Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden. EU-bedrijven voeren jaarlijks al meer dan 58 miljard euro aan goederen en 28 miljard euro aan diensten uit naar Japan. De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan vermindert de handelsbelemmeringen waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Japan exporteren en helpt hen beter te concurreren op deze markt.

De overeenkomst in een notendop

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst met Japan

 • tarieven en andere handelsbelemmeringen opheft en het voor bedrijven aan beide zijden gemakkelijker maakt om in te voeren en uit te voeren
 • zorgt voor de openheid van de dienstenmarkten, met name voor financiële diensten, telecommunicatie en vervoer
 • garandeert niet-discriminerende behandeling van EU-bedrijven die actief zijn op de markten voor overheidsopdrachten
 • verbetert de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in Japan en de bescherming van Europese landbouwproducten van hoge kwaliteit, zogenaamde geografische aanduidingen (GA’s)
 • bespaart bedrijven aan beide zijden aanzienlijke bedragen en tijd bij de bilaterale handel in goederen
 • voorziet in meer steun voor kleinere bedrijven die onevenredig worden getroffen door handelsbelemmeringen

 

Japan is reeds de op drie na grootste markt van de EU voor de uitvoer van landbouwproducten. De markttoegang voor veel Europese producten zal worden verbeterd, met name

Lees de volledige tekst van de handelsovereenkomst met Japan.

Tarieven

De overeenkomst schrapt het overgrote deel van de door Europese en Japanse ondernemingen betaalde rechten.

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst werden 99 % van de EU-tarieflijnen en 97 % van de Japanse tarieflijnen afgeschaft. Bij nog niet afgeschafte tarieven zijn tariefcontingenten of tariefverlagingen overeengekomen.

Om de tarieven voor uw product te controleren, moet u de productcode kennen, die gebaseerd is op GS-code HS2017, zowel voor de Europese als voor de Japanse codes.


U kunt uw productcode vinden met behulp van My Trade Assistant

U kunt ook de Japanse statistische code voor invoer raadplegen.

De overeenkomst opent de Japanse markt voor de uitvoer van landbouwproducten uit de EU, bijvoorbeeld 

 • de rechten op veel kazen zoals Gouda en Cheddar zullen mettertijd worden afgeschaft.
 • er wordt een rechtenvrij contingent ingesteld voor verse kazen (zoals Mozzarella en feta)
 • de douanerechten op de uitvoer van wijn verdwenen bij de inwerkingtreding
 • voor rundvlees zullen EU-exporteurs in aanmerking komen voor een verlaagd tarief
 • op varkensvlees blijven voor de uitvoer van vers vlees naar Japan slechts lage rechten bestaan en in de overeenkomst werden de rechten op verwerkt vlees volledig afgeschaft.

Schema’s voor tariefafbraak

De tarieven voor de overgrote meerderheid van de producten worden ofwel onmiddellijk afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, ofwel geleidelijk volgens een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven.

Het uitgangspunt van de afschaffing of verlaging van douanerechten is een „basistarief” en verlagingen vinden plaats op basis van dit basistarief. Door middel van de douanetariefcode van het product kunt u de korting vinden die van toepassing is op het basistarief van uw product.

 • algemene nota’s om u te helpen bij het lezen van de afbouwschema’s van zowel de EU als Japan
Invoer uit Japan
Uitvoer naar Japan

Tariefcontingenten

Tariefcontingenten zijn ook van toepassing op bepaalde producten. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Voor zuivelproducten worden de toewijzing van tariefcontingenten en de inning van heffingen verricht door de samenwerking tussen landbouw en veeteeltindustrieën (ALIC).

De invoer van bepaalde zuivelproducten (bv. boter en wei) binnen het tariefcontingent is onderworpen aan een stelsel van staatshandel.

Informatiebladen van het Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan (EU-bedrijven in Japan)

Voor sommige producten van de zee gelden invoerquota en de importeurs zijn verplicht een aanvraag in te dienen.

Meer informatie over de toepassing en toewijzing van tariefcontingenten in Japan.

Japans gegevensbanksysteem voor juridische vertalingen, verstrekt door het ministerie van Justitie, Japan.

Waarborgmaatregelen

De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet ook in bilaterale vrijwaringsmaatregelen. Een vrijwaringsmaatregel (d.w.z. een tijdelijke beperking van de invoer van een product) heeft tot doel een specifieke binnenlandse bedrijfstak te beschermen tegen een toename van de invoer van een product dat ernstige schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. In deze overeenkomst worden landbouwvrijwaringsmaatregelen gebruikt om specifieke producten te beschermen tegen een dergelijke toename van de invoer.

De EU-producten waarop deze maatregelen van toepassing zijn, zijn:

 • rundvlees en varkensvlees (inclusief verwerkt varkensvlees)
 • weieiwitconcentraat (WPC), weipoeder
 • verse sinaasappelen
 • renpaarden

Raadpleeg de lijst van landbouwvrijwaringsmaatregelen (blz. 368).

Aanvullende informatie over vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot renpaarden

 

Mijn handelsassistent verstrekt u gedetailleerde informatie over de tarieven, de maatregelen die van toepassing zijn op uw product en markt, en toont de schema’s voor de afschaffing van de tarieven voor de desbetreffende tarieflijnen.

 

Regels van oorsprong

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve „Oorsprongsregels Self Assessment tool (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent, kunt u een inleiding vinden over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Regels van oorsprong

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 3 over de oorsprongsregels van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (PB L 330 van 27.12.2018, blz. 21).

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Japan?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief met een lagere of nultarief in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Japan.

Een product „van oorsprong” uit de EU of uit Japan, indien het

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel van niet-wijziging). Er is ook enige extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel betreffende de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) van niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke handelingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkleding- en chemische sector

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaal verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, mits de waarde ervan niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek of de „free on board” -prijs van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen
 • en dit is een bijzonderheid in de overeenkomst tussen de EU en Japan, kan deze tolerantie echter worden gebruikt in gevallen waarin het gewicht van niet van oorsprong zijnde materialen de in de productspecifieke regels vastgestelde drempelwaarde in gewicht overschrijdt, mits de waarde van die materialen niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het eindproduct — boven deze 10 % waarde, moeten die materialen van oorsprong zijn uit de EU of Japan.
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 6 tot en met 8 van bijlage 3-A Inleidende aantekeningen op productspecifieke oorsprongsregels
Cumulatie

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet in twee manieren om oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Japan kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de productie van een product in de EU
 • volledige cumulatie — de be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Japan kan als van oorsprong worden beschouwd om te helpen voldoen aan de productspecifieke regel (met andere woorden: verwerking in Japan kan als in aanmerking komende be- of verwerkingen in de EU worden beschouwd, ongeacht of de be- of verwerking voldoende is om de materialen zelf de oorsprong te verlenen (en vice versa)

Overige voorschriften

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk over oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Japan (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden verricht als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • toevoeging of aanbrenging van merken, etiketten, zegels of documentatie om te waarborgen dat aan specifieke binnenlandse voorschriften van het land van invoer wordt voldaan
 • producten in goede staat bewaren
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van naleving van de regel, zoals:

 • vervoerscontractuele documenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijsmateriaal op basis van markering of nummering van colli
 • bewijsmateriaal met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

In het kader van de EPO tussen de EU en Japan kan terugbetaling worden verkregen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van hoofdstuk 3 over Oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe aanspraak kan worden gemaakt op preferenties of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief? 

Importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling op basis van

 • een door de exporteur verstrekt attest van oorsprong, of
 • een attest van oorsprong op basis van „kennis van de importeur”

Raadpleeg voor meer informatie:

Attest van oorsprong

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Japan door een attest van oorsprong te verstrekken.

In de EU kan het worden gedaan door

 • een exporteur die is geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX) en hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Canada).
 • een exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

In Japan kan het worden gedaan door

 • een exporteur met een aan Japan Corporate Number toegekend ondernemingsnummer

Wat moet het attest van oorsprong bevatten?

 • het attest van oorsprong moet worden vermeld op een factuur of op een handelsdocument ter identificatie van het product.
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan zowel in een van de officiële talen van de EU als in de Japanse taal worden opgesteld en is opgenomen in bijlage 3-D; het land van invoer mag niet verlangen dat de importeur een vertaling van een attest van oorsprong overlegt.
 • de exporteurs moeten in hun attest van oorsprong de oorsprongscriteria vermelden met een code (zie bijlage 3-D).

Indiening en geldigheid

 • het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.
 • normaliter heeft het attest van oorsprong betrekking op één zending, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere zendingen identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden. 

DeEPO-richtsnoeren EU-Japan over het attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten bieden aanvullende uitleg.

Aan importeur bekende informatie
 • importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tarieven op basis van hun eigen kennis van de oorsprong van de ingevoerde producten — dit kan worden gebaseerd op bewijsstukken of gegevens die door de exporteur of fabrikant van het product worden verstrekt en die in het bezit zijn van de importeur. EPO-richtsnoeren EU-Japan over de kennis van de importeur bieden aanvullende uitleg
 • aangezien een importeur met zijn eigen kennis een verzoek indient, wordt geen attest van oorsprong gebruikt en hoeft geen exporteur of producent te worden geïdentificeerd of maatregelen te nemen met betrekking tot de preferentiële oorsprong van goederen in de partij van uitvoer.
 • de importeur die „kennis van de importeur” gebruikt, hoeft niet te worden geregistreerd in de REX-databank.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan
 • de autoriteiten van de partij van invoer bepalen de oorsprong en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten

Productvoorschriften 

Technische voorschriften omvatten technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. Deze regels definiëren de specifieke technische kenmerken die uw product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn belangrijk omdat zij ervoor zorgen dat belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid, zoals de bescherming van de menselijke gezondheid of de veiligheid van het milieu, worden verwezenlijkt.

Deze eisen kunnen verband houden met kwesties als:

 • Technische voorschriften en eisen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en -vereisten, SPS
 • Milieuverordeningen die van toepassing zijn op ingevoerde goederen.

U moet deze regels volgen, zodat uw producten kunnen worden beoordeeld om na te gaan of ze aan de nodige technische normen voldoen.

 

Ga naar My Trade Assistant om meer te weten te komen over de regels en vereisten die van toepassing zijn op uw product en vul uw productnaam of -code in.

U kunt de onderstaande productcategorieën controleren voor specifiekere productvereisten en relevante links.

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen (bv. wet- en regelgeving, normen) zijn maatregelen om mensen, dieren en planten te beschermen tegen ziekten, plagen of contaminanten.

Zij garanderen dat de op de markt gebrachte levensmiddelen veilig zijn voor de consument, ook indien deze van buiten de EU zijn ingevoerd.

Meer informatie over sanitaire en fytosanitaire maatregelen tussen de EU en Japan vindt u hier.

De voedselveiligheidsnormen van Japan behoren net als die van de EU tot de striktste ter wereld. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van groeihormonen in de rundvleesproductie in Japan niet toegestaan en is regelgeving over de controle van ggo’s voor de consument in Japan erg belangrijk.

Alle producten die uit Japan worden ingevoerd, moeten aan de EU-normen voldoen. Dit omvat het verbod van de EU op met hormonen behandeld rundvlees en de regels voor het gebruik van antibiotica. 

Bovendien moet elke invoer van dierlijke producten uit Japan in de EU vergezeld gaan van een veterinair certificaat. 

Alleen bevoegde instanties in Japan die op grond van officiële erkenning door de Commissie mogen verklaren dat aan de invoervoorschriften van de EU is voldaan, kunnen een dergelijk certificaat afgeven. 

De handelsovereenkomst helpt ervoor te zorgen dat uw producten niet worden belemmerd om de Japanse markt te betreden door ongerechtvaardigde sanitaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen en helpt de procedures voor de goedkeuring van uw uitvoer van levensmiddelen naar Japan te stroomlijnen en te versnellen.

Als u vanuit Japan invoert in de EU, lees dan hier meer over de SPS-vereisten.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product bij My Trade Assistant.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of verhindert uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Japan stopzet en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De douaneafhandeling omvat doorgaans controles op

 • de te betalen rechten
 • de juiste beschrijving van de goederen, de oorsprong en de waarde ervan
 • veiligheids- en veiligheidsmaatregelen (smokkel, drugs, sigaretten, wapens, nagemaakte producten, terrorismebestrijding)
 • naleving van specifieke wetgeving zoals milieuwetgeving, gezondheidsvoorschriften, veterinaire, fytosanitaire en kwaliteitsvoorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Japan zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

U kunt stapsgewijs gedetailleerde gidsen raadplegen waarin de verschillende soorten documenten worden beschreven die u voor de inklaring van uw producten moet voorbereiden.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de onderstaande elementen verlangen.

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in My Trade Assistant)
 • Cognossement of luchtvrachtbrief
 • paklijst, vrachtrekeningen en verzekeringscertificaten (in sommige gevallen noodzakelijk)
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u van tevoren bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Ga voor meer informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, naar My Trade Assistant.

De Japanse douane verstrekt informatie over Japanse douaneprocedures, met inbegrip van de vereiste documenten

Japan is ook gevestigd in negen verschillende douanejurisdicties, en het kan de moeite waard zijn contact op te nemen met de voor u relevante rechtsgebieden om het douaneproces voor uw product soepeler te maken.

Procedures

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten kan worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, wordt verwezen naar het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Algemene informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer vindt u op de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De EPO tussen de EU en Japan voorziet in een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten voor Europese bedrijven die innovatieve, artistieke, onderscheiden en hoogwaardige producten naar Japan uitvoeren. De toezeggingen worden aangescherpt en omvatten bepalingen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen, handelsmerken, auteursrechtelijke bescherming, octrooien, gemeenschappelijke minimumregels voor de bescherming van gereguleerde testgegevens voor farmaceutische producten en civielrechtelijke handhavingsbepalingen.

De overeenkomst erkent de bijzondere status en biedt bescherming op de Japanse markt van meer dan 200 Europese landbouwproducten van een specifieke Europese geografische oorsprong, bekend als geografische aanduidingen (GA’s). Eigenaren van bilateraal overeengekomen geografische aanduidingen in de landbouw-, voedings- en drankensector genieten bescherming tegen namaak. Een lijst van beschermde geografische aanduidingen in de EU en Japan is te vinden in bijlage 14-B bij de EPO.

Octrooien

In de EPO tussen de EU en Japan wordt bevestigd dat beide partijen zullen samenwerken om de octrooibescherming te blijven versterken.

In het kader van de overeenkomst hebben zowel de EU als Japan zich ertoe verbonden de duur van de octrooibescherming voor farmaceutische producten en chemische landbouwproducten te verlengen. Voor meer informatie over de octrooien in Japan, met inbegrip van de indienings- en onderzoeksprocedures, kunt u terecht bij het Japanse Octrooibureau.

Andere kwesties op het gebied van intellectuele eigendom

Het Japanse Octrooibureau verstrekt overzichten van gebruiksmodellen, tekeningen en modellen, handelsmerken en auteursrechten.

Het ministerie van Economische Zaken geeft ook nadere uitleg over de handhaving van uw intellectuele-eigendomsrechten.

Diensten

De overeenkomst maakt het voor ondernemingen uit de EU en Japan gemakkelijker om diensten te verlenen en biedt werknemers van bedrijven meer mobiliteit om hun werk ter plaatse uit te voeren.

Tijdelijke verplaatsing van personeel van de onderneming 

Bijlage 8-C: Akkoord over het verkeer van natuurlijke personen voor zaken

De overeenkomst bevat bepaalde verbintenissen met betrekking tot toegang en tijdelijk verblijf van natuurlijke personen in afdeling D van hoofdstuk 8.

De lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage III bij bijlage 8-B bevat bepaalde voorbehouden en nadere bepalingen met betrekking tot zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden, binnen een onderneming overgeplaatste personen, investeerders en zakelijke bezoekers voor een kort verblijf. Bijlage III bij bijlage 8-B is beschikbaar via de volgende links:

Bepaalde voorbehouden, beperkingen en nadere bepalingen met betrekking tot dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep zijn opgenomen in de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage IV bij bijlage 8-B. Bijlage IV bij bijlage 8-B is beschikbaar via de volgende links

De EPO bevat een aantal bepalingen die horizontaal van toepassing zijn op alle handel in diensten, zoals een bepaling ter bevestiging van het recht van de partijen om diensten te reguleren. De EPO bevestigt het recht van de autoriteiten om openbare diensten openbaar te houden en zal regeringen niet dwingen openbare diensten te privatiseren of te dereguleren, zoals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en water.

Er zijn specifieke verbintenissen overeengekomen in sectoren, zoals:

 • post- en koeriersdiensten
 • telecommunicatie
 • zeevervoerdiensten
 • financiële diensten

Voor de verbintenissen inzake grensoverschrijdende handel in diensten, zie hoofdstuk 8, afdeling C, van de overeenkomst.

Verplaatsing van gekwalificeerd personeel

Algemene informatie over visa
Beperkingen van de bedrijfsactiviteiten van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan

Wat sommige diensten betreft, is de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten beperkt op de wijze die is voorgeschreven in aanhangsel IV „Beperkingen van zakelijke activiteiten van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan” van bijlage 8-B „Lijsten voor hoofdstuk 8” van de overeenkomst.

Personeelsbeheer

Er bestaan veel arbeidswetgeving met betrekking tot de bescherming van werknemers in Japan.  Deze arbeidswetgeving is in beginsel van toepassing op alle dienstverbanden in Japan, ongeacht of de werkgever Japans of buitenlands is, dan wel of de vennootschap in Japan is gevestigd of in Japan is opgericht.  De verordening voor deze wetten is ook van toepassing op buitenlandse werknemers in Japan zolang de buitenlandse werknemers voldoen aan de wettelijke definitie van werknemer in die wetgeving. 

Algemene informatie over het algemene arbeidsrechtstelsel in Japan met betrekking tot personeelsbeheer kan worden verkregen op de volgende websites:

Algemene informatie over personeelsbeheer
Regels die in het geval van buitenlandse arbeid in acht moeten worden genomen
Informatie over de belangrijkste arbeidswetgeving

Telecommunicatie- en informaticadiensten

In Japan

 • telecommunicatie wordt in de Wet op het telecommunicatiebedrijf ruim gedefinieerd als „het uitzenden, doorgeven of ontvangen van codes, geluiden of beelden via kabel, radio of enige andere elektromagnetische vorm”.
 • telecommunicatiedienst wordt gedefinieerd als „het bemiddelen van communicatie van anderen door gebruik te maken van een telecommunicatiefaciliteit, of anderszins een telecommunicatiefaciliteit voor communicatie door anderen aan te bieden”, en
 • telecommunicatieactiviteiten worden dan gedefinieerd als „een bedrijf waarin de dienstverlener een telecommunicatiedienst aanbiedt om aan de behoeften van anderen te voldoen, met uitzondering van het ter beschikking stellen van een omroepfaciliteit in het kader van de omroepwet”.

De handleiding voor de toegang tot de Japanse telecommunicatiesector — alleen beschikbaar in het Japans — die in het algemeen onder de definitie van „telecommunicatiebedrijf” valt en dus kennisgeving of registratie vereist.

Toetreding tot de Japanse markt
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie: Manual for Market Entry into the Japans Telecommunications Business, juni 2016 (Engels). Houd er rekening mee dat de Engelse versie misschien niet actueel is. Daarnaast zijn aanvullende materialen (met inbegrip van onder meer voorbeeldgevallen waarin wordt aangegeven of de kennisgevingsplicht van toepassing is op bepaalde ondernemingen) alleen beschikbaar in de Japanse versie van mei 2019 en het supplement daarop van oktober 2019.
 • De volgende handleidingen en richtsnoeren zijn ook beschikbaar op:
  • Manual for Market Entry into General Cable Broadcasting Business (Engels);
  • Handboek voor de bouw van netwerken door telecommunicatievervoerders (Engels); en het
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned by Public Utilities (Engels).
Aanscherping van de regelgeving voor buitenlandse investeringen in de IT-sector

Toevoeging van ondernemingen die een voorafgaande kennisgeving van directe investeerders moeten indienen (METI, Engels) — IT-gerelateerde ondernemingen zijn toegevoegd aan de bedrijfstakken die onderworpen zijn aan de verplichting tot voorafgaande kennisgeving met betrekking tot inkomende directe investeringen.

Overheidsopdrachten

Elk jaar kopen nationale, regionale en gemeentelijke overheden in Japan en de EU goederen en diensten ter waarde van miljarden euro’s bij particuliere ondernemingen. Zij besteden overheidsopdrachten aan waarnaar bedrijven dan kunnen meedingen. 

De EPO breidt de toegang tot overheidsopdrachten uit en opent nieuwe markten voor bedrijven van beide partijen.

De EU en Japan zijn het eens geworden over regels die:

 • oneerlijke discriminatie van inschrijvers aan de andere zijde verbieden
 • maximale transparantie bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten om ervoor te zorgen dat bedrijven op de hoogte zijn van de kansen aan beide zijden
 • maximaliseren van de mogelijkheden voor EU-bedrijven om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Japan op alle overheidsniveaus — nationaal, regionaal en gemeentelijk

De ruimere toegang van EU-bedrijven tot aanbestedingen in Japan heeft betrekking op sectoren als

 • spoorwegen
 • ziekenhuizen
 • academische instellingen
 • elektriciteitsdistributie

Meer informatie

Investering

De overeenkomst bevordert investeringen tussen de EU en Japan en bevestigt het recht van elke partij om legitieme beleidsdoelstellingen te reguleren die in een niet-uitputtende lijst zijn overeengekomen. Er zijn bilaterale onderhandelingen aan de gang met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst inzake investeringsbescherming.

Wat de grensoverschrijdende handel in diensten en de liberalisering van investeringen betreft, heeft de EPO tussen de EU en Japan een negatieve lijst van bestaande en toekomstige niet-conforme maatregelen vastgesteld die moeten worden voorbehouden, terwijl alle grensoverschrijdende handel in diensten en investeringen in beginsel wordt geliberaliseerd.

Voor de verbintenissen tot liberalisering van investeringen, zie hoofdstuk 8, afdeling B, van de overeenkomst

Zie voor de voorbehouden bij bestaande maatregelen van de Europese Unie en Japan de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage I bij bijlage 8-B bij de overeenkomst, beschikbaar via de volgende links:

Voor de voorbehouden bij toekomstige maatregelen van de Europese Unie en Japan wordt verwezen naar de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage II bij bijlage 8-B, beschikbaar via de volgende links:

Zie voor het verkeer van investeerders voor zakelijke doeleinden de afdeling Diensten hierboven.

Hoe kunt u een bedrijf oprichten in Japan?

Overzicht van het opzetten van een bedrijf in Japan
Vereiste formulieren

Beperkingen op buitenlandse directe investeringen in Japan

Overzicht van de procedures in het kader van de Wet op de deviezen- en buitenlandse handel

Overzicht van de Wet op de deviezen- en buitenlandse handel en van het notificatiesysteem (Japans)

Wet op de deviezen- en buitenlandse handel (Engels en Japans). Houd er echter rekening mee dat de Engelse vertaling niet altijd actueel is. Raadpleeg de Japanse versie voor actuele informatie.

 

Toelichting bij het toepassingsgebied van de Wet op de deviezen- en buitenlandse handel

Overeenkomstig artikel 26, lid 1, van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act („FEFTA”) wordt onder „buitenlandse investeerder” verstaan: een van de volgende personen die inkomende directe investeringen, enz. als bedoeld in artikel 26, lid 2, van de FEFTA, of een bepaalde verwerving als omschreven in artikel 26, lid 3, van de FEFTA verrichten:
(I) een natuurlijke persoon die geen ingezetene van Japan is;
II) een entiteit die is opgericht naar buitenlands recht of die een hoofdkantoor in een ander land heeft;
III) een Japanse vennootschap waarvan de som van de stemrechten die direct of indirect via een voorgeschreven vennootschap door de onder i) en/of ii) bedoelde personen worden gehouden, 50 % of meer van de totale stemrechten bedraagt; of
iv) een Japanse entiteit waarin personen als bedoeld onder i) ofwel de meerderheid van alle functionarissen van de onderneming ofwel een meerderheid van de functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid vormen.

Bedrijfstakken waarvoor voorafgaande kennisgeving vereist is
Aanmeldingsformulieren

Het juiste formulier hangt af van de investeringsmiddelen.

Overheidsstimulansen om buitenlandse directe investeringen in Japan te bevorderen

Instellingen voor onderzoek &Overleg

Bureau van Invest Japan

Elk van de betrokken ministeries en agentschappen heeft een Invest Japan Office (Engels), dat reageert op de volgende acties van potentiële investeerders

 • verzoeken om informatie over investeringen en over het aanvragen van investeringsmogelijkheden; en het
 • klachten over de verwerking van het geavanceerde kennisgevingssysteem, het zogenaamde „no-action-letter” -systeem, en investeringen.
 • De Engelse onderzoeksformulieren om contact op te nemen met het Office of Invest Japan in elk relevant ministerie/agentschap, worden verstrekt door JETRO: Investeren in JAPAN-kantoren: Contactgegevens (Engels)
 • JETRO voorziet in een centraal centrum voor buitenlandse investeerders die van plan zijn hun bedrijfsbasis in Japan te vestigen of uit te breiden: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (Engels)
Investeren in de hotline van Japan
 • Het ondersteuningscentrum van JETRO voor buitenlandse ondernemingen en gelieerde ondernemingen die van plan zijn in Japan te investeren. De diensten zijn beschikbaar in andere talen dan het Japans: Investment Japan Hotline (Engels)
Andere nuttige links

MKB

De overeenkomst tussen de EU en Japan bevat een specifiek hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), waarin wordt bepaald dat de partijen informatie moeten verstrekken over elkaars toegang tot elkaars markt.

EU-website ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen in de EU die naar Japan exporteren

Japanse website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Japan exporteren

Deze website voor Europese kmo’s bevat links naar autoriteiten over specifieke handelskwesties en een doorzoekbare databank per douanetariefcode om informatie over markttoegang voor de Japanse markt te verkrijgen.

Distributiekanaal;

Het opzetten van een praktisch distributiekanaal is van cruciaal belang om uw product naar Japanse rekken en detailhandelaren te halen. Het vereist dat Japanse nationale en lokale distributeurs worden beschermd, met name om taal-, technische en logistieke handelsbelemmeringen weg te nemen.

De „Manufactured Imports and Domestic Promotion Organization” (Mipro), het Centrum voor industriële samenwerking tussen de EU en Japan, zijn goede aanspreekpunten voor alle EU-producenten.

De Japanse Externe Handelsorganisatie (JETRO) heeft ook een platform voor het matchen van internationale handel, waar Japanse en buitenlandse verkopers en kopers kennisgevingen kunnen doen.

Toelichting bij het belang van de rol van handelsondernemingen

Handelsondernemingen spelen een belangrijke rol bij de verkoop van ingevoerde goederen in Japan en treden op als schakels tussen buitenlandse fabrikanten en Japanse kopers, en vice versa.

De rol van handelsondernemingen omvat onder meer:

 • vaststellen van de vraag
 • meewerken aan onderhandelingen tussen fabrikanten en kopers
 • voltooiing van de invoer-/uitvoerprocedures. 

Handelsondernemingen kunnen hulp bieden bij het identificeren van de vraag en/of lokale partners in Japan en kunnen

 • algemene handelsfirma’s, die zich met bijna alles bezighouden
 • gespecialiseerde handelsondernemingen die zich uitsluitend bezighouden met specifieke producten (bv. ijzer- en staalproducten, voedingsproducten enz.).

Links en contacten

Website van DG Handel

Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan

Delegatie van de Europese Unie in Japan

Integrale tekst van het akkoord

Deze pagina delen:

Snelle links