Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019. Firmy z EÚ už každý rok vyvážajú do Japonska tovar vo výške viac ako 58 miliárd EUR a služby vo výške 28 miliárd EUR. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom znižuje obchodné prekážky, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Japonska, a pomáha im lepšie konkurovať na tomto trhu.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda s Japonskom

 • odstraňuje clá a iné prekážky obchodu a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách dovoz a vývoz
 • zabezpečuje otvorenosť trhov so službami, najmä finančných služieb, telekomunikácií a dopravy
 • zaručuje nediskriminačné zaobchádzanie s podnikmi EÚ pôsobiacimi na trhoch verejného obstarávania
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Japonsku, ako aj ochranu európskych poľnohospodárskych výrobkov vysokej kvality, tzv. zemepisných označení.
 • ušetrí spoločnostiam oboch strán značné množstvo peňazí a času pri obchodovaní s tovarom na bilaterálnej úrovni
 • zabezpečuje zvýšenú podporu menších firiem, ktoré sú neprimerane postihnuté obchodnými prekážkami.

 

Japonsko je už štvrtým najväčším trhom EÚ pre poľnohospodársky vývoz. Prístup na trh sa zlepší v prípade mnohých európskych výrobkov, najmä

Prečítajte si úplné znenie obchodnej dohody s Japonskom.

Sadzby

Dohodou sa odstraňuje veľká väčšina ciel, ktoré platia európske a japonské spoločnosti.

Nadobudnutím platnosti dohody sa odstránilo 99 % colných položiek EÚ a 97 % colných položiek Japonska. Pokiaľ ide o clá, ktoré ešte neboli odstránené, boli dohodnuté colné kvóty alebo zníženia ciel.

Ak chcete skontrolovať sadzby za váš výrobok, musíte poznať kód výrobku, ktorý je založený na kóde harmonizovaného systému (HS) HS2017, a to pre európske aj japonské kódy.


Svoj kód výrobku môžete nájsť pomocou My Trade Assistant (Môj obchodný asistent)

Takisto si môžete pozrieť štatistický kód Japonska pre dovoz.

Dohoda otvára japonský trh vývozu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, napríklad

 • Clá na mnohé syry, ako sú Gouda a Cheddar, sa časom zrušia
 • Pre čerstvé syry (ako napríklad Mozzarella a Feta) sa stanovuje bezcolná kvóta.
 • Clá na vývoz vína zanikli nadobudnutím účinnosti
 • Pokiaľ ide o hovädzie mäso, vývozcovia z EÚ budú mať prospech zo znížených colných sadzieb.
 • Na bravčové mäso sa naďalej uplatňujú len nízke clá na vývoz čerstvého mäsa do Japonska a dohodou sa úplne zrušili clá na spracované mäso.

Harmonogram odstránenia ciel

Clá na prevažnú väčšinu výrobkov sa odstránia buď okamžite po nadobudnutí platnosti dohody, alebo postupne po harmonograme odstránenia ciel.

Východiskovým bodom odstránenia alebo zníženia ciel je „základná sadzba“ a dochádza k zníženiam tejto základnej sadzby. Prostredníctvom číselného znaku colného sadzobníka výrobku budete môcť nájsť zníženie, ktoré sa uplatňuje na základnú sadzbu vášho výrobku.

 • Všeobecné poznámky, ktoré vám pomôžu prečítať si harmonogram odstránenia ciel EÚ aj Japonska
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Colné kvóty

Colné kvóty sa uplatňujú aj na určité výrobky. Ide o špecifické objemy tovaru, ktorý bude mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

 • existuje dvadsaťpäť japonských agropotravinárskych výrobkov s colnými kvótami
 • colné kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva (MAFF) poskytuje informácie o uplatňovaní a prideľovaní colných kvót pre každú colnú položku, ako je cukor, pšeničné výrobky, mliečne výrobky a iné potraviny (vrátane cukroviniek a určitých čokolád) v rámci DHP medzi EÚ a Japonskom (Japonsko).

Pokiaľ ide o mliečne výrobky, prideľovanie colných kvót a výber poplatkov uskutočňuje organizácia Agriculture & Livestock Industries Cooperation (ALIC).

Dovoz určených mliečnych výrobkov (napr. masla a srvátky) v rámci colnej kvóty podlieha štátnemu obchodnému systému.

Informačné hárky Centra pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom (podnikanie EÚ v Japonsku)

Niektoré morské výrobky podliehajú dovozným kvótam a dovozcovia sú povinní podať žiadosť.

Viac informácií o uplatňovaní a prideľovaní colných kvót v Japonsku.

Systém Japonskej databázy prekladov práva, ktorý poskytuje ministerstvo spravodlivosti, Japonsko.

Ochranné opatrenia

V obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú aj dvojstranné ochranné opatrenia. Cieľom „ochrannej“ činnosti (t. j. dočasné obmedzenie dovozu výrobku) je chrániť konkrétne domáce výrobné odvetvie pred nárastom dovozu akéhokoľvek výrobku, ktorý spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážnu ujmu výrobnému odvetviu. V tejto dohode sa poľnohospodárske ochranné opatrenia používajú na ochranu konkrétnych výrobkov pred takýmto prudkým nárastom dovozu.

