El Salvador — contacten voor technische vereisten

Guatemala — contacten voor technische vereisten

Gezondheids- en veiligheidseisen (SPS)

In hoofdstuk 5 over sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) worden de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de SPS-overeenkomst van de WTO bevestigd en wordt voorzien in WTO — plus procedurele maatregelen ter bevordering van een doeltreffende uitvoering. Gedetailleerde procedurele en interpretatieve maatregelen zijn te vinden in bijlage VII Voorschriften en bepalingen voor de erkenning van inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong en in bijlage VIII-richtsnoeren voor het uitvoeren van verificaties.

De overeenkomst voorziet ook in een subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen om eventuele problemen op dit gebied op te lossen en om de door alle partijen bij deze overeenkomst uitgevoerde SPS-acties te volgen en te monitoren.

Er zijn verdere verbeteringen overeengekomen, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. Deze zullen helpen de capaciteit in Midden-Amerikaanse landen op te bouwen en zo hun markttoegang te vergemakkelijken.

Honduras — contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS)

Nicaragua — contacten voor sanitaire/fytosanitaire vereisten (SPS)

Panama — contacten voor sanitaire/fytosanitaire vereisten (SPS)

Costa Rica — contacten voor sanitaire/fytosanitaire vereisten (SPS)

El Salvador — contacten voor sanitaire/fytosanitaire vereisten (SPS)

Guatemala — contacten voor sanitaire/fytosanitaire vereisten (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische regels belangrijk zijn, kunnen ze soms als belemmeringen voor de internationale handel fungeren en kunnen ze dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert om te exporteren, kunt u het ons vertellen.
 • rapporteer wat uw export naar Midden-Amerika stopt met behulp van het online formulier, dan zal de EU uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

De stapsgewijze gidsen beschrijven de verschillende soorten documenten die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of enkele van de onderstaande elementen nodig hebben.

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een aanvraag indienen voor bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinformatie.

Voor gedetailleerde informatie over welke documenten u moet overleggen voor de inklaring van uw product, gaat u naar My Trade Assistant.

Procedures voor het bewijs en de verificatie van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten kan worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tarieven en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, verwijzen wij u naar het gedeelte over de oorsprongsregels hierboven.

Ga voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen naar de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst tussen de EU en Midden-Amerika voorziet in sterkere intellectuele-eigendomsrechten voor u om uw producten naar Midden-Amerika in te voeren en/of uit te voeren.

In bijlage XVII en bijlage XVIII bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika worden de verbintenissen van de partijen bij de TRIPs-overeenkomst en het Biodiversiteitsverdrag (CBD) bevestigd en wordt hun zowel de nationale behandeling als de meestbegunstigingsbehandeling (MFN) toegekend. Met andere woorden, eigenaren van intellectuele eigendom zullen niet minder gunstig worden behandeld dan de eigen onderdanen van een land of die van een ander land.

Geografische aanduidingen

De Midden-Amerikaanse landen hebben nieuwe wetgeving gewijzigd en aangenomen om regionale specialiteiten en geografische aanduidingen (GA’s) op een soortgelijke manier als de EU op te nemen. Als u een producent bent van GA-producten in de EU, zou het u kunnen interesseren dat meer dan 200 geografische aanduidingen, zoals champagne, Parmaham en Scotch whisky, ook specifiek beschermd zijn op de Midden-Amerikaanse markten.

Handel in diensten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika zorgt ervoor dat u kunt profiteren van kansen op de Midden-Amerikaanse markt. Deze overeenkomst opent de Centraal-Amerikaanse dienstenmarkt en biedt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid die u als dienstverlener nodig hebt om in deze landen te handelen. Daarnaast wordt u op dezelfde manier behandeld als lokale leveranciers.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Als u een kmo bent die niet van plan is zich fysiek in Midden-Amerika te vestigen, worden in de overeenkomst alle sectoren opgesomd die de EU en Midden-Amerika zijn overeengekomen te liberaliseren, die u kunt vinden in bijlage XI Lijsten van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening.

Meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening vindt u in hoofdstuk 3 Grensoverschrijdende dienstverlening, binnen titel III Vaststelling, handel in diensten en elektronische handel.

Meer informatie over de betrokken dienstensectoren is te vinden op de website van DG TRADE (zie artikel 170 en bijlage XI van de overeenkomst).

Oprichting van een bedrijf in Midden-Amerika

In sectoren waar de EU en de Midden-Amerikaanse landen verbintenissen inzake markttoegang hebben aangegaan, zijn de partijen overeengekomen de vestiging van bedrijven op geen van de volgende wijzen te beperken (tenzij anders bepaald in bijlage X):

 • beperkingen van het aantal inrichtingen (in de vorm van numerieke quota, via monopolies of exclusieve rechten, of door een onderzoek naar de economische behoefte)
 • beperkingen op de totale waarde van transacties of activa die u bent toegestaan (in de vorm van numerieke quota of door een onderzoek naar de economische behoefte)
 • beperkingen van het totale aantal verrichtingen dat in het land is toegestaan, of beperkingen van de totale hoeveelheid output, uitgedrukt in aangewezen numerieke eenheden (in de vorm van quota of door een onderzoek naar de economische behoefte te vereisen)
 • beperkingen op de deelneming van buitenlands kapitaal in termen van maximumpercentages voor buitenlandse deelnemingen of de totale waarde van individuele of geaggregeerde buitenlandse investeringen
 • maatregelen die specifieke soorten vestiging (dochteronderneming, filiaal, vertegenwoordigingskantoor) of joint ventures beperken of vereisen via welke een investeerder van de andere partij een economische activiteit mag uitoefenen

Tijdelijk verblijf

De overeenkomst maakt toegang tot en tijdelijk verblijf in de EU en Midden-Amerikaanse gebieden mogelijk

 • sleutelpersoneel
 • afgestudeerde stagiairs
 • verkopers van zakelijke diensten

Dit gebeurt in overeenstemming met de doelstelling, het toepassingsgebied en het toepassingsgebied van het hoofdstuk over diensten binnen de grenzen van de in de bijlagen X en XI vermelde sectoren. Daarom

Als u een investeerder bent

 • uw senior bedrijfsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van uw vestiging mogen gedurende negentig dagen binnen een periode van 12 maanden in een van de Centraal-Amerikaanse landen verblijven die partij zijn bij deze overeenkomst.
 • uw managers en specialisten die worden overgeplaatst van uw in de EU gevestigde operaties naar die in Midden-Amerika, kunnen daar maximaal drie jaar blijven zodra uw bedrijf daar is gevestigd.
 • afgestudeerde stagiairs die van de EU naar de vestiging in Midden-Amerika worden overgeplaatst, moeten een verblijf van maximaal één jaar krijgen

Als u een grensoverschrijdende dienstverlener bent, zullen de EU en de Midden-Amerikaanse landen u toestaan om maximaal 90 dagen per jaar binnen te komen en te verblijven om te onderhandelen over de verkoop van diensten.

Welke sectoren zijn uitgesloten van liberalisering?

Sommige gevoelige sectoren zijn uitgesloten van liberalisering in het kader van deze overeenkomst. De volgende zijn de belangrijkste uitzonderingen

 • alle partijen hebben een „prudential carve out” voor financiële diensten die
  • beschermt beleggers, deposanten, gebruikers van de financiële markten, polishouders of personen aan wie een fiduciaire plicht verschuldigd is door een financiële dienstverlener
  • handhaaft de veiligheid, soliditeit, integriteit of financiële verantwoordelijkheid van financiële dienstverleners
  • zorgt voor de integriteit en stabiliteit van het financiële systeem van een partij
 • Costa Rica sluit particuliere retailbanken uit, die een permanent minimumkredietsaldo bij de staatsbank moeten handhaven of als alternatief ten minste vier agentschappen of filialen moeten oprichten om basisbankdiensten te verlenen in geselecteerde regio’s.
 • El Salvador sluit plattelandsgrond uit, die mogelijk geen eigendom is van buitenlandse [rechts]personen, met inbegrip van een filiaal van een buitenlandse rechtspersoon, en heeft een (Centraal-Amerikaanse) nationaliteitsvereiste van 75 % voor verzekeringsmaatschappijen en een (Centraal-Amerikaanse) eigendomsvereiste van 50 % voor banken, tenzij deze financiële instellingen zijn goedgekeurd door een internationaal erkende risico-indelingsentiteit.
 • Guatemala vermeldt geen reserveringen.
 • Honduras vereist dat buitenlandse verzekeringsinstellingen die in Honduras gevestigd zijn, ten minste 10 % van het minimumkapitaal van de voorgestelde onderneming in ofwel de Banco Central de Honduras storten, ofwel het bovengenoemde bedrag in staatsobligaties beleggen. Buitenlandse financiële dienstverleners moeten zich vestigen als corporaties (sociedades ano-nimas), als filialen of als vertegenwoordigingskantoren.
 • Nicaragua behoudt zich het recht voor om financiële dienstverleners of overheidsentiteiten (geheel of meerderheidsbezit van de staat) die overheidsbeleidsdoelstellingen nastreven, toe te kennen aan financiële diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) landbouw, huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen of kleine en middelgrote ondernemingen. Zij behoudt zich ook het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven die vereisen dat buitenlandse financiële dienstverleners in Nicaragua worden opgenomen. Verzekering en herverzekering vereisen rechtspersoonlijkheid die is opgericht en gevestigd in Nicaragua in de vorm van overheidsbedrijven.
 • Panama vereist ten minste 49 % nationaal eigendom voor verzekeringsmakelaars

Sectorale verslagen als leidraad voor EU-investeerders in Midden-Amerika

Tegen de achtergrond van de tiende verjaardag van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika heeft de EU met de steun van het #EUCA_Trade-project een reeks sectorale verslagen opgesteld om economische sectoren te identificeren die het grootste concurrentiepotentieel bieden voor de uitvoer en investeringen van de EU in de regio Midden-Amerika.

Er zijn mogelijkheden voor uitvoer en investeringen van de EU in vele sectoren in Midden-Amerika. EU-investeerders kunnen echter geconfronteerd worden met belangrijke uitdagingen bij het zakendoen in de regio. Daarom helpen deze documenten zakelijke kansen te identificeren die de beste vooruitzichten bieden en waar EU-exporteurs een concurrerende positie kunnen bereiken.

Sectorale verslagen downloaden:

Voor meer informatie over prioritaire investeringen in Midden-Amerikaanse landen kunt u ook de website raadplegen van de agentschappen voor de bevordering van investeringen en export van de 6 Midden-Amerikaanse landen:

Overheidsopdrachten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika biedt u in alle landen die partij zijn bij de overeenkomst tal van mogelijkheden voor overheidsopdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Er zal geen sprake zijn van discriminatie tussen buitenlandse en lokale bedrijven.

Titel V en bijlage XVI van de overeenkomst bevatten de algemene beginselen en procedures die verenigbaar zijn met de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

Inbijlage XVI wordt vastgesteld

 • de betrokken aanbestedingsorganen en de drempelwaarden voor de waarde van opdrachten waarboven de bepalingen van toepassing zijn
 • belangrijkste kenmerken van het aanbestedingsproces

Dit geldt met name voor de plaatsen waar de inschrijvingen moeten worden gepubliceerd, de documentatievereisten, de gunning van opdrachten en de termijnen.

Artikel 212 van titel V: „Publicatie van informatie over overheidsopdrachten”, bepaalt dat Midden-Amerika één enkel toegangspunt op regionaal niveau ontwikkelt voor openbare aanbestedingen in Midden-Amerika. Dit toegangspunt is in september 2012 gelanceerd en is beschikbaar op de volgende website:

Punto de acceso regional de Contratactión pública Centroamericana

Voor specifieke contacten op nationaal niveau kunt u terecht op:

Links, contacten en documenten

Honduras

Nationale instellingen — Honduras

Centrale Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Adjunct-directoraat douane-inkomsten toegewezen aan het ministerie van Financiën

Dirección Adjunta de Rentas aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Honduras

Delegatie van de Europese Unie in Honduras

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Ambassade van Honduras bij het Koninkrijk België en missie van Honduras bij de Europese Unie

 

Cortenbergh 89, 1000 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Vereniging van vrijhandelszones van Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Adres: Postbus 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — Honduras

Ministerie van Financiën (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3everdieping, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Honduraans Instituut voor de Preventie van Alcoholisme, Drugsverslaving en Medicatieverslaving (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Overheidscentrum in het kader van het directoraat-generaal Buitenlandse Zaken dat is toegewezen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Hondurese Burgerluchtvaartagentschap (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centrum voor studies en de beheersing van verontreinigingen (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS) — Honduras

Nationale dienst voor landbouwgezondheid (SENASA) toegewezen aan het ministerie van Landbouw en Veehouderij

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministerie van Energie, Natuurlijke Hulpbronnen, Milieu en Mijnen

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metro’s al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Contacten voor overheidsopdrachten — Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Agentschap voor overheidsopdrachten (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación en Adquisiciones (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationale instellingen — Nicaragua

Centrale Bank van Nicaragua

Banco Centraal de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metro’s al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255-7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Website: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguaanse douaneautoriteit (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA Kaart bekijken

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel, ondernemersverenigingen — Nicaragua

Delegatie van de Europese Unie in Nicaragua en het Midden-Amerikaans Integratiesysteem (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA Kaart bekijken

Tel.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Ambassade van Nicaragua in België

Wolvendaellaan 55, Ukkel, 1180 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Nationale Vrijhandelszone Commissie (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Directoraat-generaal Douanediensten (DGA) toegewezen aan het ministerie van Financiën en Overheidskredieten (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Centrale Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — Nicaragua

Directoraat Normalisatie en Metrologie (DNM) onder het ministerie van Bevordering, Industrie en Handel (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext. 2276

Fax: + 505 22489300, ext. 2228

Interinstitutionele Commissie voor de toepassing van het Verdrag inzake het verbod op de ontwikkeling, de productie, de opslag en het gebruik van chemische wapens en de vernietiging daarvan onder het ministerie van Defensie

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los Semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nicaraguaanse Instituut voor Burgerluchtvaart (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Ministerie van Vervoer en Infrastructuur (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Directoraat-generaal Milieukwaliteit, toegewezen aan het ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS) — Nicaragua

Instituut voor Landbouwbescherming en Gezondheid (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Gebied voor zaadcertificering, afdeling Zaden, directoraat Planten- en Zaadgezondheid, Instituut voor Landbouwbescherming en Gezondheid

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Directoraat Herziening, Evaluatie en Registratie in het kader van de Nationale Commissie voor de registratie en controle van giftige stoffen

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas

COSTADo sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 of 12

Contacten voor overheidsopdrachten — Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, Totaal

Ministerie van Financiën Overheidsopdrachten

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222-7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nationale instellingen — Panama

Nationale Bank van Panama

Banco Nacional de Panamá

Routebeschrijving Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Panama

Delegatie van de Europese Unie in Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, verdieping 14, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Ambassade van Panama bij het Koninkrijk België, Groothertogdom Luxemburg en Missie bij de Europese Unie

Louizalaan 475, 1050 Elsene, Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Website: http://www.embpanamabxl.be/

Directoraat-generaal Vrije Zones onder het Nationaal directoraat Investeringsbevordering, Viceministerie van Buitenlandse Handel, Ministerie van Handel en Industrie (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El Paical, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — Panama

Ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen en Chemische Stoffen, Subafdeling Milieugezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Afdeling Milieugezondheid en niet-gevaarlijk afval, subafdeling Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS) — Panama

Nationaal directoraat diergezondheid, ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Afdeling Ongedierterisicoanalyse en fytosanitaire eisen, Nationaal directoraat Plantengezondheid (DNSV), ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Nationaal directoraat Plantengezondheid (DNSV), ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Ministerie van Biodiversiteit en wildlife, onder het ministerie van Milieu

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Fax: + 507 5000839

Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen en Chemische Stoffen, Subafdeling Milieugezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Contacten voor overheidsopdrachten — Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nationaal Bureau voor Aanbestedingen (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nationale instellingen — Costa Rica

Centrale Bank van Costa Rica

Banco Central de Costa Rica

Av. centrale y 1, calles 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Ricaans douanekantoor

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Directoraat-generaal Belastingen, ministerie van Financiën

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nationaal register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Costa Rica

Delegatie van de Europese Unie naar Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metro’s oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Ambassade van Costa Rica in het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en Missie bij de Europese Unie

489 Louizalaan, 1050 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation van Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Kaart Korte Beschrijving Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Éénloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE), directoraat-generaal Douane (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische vereisten — Costa Rica

Costa Ricaans Instituut voor Technische Normen (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metro’s norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Ministerie van Volksgezondheid

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext. 327 of 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Ministerie van Wapens en Explosieven onder het directoraat-generaal Bewapening dat is toegewezen aan het ministerie van Openbare Veiligheid

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Directoraat Milieukwaliteitsbeheer (DIGECA) toegewezen aan het ministerie van Milieu en Energie (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, nr. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS) — Costa Rica

Nationale dienst voor diergezondheid (SENASA), ministerie van Landbouw en Dierenmanschap (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Nationale fytosanitaire dienst (SFE), ministerie van Landbouw en Dierenhouderij (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metro’s Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Eenheid voor levende gemodificeerde organismen van het ministerie van Biotechnologie in het kader van de nationale fytosanitaire dienst (SFE), ministerie van landbouw en veehouderij (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metro’s Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Contacten voor overheidsopdrachten — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Nationale instellingen — El Salvador

Centrale Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Directoraat-generaal Douane (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-Amerikaanse snelweg Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — El Salvador

Delegatie van de Europese Unie naar El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Ambassade van El Salvador in België

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerie van Financiën

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Eenloket voor buitenlandse handel (VUCE), centrum voor in- en uitvoerverwerking van de centrale reservebank

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — El Salvador

Nationale Kwaliteitsraad (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerie van Defensie (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Directoraat koolwaterstoffen en mijnen (DHM), ministerie van Economische Zaken (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Burgerluchtvaartautoriteit (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN nr. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS) — El Salvador

Afdeling Veterinaire Diensten, directoraat-generaal Veehouderij (DGG), ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Directoraat-generaal Plantengezondheid (DGSV), ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Finale 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN nr. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Contacten voor overheidsopdrachten — El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerie van Financiën

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244-3171

Guatemala

Nationale instellingen — Guatemala

Centrale Bank van Guatemala

Banco de Guatemala

7a. AV. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Guatemala

Delegatie van de Europese Unie in Guatemala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalteekse ambassade in België

185 Avenue Winston Churchill, Ukkel, 1180 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, Totaal

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — Guatemala

Guatemalan Standards Commission (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Nationale autoriteit van Guatemala voor het verbod op chemische wapens (ANGPAQ), ministerie van Buitenlandse Zaken

Autoridad Nacional de Guatemala para la Prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerie van Economische Zaken

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire vereisten (SPS) — Guatemala

Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Afdeling Epidemiologische Toezicht en Risicoanalyse van het directoraat Plantengezondheid van het Viceministerie van Landbouwgezondheid en Regelingen onder het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Eenheid normen en voorschriften, ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Nationale Raad voor Beschermde Gebieden (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Afdeling Registratie van Landbouwmaterialen van het Directoraat Plantengezondheid van het Viceministerie van Landbouwgezondheid en Regelingen onder het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Contacten voor overheidsopdrachten — Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

Directoraat-generaal Overheidsopdrachten (DGAE)

Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de Adquisiciones del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links