Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden. EU-bedrijven exporteren al meer dan 58 miljard euro aan goederen en 28 miljard euro aan diensten naar Japan. De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan vermindert de handelsbelemmeringen waarmee Europese ondernemingen worden geconfronteerd wanneer zij naar Japan exporteren, en helpt hen zo beter op deze markt te concurreren.

De overeenkomst in een notendop

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst met Japan

 • neemt tarieven en andere handelsbelemmeringen weg en maakt het voor bedrijven aan beide zijden gemakkelijker om in te voeren en uit te voeren
 • zorgt voor openheid van de dienstenmarkten, met name financiële diensten, telecommunicatie en vervoer
 • garandeert een niet-discriminerende behandeling van EU-bedrijven die actief zijn op de markten voor overheidsopdrachten
 • verbetert de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in Japan en de bescherming van Europese landbouwproducten van hoge kwaliteit, zogenaamde geografische aanduidingen (GA’s)
 • bespaart bedrijven aan beide zijden aanzienlijke bedragen en tijd bij het op bilaterale wijze verhandelen van goederen
 • voorziet in meer steun voor kleinere ondernemingen die onevenredig zwaar worden getroffen door handelsbelemmeringen

 

Japan is al de op drie na grootste markt voor de uitvoer van landbouwproducten van de EU. De markttoegang zal worden verbeterd voor veel Europese producten, met name

Lees de volledige tekst van de handelsovereenkomst met Japan.

Tarieven

De overeenkomst schaft het overgrote deel van de door Europese en Japanse ondernemingen betaalde rechten af.

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst werden 99 % van de EU-tarieflijnen en 97 % van de Japanse tarieflijnen afgeschaft. Over nog niet uitgeschakelde tarieven werden tariefcontingenten of tariefverlagingen overeengekomen.

Om de tarieven voor uw product te controleren, moet u de productcode kennen die is gebaseerd op de code van het geharmoniseerd systeem (GS) HS2017, zowel voor Europese als Japanse codes.


U kunt uw productcode vinden via Mijn handelsassistent

U kunt ook de statistische invoercode van Japan raadplegen.

De overeenkomst opent de Japanse markt voor de uitvoer van landbouwproducten uit de EU, bijvoorbeeld

 • De rechten op veel kazen, zoals Gouda en Cheddar, zullen mettertijd worden afgeschaft.
 • Er wordt een rechtenvrij contingent ingesteld voor verse kaas (zoals Mozzarella en feta).
 • Bij de inwerkingtreding verdwenen de douanerechten op de uitvoer van wijn
 • Voor rundvlees zullen EU-exporteurs profiteren van een verlaagd tarief
 • Op varkensvlees blijven slechts lage rechten gelden voor de uitvoer van vers vlees naar Japan en de overeenkomst heeft de rechten op verwerkt vleesvolledig afgeschaft.

De tarieven voor de overgrote meerderheid van de producten worden ofwel onmiddellijk afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, ofwel geleidelijk afgeschaft volgens een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven.

Het uitgangspunt voor de afschaffing of verlaging van douanerechten is een „basistarief” en op dit basistarief worden verlagingen toegepast. Aan de hand van de douanetariefcode van het product kunt u de korting vinden die van toepassing is op het basistarief van uw product.

Lijsten voor hetontmantelen van Tarif

Als u naar Japan exporteert, moet u het tijdschema voor de afschaffing van de tarieven van Japan controleren, maar als u uit Japan importeert, moet u het tijdschema voor de afschaffing van de tarieven van de EU controleren.

Invoer uit Japan
Uitvoer naar Japan

Tariefcontingenten (tariefcontingenten)

Tariefcontingenten zijn ook van toepassing op bepaalde producten. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

 • er zijn vijfentwintig Japanse agrovoedingsproducten met tariefcontingenten
 • tariefcontingenten van Japan
 • Het Japanse ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF) verstrekt informatie over de toepassing en toewijzing van tariefcontingenten voor elke tarieflijn, zoals suiker, tarweproducten, zuivelproducten en andere levensmiddelen (waaronder suikergoed en bepaalde chocolade) in het kader van de EPO EU-Japan (Japans).
 • Japanese Law Translation Database System, verstrekt door het ministerie van Justitie, Japan.
Zuivelproducten

De toewijzing van tariefcontingenten en de inning van heffingen geschieden door de Agrarische & Veehouderijsamenwerking (ALIC).

