Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019. Firmy z EÚ už každoročne vyvážajú do Japonska tovar vo výške viac ako 58 miliárd EUR a služby vo výške 28 miliárd EUR. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom znižuje obchodné prekážky, ktorým čelia európske podniky pri vývoze do Japonska, a pomáha im lepšie konkurovať na tomto trhu.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda s Japonskom

 • odstraňuje clá a iné obchodné prekážky a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách dovážať a vyvážať
 • zabezpečuje otvorenosť trhov so službami, najmä finančných služieb, telekomunikácií a dopravy
 • zaručuje nediskriminačné zaobchádzanie s podnikmi EÚ pôsobiacimi na trhoch verejného obstarávania
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Japonsku, ako aj ochranu vysokokvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov, tzv. zemepisných označení
 • ušetrí spoločnostiam oboch strán značné množstvo peňazí a času, keď obchodujú s tovarom na dvojstrannom základe
 • poskytuje zvýšenú podporu menším firmám, ktoré sú neúmerne postihnuté prekážkami obchodu

 

Japonsko je už štvrtým najväčším trhom EÚ pre poľnohospodársky vývoz. Zlepší sa prístup na trh pre mnohé európske výrobky, najmä

Prečítajte si úplné znenie obchodnej dohody s Japonskom.

Tarify

Dohodou sa odstraňuje veľká väčšina ciel, ktoré platia európske a japonské spoločnosti.

Nadobudnutím platnosti dohody sa odstránilo 99 % colných položiek EÚ a 97 % colných položiek Japonska. Pokiaľ ide o ešte nezrušené clá, dohodli sa colné kvóty alebo zníženia colných sadzieb.

Ak si chcete overiť clá na váš výrobok, musíte poznať kód výrobku, ktorý je založený na kóde HS 2017 harmonizovaného systému (HS) pre európske aj japonské kódy.

Kód výrobku
môžete nájsť pomocou Môj obchodný asistent

Môžete si pozrieť aj štatistický kód Japonska pre dovoz.

Dohoda otvára japonský trh napríklad poľnohospodárskym vývozom z EÚ 

 • clá na mnohé syry ako Gouda a Cheddar sa časom zrušia.
 • pre čerstvé syry (ako napríklad Mozzarella a Feta) sa stanovuje bezcolná kvóta.
 • clá na vývoz vína zanikli po nadobudnutí účinnosti
 • pokiaľ ide o hovädzie mäso, vývozcovia z EÚ budú mať prospech zo znížených ciel
 • na bravčové mäso zostávajú len nízke clá na vývoz čerstvého mäsa do Japonska a dohoda úplne zrušila clá na spracované mäso.

Harmonogram odstránenia ciel

Clá na veľkú väčšinu výrobkov sa buď okamžite odstránia po nadobudnutí platnosti dohody alebo postupne podľa harmonogramu odstraňovania ciel.

Východiskovým bodom odstránenia alebo zníženia ciel je „základná sadzba“ a k zníženiu tejto základnej sadzby dochádza. Prostredníctvom kódu colného sadzobníka výrobku budete môcť nájsť zníženie, ktoré sa vzťahuje na základnú sadzbu vášho výrobku.

 • všeobecné poznámky, ktoré vám pomôžu pri prečítaní harmonogramov odstraňovania ciel EÚ aj Japonska
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Colné kvóty (colné kvóty)

Colné kvóty sa uplatňujú aj na určité výrobky. Ide o konkrétne objemy tovaru, ktoré budú mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

 • existuje dvadsaťpäť japonských agropotravinárskych výrobkov s colnými kvótami
 • colné kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva (MAFF) poskytuje informácie o žiadosti o colnú kvótu a o pridelení colnej kvóty pre každú colnú položku, ako je cukor, pšeničné výrobky, mliečne výrobky a iné potraviny (vrátane cukroviniek a určitých čokolád) v rámci DHP medzi EÚ a Japonskom (Japonsko).

Pokiaľ ide o mliečne výrobky, prideľovanie colných kvót a výber poplatkov vykonáva Spolupráca v odvetví poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (ALIC).

Dovoz určených mliečnych výrobkov (napr. masla a srvátky) v rámci colnej kvóty podlieha štátnemu obchodnému systému.

Informačné formuláre Centra pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom (podnikanie v EÚ v Japonsku)

Niektoré morské produkty podliehajú dovozným kvótam a dovozcovia sú povinní o ne požiadať.

Viac informácií o uplatňovaní a prideľovaní colných kvót v Japonsku.

Japonský systém prekladateľských databáz právnych predpisov, ktorý poskytuje ministerstvo spravodlivosti, Japonsko.

Bezpečnostné opatrenia

V obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú aj dvojstranné ochranné opatrenia. Cieľom „bezpečnostného“ opatrenia (t. j. dočasné obmedzenie dovozu výrobku) je chrániť špecifické domáce výrobné odvetvie pred nárastom dovozu akéhokoľvek výrobku, ktorý spôsobuje vážnu ujmu výrobnému odvetviu alebo hrozí, že ju spôsobí. V tejto dohode sa ochranné opatrenia v poľnohospodárstve používajú na ochranu špecifických výrobkov pred takýmito prudkými nárastmi dovozu.

Výrobky EÚ, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, sú

 • hovädzie a bravčové mäso (vrátane spracovaného bravčového mäsa)
 • srvátkový bielkovinový koncentrát (WPC), srvátkový prášok
 • čerstvé pomaranče
 • rasohorky

Pozrite si zoznam ochranných opatrení v poľnohospodárstve (strana 368).

Dodatočné informácie o ochranných opatreniach týkajúcich sa dostihových koní

 

Môj obchodný asistent vám poskytuje podrobné informácie o clách, opatreniach uplatniteľných na váš výrobok a trh a uvádza harmonogram odstraňovania ciel pre príslušné colné položky.

 

Pravidlá o pôvode

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste v súvislosti s témou novinkou, nájdete úvod k hlavným pojmom v sekcii o tovare.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v kapitole 3 o pravidlách pôvodu Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Japonska?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, musí mať pôvod v EÚ alebo Japonsku.

Výrobok „pochádza“ z EÚ alebo Japonska, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo nepozmeňovania). Existujú aj ďalšie možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo o pridanej hodnote – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • osobitné operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom priemysle

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich hodnota nepredstavuje viac ako 10 % ceny výrobku zo závodu alebo cenu výrobku voľne na palube.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre výrobky.
 • a to je však osobitosť dohody medzi EÚ a Japonskom, táto tolerancia sa môže použiť v prípadoch, keď hmotnosť nepôvodných materiálov presahuje prahovú hodnotu hmotnosti stanovenú v osobitných pravidlách pre výrobky, za predpokladu, že hodnota týchto materiálov nepresahuje 10 % ceny konečného výrobku zo závodu – nad týchto 10 % hodnoty, tieto materiály musia mať pôvod v EÚ alebo v Japonsku.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú uvedené v poznámkach 6 až 8 prílohy 3-A Úvodné poznámky k špecifickým pravidlám pôvodupre výrobky.
Kumulácia

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom stanovuje dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Japonsku sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Japonsku možno považovať za pôvodné, aby sa pomohlo splniť špecifické pravidlo pre výrobky (inými slovami, spracovanie vykonané v Japonsku sa môže považovať za oprávnené operácie v EÚ bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie statusu pôvodu samotným materiálom (a naopak)

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania.

Pravidlo nepozmeňovania

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Japonska (a naopak) bez toho, aby boli ďalej spracované v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, etikiet, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požiadať o dôkaz o dodržiavaní pravidla, ako napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označovaní alebo číslovaní balení
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Podľa DHP medzi EÚ a Japonskom je možné získať vrátenie cla, ktoré bolo predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža na základe preferenčnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v kapitole 3 oddiele B o pravidlách pôvodu dohody. Objasňuje sa v nich napríklad, ako deklarovať pôvod výrobku, ako požiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú tarifu 

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe

 • potvrdenie o pôvode poskytnuté vývozcom alebo
 • potvrdenie o pôvode na základe „vedomosti dovozcu“

Podrobné informácie nájdete v

Potvrdenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Japonsku, a to predložením potvrdenia o pôvode.

V EÚ ju môžu robiť:

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX), pričom rovnaké číslo REX sa môže použiť aj v prípade niektorých ďalších preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodná dohoda EÚ s Kanadou).
 • každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

V Japonsku ho môžu vykonať:

 • vývozca s prideleným japonským firemným číslom

Čo by malo obsahovať potvrdenie o pôvode?

 • potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorým sa identifikuje výrobok.
 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ, ako aj v japonskom jazyku a možno ho nájsť v prílohe 3-D, dovážajúca krajina nesmie požadovať, aby dovozca predložil preklad potvrdenia o pôvode.
 • vývozcovia musia uviesť kritériá pôvodu použité vo svojom potvrdení o pôvode kódom (pozri prílohu 3-D).

Predloženie a platnosť

 • potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky identických výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov. 

Usmerneniak DHP medzi EÚ a Japonskom týkajúce sa potvrdenia o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov poskytujú dodatočné vysvetlenia.

Vedomosť dovozcu
 • dovozcovia si môžu nárokovať preferenčné sadzby na základe ich vlastných vedomostí o pôvode dovážaných výrobkov – môžu sa zakladať na podporných dokumentoch alebo záznamoch poskytnutých vývozcom alebo výrobcom výrobku, ktoré má dovozca k dispozícii. Usmerneniak DHP medzi EÚ a Japonskom týkajúce sa znalostí dovozcu poskytujú dodatočné vysvetlenia
 • keďže dovozca podáva tvrdenie na základe vlastných vedomostí, žiadne potvrdenie o pôvode sa nepoužíva a vo vyvážajúcej zmluvnej strane nie je potrebné identifikovať žiadneho vývozcu alebo výrobcu ani prijať žiadne opatrenie týkajúce sa preferenčného pôvodu tovaru.
 • dovozca, ktorý využíva „vedomosť dovozcu“, nemusí byť zaregistrovaný v databáze REX.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej strany u vývozcu nie sú povolené
 • orgány dovážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch

Požiadaviek na výrobok 

Technické pravidlá zahŕňajú technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody. V týchto pravidlách sa vymedzujú osobitné technické vlastnosti, ktoré by váš výrobok mal mať, ako je dizajn, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú dôležité, pretože zabezpečujú dosiahnutie dôležitých cieľov verejnej politiky, ako je ochrana ľudského zdravia alebo bezpečnosť životného prostredia.

Tieto požiadavky môžu súvisieť s takými otázkami, ako sú:

 • Technické pravidlá a požiadavky
 • Zdravotné a bezpečnostné predpisy a požiadavky, SPS
 • Environmentálne predpisy, ktoré sa vzťahujú na dovážaný tovar.

Tieto pravidlá musíte dodržiavať, aby bolo možné posúdiť, či vaše výrobky spĺňajú potrebné technické normy.

 

Ak sachcete dozvedieť o pravidlách a požiadavkách vzťahujúcich sa na váš výrobok, prejdite na Môj obchodný asistent a zadajte svoj názov alebo kód výrobku.

Podrobnejšie informácie o požiadavkách na výrobok a príslušné odkazy si môžete pozrieť ďalej uvedené kategórie výrobkov.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia (napr. zákony, iné právne predpisy, normy) sú opatrenia na ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred chorobami, škodcami alebo kontaminantmi.

Zabezpečujú, že potravinové výrobky uvedené na trh vrátane dovozu z krajín mimo EÚ sú pre spotrebiteľov bezpečné.

Viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach medzi EÚ a Japonskom nájdete tu.

Podobne ako EÚ má Japonsko jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín na svete. Japonsko napríklad nepovoľuje používanie rastových hormónov vo svojej produkcii hovädzieho mäsa a predpisy regulujúce geneticky modifikované organizmy sú pre japonských spotrebiteľov veľmi dôležité.

Všetky výrobky dovážané z Japonska musia spĺňať normy EÚ. Patrí sem zákaz hormonálne ošetreného hovädzieho mäsa v EÚ a pravidlá používania antibiotík. 

Okrem toho musí byť každý dovoz živočíšnych produktov z Japonska do EÚ sprevádzaný veterinárnym osvedčením. 

Iba príslušný orgán v Japonsku, ktorý Komisia formálne uznala ako schopný osvedčiť dodržiavanie požiadaviek EÚ na dovoz, môže vydať takéto osvedčenie. 

Obchodná dohoda pomáha zabezpečiť, aby vašim výrobkom nebránili v vstupe na japonský trh neodôvodnené sanitárne a fytosanitárne obchodné prekážky, a pomáha zjednodušiť a urýchliť postupy schvaľovania vývozu potravín do Japonska.

Ak dovážate z Japonska do EÚ, viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych požiadavkách nájdete tu.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej prekážke, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vyvážať, môžete nám povedať
 • nahláste, čo zastavujete svoj vývoz do Japonska prostredníctvom online formulára, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Colné odbavenie zvyčajne zahŕňa kontroly

 • clá, ktoré sa majú zaplatiť
 • správny opis tovaru, jeho pôvod a hodnota
 • bezpečnostné a bezpečnostné opatrenia (pašovanie, drogy, cigarety, zbrane, falšované výrobky, boj proti terorizmu)
 • súlad s osobitnými právnymi predpismi, ako sú právne predpisy v oblasti životného prostredia, zdravotné požiadavky, veterinárne, fytosanitárne a kvalitatívne predpisy

Dohoda medzi EÚ a Japonskom zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

Môžete si pozrieť podrobné podrobné príručky, v ktorých sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné odbavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z týchto prvkov.

 • obchodná faktúra (vyhľadať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • Nákladný list alebo letecký nákladný list
 • baliaci list, nákladné účty a osvedčenia o poistení (v niektorých prípadoch potrebné)
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia o vašom výrobku sú v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na Môj obchodný asistent.

Japonské colné orgány poskytujú informácie o japonských colných režimoch vrátane požadovaných dokumentov

Japonsko je tiež domovom deviatich rôznych colných jurisdikcií a možno by bolo vhodné kontaktovať tie, ktoré sú pre vás relevantné, aby bol colný proces pre váš výrobok plynulejší.

Postupy

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Všeobecné informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa stanovuje posilnená ochrana práv duševného vlastníctva pre európske spoločnosti, ktoré vyvážajú do Japonska inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné produkty. Záväzky sú posilnené a zahŕňajú ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, ochranných známok, ochrane autorských práv, patentoch, minimálnych spoločných pravidlách regulačnej ochrany údajov z testov v prípade liekov a ustanovenia o občianskom presadzovaní.

V dohode sa uznáva osobitné postavenie a na japonskom trhu sa ponúka ochrana viac ako 200 európskych poľnohospodárskych výrobkov osobitného európskeho zemepisného pôvodu, známych ako zemepisné označenia (ZO). Majitelia bilaterálne dohodnutých zemepisných označení v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a nápojov majú prospech z ochrany pred falšovaním. Zoznam chránených zemepisných označení v EÚ a Japonsku sa nachádza v prílohe 14-B k DHP.

Patenty

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa potvrdzuje, že obe strany budú spolupracovať na zachovaní posilnenia patentovej ochrany.

Na základe dohody sa EÚ aj Japonsko zaviazali predĺžiť trvanie patentovej ochrany farmaceutických výrobkov a poľnohospodárskych chemických výrobkov. Ak sa chcete dozvedieť viac o patentoch v Japonsku vrátane postupov podávania prihlášok a preskúmania, pozrite si japonský patentový úrad.

Iné otázky súvisiace s duševným vlastníctvom

Japonský patentový úrad poskytuje prehľady o úžitkových vzoroch, dizajnoch, ochranných známkach a autorských právach.

Ministerstvo hospodárstva ďalej vysvetľuje presadzovanie Vašich práv duševného vlastníctva.

Služby

Dohoda uľahčuje spoločnostiam z EÚ a Japonska poskytovať služby a zamestnancom spoločností ponúka väčšiu mobilitu, aby mohli vykonávať svoju prácu na mieste.

Dočasný pohyb zamestnancov spoločnosti 

Príloha 8-C: Dohoda o pohybe fyzických osôb na obchodné účely

V dohode sa stanovujú určité záväzky týkajúce sa vstupu a dočasného pobytu fyzických osôb v kapitole 8 oddiele D.

V listine Európskej únie a Japonska v prílohe III k prílohe 8-B sa stanovujú určité výhrady a ďalšie ustanovenia, pokiaľ ide o obchodné návštevy na účely usadenia sa, zamestnancov presunutých v rámci podniku, investorov a krátkodobých obchodných návštev. Príloha III k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

Určité výhrady, obmedzenia a ďalšie ustanovenia týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov sú stanovené v listine Európskej únie a Japonska v prílohe IV k prílohe 8-B. Príloha IV k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

DHP obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sa horizontálne uplatňujú na všetok obchod so službami, ako napríklad ustanovenie o opätovnom potvrdení práva strán regulovať služby. V dohode o hospodárskom partnerstve sa potvrdzuje právo orgánov udržať verejné služby vo verejnom záujme a nebude nútiť vlády, aby privatizovali alebo deregulovali verejné služby, napríklad v sektoroch zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vody.

Osobitné záväzky boli dohodnuté v odvetviach, ako napríklad

 • poštové a doručovateľské služby
 • telekomunikácie
 • služby námornej dopravy
 • finančné služby

Pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa cezhraničného obchodu so službami, pozri oddiel C kapitoly 8 dohody.

Pohyb kvalifikovaného personálu

Všeobecné informácie o vízach
Obmedzenia obchodnej činnosti poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku

Pokiaľ ide o niektoré služby, rozsah obchodných činností je obmedzený takým spôsobom, ako sa stanovuje v dodatku IV „Obmedzenia obchodných činností poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku“ prílohy 8-B „Zoznamy pre kapitolu 8“ k dohode.

Riadenie ľudských zdrojov

V Japonsku existuje mnoho pracovnoprávnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov.  Uvedené pracovné právo sa v zásade uplatňuje na všetky zamestnania v Japonsku bez ohľadu na to, či je zamestnávateľ japonský alebo zahraničný, alebo či je spoločnosť zahraničná alebo zaregistrovaná v Japonsku.  Nariadenie o týchto zákonoch sa vzťahuje aj na zahraničných pracovníkov v Japonsku, pokiaľ zahraniční pracovníci spĺňajú zákonné vymedzenie pojmu „pracovníci“ podľa týchto zákonov. 

Všeobecné informácie o celkovom systéme pracovného práva v Japonsku v súvislosti s riadením ľudských zdrojov možno získať na webových sídlach uvedených v nasledujúcich hlavičkách

Všeobecné informácie o riadení ľudských zdrojov
Pravidlá, ktoré treba uviesť v prípade zahraničného zamestnania
Informácie o hlavných pracovnoprávnych predpisoch

Telekomunikačné a počítačové informačné služby

V Japonsku

 • telekomunikácie sú v zákone o telekomunikáciách všeobecne definované ako „prenos, prenos alebo príjem kódov, zvukov alebo obrazov káblami, rádiovými alebo inými elektromagnetickými formami“.
 • telekomunikačná služba je definovaná ako „sprostredkovanie komunikácie iných osôb pomocou telekomunikačného zariadenia alebo inou ponukou telekomunikačného zariadenia na komunikáciu iných osôb“ a
 • telekomunikačné činnosti sa potom vymedzujú ako „podnik, v ktorom poskytovateľ služieb poskytuje telekomunikačnú službu na uspokojenie potrieb iných osôb, okrem poskytovania vysielacieho zariadenia podľa zákona o vysielaní“.

Príručka pre vstup na trh v japonskej telekomunikačnej oblasti, ktorá je dostupná len v japončine – vo všeobecnosti spadá pod definíciu „telekomunikačnej činnosti“, a preto si vyžaduje oznámenie alebo registráciu.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnútra a komunikácie: Manuál pre vstup na trh japonského telekomunikačného podniku, jún 2016 (angličtina). Upozorňujeme, že anglická verzia nemusí byť aktuálna. Okrem toho sú doplňujúce materiály (okrem iného vrátane prípadov, v ktorých sa uvádza, či sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na konkrétne podniky) k dispozícii len v japonskej verzii z mája 2019, ako aj v dodatku k nemu z októbra 2019.
 • Tieto príručky a usmernenia sú k dispozícii aj tu:
  • Manuál pre vstup na trh v oblasti všeobecného káblového vysielania (angličtina);
  • Príručka pre výstavbu sietí telekomunikačnými dopravcami (angličtina); a zároveň
  • Usmernenia pre používanie pólov, ciel, konzultácií a podobných zariadení vo vlastníctve verejných verejnoprospešných služieb (angličtina).
Sprísnenie právnych predpisov uplatniteľných na zahraničné investície v sektore IT

Doplnenie podnikov požadovaných na predloženie predchádzajúceho oznámenia týkajúceho sa priamych investorov(METI, angličtina) – podniky súvisiace s IT sa pridali k odvetviam, na ktoré sa vzťahuje požiadavka predchádzajúceho oznámenia o prichádzajúcich priamych investíciách.

Verejné obstarávanie

Národné, regionálne a obecné vlády v Japonsku a EÚ každoročne nakupujú alebo obstarávajú tovar a služby v hodnote miliárd eur od súkromných spoločností. Vypíšu verejné zákazky alebo tendre, o ktoré sa podniky uchádzajú. 

DHP rozširuje prístup k zákazkám verejného obstarávania a otvára nové trhy pre spoločnosti na oboch stranách.

EÚ a Japonsko sa dohodli na pravidlách, ktoré:

 • zakázať nespravodlivú diskrimináciu zo strany jednej strany voči uchádzačom z druhej strany
 • maximalizovať transparentnosť pri verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť, aby si podniky boli vedomé príležitostí na oboch stranách
 • maximalizovať príležitosti pre firmy z EÚ zúčastňovať sa na verejných súťažiach v Japonsku na všetkých úrovniach verejnej správy – národnej, regionálnej a komunálnej úrovni

Zlepšený prístup spoločností z EÚ k zákazkám zadávaným do výberového konania v Japonsku sa vzťahuje na odvetvia, ako sú:

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické inštitúcie
 • distribúcia elektrickej energie

Viac informácií

Investície

Dohoda podporuje investície medzi EÚ a Japonskom a opätovne potvrdzuje právo každej zmluvnej strany regulovať legitímne politické ciele dohodnuté v neúplnom zozname. Prebiehajú dvojstranné rokovania o uzavretí potenciálnej dohody o ochrane investícií.

Pokiaľ ide o cezhraničný obchod so službami a liberalizáciu investícií, DHP medzi EÚ a Japonskom prijala systém negatívneho zoznamu, v ktorom sa uvádzajú existujúce a budúce nesúladné opatrenia, ktoré sa majú vyhradiť, pričom sa v zásade liberalizuje všetok cezhraničný obchod so službami a investičné oblasti.

Pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa liberalizácie investícií, pozri oddiel B kapitoly 8 dohody

Pokiaľ ide o výhrady k existujúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri zoznam Európskej únie a Japonska uvedený v prílohe I k prílohe 8-B k dohode, ktorý je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o výhrady k budúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri zoznam Európskej únie a Japonska uvedený v prílohe II k prílohe 8-B, ktorý je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o pohyb investorov na obchodné účely, pozri oddiel Služby.

Ako založiť podnik v Japonsku

Prehľad zakladania podnikateľskej činnosti v Japonsku
Požadované formuláre

Obmedzenia priamych zahraničných investícií do Japonska

Prehľad postupov podľa zákona o devízovom a zahraničnom obchode

Prehľad zákona o devízovom a zahraničnom obchode a systému oznamovania (japončina)

Zákon odevízovom a zahraničnom obchode (angličtina a Japonsko). Majte však do úvahy, že anglický preklad nie je vždy aktuálny. Aktuálne informácie nájdete v japonskej verzii.

 

Vysvetlenie rozsahu pôsobnosti zákona o devízovom a zahraničnom obchode

Podľa článku 26 ods. 1 zákona o devízovom a zahraničnom obchode (ďalej len „FEFTA“) je „zahraničný investor“ každá z nasledujúcich osôb, ktoré uskutočňujú priame investície atď. uvedené v položkách článku 26 ods. 2 FEFTA alebo určené nadobudnutie vymedzené v článku 26 ods. 3 FEFTA:
I) fyzická osoba, ktorá nie je rezidentom Japonska;
II) subjekt zriadený podľa cudzieho práva alebo ktorý má hlavné sídlo v cudzej krajine;
III) japonská spoločnosť, v ktorej súčet hlasovacích práv držaných priamo alebo nepriamo prostredníctvom predpísanej spoločnosti osobami uvedenými v bodoch i) a/alebo ii) predstavuje 50 % alebo viac celkových hlasovacích práv; alebo
iv) japonský subjekt, v ktorom osoby uvedené v bode i) tvoria buď väčšinu všetkých úradníkov spoločnosti, alebo väčšinu úradníkov s právomocou zastupovať.

Odvetvia, v ktorých sa vyžadujú predchádzajúce oznámenia
Oznamovacie formuláre

Správny formulár, ktorý sa má použiť, bude závisieť od investičných prostriedkov.

Vládne stimuly na podporu priamych zahraničných investícií do Japonska

Inštitúcie pre otázky a konzultácie

Úrad Invest Japan

Každé z príslušných ministerstiev a agentúr má Úrad Invest Japan (angličtina), ktorý reaguje na tieto opatrenia potenciálnych investorov

Investovať japonská horúca linka
 • Podporné centrum JETRO pre zahraničné spoločnosti a zahraničné spoločnosti, ktoré plánujú investovať v Japonsku. Služby sú dostupné v iných jazykoch ako japončina: Invest Japan Hotline (angličtina)
Ostatné užitočné odkazy

MSP

Dohoda medzi EÚ a Japonskom obsahuje osobitnú kapitolu o malých a stredných podnikoch (MSP), v ktorej sa uvádza, že zmluvné strany si musia navzájom poskytovať informácie o prístupe na svoj trh.

Webová stránka EÚ na podporu MSP z EÚ, ktoré vyvážajú do Japonska

Japonská webová stránka na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Japonska

Táto webová stránka venovaná európskym MSP obsahuje odkazy na orgány o konkrétnych obchodných otázkach a databázu s možnosťou vyhľadávania podľa kódov colného sadzobníka s cieľom získať informácie o prístupe na trh pre japonský trh.

Distribučných kanálov;

Vytvorenie praktického distribučného kanála je kľúčom k tomu, aby sa váš výrobok dostal k japonským regálom a maloobchodníkom. Vyžaduje si to zabezpečenie japonských národných a miestnych distribútorov, najmä na prekonanie jazykových, technických a logistických prekážok obchodu.

Organizácia pre dovoz a domácu podporu (Mipro), Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom, sú dobrými východiskovými kontaktnými miestami pre všetkých výrobcov z EÚ.

Japonská organizácia zahraničného obchodu (JETRO) má aj platformu na priraďovanie medzinárodných obchodov, kde japonskí a zahraniční predajcovia a kupujúci môžu zadávať oznámenia.

Vysvetlenie významu úlohy obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri predaji dovážaného tovaru v Japonsku ako styčné miesta medzi zahraničnými výrobcami a japonskými nákupcami a naopak.

Úloha obchodných spoločností zahŕňa okrem iného

 • identifikácia dopytu
 • pomoc pri rokovaniach medzi výrobcami a nákupcami
 • dokončenie dovozných/vývozných postupov. 

Obchodné spoločnosti môžu poskytnúť pomoc pri identifikácii dopytu a/alebo miestnych partnerov v Japonsku a môžu byť

 • všeobecné obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú takmer všetkom
 • špecializované obchodné firmy, ktoré sa zaoberajú len konkrétnymi výrobkami (napr. oceliarskymi výrobkami, potravinovými výrobkami atď.).

Odkazy a kontakty

Webová stránka GR pre obchod

Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Delegácia Európskej únie v Japonsku

Úplné znenie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy