Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019. Firmy z EÚ už do Japonska každoročne vyvážajú tovar vo výške viac ako 58 miliárd EUR a služby vo výške 28 miliárd EUR. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom znižuje obchodné prekážky, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Japonska, a pomáha im lepšie konkurovať na tomto trhu.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda s Japonskom

 • odstraňuje clá a iné prekážky obchodu a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách dovoz a vývoz
 • zabezpečuje otvorenosť trhov so službami, najmä finančných služieb, telekomunikácií a dopravy
 • zaručuje nediskriminačné zaobchádzanie s podnikmi EÚ pôsobiacimi na trhoch verejného obstarávania
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Japonsku, ako aj ochranu vysokokvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov, tzv. zemepisných označení
 • ušetrí spoločnostiam oboch strán značné množstvo peňazí a času pri obchodovaní s tovarom na bilaterálnej úrovni
 • zabezpečuje zvýšenú podporu menších firiem, ktoré sú neúmerne postihnuté obchodnými prekážkami

 

Japonsko je už štvrtým najväčším trhom EÚ pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov. Zlepší sa prístup na trh pre mnohé európske výrobky, najmä

Prečítajte si úplné znenie obchodnej dohody s Japonskom.

Tarify

Dohodou sa odstraňuje veľká väčšina ciel, ktoré platia európske a japonské spoločnosti.

Nadobudnutím platnosti dohoda odstránila 99 % colných položiek EÚ a 97 % colných položiek Japonska. Pokiaľ ide o ešte neodstránené clá, colné kvóty alebo zníženia colných sadzieb, boli dohodnuté.

Na overenie ciel na váš výrobok musíte poznať kód výrobku, ktorý je založený na kóde harmonizovaného systému (HS) HS 2017 pre európske aj japonské kódy.

Kód výrobku
môžete nájsť prostredníctvom Môjho obchodného asistenta

Môžete si pozrieť aj štatistický kód Japonska pre dovoz.

Dohoda otvára japonský trh napríklad pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ.

 • clá na mnohé syry, ako sú Gouda a Cheddar, sa postupne odstránia.
 • pre čerstvé syry (ako napríklad Mozzarella a Feta) sa stanovuje bezcolná kvóta.
 • clá na vývoz vína zanikli nadobudnutím účinnosti
 • pokiaľ ide o hovädzie mäso, vývozcovia z EÚ budú mať prospech zo zníženej colnej sadzby
 • na bravčové mäso zostávajú len nízke clá na vývoz čerstvého mäsa do Japonska a dohoda úplne odstránila clá na spracované mäso.

Harmonogram odstraňovania ciel

Clá na veľkú väčšinu výrobkov sa buď okamžite odstránia po nadobudnutí platnosti dohody, alebo postupne po harmonograme odstránenia ciel.

Východiskovým bodom odstránenia alebo zníženia ciel je „základná sadzba“ a k zníženiu tejto základnej sadzby dochádza. Prostredníctvom číselného znaku colného sadzobníka výrobku môžete nájsť zníženie, ktoré sa uplatňuje na základnú sadzbu vášho výrobku.

 • všeobecné poznámky, ktoré vám pomôžu prečítať si harmonogram odstraňovania ciel tak v EÚ, ako aj v Japonsku
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Colné kvóty (TRQ)

Colné kvóty sa uplatňujú aj na určité výrobky. Ide o špecifické objemy tovaru, ktorý bude mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

 • existuje dvadsaťpäť japonských agropotravinárskych výrobkov s colnými kvótami.
 • colné kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva (MAFF) poskytuje informácie o žiadosti o colnú kvótu a jej prideľovaní pre každú colnú položku, ako je cukor, pšeničné výrobky, mliečne výrobky a iné potraviny (vrátane cukroviniek a určitých čokolád) v rámci DHP medzi EÚ a Japonskom (Japonsko).

Pokiaľ ide o mliečne výrobky, prideľovanie colných kvót a výber poplatkov vykonáva spolupráca v odvetví poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (ALIC).

Dovoz určených mliečnych výrobkov (napr. masla a srvátky) v rámci colnej kvóty podlieha štátnemu systému obchodovania.

Informačné hárky Centra pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom (podniky EÚ v Japonsku)

Niektoré morské produkty podliehajú dovozným kvótam a dovozcovia sú povinní o ne požiadať.

Viac informácií o uplatňovaní a prideľovaní colných kvót v Japonsku.

Systém databázy japonských právnych prekladov, ktorý poskytuje ministerstvo spravodlivosti, Japonsko.

Ochranné opatrenia

V obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú aj dvojstranné ochranné opatrenia. Cieľom „ochranného“ opatrenia (t. j. dočasne obmedziť dovoz výrobku) je chrániť konkrétne domáce výrobné odvetvie pred nárastom dovozu akéhokoľvek výrobku, ktorý spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážnu ujmu výrobnému odvetviu. V tejto dohode sa ochranné opatrenia v poľnohospodárstve používajú na ochranu konkrétnych výrobkov pred takýmto nárastom dovozu.

Výrobky EÚ, na ktoré sa vzťahujú tieto opatrenia, sú:

 • hovädzie a bravčové mäso (vrátane spracovaného bravčového mäsa)
 • srvátkový bielkovinový koncentrát (WPC), srvátkový prášok
 • čerstvé pomaranče
 • dostihové horáky

Pozrite si zoznam poľnohospodárskych ochranných opatrení.

 

Môj obchodný asistent vám poskytuje podrobné informácie o clách, opatreniach uplatniteľných na váš výrobok a trh a uvádza harmonogram odstránenia ciel pre príslušné colné položky.

 

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v kapitole 3 Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom o pravidlách pôvodu (Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s. 21).

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Japonsku?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, musí mať pôvod v EÚ alebo Japonsku.

Produkt „pôvodný“ v EÚ alebo v Japonsku, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo nepozmeňovania). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, pokiaľ ich hodnota nepredstavuje viac ako 10 % ceny výrobku zo závodu alebo jeho franko cena na palube.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • toto je však osobitosť v dohode medzi EÚ a Japonskom, táto tolerancia sa však môže použiť v prípadoch, keď hmotnosť nepôvodných materiálov presahuje prahovú hodnotu hmotnosti stanovenú v špecifických pravidlách pre výrobky, za predpokladu, že hodnota týchto materiálov nepresahuje 10 % ceny konečného výrobku zo závodu – viac ako týchto 10 % hodnoty, tieto materiály musia mať pôvod v EÚ alebo Japonsku.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 6 až 8 prílohy 3-A Úvodné poznámky k špecifickým pravidlám pôvodupre výrobky.
Kumulácia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Japonsku sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Japonsku sa môže považovať za pôvodné s cieľom pomôcť splniť špecifické pravidlo pre výrobok (inými slovami spracovanie vykonané v Japonsku možno považovať za kvalifikované operácie v EÚ bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie štatútu pôvodu samotným materiálom (a naopak)

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania.

Pravidlo o nezmenenej úprave

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Japonska (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o splnení tohto pravidla, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

V rámci DHP medzi EÚ a Japonskom je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v kapitole 3 oddiele B dohody o pravidlách pôvodu. Objasňujú napríklad, ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu 

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe

 • potvrdenie o pôvode, ktoré poskytol vývozca, alebo
 • potvrdenie o pôvode na základe „vedomosti dovozcu“

Podrobné informácie nájdete na stránke:

Potvrdenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Japonsku, a to predložením potvrdenia o pôvode.

V EÚ to môže urobiť:

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX) a rovnaké číslo REX možno použiť aj pre niektoré ďalšie preferenčné obchodné dohody EÚ (napríklad obchodnú dohodu EÚ s Kanadou).
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

V Japonsku to môže urobiť:

 • vývozca s prideleným obchodným číslom Japonska

Čo by malo obsahovať potvrdenie o pôvode?

 • potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade identifikujúcom výrobok.
 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ, ako aj v japonskom jazyku, a možno ho nájsť v prílohe 3-D, dovážajúca krajina nemusí vyžadovať, aby dovozca predložil preklad potvrdenia o pôvode
 • vývozcovia musia uviesť kritériá pôvodu použité v ich potvrdení o pôvode s kódom (pozri prílohu 3-D)

Predloženie a platnosť

 • potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky identických výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov.

Usmernenie DHP medzi EÚ a Japonskom týkajúce sa potvrdenia o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov poskytuje dodatočné vysvetlenia.

Vedomosti dovozcu
 • dovozcovia môžu žiadať o preferenčné sadzby na základe svojich vlastných znalostí o pôvode dovážaných výrobkov – môže to byť založené na podporných dokumentoch alebo záznamoch poskytnutých vývozcom alebo výrobcom výrobku, ktoré dovozca vlastní. Usmerneniek dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom týkajúce sa znalostí dovozcu poskytuje dodatočné vysvetlenia
 • keďže dovozca podáva žiadosť na základe svojich vlastných znalostí, nepoužíva sa žiadne potvrdenie o pôvode a vo vyvážajúcej zmluvnej strane nie je potrebné identifikovať žiadneho vývozcu ani výrobcu ani prijať žiadne opatrenie týkajúce sa preferenčného pôvodu tovaru.
 • dovozca, ktorý využíva znalosti dovozcu, nemusí byť zaregistrovaný v databáze REX.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené
 • orgány dovážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch

Požiadavky na výrobok 

Technické predpisy zahŕňajú technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody. V týchto pravidlách sa vymedzujú osobitné technické vlastnosti, ktoré by mal mať váš výrobok, ako je dizajn, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkonnosť, a sú dôležité, pretože zabezpečujú dosiahnutie dôležitých cieľov verejnej politiky, ako je ochrana ľudského zdravia alebo bezpečnosť životného prostredia.

Tieto požiadavky môžu súvisieť s takými otázkami, akosú:

 • Technické pravidlá a požiadavky
 • Pravidlá a požiadavky v oblasti zdravia a bezpečnosti, SPS
 • Nariadenia o životnom prostredí, ktoré sa vzťahujú na dovážaný tovar.

Tieto pravidlá musíte dodržiavať, aby bolo možné vyhodnotiť vaše výrobky s cieľom zistiť, či sú v súlade s potrebnými technickými normami.

 

Ak sachcete dozvedieť viac o pravidlách a požiadavkách, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, obráťte sa na Môj obchodný asistent a uveďte názov alebo kód výrobku.

Podrobnejšie informácie o požiadavkách na výrobok a príslušné odkazy si môžete pozrieť v týchto kategóriách výrobkov.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia (napr. zákony, iné právne predpisy, normy) sú opatrenia na ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred chorobami, škodcami alebo kontaminantmi.

Zabezpečujú, že potravinové výrobky uvedené na trh vrátane dovozu z krajín mimo EÚ sú pre spotrebiteľov bezpečné.

Viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach medzi EÚ a Japonskom nájdete tu.

Podobne ako EÚ má Japonsko jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín na svete. Japonsko napríklad nepovoľuje používanie rastových hormónov vo svojej produkcii hovädzieho mäsa a predpisy regulujúce geneticky modifikované organizmy sú pre japonských spotrebiteľov veľmi dôležité.

Všetky výrobky dovážané z Japonska musia spĺňať normy EÚ. Patrí sem zákaz EÚ týkajúci sa hormonálne ošetreného hovädzieho mäsa a jej pravidlá týkajúce sa používania antibiotík.

Okrem toho musí byť všetok dovoz živočíšnych produktov z Japonska do EÚ sprevádzaný veterinárnym osvedčením. 

Iba príslušný orgán v Japonsku, ktorý Komisia formálne uznala ako schopný osvedčiť dodržiavanie požiadaviek EÚ na dovoz, môže vydať takéto osvedčenie.

Obchodná dohoda pomáha zabezpečiť, aby vašim výrobkom nebránili vstup na japonský trh neodôvodnenými prekážkami v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, a pomáha zjednodušiť a urýchliť postupy schvaľovania vášho vývozu potravín do Japonska.

Viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych požiadavkách nájdete tu.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto pre vás ako vývozcu môžu predstavovať značnú záťaž.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • pomocou online formulára uveďte, čo zastavuje váš vývoz do Japonska, a EÚ preskúma vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Colné odbavenie zvyčajne zahŕňa kontroly

 • clá, ktoré sa majú zaplatiť
 • správny opis tovaru, jeho pôvod a hodnotu
 • bezpečnostné a bezpečnostné opatrenia (pašovanie, drogy, cigarety, zbrane, falšované výrobky, boj proti terorizmu)
 • súlad s osobitnými právnymi predpismi, ako sú právne predpisy v oblasti životného prostredia, zdravotné požiadavky, veterinárne, fytosanitárne a kvalitatívne predpisy

Dohoda medzi EÚ a Japonskom zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

Podrobné podrobné podrobné príručky, v ktorých sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • Námorný nákladný list alebo letecký nákladný list
 • baliaci list, prepravné účty a osvedčenia o poistení (v niektorých prípadoch sú potrebné)
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Japonské colné orgány poskytujú informácie o japonských colných režimoch vrátane požadovaných dokumentov

Japonsko je tiež domovom deviatich rôznych colných jurisdikcií a možno by bolo vhodné kontaktovať tie, ktoré sú pre vás relevantné, aby bol colný postup plynulejší pre váš výrobok.

Postupy

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčnú sadzbu, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Všeobecné informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom zabezpečuje zvýšenú ochranu práv duševného vlastníctva pre európske spoločnosti vyvážajúce do Japonska inovačné, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky. Záväzky sú posilnené a zahŕňajú ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, ochranných známok, ochrany autorských práv, patentov, minimálnych spoločných pravidiel pre regulačnú ochranu údajov z testov liekov a ustanovenia o občianskoprávnom presadzovaní.

V dohode sa uznáva osobitný štatút a na japonskom trhu sa poskytuje ochrana viac ako 200 európskych poľnohospodárskych výrobkov osobitného európskeho zemepisného pôvodu, známych ako zemepisné označenia. Vlastníci dvojstranne dohodnutých zemepisných označení v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a nápojov majú prospech z ochrany proti falšovaniu. Zoznam chránených zemepisných označení v EÚ a Japonsku sa nachádza v prílohe 14-B k DHP.

Patenty

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom potvrdzuje, že obe strany budú spolupracovať na zachovaní ochrany patentov.

Podľa dohody sa EÚ aj Japonsko zaviazali predĺžiť platnosť patentovej ochrany farmaceutických výrobkov a poľnohospodárskych chemických výrobkov. Ak sa chcete dozvedieť viac o patentoch v Japonsku vrátane postupov podávania prihlášok a preskúmania, obráťte sa na japonský patentový úrad.

Iné otázky duševného vlastníctva

Japonský patentový úrad poskytuje prehľad o úžitkových vzoroch, dizajnoch, ochranných známkach a autorských právach.

Ministerstvo hospodárstva ďalej vysvetľuje presadzovanie vašich práv duševného vlastníctva.

Služby

Dohoda uľahčuje spoločnostiam z EÚ a Japonska poskytovanie služieb a ponúka väčšiu mobilitu pre zamestnancov spoločností, aby mohli vykonávať svoju prácu na mieste.

Dočasný pohyb zamestnancov spoločnosti 

Príloha 8-C: Dohovor o pohybe fyzických osôb na obchodné účely

Dohoda stanovuje určité záväzky týkajúce sa vstupu a dočasného pobytu fyzických osôb v oddiele D kapitoly 8.

V listine Európskej únie a listiny Japonska v prílohe III k prílohe 8-B sa uvádzajú určité výhrady a ďalšie ustanovenia, pokiaľ ide o obchodné návštevy na účely usadenia sa, zamestnancov presunutých v rámci podniku, investorov a krátkodobé obchodné návštevy. Príloha III k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

Určité výhrady, obmedzenia a ďalšie ustanovenia týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov sú stanovené v listine Európskej únie a Japonska v prílohe IV k prílohe 8-B. Príloha IV k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

DHP obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sa uplatňujú horizontálne na všetok obchod so službami, ako napríklad ustanovenie, ktorým sa opätovne potvrdzuje právo strán regulovať služby. Dohoda o hospodárskom partnerstve potvrdzuje právo orgánov udržiavať verejné služby a nebude nútiť vlády k privatizácii alebo deregulácii verejných služieb, ako napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vody.

Konkrétne záväzky boli dohodnuté v sektoroch, ako sú:

 • poštové a doručovateľské služby
 • telekomunikácie
 • služby námornej dopravy
 • finančné služby

Pokiaľ ide o záväzkytýkajúce sa cezhraničného obchodu so službami, pozrikapitolu 8 oddiel C dohody .

Pohyb kvalifikovaného personálu

Všeobecné informácie o vízach
Obmedzenia obchodnej činnosti poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku

Pokiaľ ide o niektoré služby, rozsah obchodných činností je obmedzený spôsobom stanoveným v dodatku IV „Obmedzenia obchodných činností poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku“ k prílohe 8-B „Zoznamy pre kapitolu 8“ k dohode.

Riadenie ľudských zdrojov

V Japonsku existuje mnoho pracovnoprávnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov. Tieto pracovné právne predpisy sa v zásade uplatňujú na všetky zamestnania v Japonsku bez ohľadu na to, či je zamestnávateľ japonský alebo zahraničný, alebo či je spoločnosť zahraničná alebo zaregistrovaná v Japonsku. Nariadenie týkajúce sa týchto právnych predpisov sa vzťahuje aj na zahraničných pracovníkov v Japonsku, pokiaľ zahraniční pracovníci spĺňajú zákonnú definíciu pracovníkov podľa týchto právnych predpisov.

Všeobecné informácie o celkovom systéme pracovného práva v Japonsku v súvislosti s riadením ľudských zdrojov možno získať na webových stránkach uvedených v nasledujúcich rubrikách.

Všeobecné informácie o riadení ľudských zdrojov
Pravidlá, ktoré treba uviesť v prípade zamestnania v zahraničí
Informácie o hlavných pracovných predpisoch

Telekomunikačné a počítačové informačné služby

V Japonsku

 • telekomunikácie sú široko vymedzené v zákone o telekomunikáciách ako „prenos, prenos, prenos alebo príjem kódov, zvukov alebo obrazov káblom, rádiom alebo akoukoľvek inou elektromagnetickou formou“.
 • telekomunikačná služba je definovaná ako „sprostredkovanie komunikácie iných osôb použitím telekomunikačného zariadenia alebo iná ponuka telekomunikačného zariadenia na komunikáciu inými osobami“ a
 • činnosť v oblasti telekomunikácií sa potom vymedzuje ako „podnik, v ktorom poskytovateľ služieb poskytuje telekomunikačné služby s cieľom uspokojiť potreby iných, s výnimkou poskytovania vysielacieho zariadenia podľa zákona o vysielaní“.

Príručka pre vstup na trh japonskej telekomunikačnej činnosti – dostupná len v japončine –, ktorá vo všeobecnosti spadá pod definíciu „telekomunikačného obchodu“, a preto si vyžaduje oznámenie alebo registráciu.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnútra a komunikácií: Príručka pre vstup na trh japonského telekomunikačného podniku, jún 2016 (angličtina). Vezmite, prosím, na vedomie, že anglická verzia nemusí byť aktuálna. Okrem toho doplňujúce materiály (vrátane okrem iného príkladov prípadov, v ktorých sa uvádza, či sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na konkrétne podniky) sú k dispozícii len v japonskej verzii z mája 2019, ako aj v dodatku k nemu z októbra 2019.
 • Tieto príručky a usmernenia sú k dispozícii aj tu:
  • Manuál na vstup na trh v oblasti všeobecného káblového vysielania (angličtina);
  • Príručka na budovanie sietí telekomunikačnými dopravcami (angličtina); a
  • Usmernenia pre používanie pólov, výrobkov, systémov a podobných zariadení vo vlastníctve verejných verejnoprospešných služieb (angličtina).
Sprísnenie právnych predpisov uplatniteľných na zahraničné investície v sektore IT

Doplnenie podnikov, ktoré sa vyžadujú na predloženie predbežného oznámenia týkajúceho sa priamych investícií do spoločnosti Inward DirectInvestmen t (METI, angličtina) – podniky súvisiace s IT boli pridané do odvetví, na ktoré sa vzťahuje požiadavka predchádzajúceho oznámenia týkajúca sa prichádzajúcich priamych investícií.

Verejné obstarávanie

Národné, regionálne a miestne vlády v Japonsku a EÚ každoročne nakupujú – alebo obstarávajú – tovar a služby v hodnote miliárd EUR od súkromných spoločností. Vypíšu verejné zákazky alebo tendre, o ktoré sa podniky uchádzajú.

Dohoda o hospodárskom partnerstve rozširuje prístup k verejným zákazkám a otvára nové trhy pre spoločnosti na oboch stranách.

EÚ a Japonsko sa dohodli na pravidlách, ktoré

 • zakázať nespravodlivú diskrimináciu uchádzačov z druhej strany
 • maximalizovať transparentnosť vo verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť, aby podniky vedeli o príležitostiach na oboch stranách
 • maximalizovať príležitosti pre firmy z EÚ zúčastňovať sa na verejných súťažiach v Japonsku na všetkých úrovniach verejnej správy – národnej, regionálnej a komunálnej

Zlepšený prístup spoločností z EÚ k zákazkám v rámci verejnej súťaže v Japonsku sa vzťahuje na odvetvia, ako sú:

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické inštitúcie
 • distribúcia elektrickej energie

Viac informácií

Investície

Dohoda podporuje investície medzi EÚ a Japonskom a opätovne potvrdzuje právo každej zmluvnej strany regulovať legitímne politické ciele dohodnuté v nevyčerpávajúcom zozname. Prebiehajú dvojstranné rokovania o uzavretí potenciálnej dohody o ochrane investícií.

Pokiaľ ide o cezhraničný obchod so službami a liberalizáciu investícií, DHP medzi EÚ a Japonskom prijala systém negatívneho zoznamu, v ktorom sa uvádzajú existujúce a budúce nesúladné opatrenia, ktoré sa majú vyhradiť, pričom sa v zásade liberalizuje všetok cezhraničný obchod so službami a investičné oblasti.

Pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa liberalizácie investícií, pozri kapitolu 8 oddiel B dohody

Pokiaľ ide o výhrady k existujúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri listinu Európskej únie a listinu Japonska stanovenú v prílohe I k prílohe 8-B k dohode, ktorá je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o výhrady k budúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri listinu Európskej únie a listinu Japonska stanovenú v prílohe II k prílohe 8-B, ktorá je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o pohyb investorov na obchodné účely, pozrite si oddiel Služby.

Ako založiť podnik v Japonsku

Prehľad o založení podniku v Japonsku
Požadované formuláre

Obmedzenia priamych zahraničných investícií do Japonska

Prehľad postupov podľa zákona o devízach a zahraničnom obchode

Prehľad zákona o devízach a zahraničnom obchode a systému oznamovania (Japonsko)

Zákono devízach a zahraničnom obchode (angličtina a japončina). Zvážte však, že anglický preklad nie je vždy aktuálny. Aktuálne informácie nájdete v japonskej verzii.

 

Vysvetlenie rozsahu pôsobnosti zákona o devízach a zahraničnom obchode

Podľa článku 26 ods. 1 zákona o devízovom obchode a zahraničnom obchode (ďalej len „FEFTA“) je „zahraničný investor“ ktorákoľvek z týchto osôb, ktorá uskutočňuje priame investície atď. uvedené v položkách článku 26 ods. 2 FEFTA alebo konkrétne nadobudnutie vymedzené v článku 26 ods. 3 FEFTA:
I) fyzická osoba, ktorá nie je rezidentom Japonska;
subjekt založený podľa cudzieho práva alebo s hlavným sídlom v cudzej krajine;
III) japonská spoločnosť, v ktorej súčet hlasovacích práv, ktoré vlastnia osoby uvedené v bodoch i) a/alebo ii) priamo alebo nepriamo prostredníctvom predpísanej spoločnosti, predstavuje 50 % alebo viac celkových hlasovacích práv; alebo
iv) japonský subjekt, v ktorom osoby uvedené v bode i) tvoria buď väčšinu všetkých úradníkov spoločnosti, alebo väčšinu príslušníkov, ktorí majú zastupiteľskú právomoc.

Odvetvia, v ktorých sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie
Notifikačné formuláre

Správny formulár, ktorý sa má použiť, bude závisieť od investičných prostriedkov.

Vládne stimuly na podporu priamych zahraničných investícií do Japonska

Inštitúcie pre vyšetrovanie a konzultácie

Úrad pre investície v Japonsku

Každé z príslušných ministerstiev a agentúr má úrad Invest Japan Office (angličtina), ktorý reaguje na tieto opatrenia potenciálnych investorov

 • žiadosti o informácie o investíciách a podávaní žiadostí o investičné príležitosti; a
 • sťažnosti týkajúce sa spracovania systému predbežných oznámení, tzv. systému bezúhonnosti a investícií.
 • Anglický informačný formulár na kontaktovanie Úradu pre investície v Japonsku na každom príslušnom ministerstve/agentúre poskytuje JETRO: Investičné kancelárie JAPAN: Kontaktné údaje (angličtina)
 • Jednotné kontaktné centrum pre zahraničných investorov, ktorí plánujú založiť alebo rozšíriť svoju obchodnú základňu v Japonsku, poskytuje JETRO: Centrum na podporu podnikania v Japonsku (IBSC) (angličtina)
Investičná horúca linka v Japonsku
 • Podporné centrum JETRO pre zahraničné spoločnosti a zahraničné prepojené spoločnosti, ktoré plánujú investovať v Japonsku. Služby sú dostupné v iných ako japonských jazykoch: Invest Japan Hotline (angličtina)
Ďalšie užitočné odkazy

MSP

Dohoda medzi EÚ a Japonskom obsahuje osobitnú kapitolu o malých a stredných podnikoch (MSP), v ktorej sa uvádza, že zmluvné strany poskytujú informácie o prístupe na trh druhej strany.

Webová stránka EÚ na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Japonska

Japonská webová stránka na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Japonska

Toto webové sídlo určené pre európske MSP obsahuje odkazy na orgány týkajúce sa konkrétnych obchodných otázok a databázu s možnosťou vyhľadávania podľa kódu colného sadzobníka s cieľom získať informácie o prístupe na trh pre japonský trh.

Distribučný kanál

Vytvorenie praktického distribučného kanála je kľúčom k tomu, aby sa váš výrobok dostal do japonských regálov a maloobchodníkov. Vyžaduje si to zabezpečenie japonských vnútroštátnych a miestnych distribútorov, najmä na prekonanie jazykových, technických a logistických prekážok obchodu.

Organizácia pre dovoz a domácu podporu výroby (Mipro), Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom, sú dobrými východiskovými kontaktnými miestami pre všetkých výrobcov z EÚ.

Japonská organizácia zahraničného obchodu (JETRO) má aj platformu na porovnávanie medzinárodných obchodov, kde japonskí a zahraniční predajcovia a kupujúci môžu umiestňovať oznámenia.

Vysvetlenie významu úlohy obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri predaji dovážaného tovaru v Japonsku a pôsobia ako styční partneri medzi zahraničnými výrobcami a japonskými nákupcami a naopak.

Úloha obchodných spoločností okrem iného zahŕňa:

 • identifikácia dopytu
 • pomoc pri rokovaniach medzi výrobcami a nákupcami
 • ukončenie dovozných/vývozných postupov. 

Obchodné spoločnosti môžu poskytnúť pomoc pri identifikácii dopytu a/alebo miestnych partnerov v Japonsku a môžu byť

 • všeobecné obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú takmer všetkom
 • špecializované obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú len konkrétnymi výrobkami (napr. výrobky z ocele, potravinové výrobky atď.).

Odkazy a kontakty

Webová stránka GR pre obchod

Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Delegácia Európskej únie v Japonsku

Úplné znenie dohody

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy