Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden. EU-bedrijven voeren elk jaar al meer dan 58 miljard euro aan goederen en 28 miljard euro aan diensten uit naar Japan. De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan vermindert de handelsbelemmeringen waarmee Europese ondernemingen worden geconfronteerd bij hun uitvoer naar Japan en helpt hen om op deze markt beter te concurreren.

De overeenkomst in een oogopslag

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking getreden.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

Handelsovereenkomst met Japan

 • neemt tarieven en andere handelsbelemmeringen weg en maakt het voor bedrijven aan beide zijden gemakkelijker om in te voeren en uit te voeren
 • zorgt voor de openheid van de dienstenmarkten, met name financiële diensten, telecommunicatie en vervoer
 • garandeert een niet-discriminerende behandeling van EU-bedrijven die actief zijn op de markten voor overheidsopdrachten
 • verbetert de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in Japan en de bescherming van Europese landbouwproducten van hoge kwaliteit, de zogenaamde geografische aanduidingen (GA’s)
 • bespaart bedrijven van beide partijen aanzienlijke geldbedragen en tijd bij de bilaterale handel in goederen
 • voorziet in meer steun voor kleinere ondernemingen die onevenredig zwaar worden getroffen door handelsbelemmeringen

 

Japan is reeds de op drie na grootste markt van de EU voor de uitvoer van landbouwproducten. De markttoegang voor veel Europese producten zal worden verbeterd, met name

Lees de volledige tekst van de handelsovereenkomst met Japan.

Tarieven

De overeenkomst schaft het overgrote deel van de door Europese en Japanse ondernemingen betaalde rechten af.

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn 99 % van de EU-tarieflijnen en 97 % van de Japanse tarieflijnen afgeschaft. Over tarieven die nog niet zijn afgeschaft, zijn tariefcontingenten of tariefverlagingen overeengekomen.

Om de tarieven voor uw product te controleren, moet u de productcode kennen, die gebaseerd is op de HS2017-code van het geharmoniseerd systeem (GS), zowel voor Europese als voor Japanse codes.


U kunt uw productcode vinden met My Trade Assistant

U kunt ook de statistische code van Japan voor invoer controleren.

De overeenkomst stelt de Japanse markt open voor de uitvoer van landbouwproducten uit de EU, bijvoorbeeld 

 • de rechten op veel kazen zoals Gouda en Cheddar zullen in de loop van de tijd worden afgeschaft.
 • er wordt een rechtenvrij contingent ingesteld voor verse kaas (zoals Mozzarella en feta).
 • bij de inwerkingtreding verdwenen tarieven op de uitvoer van wijn
 • voor rundvlees zullen EU-exporteurs in aanmerking komen voor een verlaagd tarief
 • voor varkensvlees blijven slechts lage rechten gelden voor de uitvoer van vers vlees naar Japan en in de overeenkomst zijn de rechten op verwerkt vlees volledig afgeschaft.

Tijdschema’s voor tariefafbraak

De tarieven voor het overgrote deel van de producten worden hetzij onmiddellijk bij de inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft, hetzij geleidelijk volgens een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven.

Het uitgangspunt voor de afschaffing of verlaging van douanerechten is een „basistarief” en op dit basistarief worden verlagingen toegepast. Door middel van de tariefcode van het product kunt u de korting vinden die van toepassing is op het basistarief van uw product.

Invoer uit Japan
Uitvoer naar Japan

Tariefcontingenten

Tariefcontingenten zijn ook van toepassing op bepaalde producten. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor preferentiële tariefbehandeling.

 • er zijn 25 Japanse agrovoedingsproducten met tariefcontingenten
 • tariefcontingenten van Japan
 • Het Japanse ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF) verstrekt informatie over de toepassing en toewijzing van tariefcontingenten voor elke tariefpost, zoals suiker, tarweproducten, zuivelproducten en andere levensmiddelen (met inbegrip van suikerproducten en bepaalde chocolade) in het kader van de EPO EU-Japan (Japans).

Voor zuivelproducten worden de tariefcontingenten en de inning van heffingen toegewezen door ALIC.

De invoer van bepaalde zuivelproducten (bv. boter en wei) binnen het tariefcontingent valt onder een staatshandelstelsel.

Informatiebladen van het Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan (EU-bedrijfsleven in Japan)

Sommige producten van de zee zijn onderworpen aan invoerquota en de importeurs zijn verplicht een aanvraag in te dienen.

Meer informatie over de toepassing en toewijzing van tariefcontingenten in Japan.

Japan Law Translation Database System, verzorgd door het ministerie van Justitie, Japan.

Vrijwaringsmaatregelen

De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet ook in bilaterale vrijwaringsmaatregelen. Een „vrijwaringsmaatregel” (d.w.z. tijdelijke beperking van de invoer van een product) heeft tot doel een specifieke binnenlandse bedrijfstak te beschermen tegen een toename van de invoer van een product waardoor de bedrijfstak ernstige schade lijdt of dreigt te lijden. In deze overeenkomst worden landbouwvrijwaringsmaatregelen gebruikt om specifieke producten tegen dergelijke stijgingen van de invoer te beschermen.

De EU-producten waarop deze maatregelen van toepassing zijn, zijn:

 • rundvlees en varkensvlees (inclusief verwerkt varkensvlees)
 • weieiwitconcentraat (WPC), weipoeder
 • sinaasappelen, vers
 • renpaarden

Raadpleeg de lijst van landbouwvrijwaringsmaatregelen ( blz. 368).

Aanvullende informatie over vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van renpaarden

 

Mijn handelsassistent verstrekt u gedetailleerde informatie over de tarieven, de maatregelen die van toepassing zijn op uw product en markt, en geeft de tijdschema’s voor de afschaffing van de tarieven voor de desbetreffende tarieflijnen weer.

 

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 3 over de oorsprongsregels van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (PB L 330 van 27.12.2018, blz. 21).

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Japan?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële lagere of nultarief in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Japan.

Een product „van oorsprong” is uit de EU of uit Japan, indien het

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel van niet-wijziging). Er zijn ook enkele extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan de productspecifieke regels zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter door de productspecifieke regel verboden zijn, mits de waarde ervan niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek of de prijs vrij aan boord van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • deze tolerantie kan echter worden gebruikt in gevallen waarin het gewicht van de niet van oorsprong zijnde materialen de in de productspecifieke voorschriften vastgestelde gewichtsdrempel overschrijdt, op voorwaarde dat de waarde van die materialen niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het eindproduct — boven deze 10 % in waarde — moeten die materialen van oorsprong zijn uit de EU of Japan, en dit is een bijzonderheid in de overeenkomst tussen de EU en Japan.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 6 tot en met 8 van bijlage 3-A Inleidende aantekeningen op de productspecifieke oorsprongsregels
Cumulering

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan voorziet in twee manieren om de oorsprong te cumuleren.

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Japan kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product in de EU worden gebruikt.
 • volledige cumulatie — de be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Japan kan als van oorsprong worden beschouwd om te helpen aan de productspecifieke regel te voldoen (met andere woorden: be- of verwerkingen in Japan kunnen als kwalificerende be- of verwerkingen in de EU worden beschouwd, ongeacht of de be- of verwerking volstaat om de materialen zelf de oorsprong te verlenen (en omgekeerd).

Overige voorschriften

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten in het hoofdstuk over oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Japan (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • aanbrengen of aanbrengen van merktekens, etiketten, zegels of documentatie om de naleving van specifieke binnenlandse voorschriften van het land van invoer te waarborgen
 • producten in goede staat bewaren
 • opslag
 • opsplitsen van zendingen

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van naleving van het voorschrift, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van verpakkingen
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf

Teruggave van douanerechten

In het kader van de EPO tussen de EU en Japan is het mogelijk terugbetaling te krijgen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die werden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van hoofdstuk 3 (Oorsprongsregels) van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe voorkeuren kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief? 

Importeurs kunnen aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling op basis van

 • een door de exporteur verstrekt attest van oorsprong of
 • een attest van oorsprong op basis van „kennis van de importeur”

Meer informatie vindt u op

Attest van oorsprong

Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Japan door een attest van oorsprong in te dienen.

In de EU kan dit gebeuren door

 • een exporteur die is geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX) en hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor enkele andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Canada).
 • elke exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

In Japan kan dit gebeuren door

 • een exporteur met een toegekend Japans ondernemingsnummer

Wat moet het attest van oorsprong bevatten?

 • het attest van oorsprong moet voorkomen op een factuur of op een handelsdocument ter identificatie van het product.
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU en in de Japanse taal worden opgesteld en is opgenomen in bijlage 3-D; het land van invoer mag niet verlangen dat de importeur een vertaling van een attest van oorsprong overlegt.
 • de exporteurs moeten in hun attest van oorsprong de gebruikte oorsprongscriteria vermelden met een code (zie bijlage 3-D).

Indiening en geldigheid

 • het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.
 • normaliter is het attest van oorsprong bestemd voor één zending, maar kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen van identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden. 

De EPO-richtsnoeren tussen de EU en Japan inzake oorsprongsverklaringen voor meerdere zendingen van identieke producten bevatten aanvullende uitleg.

Kennis van de importeur
 • importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tarieven op basis van hun eigen kennis van de oorsprong van de ingevoerde producten — dit kan worden gebaseerd op door de exporteur of fabrikant van het product verstrekte bewijsstukken of gegevens die in het bezit zijn van de importeur. DeEPO-richtsnoeren tussen de EU en Japan over de kennis van importeurs geven aanvullende uitleg
 • aangezien een importeur met eigen kennis een claim indient, wordt geen attest van oorsprong gebruikt en hoeft geen exporteur of producent te worden geïdentificeerd of maatregelen te nemen met betrekking tot de preferentiële oorsprong van goederen in de partij van uitvoer.
 • de importeur die gebruikmaakt van „kennis van de importeur” hoeft niet te worden geregistreerd in de REX-databank.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partij
 • controles door de lokale douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan
 • de autoriteiten van de partij van invoer bepalen de oorsprong en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten

Productvoorschriften 

Technische voorschriften omvatten technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. Deze regels definiëren de specifieke technische kenmerken die uw product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn belangrijk omdat zij ervoor zorgen dat belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid, zoals de bescherming van de menselijke gezondheid of de veiligheid van het milieu, worden bereikt.

Deze eisen kunnen verband houden met kwesties zoals:

 • Technische voorschriften en eisen
 • Voorschriften en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid, SPS
 • Milieuverordeningen die van toepassing zijn op ingevoerde goederen.

U moet deze regels volgen om na te gaan of uw producten aan de nodige technische normen voldoen.

 

Om meerte weten te komen over de regels en eisen die van toepassing zijn op uw product, ga dan naar My Trade Assistant en vul uw productnaam of -code in.

U kunt de productcategorieën hieronder raadplegen voor specifiekere productvereisten en relevante links.

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen (bv. wetten, voorschriften, normen) zijn maatregelen om mensen, dieren en planten te beschermen tegen ziekten, plagen of contaminanten.

Zij garanderen dat de op de markt gebrachte levensmiddelen veilig zijn voor de consument, ook indien deze van buiten de EU zijn ingevoerd.

Meer informatie over sanitaire en fytosanitaire maatregelen tussen de EU en Japan vindt u hier.

De voedselveiligheidsnormen van Japan behoren net als die van de EU tot de striktste ter wereld. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van groeihormonen in de rundvleesproductie in Japan niet toegestaan en is regelgeving over de controle van ggo’s voor de consument in Japan erg belangrijk.

Alle uit Japan ingevoerde producten moeten aan de EU-normen voldoen. Dit omvat het verbod van de EU op met hormonen behandeld rundvlees en haar regels inzake het gebruik van antibiotica. 

Bovendien moet elke invoer van dierlijke producten in de EU uit Japan vergezeld gaan van een veterinair certificaat. 

Alleen bevoegde instanties in Japan die op grond van officiële erkenning door de Commissie mogen verklaren dat aan de invoervoorschriften van de EU is voldaan, kunnen een dergelijk certificaat afgeven. 

De handelsovereenkomst helpt ervoor te zorgen dat uw producten niet worden belemmerd om de Japanse markt te betreden door ongerechtvaardigde SPS-handelsbelemmeringen en helpt de procedures voor de goedkeuring van de uitvoer van levensmiddelen naar Japan te stroomlijnen en te versnellen.

Als u uit Japan in de EU importeert, lees hier meer over SPS-vereisten.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in My Trade Assistant.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u belet uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • met behulp van het onlineformulier melden wat uw uitvoer naar Japan stopt en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

In- en uitklaring omvat doorgaans controles op

 • de te betalen rechten
 • de juiste omschrijving, de oorsprong en de waarde van de goederen;
 • beveiligings- en veiligheidsmaatregelen (smokkel, drugs, sigaretten, wapens, namaakproducten, terrorismebestrijding)
 • naleving van specifieke wetgeving zoals milieuwetgeving, gezondheidsvoorschriften, veterinaire, fytosanitaire en kwaliteitsvoorschriften

De overeenkomst tussen de EU en Japan zorgt voor efficiëntere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor het bedrijfsleven te verlagen.

Van de Commissie

U kunt stapsgewijs gedetailleerde gidsen raadplegen waarin de verschillende soorten documenten worden beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • Cognossement of luchtvrachtbrief
 • paklijst, vrachtrekeningen en verzekeringscertificaten (in sommige gevallen noodzakelijk)
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, ga dan naar My Trade Assistant.

De Japanse douane verstrekt informatie over Japanse douaneprocedures, met inbegrip van vereiste documenten

Japan is ook gevestigd in negen verschillende douaneregio’s en het kan nuttig zijn contact op te nemen met de voor u relevante rechtsgebieden om het douaneproces voor uw product vlotter te laten verlopen.

Onvoldoende zichtbaar

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op een preferentieel tarief en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Ga voor algemene informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer naar de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De EPO tussen de EU en Japan voorziet in een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten voor Europese bedrijven die innovatieve, artistieke, afzonderlijke en hoogwaardige producten naar Japan uitvoeren. De verbintenissen worden aangescherpt en omvatten bepalingen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen, handelsmerken, auteursrechtelijke bescherming, octrooien, gemeenschappelijke minimumvoorschriften voor wettelijke testgegevens voor geneesmiddelen en bepalingen inzake civiele handhaving.

De overeenkomst erkent de bijzondere status en biedt bescherming op de Japanse markt van meer dan 200 Europese landbouwproducten van een specifieke Europese geografische oorsprong, ook wel geografische aanduidingen (GA’s) genoemd. Eigenaren van bilateraal overeengekomen geografische aanduidingen in de landbouw-, levensmiddelen- en drankensector genieten bescherming tegen namaak. Een lijst van beschermde geografische aanduidingen in de EU en Japan is te vinden in bijlage 14-B bij de EPO.

Octrooien

In de EPO tussen de EU en Japan wordt bevestigd dat beide partijen zullen samenwerken om de octrooibescherming te blijven versterken.

In het kader van de overeenkomst hebben zowel de EU als Japan zich ertoe verbonden de duur van de octrooibescherming van farmaceutische producten en chemische producten voor de landbouw te verlengen. Voor meer informatie over de octrooien in Japan, onder meer over de indienings- en onderzoeksprocedures, kunt u contact opnemen met het Japanse Octrooibureau.

Andere vraagstukken op het gebied van intellectuele eigendom

Het Japanse Octrooibureau geeft overzichten van gebruiksmodellen, modellen, handelsmerken en auteursrechten.

Het ministerie van Economische Zaken legt ook verder uit over de handhaving van uw intellectuele-eigendomsrechten.

Diensten,

De overeenkomst maakt het voor bedrijven uit de EU en Japan gemakkelijker om diensten te verlenen en biedt werknemers meer mobiliteit om hun werk ter plaatse uit te voeren.

Tijdelijke verplaatsing van bedrijfspersoneel 

Bijlage 8-C: Overeenstemming over het verkeer van natuurlijke personen voor zaken

De overeenkomst bevat bepaalde verbintenissen met betrekking tot de toegang en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen in afdeling D van hoofdstuk 8.

De lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage III bij bijlage 8-B bevat een aantal voorbehouden en nadere bepalingen met betrekking tot zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden, binnen een onderneming overgeplaatste personen, investeerders en zakelijke bezoekers van korte duur. Bijlage III bij bijlage 8-B is te vinden op de volgende links:

Bepaalde voorbehouden, beperkingen en verdere bepalingen met betrekking tot dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep zijn opgenomen in de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage IV bij bijlage 8-B. Bijlage IV bij bijlage 8-B is beschikbaar via de volgende links

De EPO bevat een aantal bepalingen die horizontaal van toepassing zijn op alle handel in diensten, zoals een bepaling ter bevestiging van het recht van de partijen om diensten te reguleren. De EPO bevestigt het recht van autoriteiten om openbare diensten openbaar te houden en zal overheden niet dwingen openbare diensten, zoals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en water, te privatiseren of te dereguleren.

Er zijn specifieke verbintenissen overeengekomen in sectoren zoals:

 • post- en koeriersdiensten,
 • telecommunicatie
 • zeevervoerdiensten
 • financiële diensten

Wat de verbintenissen voor de grensoverschrijdende handel in diensten betreft, zie deel C van hoofdstuk 8 van de overeenkomst.

Verplaatsing van gekwalificeerd personeel

Algemene informatie over visa
Bedrijfsbeperkingen voor dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan

Wat sommige diensten betreft, is de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten beperkt op de wijze die is voorgeschreven in aanhangsel IV „Beperkingen van zakelijke activiteiten van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep in Japan” van bijlage 8-B „Lijsten voor hoofdstuk 8” van de overeenkomst.

Personeelsbeheer

Er bestaan veel arbeidswetten met betrekking tot de bescherming van werknemers in Japan.  Deze arbeidswetgeving is in beginsel van toepassing op alle arbeidsbetrekkingen in Japan, ongeacht of de werkgever Japans of buitenlands is, dan wel of de onderneming buitenlands dan wel in Japan is opgericht.  De verordening voor deze wetten is ook van toepassing op buitenlandse werknemers in Japan, zolang de buitenlandse werknemers voldoen aan de wettelijke definitie van werknemers in deze wetten. 

Algemene informatie over het algemene arbeidsrechtstelsel in Japan met betrekking tot personeelsbeheer is te vinden op de websites die in de volgende rubrieken worden genoemd.

Algemene informatie over personeelsbeheer
In geval van buitenlandse arbeid in acht te nemen regels
Informatie over de belangrijkste arbeidsvoorschriften

Telecommunicatie- en informaticadiensten

In Japan

 • telecommunicatie wordt in de Telecommunicatiewet in grote lijnen gedefinieerd als „het verzenden, opnieuw uitzenden of ontvangen van codes, geluiden of beelden per kabel, radio of enige andere elektromagnetische vorm”.
 • telecommunicatiedienst wordt gedefinieerd als „het bemiddelen van de communicatie van anderen door gebruik te maken van een telecommunicatiefaciliteit, of het anderszins aanbieden van een telecommunicatiefaciliteit voor communicatie door anderen”, en
 • de telecommunicatiesector wordt dan gedefinieerd als „een bedrijf waarin de dienstverlener een telecommunicatiedienst verricht om aan de behoeften van anderen te voldoen, met uitzondering van het ter beschikking stellen van een omroepfaciliteit in het kader van de omroepwet”.

De Handleiding voor markttoetreding tot de Japanse telecommunicatiesector — die alleen in het Japans beschikbaar is — die over het algemeen onder de definitie van „telecommunicatiebedrijf” valt en dus aanmelding of registratie vereist.

Toetreding tot de Japanse markt
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie: Handboek voor markttoegang in het Japanse telecommunicatiebedrijf, juni 2016 (Engels). Houd er rekening mee dat de Engelse versie mogelijk niet actueel is. Daarnaast zijn aanvullende materialen (waaronder bijvoorbeeld gevallen waarin wordt aangegeven of de aanmeldingsverplichting van toepassing is op bepaalde bedrijven) alleen beschikbaar in de Japanse versie van mei 2019 en het supplement daarop van oktober 2019.
 • De volgende handleidingen en richtsnoeren zijn ook te vinden op:
  • Handboek voor markttoetreding tot General Cable Broadcasting Business (Engels);
  • Handboek voor de aanleg van netwerken van telecommunicatievervoerders (Engels); en
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned by Public Utilities (Engels).
Aanscherping van de regelgeving voor buitenlandse investeringen in de IT-sector

Toevoeging van ondernemingen die voorafgaande kennisgeving betreffende directe investeringen moeten indienen(METI, Engels) — IT-gerelateerde ondernemingen zijn toegevoegd aan de bedrijfstakken waarvoor de verplichting tot voorafgaande kennisgeving geldt met betrekking tot directe investeringen in het binnenland.

Overheidsopdrachten

Elk jaar kopen nationale, regionale en gemeentelijke overheden in Japan en de EU goederen en diensten ter waarde van miljarden euro’s van particuliere bedrijven of kopen zij deze aan. Zij besteden overheidsopdrachten aan waarnaar bedrijven dan kunnen meedingen. 

De EPO breidt de toegang tot overheidsopdrachten uit en opent nieuwe markten voor bedrijven van beide partijen.

De EU en Japan zijn het eens geworden over regels die

 • oneerlijke discriminatie door de ene partij jegens inschrijvers aan de andere kant verbieden
 • maximale transparantie bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten om ervoor te zorgen dat ondernemingen op de hoogte zijn van de mogelijkheden aan beide zijden
 • EU-bedrijven zo veel mogelijk kansen bieden om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Japan op alle overheidsniveaus — nationaal, regionaal en gemeentelijk

De betere toegang van EU-bedrijven tot aanbestedingen in Japan heeft betrekking op sectoren als

 • spoorwegen
 • ziekenhuizen
 • academische instellingen
 • elektriciteitsdistributie

Meer informatie

Investeringen

De overeenkomst bevordert investeringen tussen de EU en Japan en bevestigt het recht van elke partij om legitieme beleidsdoelstellingen te reguleren die in een niet-uitputtende lijst zijn vastgelegd. Er zijn bilaterale onderhandelingen gaande over de sluiting van een mogelijke overeenkomst inzake investeringsbescherming.

Wat de grensoverschrijdende handel in diensten en de liberalisering van investeringen betreft, heeft de EPO tussen de EU en Japan een systeem van negatieve lijsten vastgesteld waarin de bestaande en toekomstige niet-conforme maatregelen worden opgesomd die moeten worden voorbehouden terwijl alle grensoverschrijdende handel in diensten en investeringsgebieden in beginsel wordt geliberaliseerd.

Wat de verbintenissen inzake liberalisering van investeringen betreft, zie deel B van hoofdstuk 8 van de overeenkomst

Wat de voorbehouden bij bestaande maatregelen van de Europese Unie en Japan betreft, wordt verwezen naar de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage I bij bijlage 8-B bij de overeenkomst, die beschikbaar is op de volgende links:

Wat betreft de voorbehouden voor toekomstige maatregelen van de Europese Unie en Japan, zie de lijst van de Europese Unie en die van Japan in bijlage II bij bijlage 8-B, beschikbaar op de volgende links:

Wat de verplaatsing van investeerders voor zakelijke doeleinden betreft, zie de rubriek Diensten hierboven.

Oprichting van een bedrijf in Japan

Overzicht van de oprichting van een bedrijf in Japan
Vereiste formulieren

Beperkingen op buitenlandse directe investeringen in Japan

Overzicht van de procedures in het kader van de wet inzake buitenlandse handel en buitenlandse handel

Overzicht van de wet inzake buitenlandse handel en buitenlandse handel en van het kennisgevingssysteem (Japans)

Wet inzake buitenlandse handel en buitenlandse handel (Engels en Japans). Houd er echter rekening mee dat de Engelse vertaling niet altijd actueel is. Raadpleeg de Japanse versie voor actuele informatie.

 

Toelichting over de werkingssfeer van de wet inzake deviezen- en buitenlandse handel

Opgrond van artikel 26, lid 1, van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act („FEFTA”) wordt onder „buitenlandse investeerder” verstaan: een van de volgende personen die inkomende directe investeringen enz. doen, zoals vermeld in artikel 26, lid 2, van de FEFTA, of een bepaalde verwerving in de zin van artikel 26, lid 3, van de FEFTA:
I) een natuurlijke persoon die geen ingezetene van Japan is;
II) een entiteit die is opgericht naar buitenlands recht of die een hoofdkantoor in een ander land heeft;
III) een Japanse vennootschap waarin de som van de stemrechten die direct of indirect via een voorgeschreven vennootschap worden gehouden door personen als bedoeld onder i) en/of ii), 50 % of meer van de totale stemrechten bedraagt; of
iv) een Japanse entiteit waarin de onder i) genoemde personen de meerderheid vormen van alle functionarissen van de onderneming of een meerderheid van de functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bedrijfstakken waarvoor voorafgaande kennisgevingen vereist zijn
Aanmeldingsformulieren

Welke vorm moet worden gebruikt, hangt af van de wijze van investering.

Overheidsstimulansen ter bevordering van buitenlandse directe investeringen in Japan

Instellingen voor onderzoek — Raadpleging

Bureau van Invest Japan

Elk van de betrokken ministeries en agentschappen heeft een Invest Japan Office (Engels), dat reageert op de volgende acties van potentiële investeerders

 • verzoeken om informatie over investeringen en over het aanvragen van investeringsmogelijkheden; en
 • klachten over de verwerking van het geavanceerde kennisgevingssysteem, het zogenaamde „no-actie-briefsysteem”, en investeringen.
 • De Engelse onderzoeksformulieren om contact op te nemen met het Bureau van Invest Japan in elk relevant ministerie/agentschap worden verstrekt door JETRO: Investeringsbureaus van JAPAN: Contactgegevens (Engels)
 • JETRO voorziet in één loket voor buitenlandse investeerders die voornemens zijn hun bedrijfsbasis in Japan te vestigen of uit te breiden: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (Engels)
Belg Japan Hotline
 • Het steuncentrum van JETRO voor buitenlandse ondernemingen en met het buitenland verbonden ondernemingen die voornemens zijn in Japan te investeren. De diensten zijn beschikbaar in andere talen dan het Japans: Belg Japan Hotline (Engels)
Andere nuttige links

Kleine en middelgrote ondernemingen

De overeenkomst tussen de EU en Japan bevat een specifiek hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) waarin is bepaald dat de partijen informatie moeten verstrekken over de toegang tot elkaars markt.

EU-website ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen uit de EU die naar Japan exporteren

Japanse website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Japan exporteren

Deze voor Europese kmo’s bestemde website bevat links naar autoriteiten over specifieke handelskwesties en een doorzoekbare databank op basis van douanetarieven om informatie over markttoegang voor de Japanse markt te verkrijgen.

Distributiekanaal;

Het opzetten van een praktisch distributiekanaal is essentieel om uw product naar Japanse rekken en detailhandelaren te brengen. Hiervoor moeten Japanse nationale en lokale distributeurs worden veiliggesteld, met name om taalkundige, technische en logistieke handelsbelemmeringen weg te nemen.

De Manufactured Imports and Domestic Promotion Organisation (Mipro), het Centrum voor industriële samenwerking tussen de EU en Japan, zijn goede aanspreekpunten voor alle EU-producenten.

De Japanse Externe Handelsorganisatie (JETRO) beschikt ook over een platform voor het matchen van internationale zaken, waar Japanse en buitenlandse verkopers en kopers berichten kunnen plaatsen.

Toelichting over het belang van de rol van handelsondernemingen

Handelsondernemingen spelen een belangrijke rol bij de verkoop van ingevoerde goederen in Japan, die fungeren als contacten tussen buitenlandse producenten en Japanse kopers, en vice versa.

De rol van handelsondernemingen omvat onder meer:

 • vaststellen van de vraag
 • assisteren bij onderhandelingen tussen fabrikanten en kopers
 • voltooiing van invoer-/uitvoerprocedures. 

Handelsondernemingen kunnen helpen bij het identificeren van de vraag en/of lokale partners in Japan en kunnen

 • algemene handelsondernemingen, die zich bezighouden met bijna alles
 • gespecialiseerde handelsondernemingen die zich uitsluitend bezighouden met specifieke producten (bv. staalproducten, levensmiddelen, enz.).

Contacten en contacten

Website van DG Handel

Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan

Delegatie van de Europese Unie in Japan

Integrale tekst van het akkoord

Deze pagina delen:

Snelle links