Voor de invoer van aangewezen zuivelproducten (bv. boter en wei) in het kader van het tariefcontingent geldt een staatshandelsregeling.

Door het MAFF verstrekte informatie
Informatie verstrekt door de Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC)

De volgende informatie heeft voornamelijk betrekking op de WTO-tariefcontingenten, terwijl een deel van de informatie relevant is voor invoerprocedures in het kader van de EPO tussen de EU en Japan.

Informatiebladen van het Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan (EU-bedrijfsleven in Japan)
Producten van de zee

Sommige producten van de zee zijn onderworpen aan invoerquota en de importeurs zijn verplicht een aanvraag in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor: Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. of Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwasi (Etrumeus spp., Sardinops spp. of Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. of Decapterus spp.) en Samma (Cololabis spp.), al dan niet gekoeld, vers, n.e.g.

Vrijwaringsmaatregelen

De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet ook in bilaterale vrijwaringsmaatregelen. Een „vrijwaringsmaatregel” (d.w.z. tijdelijke beperking van de invoer van een product) heeft tot doel een specifieke binnenlandse bedrijfstak te beschermen tegen een toename van de invoer van een product dat de bedrijfstak ernstige schade toebrengt of dreigt te berokkenen. In deze overeenkomst worden landbouwvrijwaringsmaatregelen gebruikt om specifieke producten te beschermen tegen een dergelijke toename van de invoer.

De EU-producten waarop deze maatregelen van toepassing zijn, zijn:

 • rundvlees en varkensvlees (inclusief verwerkt varkensvlees)
 • weiproteïneconcentraat (WPC), weipoeder
 • verse sinaasappelen
 • racepaarden

Raadpleeg de lijst van landbouwvrijwaringsmaatregelen.

 

Mijn assistent Handel verstrekt u gedetailleerde informatie over de tarieven, de maatregelen die van toepassing zijn op uw product en de markt, en toont de schema’s voor de afschaffing van de tarieven voor de desbetreffende tarieflijnen.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 3 over oorsprongsregels van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (PB L 330 van 27.12.2018, blz. 21).

Is mijn product afkomstig uit de EU of Japan?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of Japan.

Een product „van oorsprong” is uit de EU of uit Japan, indien het

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen die in het hoofdstuk zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel van niet-wijziging). Er zijn ook extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels in garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkledingsector en de chemische sector.

 

De specifieke regels voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels zoals tolerantie of cumulatie te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, mits de waarde ervan niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek of de vrije prijs aan boord van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen.
 • en dit is een bijzonderheid van de overeenkomst tussen de EU en Japan, maar deze tolerantie kan worden gebruikt in gevallen waarin het gewicht van niet van oorsprong zijnde materialen hoger is dan de in de productspecifieke voorschriften vastgestelde gewichtsdrempel, mits de waarde van die materialen niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het eindproduct — boven deze 10 % in waarde moeten die materialen van oorsprong zijn uit de EU of uit Japan.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 6 tot en met 8 van bijlage 3-A Inleidende aantekeningen op productspecifieke oorsprongsregels.
Cumulatie

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Japan kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product in de EU
 • volledige cumulatie — de be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Japan kan als van oorsprong worden beschouwd om te helpen voldoen aan de productspecifieke regel (met andere woorden, verwerking in Japan kan als in aanmerking komende be- of verwerkingen in de EU worden beschouwd, ongeacht of de verwerking volstaat om de materialen de oorsprongsstatus te verlenen (en omgekeerd).

Andere vereisten

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten die zijn gespecificeerd in het hoofdstuk over oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Japan (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Sommige bewerkingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals

 • het toevoegen of aanbrengen van merktekens, etiketten, zegels of documentatie om te waarborgen dat aan specifieke binnenlandse vereisten van het invoerende land wordt voldaan
 • conservering van producten in goede staat
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van de naleving van de regel, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van merking of nummering van colli
 • bewijsmateriaal met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

In het kader van de EPO tussen de EU en Japan kan terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in hoofdstuk 3, afdeling B, betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe preferenties kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Importeurs kunnen aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling op basis van

 • een door de exporteur afgegeven attest van oorsprong, of
 • een attest van oorsprong op basis van „kennis van de importeur”

Voor meer informatie, zie

Attest van oorsprong

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Japan door een attest van oorsprong over te leggen.

In de EU kan dit worden gedaan door:

 • Een exporteur die geregistreerd is in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX) en hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Canada).
 • elke exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

In Japan kan dit worden gedaan door

 • een exporteur met een aan Japan toegekend bedrijfsnummer

Wat moet het attest van oorsprong bevatten?

 • het attest van oorsprong moet worden vermeld op een factuur of op een handelsdocument ter identificatie van het product.
 • De tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en in de Japanse taal, en is te vinden in bijlage 3-D; het importerende land kan niet verlangen dat de importeur een vertaling van een attest van oorsprong indient.
 • De exporteurs moeten in hun attest van oorsprong de oorsprongscriteria vermelden met een code (zie bijlage 3-D).

Indiening en geldigheid

DeEPO-richtsnoeren EU-Japan inzake oorsprongsverklaringen voor meervoudige zendingen van identieke producten bieden aanvullende uitleg.

Kennis van de importeur
 • importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tarieven op basis van hun eigen kennis van de oorsprong van de ingevoerde producten — deze kunnen worden gebaseerd op bewijsstukken of documenten die zijn verstrekt door de exporteur of fabrikant van het product, die in het bezit zijn van de importeur.EPO-richtsnoeren EU-Japan over de kennis van importeurs geven aanvullende uitleg
 • aangezien een importeur een verzoek indient met gebruikmaking van zijn eigen kennis, wordt geen attest van oorsprong gebruikt en hoeft geen exporteur of producent te worden geïdentificeerd of actie te ondernemen met betrekking tot de preferentiële oorsprong van goederen in de partij van uitvoer.
 • de importeur die gebruikmaakt van „kennis van de importeur” hoeft niet te worden geregistreerd in de REX-databank.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan
 • de autoriteiten van de invoerende partij stellen de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften omvatten technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. Deze regels definiëren de specifieke technische kenmerken die uw product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn belangrijk omdat zij waarborgen dat belangrijke doelstellingen van overheidsbeleid, zoals de bescherming van de menselijke gezondheid of de veiligheid van het milieu, worden verwezenlijkt.

Deze vereisten kunnen verband houden met kwesties zoals:

 • Technische voorschriften en eisen
 • Voorschriften en eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid, SPS
 • Milieuvoorschriften die van toepassing zijn op ingevoerde goederen.

U moet deze regels volgen zodat uw producten kunnen worden beoordeeld om na te gaan of ze aan de nodige technische normen voldoen.

Om meer te weten te komen over de regels en vereisten die op uw product van toepassing zijn, ga naar Mijn handelsassistent en vul uw productnaam of -code in.

Gezondheidsvoorschriften voor mensen, dieren en planten

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen (bv. wet- en regelgeving, normen) zijn maatregelen om mensen, dieren en planten te beschermen tegen ziekten, plagen of verontreinigingen.

Zij garanderen dat de op de markt gebrachte levensmiddelen veilig zijn voor de consument, ook indien deze van buiten de EU zijn ingevoerd.

Meer informatie over sanitaire en fytosanitaire maatregelen tussen de EU en Japan vindt u hier.

De voedselveiligheidsnormen van Japan behoren net als die van de EU tot de striktste ter wereld. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van groeihormonen in de rundvleesproductie in Japan niet toegestaan en is regelgeving over de controle van ggo’s voor de consument in Japan erg belangrijk.

Alle producten die uit Japan worden ingevoerd, moeten aan de EU-normen voldoen. Dit omvat het EU-verbod op met hormonen behandeld rundvlees en de regels voor het gebruik van antibiotica.

Bovendien moet elke invoer van dierlijke producten in de EU vanuit Japan vergezeld gaan van een veterinair certificaat.

Alleen bevoegde instanties in Japan die op grond van officiële erkenning door de Commissie mogen verklaren dat aan de invoervoorschriften van de EU is voldaan, kunnen een dergelijk certificaat afgeven.

De handelsovereenkomst helpt ervoor te zorgen dat uw producten niet worden gehinderd bij het betreden van de Japanse markt door ongerechtvaardigde SPS-handelsbelemmeringen en helpt de procedures voor de goedkeuring van uw voedseluitvoer naar Japan te stroomlijnen en te versnellen.

Als u vanuit Japan in de EU importeert, vindt u hier meer informatie over de sanitaire en fytosanitaire voorschriften.

 

De specifieke regels en vereisten voor uw product vindt u in Mijn handelsassistent.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen

 • rapporteer wat uw uitvoer naar Japan stopt met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Neem contact op

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

Inklaring omvat doorgaans controles op

 • te betalen rechten

 • de juiste omschrijving van de goederen, de oorsprong en de waarde ervan;

 • veiligheidsmaatregelen (smokkel, drugs, sigaretten, wapens, namaakproducten, terrorismebestrijding)

 • naleving van specifieke wetgeving, zoals milieuwetgeving, gezondheidsvoorschriften, veterinaire, fytosanitaire en kwaliteitsvoorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Japan zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

Documenten

U kunt gedetailleerde stapsgewijze gidsen raadplegen met een beschrijving van de verschillende soorten documenten die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent)

 • paklijst

 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen

 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking

 • Bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u van tevoren bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Procedures

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De EPO tussen de EU en Japan voorziet in een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten voor Europese ondernemingen die innovatieve, artistieke, onderscheidende en hoogwaardige producten naar Japan exporteren. De verbintenissen worden versterkt en omvatten bepalingen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen, handelsmerken, auteursrechten, octrooien, gemeenschappelijke minimumvoorschriften voor de bescherming van testgegevens voor farmaceutische producten en civielrechtelijke handhaving.

De overeenkomst erkent de bijzondere status en biedt bescherming op de Japanse markt van meer dan 200 Europese landbouwproducten uit een specifieke Europese geografische oorsprong, bekend als geografische aanduidingen (GA’s). Eigenaren van bilateraal overeengekomen geografische aanduidingen in de landbouw-, levensmiddelen- en drankensector genieten bescherming tegen namaak.

Diensten

De overeenkomst maakt het voor bedrijven uit de EU en Japan gemakkelijker om diensten te verlenen en biedt werknemers meer mobiliteit om hun werk ter plaatse uit te voeren.

De EPO bevat een aantal bepalingen die horizontaal van toepassing zijn op alle handel in diensten, zoals een bepaling ter bevestiging van het recht van de partijen om regelgeving vast te stellen. Het recht van de overheid blijft om openbare diensten openbaar te houden en zal regeringen er niet toe dwingen openbare diensten te privatiseren of te dereguleren, bijvoorbeeld in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en water.

Er zijn specifieke verbintenissen overeengekomen in sectoren, zoals:

 • post- en koeriersdiensten
 • telecommunicatie
 • zeevervoer
 • financiële diensten

Verplaatsing van gekwalificeerd personeel (modus IV)

Algemene informatie over visa
Beperkingen van zakelijke activiteiten voor dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van vrije beroepen in Japan

Wat sommige diensten betreft, is het toepassingsgebied van de zakelijke activiteiten beperkt zoals voorgeschreven in aanhangsel IV „Beperkingen van zakelijke activiteiten van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan” van bijlage 8-B „Lijsten voor hoofdstuk 8” van de overeenkomst.

Personeelsmanagement

Er zijn veel wetten op het gebied van arbeid en de bescherming van werknemers in Japan.Deze arbeidswetgeving is in beginsel van toepassing op alle arbeid in Japan, ongeacht of de werkgever Japans of buitenlands is, dan wel de vennootschap naar het buitenland of naar Japan is opgericht.De verordening voor deze wetten is ook van toepassing op buitenlandse werknemers in Japan zolang de buitenlandse werknemers voldoen aan de definitie van werknemers in deze wetten.

Algemene informatie over het algemene arbeidsrechtstelsel in Japan met betrekking tot personeelsbeheer is te vinden op de websites die in de volgende rubrieken worden genoemd.

Algemene informatie over personeelsbeheer
Regels die moeten worden vastgesteld in het geval van buitenlandse werkgelegenheid
Informatie over de belangrijkste etiketteringsverordeningen
 • Lees over de wet die de basisnorm voor gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk vaststelt: Wet industriële veiligheid en gezondheid (Engels en Japans). Gelieve er echter rekening mee te houden dat de Engelse vertaling niet altijd actueel is. Voor actuele informatie, zie de Japanse tekst.
 • Lees over de wet die de basisvorm van arbeidsovereenkomsten vaststelt: Arbeidscontractenwet ( Engels en Japans). Gelieve er echter rekening mee te houden dat de Engelse vertaling niet altijd actueel is. Voor actuele informatie, zie de Japanse tekst.
 • Lees over de wet die de minimumnorm voor arbeidsvoorwaarden vaststelt: Arbeidsnormenwet ( Engels en Japans). Gelieve er echter rekening mee te houden dat de Engelse vertaling niet altijd actueel is. Voor actuele informatie, zie de Japanse tekst.
 • Lees over andere vakgerelateerde wet- en regelgeving van het Japan Institute for Labor Policy and Training: Arbeidsrecht van Japan (Engels en Japans)

Telecommunicatie- en computerinformatiediensten

In Japan:

 • Telecommunicatie wordt in de Telecommunications Business Act ruim gedefinieerd als „het doorgeven, doorzenden of ontvangen van codes, geluiden of beelden via de kabel, de radio of enige andere elektromagnetische vorm”.
 • Telecommunicatiedienst wordt gedefinieerd als „bemiddeling bij communicatie van anderen door gebruik te maken van een telecommunicatievoorziening, of anderszins een telecommunicatievoorziening aanbieden voor communicatie door anderen”, en
 • De telecommunicatieactiviteit wordt dan gedefinieerd als „een bedrijf waarin de dienstverlener een telecommunicatiedienst aanbiedt om aan de behoeften van anderen te voldoen, met uitzondering van het ter beschikking stellen van een omroepinstallatie op grond van de Omroepwet”.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van telecommunicatiebedrijven (zoals vermeld in het Handboek voor markttoetreding tot de Japanse telecommunicatiesector — alleen beschikbaar in het Japans) die over het algemeen onder de definitie van „telecommunicatiebedrijf” vallen en dus kennisgeving of registratie vereisen.

 • doorgeleiding van telefoongesprekken
 • automatische surrogate ontvangst van telefoongesprekken enz. (een dienst waarbij de dienstverlener telefoongesprekken, faxen enz. ontvangt, gericht aan de gebruikers in de telecommunicatiefaciliteit van de aanbieder (bv. een server), en vervolgens de inhoud van die oproepen of faxberichten aan de gebruikers meedeelt, zonder inhoudelijke wijzigingen, maar met een wijziging van formaat of medium)
 • bemiddeling bij de inhoud
 • bemiddeling bij e-mailnieuwsbrieven
 • internetdiensten die door de bouwbeheermaatschappijen aan bewoners van condominiums of kantoren worden verstrekt
 • huurservers en hostingdiensten (diensten voor het uitlenen van delen van servers en serverfuncties)
 • bemiddeling van berichten tussen gebruikers, met inbegrip van berichten die in het kader van een dienst worden verstrekt
 • gesloten chats (chatrooms die op een website zijn geplaatst, het matchen van gebruikers die toegang tot de site hebben gehad met onbepaalde personen, en bemiddeling bij gesloten gesprekken tussen hen)
 • websites met online-datering
 • telecommunicatiediensten in combinatie met huurapparatuur zoals mobiele telefoons en wifirouters
 • Exploitanten van een mobiel virtueel netwerk (MVNO’s)
 • Vaste virtuele netwerkexploitanten (FVNO’s)
 • „channel lending” (een dienst waarbij de installateur van een telecommunicatiefaciliteit de frequentieband verdeelt en een deel daarvan aan andere ondernemingen uitleent)
 • facturering (een dienst waarbij servicers telecommunicatiediensten met kwantumkorting van telecommunicatiebedrijven kopen en deze tegen korting doorverkopen aan gebruikers)
 • e-maildiensten die gebruikmaken van servers buiten Japan
 • netwerkbeheer tussen verbonden ondernemingen
 • beheer van wenskaarten op websites
 • bemiddeling in elektronische volmachten
 • resolutiediensten voor domeinnamen (een dienst waarbij de dienstverlener het IP-adres identificeert dat overeenkomt met de domeinnaam waarvoor een onderzoek loopt
 • Nadere bijzonderheden, met inbegrip van uitleg over de redenen waarom deze voorbeeldbedrijven als „telecommunicatiediensten” zouden worden beschouwd en waarvoor kennisgeving of registratie vereist is, zijn te vinden in bovengenoemde handleiding.]
Toetreding tot de Japanse markt
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie: Manual for Market Entry into the Japanese Telecommunications Business, juni 2016 (Engels). Gelieve er rekening mee te houden dat de Engelse versie mogelijk niet actueel is. Bovendien zijn aanvullende gegevens (waaronder onder meer voorbeelden van gevallen waarin wordt aangegeven of de aanmeldingsverplichting van toepassing is op bepaalde ondernemingen) alleen beschikbaar in de Japanse versie van mei 2019 en in de aanvulling daarop van oktober 2019.
 • De volgende handleidingen en richtsnoeren zijn ook hier te vinden:
  • Handboek voor markttoetreding tot General Cable Broadcasting Business (Engels);
  • Handleiding voor de aanleg van netwerken door telecommunicatievervoerders (Engels); en
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned Public Utilities („Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned Public Utilities”) („Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned Public Utilities”) („Guidelines for Use of Poles, D@@
Aanscherping van de regelgeving die van toepassing is op buitenlandse investeringen in de IT-sector
 • METI: Toevoeging van bedrijven die voorafgaande kennisgeving moeten indienen met betrekking tot directe investeerdersenz. (Engels) — IT-gerelateerde bedrijven zijn toegevoegd aan de sectoren waarvoor de verplichting tot voorafgaande kennisgeving met betrekking tot inkomende directe investeringen geldt.De openbare bekendmakingen in verband met deze herziening zijn:
  • A) De Public Notice of Partial Revisions of Public Notice No 1 van 2014 (Japans), waarbij de minister van Financiën en de bevoegde minister van Bedrijfsleven de soorten bedrijven vaststellen overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de ordonnantie voor directe investeringen enz. (Public Notice nr. 1 van het Cabinet Office, het ministerie van Financiën, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie, de minister van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het ministerie van Infrastructuur en Infrastructuur van mei 2019, het Ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie, de minister van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Wetenschap, en het ministerie van Infrastructuur en Infrastructuur, van en
  • b) DePublic Notice of Partial Revisions of Public Notice No 3 van 2017 (Japans), onder wie de minister van Financiën en de bevoegde minister voor het Bedrijfsleven de soorten bedrijven vaststellen overeenkomstig artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 3, van de ordonnantie voor directe investeringen enz. (Public Notice nr. 2 van het Cabinet Office, het ministerie van Financiën, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie, de minister van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Infrastructuur, Handel en Handel, mei 2019.

Overheidsopdrachten

Elk jaar kopen nationale, regionale en gemeentelijke overheden in Japan en de EU goederen en diensten ter waarde van miljarden euro’s bij particuliere bedrijven. Zij besteden overheidsopdrachten aan waarnaar bedrijven dan kunnen meedingen.

De EPO breidt de toegang tot overheidsopdrachten uit en opent nieuwe markten voor bedrijven aan beide zijden.

De EU en Japan hebben overeenstemming bereikt over regels die

 • oneerlijke discriminatie van de ene kant tegen inschrijvers aan de andere kant verbieden

 • maximale transparantie bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten om ervoor te zorgen dat bedrijven op de hoogte zijn van kansen aan beide zijden

 • EU-bedrijven zoveel mogelijk kansen bieden om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Japan op alle overheidsniveaus — nationaal, regionaal en gemeentelijk

De grotere toegang van EU-bedrijven tot aanbestedingen in Japan heeft betrekking op sectoren zoals:

 • spoorwegen

 • ziekenhuizen

 • universitaire instellingen

 • elektriciteitsdistributie

Meer informatie

Investeringen

De overeenkomst bevordert investeringen tussen de EU en Japan en bevestigt het recht van elke partij om legitieme beleidsdoelstellingen te reguleren die in een niet-uitputtende lijst zijn opgenomen. Er zijn bilaterale onderhandelingen gaande over het sluiten van een mogelijke overeenkomst inzake investeringsbescherming.

Informatie over de bepalingen inzake grensoverschrijdende handel in diensten en liberalisering van investeringen

Met betrekking tot de grensoverschrijdende handel in diensten en investeringen is in de EPO tussen de EU en Japan een systeem van negatieve lijsten vastgesteld, waarin de bestaande en toekomstige niet-conforme maatregelen worden opgesomd die moeten worden voorbehouden, terwijl alle grensoverschrijdende handel in diensten en investeringsgebieden in beginsel wordt geliberaliseerd.

Wat de verbintenissen inzake grensoverschrijdende handel in diensten betreft, zie hoofdstuk 8, afdeling C, van de overeenkomst.

Voor liberalisering van investeringen, zie deel B van hoofdstuk 8 van de overeenkomst.

Met betrekking tot de voorbehouden met betrekking tot bestaande maatregelen van de Europese Unie en Japan, zie de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage I bij bijlage 8-B bij de overeenkomst, te vinden op de volgende links:

Met betrekking tot de voorbehouden voor toekomstige maatregelen van de Europese Unie en Japan, zie de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage II bij bijlage 8-B, te vinden op de volgende links:

De overeenkomst bevat bepaalde verplichtingen met betrekking tot de toelating en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen in afdeling D van hoofdstuk 8.

De lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage III bij bijlage 8-B bevat een aantal voorbehouden en nadere bepalingen met betrekking tot zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden, binnen een onderneming overgeplaatste personen, investeerders en zakelijke bezoekers van korte duur.Bijlage III bij bijlage 8-B is beschikbaar via de volgende links:

Bepaalde voorbehouden, beperkingen en verdere bepalingen met betrekking tot dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep zijn opgenomen in de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage IV bij bijlage 8-B. Bijlage IV bij bijlage 8-B is te vinden op de volgende links:

Bijlage 8-C bevat het begrip inzake het verkeer van natuurlijke personen voor zakelijke doeleinden, met inbegrip van bepalingen inzake de maatregelen die de Europese Unie en/of Japan moeten nemen of trachten te nemen om procedures met betrekking tot de binnenkomst en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen uit de andere partij voor zakelijke doeleinden te vergemakkelijken en te versnellen.

Verklaring over het belang van de rol van handelsondernemingen

Handelsondernemingen spelen een belangrijke rol bij de verkoop van ingevoerde goederen in Japan.Handelsondernemingen fungeren als schakel tussen buitenlandse fabrikanten en Japanse kopers (en ook tussen buitenlandse kopers en Japanse fabrikanten).De rol van handelsondernemingen omvat onder meer het identificeren van de vraag, het ondersteunen van onderhandelingen tussen fabrikanten en kopers, en het voltooien van invoer-/uitvoerprocedures.Vanuit het oogpunt van Japanse kopers of fabrikanten helpen handelsondernemingen transacties met buitenlandse fabrikanten of kopers te voltooien, waardoor de noodzaak om zich zorgen te maken over taalbarrières, het begrijpen van vreemde wetten of wisselkoersschommelingen weg te nemen.Vanuit het oogpunt van EU-bedrijven kunnen handelsondernemingen helpen bij het identificeren van de vraag en/of lokale partners in Japan.Handelsondernemingen zijn onderverdeeld in algemene handelsondernemingen, die vrijwel met alles te maken hebben, en gespecialiseerde handelsondernemingen, die zich uitsluitend bezighouden met specifieke producten (bv. staalproducten, voedingsmiddelen, enz.).

Hoe kunt u zaken doen in Japan?

Overzicht van de „Setting Business” in Japan
Vereiste formulieren

Beperkingen op buitenlandse directe investeringen in Japan in het kader van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act

Overzicht van de procedures in het kader van de Wet op de deviezenhandel en de buitenlandse handel

 

Overeenkomstig artikel 26, lid 1, van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act („FEFTA”) wordt onder „buitenlandse investeerder” verstaan: een van de volgende personen die in artikel 26, lid 2, van de FEFTA genoemde inkomende directe investeringen enz. verrichten, of een bepaalde verwerving als omschreven in artikel 26, lid 3, van de FEFTA:

I) een persoon die geen ingezetene van Japan is;

II) een entiteit die overeenkomstig een buitenlands recht is opgericht of een hoofdkantoor heeft in een ander land;

III) een Japanse vennootschap waarvan de som van de stemrechten die direct of indirect via een voorgeschreven onderneming worden gehouden door personen als bedoeld onder i) en/of ii), 50 % of meer van het totaal van de stemrechten bedraagt; of

een Japanse entiteit waarin de onder i) genoemde personen ofwel de meerderheid van alle functionarissen van de vennootschap uitmaken, ofwel de meerderheid van de ambtenaren met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bedrijfstakken waarin voorafgaande kennisgevingen vereist zijn

a) DePublic Notice of Partial Revisions of Public Notice No. 1 van 2014 (Japans), op grond waarvan de minister van Financiën en de bevoegde minister van Bedrijfsleven overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de Regeling directe investeringen, enz. (Public Notice No. 1 van het kabinet, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie, de minister van Financiën, het ministerie van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, het ministerie van Landbouw en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Bosbouw, mei 2019, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Landbouw en Bosbouw en het Ministerie van Infrastructuur, Industrie en Bosbouw, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Landbouw en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Toerisme, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Landbouw en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Bos- en Bosbouw, het Ministerie van Infrastructuur en Bosbouw, het Ministerie van Bosbouw en het Ministerie van Infrastructuur, Industrie en Bosbouw, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie,

b) DePublic Notice of Partial Revisions of Public Notice No 3 van 2017 (Japans), op grond waarvan de minister van Financiën en de bevoegde minister van Bedrijfsleven de soorten ondernemingen vaststellen overeenkomstig artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 3, van de Regeling directe investeringen enz. (Public Notice No 2 van het kabinet, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie, de minister van Financiën, het ministerie van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, het ministerie van Infrastructuur en Visserij, het Ministerie van Bosbouw, het Ministerie van Financiën, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Infrastructuur en Bosbouw en het Ministerie van Bosbouw, mei 2019.

Aanmeldingsformulieren

Welk juiste formulier moet worden gebruikt, hangt af van de wijze van investering.

Overheidsstimulansen voor de bevordering van directe buitenlandse investeringen in Japan

Instellingen voor onderzoek & Raadpleging

Bureau van Invest Japan
 • Elk van de betrokken ministeries en agentschappen heeft een Invest Japan Office (Engels), dat reageert op de volgende acties van potentiële investeerders
 • verzoeken om informatie over investeringen en over het aanvragen van investeringsmogelijkheden; en
 • klachten over de verwerking van het systeem voor geavanceerde kennisgeving, het zogenaamde „no action-letter system” en investeringen.
 • JETRO verstrekt de Engelse onderzoeksformulieren om contact op te nemen met het Office of Invest Japan in elk relevant ministerie/agentschap: JAPAN-kantoren investeren: Contactgegevens (Engels)
 • Het één-loket-centrum voor buitenlandse investeerders die voornemens zijn hun bedrijfsvestiging in Japan op te richten of uit te breiden, wordt verzorgd door JETRO: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (Engels)
Investeren Japan Hotline
 • Het ondersteuningscentrum van JETRO voor buitenlandse ondernemingen en buitenlandse gelieerde ondernemingen die voornemens zijn in Japan te investeren. De diensten zijn beschikbaar in andere talen dan het Japans: Investeren Japan Hotline (Engels)
Andere nuttige links

Kmo’s en EU-Japan

De overeenkomst tussen de EU en Japan bevat een specifiek hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) waarin wordt bepaald dat de partijen informatie moeten verstrekken over de toegang tot elkaars markt.

EU-website ter ondersteuning van kmo’s in de EU die naar Japan exporteren

Japanse website ter ondersteuning van kmo’s in de EU die naar Japan exporteren

Deze website voor Europese kmo’s bevat links naar autoriteiten over specifieke handelskwesties en een doorzoekbare databank op basis van de douanetariefcode om informatie over markttoegang voor de Japanse markt te verkrijgen.

Links en contacten

Website van DG Handel

Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan

Delegatie van de Europese Unie in Japan

Integrale tekst van het akkoord

Deze pagina delen:

Snelle links