Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden. EU-bedrijven exporteren al meer dan 58 miljard EUR aan goederen en 28 miljard EUR aan diensten naar Japan. De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan vermindert de handelsbelemmeringen waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Japan exporteren en helpt hen beter te concurreren op deze markt.

De overeenkomst in een oogopslag

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst met Japan

 • neemt tarieven en andere handelsbelemmeringen weg en maakt het voor bedrijven aan beide zijden gemakkelijker om in te voeren en uit te voeren
 • zorgt voor de openheid van de dienstenmarkten, met name financiële diensten, telecommunicatie en vervoer
 • garandeert niet-discriminerende behandeling van EU-bedrijven die actief zijn op de markten voor overheidsopdrachten
 • verbetering van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in Japan en van de bescherming van Europese landbouwproducten van hoge kwaliteit, de zogenaamde geografische aanduidingen (GA’s)
 • bespaart bedrijven aan beide zijden aanzienlijke bedragen en tijd bij bilaterale handel in goederen
 • voorziet in meer steun voor kleinere ondernemingen die onevenredig zwaar worden getroffen door handelsbelemmeringen

 

Japan is reeds de op drie na grootste markt voor de uitvoer van landbouwproducten van de EU. De markttoegang voor veel Europese producten zal worden verbeterd, met name

Lees de volledige tekst van de handelsovereenkomst met Japan.

Tarieven

Deovereenkomst schaft het leeuwendeel van de door Europese en Japanse ondernemingen betaalde rechten af.

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst is 99 % van de tarieflijnen van de EU en 97 % van de tarieflijnen van Japan afgeschaft. Over de tarieven die nog niet zijn afgeschaft, zijn tariefcontingenten of tariefverlagingen overeengekomen.

Om de tarieven voor uw product te controleren, moet u de productcode kennen, die gebaseerd is op de HS2017-code van het geharmoniseerd systeem (GS), voor zowel Europese als Japanse codes.


U kunt uw productcode vinden via Mijn handelsassistent

U kunt ook de statistische code van Japan voor invoer controleren.

De overeenkomst opent de Japanse markt voor landbouwexport uit de EU, bijvoorbeeld

 • de rechten op veel kazen zoals Gouda en Cheddar zullen na verloop van tijd worden afgeschaft.
 • er wordt een rechtenvrij contingent vastgesteld voor verse kaas (zoals Mozzarella en feta)
 • invoerrechten op de uitvoer van wijn verdwenen bij de inwerkingtreding
 • wat rundvlees betreft, komen EU-exporteurs in aanmerking voor een verlaagd tarief
 • op varkensvlees blijven voor de uitvoer van vers vlees naar Japan slechts lage rechten bestaan en in de overeenkomst zijn de rechten op verwerkt vlees volledig afgeschaft.

Tijdschema’s voor tariefafbraak

De tarieven voor de overgrote meerderheid van de producten worden onmiddellijk afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst of geleidelijk na een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven.

Het uitgangspunt voor de afschaffing of verlaging van douanerechten is een „basistarief” en de verlagingen vinden plaats op basis van dit basistarief. Aan de hand van de douanetariefcode van het product kunt u de korting vinden die van toepassing is op het basistarief van uw product.

 • algemene opmerkingen om u te helpen bij het lezen van de tijdschema’s voor tariefafbraak van zowel de EU als Japan
Invoer uit Japan
Uitvoer naar Japan

Tariefcontingenten (tariefcontingenten)

Tariefcontingenten zijn ook van toepassing op bepaalde producten. Dit zijn specifieke goederenvolumes die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

 • er zijn vijfentwintig Japanse agrovoedingsproducten met tariefcontingenten
 • tariefcontingenten van Japan
 • Het Japanse ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF) verstrekt informatie over de aanvraag en toewijzing van tariefcontingenten voor elke tariefpost, zoals suiker, tarweproducten, zuivelproducten en andere levensmiddelen (met inbegrip van suikerwaren en bepaalde chocolade) in het kader van de EPO EU-Japan (Japan).

Voor zuivelproducten gebeurt de toewijzing van tariefcontingenten en de inning van heffingen door de samenwerking in de landbouwsector (ALIC).

Voor de invoer van bepaalde zuivelproducten (bv. boter en wei) binnen het tariefcontingent geldt een regeling voor staatshandel.

Informatiebladen van het Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan (EU-bedrijfsleven in Japan)

Voor sommige producten van de zee gelden invoerquota en de importeurs zijn verplicht een aanvraag in te dienen.

Meer informatie over de toepassing en toewijzing van tariefcontingenten in Japan.

Japanse databank voor de vertaling van het Japanse recht, ter beschikking gesteld door het ministerie van Justitie, Japan.

Vrijwaringsmaatregelen

De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet ook in bilaterale vrijwaringsmaatregelen. Het doel van een vrijwaringsmaatregel (d.w.z. een tijdelijke beperking van de invoer van een product) is een specifieke binnenlandse bedrijfstak te beschermen tegen een toename van de invoer van een product dat de bedrijfstak ernstige schade toebrengt of dreigt te berokkenen. In deze overeenkomst worden landbouwvrijwaringsmaatregelen gebruikt om specifieke producten te beschermen tegen een dergelijke toename van de invoer.

De EU-producten waarop deze maatregelen van toepassing zijn, zijn:

 • rundvlees en varkensvlees (met inbegrip van verwerkt varkensvlees)
 • weiproteïneconcentraat (WPC), weipoeder
 • sinaasappelen, vers
 • renpaarden

Raadpleeg de lijst van landbouwvrijwaringsmaatregelen.

 

Mijn handelsassistent verstrekt u gedetailleerde informatie over de tarieven, de maatregelen die van toepassing zijn op uw product en markt, en toont de tariefafbraakschema’s voor de desbetreffende tarieflijnen.

 

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 3 over de oorsprongsregels van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (PB L 330 van 27.12.2018, blz. 21).

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Japan?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Japan.

Een product „van oorsprong is” uit de EU of uit Japan, indien het:

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, niet-wijzigingsregel). Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaliter verboden zijn, zolang de waarde ervan niet meer dan 10 % van de prijs af fabriek of de prijs „vrij aan boord” van het product vertegenwoordigt.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • en dit is echter een bijzonderheid in de overeenkomst tussen de EU en Japan, deze tolerantie kan worden gebruikt in gevallen waarin het gewicht van niet van oorsprong zijnde materialen de in de productspecifieke regels vastgestelde gewichtsdrempel overschrijdt, mits de waarde van die materialen niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het eindproduct — boven deze waarde van 10 % — moeten die materialen van oorsprong zijn uit de EU of Japan.
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 6 tot en met 8 van bijlage 3-A, aantekeningen op productspecifieke oorsprongsregels.
Cumulatie

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Japan kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de productie van een product in de EU
 • volledige cumulatie — de be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Japan kan worden beschouwd als van oorsprong om te helpen aan de productspecifieke regel te voldoen (met andere woorden: be- of verwerkingen in Japan kunnen worden beschouwd als kwalificerende be- of verwerkingen in de EU, ongeacht of de verwerking toereikend is om de materialen zelf de oorsprong te verlenen (en omgekeerd)

Andere eisen

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk over de oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Japan (en vice versa) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • aanbrengen of aanbrengen van merken, etiketten, zegels of documentatie om de naleving van specifieke binnenlandse voorschriften van het invoerende land te waarborgen
 • conservering van producten in goede staat
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van de naleving van de regel, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van colli
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van rechten

In het kader van de EPO tussen de EU en Japan kan een terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in hoofdstuk 3, afdeling B, „Oorsprongsregels” van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe preferenties moeten worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief? 

Importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling op basis van

 • een door de exporteur verstrekt attest van oorsprong, of
 • een attest van oorsprong op basis van „kennis van de importeur”

Meer informatie vindt u in:

Attest van oorsprong

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Japan door een attest van oorsprong te verstrekken.

In de EU kan dit gebeuren door:

 • een exporteur die is geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX), en hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor sommige andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada)
 • elke exporteur, op voorwaarde dat de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.

In Japan kan het worden gemaakt door:

 • een exporteur met een toegekend Japans ondernemingsnummer

Wat moet het attest van oorsprong bevatten?

 • het attest van oorsprong moet worden aangebracht op een factuur of op een handelsdocument ter identificatie van het product.
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en in de Japanse taal, en is opgenomen in bijlage 3-D. Het invoerende land kan niet verlangen dat de importeur een vertaling van een attest van oorsprong overlegt.
 • de exporteurs moeten in hun attest van oorsprong de oorsprongscriteria vermelden met een code (zie bijlage 3-D).

Indiening en geldigheid

 • het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.
 • normaliter zal het attest van oorsprong betrekking hebben op één zending, maar kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen identieke producten gedurende een periode van maximaal 12 maanden.

De EPO-richtsnoeren tussen de EU en Japan inzake een attest van oorsprong voor meerdere zendingen identieke producten bevatten aanvullende uitleg.

Kennis van de importeur
 • importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tarieven op basis van hun eigen kennis van de oorsprong van de ingevoerde producten — dit kan worden gebaseerd op bewijsstukken of documenten die door de exporteur of fabrikant van het product in het bezit zijn van de importeur. EPO-richtsnoeren EU-Japan over de kennis van de importeur bevatten aanvullende uitleg
 • aangezien een importeur met eigen medeweten een claim indient, wordt geen attest van oorsprong gebruikt en hoeft geen exporteur of producent te worden geïdentificeerd of moet actie worden ondernomen met betrekking tot de preferentiële oorsprong van goederen in de partij van uitvoer
 • de importeur die gebruikmaakt van „kennis van de importeur” hoeft niet te worden geregistreerd in de REX-databank.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan
 • de autoriteiten van de partij van invoer stellen de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten

Productvereisten 

Technische voorschriften omvatten technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. Deze regels bepalen de specifieke technische kenmerken die uw product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn belangrijk omdat zij waarborgen dat belangrijke doelstellingen van overheidsbeleid, zoals de bescherming van de menselijke gezondheid of de veiligheid van het milieu, worden bereikt.

Deze eisen kunnen verband houden met kwesties zoals:

 • Technische voorschriften en eisen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en -eisen, SPS
 • Milieuverordeningen die van toepassing zijn op ingevoerde goederen.

U moet deze regels volgen zodat uw producten kunnen worden beoordeeld om na te gaan of zij aan de nodige technische normen voldoen.

 

Om meerte weten te komen over de regels en vereisten die van toepassing zijn op uw product, gaat u naar Mijn handelsassistent en vul uw productnaam of -code in.

U kunt de productcategorieën hieronder controleren voor meer specifieke productgegevens en relevante links

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen (bv. wet- en regelgeving, normen) zijn maatregelen om mensen, dieren en planten te beschermen tegen ziekten, plagen of contaminanten.

Zij garanderen dat de op de markt gebrachte levensmiddelen veilig zijn voor de consument, ook indien deze van buiten de EU zijn ingevoerd.

Meer informatie over sanitaire en fytosanitaire maatregelen tussen de EU en Japan vindt u hier.

De voedselveiligheidsnormen van Japan behoren net als die van de EU tot de striktste ter wereld. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van groeihormonen in de rundvleesproductie in Japan niet toegestaan en is regelgeving over de controle van ggo’s voor de consument in Japan erg belangrijk.

Alle uit Japan ingevoerde producten moeten aan de EU-normen voldoen. Dit omvat het verbod van de EU op met hormonen behandeld rundvlees en de regels voor het gebruik van antibiotica.

Bovendien moet elke invoer van dierlijke producten uit Japan in de EU vergezeld gaan van een veterinair certificaat.

Alleen bevoegde instanties in Japan die op grond van officiële erkenning door de Commissie mogen verklaren dat aan de invoervoorschriften van de EU is voldaan, kunnen een dergelijk certificaat afgeven.

De handelsovereenkomst helpt ervoor te zorgen dat uw producten niet worden belemmerd door ongerechtvaardigde BTR-handelsbelemmeringen en helpt de procedures voor de goedkeuring van uw voedseluitvoer naar Japan te stroomlijnen en te versnellen.

Als u uit Japan importeert in de EU, kom hier meer te weten over de SPS-vereisten.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in Mijn handelsassistent.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • rapporteer wat uw uitvoer naar Japan stopzet met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

Douaneafhandeling omvat doorgaans controles op

 • de te betalen rechten
 • de juiste omschrijving van de goederen, hun oorsprong en waarde;
 • beveiligings- en veiligheidsmaatregelen (smokkel, drugs, sigaretten, wapens, namaakproducten, terrorismebestrijding)
 • naleving van specifieke wetgeving, zoals milieuwetgeving, gezondheidsvoorschriften, veterinaire, fytosanitaire en kwaliteitsvoorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Japan zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

U kunt gedetailleerde stapsgewijze gidsen raadplegen waarin de verschillende soorten documenten worden beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • Cognossement of luchtvrachtbrief
 • paklijst, vrachtrekeningen en verzekeringscertificaten (in sommige gevallen noodzakelijk)
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, ga naar My Trade Assistant.

De Japanse douane verstrekt informatie over de Japanse douaneprocedures, met inbegrip van de vereiste documenten.

Japan heeft ook negen verschillende douanejurisdicties, en het kan de moeite waard zijn contact op te nemen met de rechtsgebieden die voor u van belang zijn om het douaneproces voor uw product soepeler te maken.

Procedures

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Algemene informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer vindt u op de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De EPO tussen de EU en Japan voorziet in een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten voor Europese ondernemingen die innovatieve, artistieke, onderscheiden en hoogwaardige producten naar Japan exporteren. De verbintenissen worden aangescherpt en omvatten bepalingen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen, handelsmerken, auteursrechtelijke bescherming, octrooien, gemeenschappelijke minimumvoorschriften voor de bescherming van gegevens over regelgevingstests voor geneesmiddelen, en civielrechtelijke handhavingsbepalingen.

De overeenkomst erkent de bijzondere status en biedt bescherming op de Japanse markt van meer dan 200 Europese landbouwproducten van een specifieke Europese geografische oorsprong, de zogenaamde geografische aanduidingen (GA’s). Eigenaars van bilateraal overeengekomen geografische aanduidingen in de landbouw-, levensmiddelen- en drankensector genieten bescherming tegen namaak. Een lijst van beschermde geografische aanduidingen in de EU en Japan is opgenomen in bijlage 14-B bij de EPO.

Octrooien

De EPO tussen de EU en Japan bevestigt dat beide partijen zullen samenwerken om de octrooibescherming te blijven versterken.

In het kader van de overeenkomst hebben zowel de EU als Japan zich ertoe verbonden de duur van de octrooibescherming voor farmaceutische producten en chemische producten voor de landbouw te verlengen. Meer informatie over de octrooien in Japan, onder meer over de indienings- en onderzoeksprocedures, is te vinden bij het Japanse octrooibureau.

Andere kwesties in verband met intellectuele eigendom

Het Japans Octrooibureau verstrekt overzichten van gebruiksmodellen, modellen, handelsmerken en auteursrechten.

Het ministerie van Economische Zaken geeft ook uitleg over de handhaving van uw intellectuele-eigendomsrechten.

Diensten

De overeenkomst maakt het voor ondernemingen uit de EU en Japan gemakkelijker diensten te verlenen en biedt werknemers van ondernemingen meer mobiliteit om hun werk ter plaatse uit te voeren.

Tijdelijke verplaatsing van personeel van de onderneming 

Bijlage 8-C: Overeenstemming over het verkeer van natuurlijke personen voor zaken

De overeenkomst bevat in hoofdstuk 8, afdeling D, bepaalde verbintenissen met betrekking tot de toegang en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen.

De lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage III bij bijlage 8-B schrijft bepaalde voorbehouden en nadere bepalingen voor met betrekking tot zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden, binnen de onderneming overgeplaatste personen, investeerders en zakelijke bezoekers voor een kort verblijf. Bijlage III bij bijlage 8-B is beschikbaar via de volgende links

Bepaalde voorbehouden, beperkingen en verdere bepalingen met betrekking tot dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep zijn opgenomen in de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage IV bij bijlage 8-B. Bijlage IV bij bijlage 8-B is beschikbaar via de volgende links

De EPO bevat een aantal bepalingen die horizontaal van toepassing zijn op alle handel in diensten, zoals een bepaling ter bevestiging van het recht van de partijen om diensten te reguleren. De EPO bevestigt het recht van de autoriteiten om openbare diensten openbaar te houden en zal overheden niet dwingen openbare diensten te privatiseren of te dereguleren, zoals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en water.

Er zijn specifieke verbintenissen overeengekomen in sectoren zoals:

 • post- en koeriersdiensten
 • telecommunicatie
 • zeevervoersdiensten
 • financiële diensten

Ziehoofdstuk 8, deel C, van de overeenkomst voor de verbintenissen inzake grensoverschrijdende handel in diensten.

Verplaatsing van gekwalificeerd personeel

Algemene informatie over visa
Beperkingen van de bedrijfsactiviteiten van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan

Wat sommige diensten betreft, zijn de bedrijfsactiviteiten beperkt op de wijze die is voorgeschreven in aanhangsel IV „Beperkingen van de bedrijfsactiviteiten van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan” van bijlage 8-B „Lijsten voor hoofdstuk 8” van de overeenkomst.

Personeelsbeheer

In Japan bestaat er veel arbeidswetgeving met betrekking tot de bescherming van werknemers. Deze arbeidswetgeving is in beginsel van toepassing op alle dienstverbanden in Japan, ongeacht of de werkgever Japans of buitenlands is, dan wel of de onderneming buitenlands is of in Japan is opgericht. De verordening voor die wetten is ook van toepassing op buitenlandse werknemers in Japan zolang de buitenlandse werknemers voldoen aan de wettelijke definitie van werknemer in deze wetgeving.

Algemene informatie over het algemene arbeidsrechtstelsel in Japan met betrekking tot personeelsbeheer is te vinden op de websites die in de volgende rubrieken worden vermeld.

Algemene informatie over personeelsbeheer
Regels voor buitenlandse arbeid
Informatie over de belangrijkste arbeidswetgeving

Telecommunicatie en informatica-informatie

In Japan

 • telecommunicatie wordt in de Telecommunicatiewet ruim gedefinieerd als „het uitzenden, doorgeven of ontvangen van codes, geluiden of beelden via kabel, radio of een andere elektromagnetische vorm”.
 • telecommunicatiedienst wordt gedefinieerd als „bemiddelende communicatie van anderen door gebruik te maken van een telecommunicatiefaciliteit of anderszins een telecommunicatiefaciliteit voor communicatie door anderen aan te bieden”, en
 • het telecommunicatiebedrijf wordt dan gedefinieerd als „een bedrijf waarin de dienstverlener een telecommunicatiedienst aanbiedt om aan de behoeften van anderen te voldoen, met uitzondering van de levering van een omroepinstallatie op grond van de omroepwet”.

Het Handboek voor markttoetreding tot de Japanse telecommunicatiesector — alleen beschikbaar in het Japans — valt over het algemeen onder de definitie van „telecommunicatiebedrijf” en vereist dus kennisgeving of registratie.

Toetreding tot de Japanse markt
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie: Handleiding voor markttoegang in de Japanse telecommunicatiesector, juni 2016 (Engels). Houd er rekening mee dat de Engelse versie mogelijk niet actueel is. Bovendien zijn aanvullende materialen (met inbegrip van onder meer gevallen waarin wordt aangegeven of de aanmeldingsverplichting van toepassing is op bepaalde bedrijven) alleen beschikbaar in de Japanse versie van mei 2019 en de aanvulling daarop van oktober 2019.
 • De volgende handleidingen en richtsnoeren zijn hier ook te vinden:
  • Handleiding voor markttoegang in het algemeen kabelomroepbedrijf (Engels);
  • Handleiding voor de aanleg van netwerken door telecommunicatievervoerders (Engels); en
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned of Public Utilities (Engels).
Aanscherping van de regelgeving voor buitenlandse investeringen in de IT-sector

Toevoeging van ondernemingen die vereist zijn om voorafgaande kennisgeving van directe investeerders in tedienen (METI, Engels) — IT-gerelateerde activiteiten zijn toegevoegd aan de bedrijfstakken die onderworpen zijn aan de verplichting tot voorafgaande kennisgeving met betrekking tot inkomende directe investeringen.

Overheidsopdrachten

Elk jaar kopen nationale, regionale en gemeentelijke overheden in Japan en de EU goederen en diensten ter waarde van miljarden euro’s bij particuliere bedrijven, of kopen zij deze aan. Zij besteden overheidsopdrachten aan waarnaar bedrijven dan kunnen meedingen.

De EPO breidt de toegang tot overheidsopdrachten uit en opent nieuwe markten voor bedrijven aan beide zijden.

De EU en Japan zijn het eens geworden over regels die:

 • oneerlijke discriminatie door de ene partij tegen inschrijvers van de andere partij verbieden
 • maximale transparantie bij de aanbesteding van overheidsopdrachten om ervoor te zorgen dat bedrijven zich bewust zijn van de mogelijkheden aan beide zijden
 • maximalisering van de mogelijkheden voor EU-bedrijven om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Japan op alle overheidsniveaus — nationaal, regionaal en gemeentelijk

De verbeterde toegang van EU-bedrijven tot aanbestedingen in Japan heeft betrekking op sectoren als

 • spoorwegen
 • ziekenhuizen
 • academische instellingen
 • distributie van elektriciteit

Meer informatie

Investeringen

De overeenkomst bevordert investeringen tussen de EU en Japan en bevestigt het recht van elke partij om legitieme beleidsdoelstellingen vast te stellen die in een niet-uitputtende lijst zijn overeengekomen. Er zijn bilaterale onderhandelingen gaande over de sluiting van een mogelijke overeenkomst inzake investeringsbescherming.

Wat de grensoverschrijdende handel in diensten en de liberalisering van investeringen betreft, heeft de EPO tussen de EU en Japan een systeem van negatieve lijsten vastgesteld waarin de bestaande en toekomstige niet-conforme maatregelen worden opgesomd die moeten worden voorbehouden, terwijl alle grensoverschrijdende handel in diensten en investeringen in beginsel wordt geliberaliseerd.

Zie voor de verbintenissen inzake liberalisering van investeringen deel B van hoofdstuk 8 van de overeenkomst

Voor de voorbehouden ten aanzien van bestaande maatregelen van de Europese Unie en Japan, zie de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage I bij bijlage 8-B bij de overeenkomst, beschikbaar via de volgende links:

Voor de voorbehouden voor toekomstige maatregelen van de Europese Unie en Japan, zie de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage II bij bijlage 8-B, beschikbaar via de volgende links:

Zie voor de verplaatsing van investeerders voor zakelijke doeleinden het gedeelte over diensten hierboven.

Hoe zet u zaken op in Japan?

Overzicht van de oprichting van een bedrijf in Japan
Vereiste formulieren

Beperkingen op buitenlandse directe investeringen in Japan

Overzicht van de procedures in het kader van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act

Overzicht van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act en van het kennisgevingssysteem (Japans)

Wet op de deviezen- en buitenlandse handel (Engels en Japans). Houd er echter rekening mee dat de Engelse vertaling niet altijd actueel is. Raadpleeg de Japanse versie voor actuele informatie.

 

Toelichting op de werkingssfeer van de Wet op de deviezenhandel en de buitenlandse handel

Overeenkomstig artikel 26, lid 1, van de Wet buitenlandse handel en buitenlandse handel (hierna „FEFTA” genoemd) wordt onder „buitenlandse investeerder” verstaan een van de volgende personen die directe investeringen doen enz. die zijn opgenomen in de posten van artikel 26, lid 2, van de FEFTA, of een specifieke verwerving als omschreven in artikel 26, lid 3, van de FEFTA:
I) een natuurlijke persoon die geen ingezetene van Japan is;
II) een entiteit die is opgericht overeenkomstig buitenlandse wetgeving of die een hoofdkantoor in een ander land heeft;
III) een Japanse vennootschap waarvan de som van de stemrechten die de onder i) en/of ii) bedoelde personen direct of indirect via een voorgeschreven vennootschap bezitten, 50 % of meer van de totale stemrechten bedraagt; of
iv) een Japanse entiteit waarin de onder i) bedoelde personen hetzij een meerderheid van alle bestuurders van de onderneming vormen, hetzij een meerderheid van de ambtenaren met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bedrijfstakken waarin voorafgaande kennisgevingen vereist zijn
Aanmeldingsformulieren

Het juiste formulier zal afhangen van de investeringsmiddelen.

Overheidsstimulansen ter bevordering van buitenlandse directe investeringen in Japan

Instellingen voor onderzoek — Raadpleging

Bureau van InvestEU Japan

Elk van de betrokken ministeries en agentschappen heeft een Invest Japan Office (Engels), dat reageert op de volgende acties van potentiële investeerders:

 • verzoeken om informatie over investeringen en over het aanvragen van investeringsmogelijkheden; en
 • klachten over de verwerking van het geavanceerde kennisgevingssysteem, het zogenaamde „systeem zonder actie”, en investeringen.
 • De Engelse inlichtingenformulieren om contact op te nemen met het Office of Invest Japan in elk relevant ministerie/agentschap worden verstrekt door JETRO: Investeringskantoren van JAPAN: Contactgegevens (Engels)
 • Het éénloketcentrum voor buitenlandse investeerders die van plan zijn hun bedrijfsbasis in Japan te vestigen of uit te breiden, wordt verstrekt door JETRO: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (Engels)
Invest-Japan Hotline
 • Het steuncentrum van JETRO voor buitenlandse ondernemingen en met het buitenland verbonden ondernemingen die voornemens zijn in Japan te investeren. De diensten zijn beschikbaar in andere talen dan het Japans: Invest-Japan Hotline (Engels)
Andere nuttige links

Kleine en middelgrote ondernemingen

De overeenkomst tussen de EU en Japan bevat een specifiek hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) waarin wordt bepaald dat de partijen informatie moeten verstrekken over de toegang tot elkaars markt.

EU-website ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen in de EU die naar Japan exporteren

Japanse website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Japan exporteren

Deze website voor Europese kmo’s bevat links naar autoriteiten over specifieke handelskwesties en een doorzoekbare databank per douanetariefcode om informatie over markttoegang voor de Japanse markt te verkrijgen.

Distributiekanaal

Het opzetten van een praktisch distributiekanaal is essentieel om uw product naar Japanse rekken en detailhandelaren te krijgen. De Japanse nationale en lokale distributeurs moeten worden verzekerd, met name om taal-, technische en logistieke handelsbelemmeringen te overwinnen.

De Manufactured Imports and Domestic Promotion Organisation (Mipro), het Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan, zijn goede aanspreekpunten voor alle producenten in de EU.

De Japanse organisatie voor externe handel (JETRO) beschikt ook over een platform voor het matchen van internationale bedrijven, waar Japanse en buitenlandse verkopers en kopers berichten kunnen plaatsen.

Toelichting op het belang van de rol van handelsondernemingen

Handelsondernemingen spelen een belangrijke rol bij de verkoop van ingevoerde goederen in Japan en fungeren als schakel tussen buitenlandse producenten en Japanse kopers, en vice versa.

De rol van handelsondernemingen omvat onder meer:

 • vaststelling van de vraag
 • ondersteuning van onderhandelingen tussen fabrikanten en kopers
 • voltooiing van de invoer-/uitvoerprocedures.

Handelsondernemingen kunnen hulp bieden bij het identificeren van vraag en/of lokale partners in Japan en kunnen:

 • algemene handelsondernemingen, die met bijna alles temaken hebben
 • gespecialiseerde handelsbedrijven die zich uitsluitend bezighouden met specifieke producten (bv. staalproducten, levensmiddelen enz.).

Links en contacten

Website van DG Handel

Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan

Delegatie van de Europese Unie in Japan

Integrale tekst van het akkoord

Deze pagina delen:

Snelle links