Výrobky EÚ, na ktoré sa vzťahujú tieto opatrenia:

 • hovädzie a bravčové mäso (vrátane spracovaného bravčového mäsa)
 • srvátkový bielkovinový koncentrát (WPC), sušená srvátka
 • čerstvé pomaranče
 • dostihové kone

Pozrite si zoznam ochranných opatrení v poľnohospodárstve.

 

Môj obchodný asistent vám poskytuje podrobné informácie o clách, opatreniach vzťahujúcich sa na váš výrobok a trh a zobrazuje harmonogram odstránenia ciel pre príslušné colné položky.

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v kapitole 3 o pravidlách pôvodu Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Japonska?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, musí mať pôvod v EÚ alebo Japonsku.

Výrobok „pochádza“ v EÚ alebo v Japonsku, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepomenovaní). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich hodnota nepredstavuje viac ako 10 % ceny výrobku zo závodu alebo voľnej ceny výrobku na palube.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre výrobky.
 • a to je však v dohode medzi EÚ a Japonskom osobitosťou, táto tolerancia sa môže použiť v prípadoch, keď hmotnosť nepôvodných materiálov presahuje prahovú hodnotu hmotnosti stanovenú v osobitných pravidlách pre výrobok, za predpokladu, že hodnota týchto materiálov nepresahuje 10 % ceny konečného výrobku zo závodu – nad rámec tejto 10 % hodnoty – tieto materiály musia byť s pôvodom v EÚ alebo Japonsku.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 6 až 8 prílohy 3-A Úvodné poznámky k osobitným pravidlám pôvodu prevýrobky
Kumulácia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú dva spôsoby kumulácie pôvodu.

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Japonsku sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Japonsku sa môže považovať za pôvodné s cieľom pomôcť splniť osobitné pravidlo pre výrobok (inými slovami, spracovanie vykonané v Japonsku možno považovať za kvalifikované operácie v EÚ bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie statusu pôvodu samotným materiálom (a naopak).

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nezmenenia.

Pravidlo nezmenenia

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Japonska (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o dodržiavaní tohto pravidla, ako napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akékoľvek dôkazy týkajúce sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Podľa DHP medzi EÚ a Japonskom je možné získať náhradu z ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v kapitole 3 oddiele B dohody o pravidlách pôvodu. Objasňujú napríklad, ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu 

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe

 • potvrdenie o pôvode poskytnuté vývozcom alebo
 • potvrdenie o pôvode na základe „vedomosti dovozcu“

Viac informácií nájdete na stránke:

Potvrdenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Japonska, a to tak, že poskytnú potvrdenie o pôvode.

V EÚ ho môže urobiť:

V Japonsku ho môže urobiť

 • vývozca s prideleným japonským podnikovým číslom

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade identifikujúcom výrobok.
 • Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ, ako aj v japonskom jazyku a nachádza sa v prílohe 3-D, dovážajúca krajina nemusí vyžadovať, aby dovozca predložil preklad vyhlásenia o pôvode.
 • Vývozcovia musia vo svojom vyhlásení o pôvode uviesť kritériá pôvodu s kódom (pozri prílohu 3-D).

Predloženie a platnosť

 • potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vydania.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne bude týkať jednej zásielky, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov.

Ďalšie vysvetlenia poskytujúusmernenia DHP medzi EÚ a Japonskom týkajúce sa potvrdenia o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov.

Vedomosť dovozcu
 • dovozcovia si môžu nárokovať preferenčné sadzby na základe ich vlastných znalostí o pôvode dovážaných výrobkov – môže sa zakladať na podporných dokumentoch alebo záznamoch poskytnutých vývozcom alebo výrobcom výrobku, ktoré má dovozca k dispozícii. Usmernenie DHP medzi EÚ a Japonskom o znalostiach dovozcu poskytuje ďalšie vysvetlenia
 • keďže dovozca uplatňuje svoje vlastné poznatky, nepoužíva sa žiadne potvrdenie o pôvode a vo vyvážajúcej zmluvnej strane nie je potrebné identifikovať vývozcu alebo výrobcu ani prijať opatrenia týkajúce sa preferenčného pôvodu tovaru.
 • dovozca používajúci „vedomosť dovozcu“ nemusí byť zaregistrovaný v databáze REX.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej strany u vývozcu nie sú povolené
 • orgány dovážajúcej zmluvnej strany určujú pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch

Požiadavky na výrobky 

Technické predpisy zahŕňajú technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody. V týchto pravidlách sa vymedzujú osobitné technické vlastnosti, ktoré by váš výrobok mal mať, ako je dizajn, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkonnosť, a sú dôležité, pretože zabezpečujú dosiahnutie dôležitých cieľov verejnej politiky, ako je ochrana ľudského zdravia alebo bezpečnosť životného prostredia.

Tieto požiadavky môžu súvisieť s takými otázkami, akosú:

 • Technické pravidlá a požiadavky
 • Pravidlá a požiadavky v oblasti zdravia a bezpečnosti, SPS
 • Environmentálne nariadenia, ktoré sa vzťahujú na dovážaný tovar.

Musíte dodržiavať tieto pravidlá, aby bolo možné posúdiť vaše výrobky, aby ste zistili, či vyhovujú potrebným technickým normám.

 

Ak sachcete dozvedieť viac o pravidlách a požiadavkách, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, kontaktujte svojho asistenta pre obchod a zadajte názov alebo kód výrobku.

Podrobnejšie informácie o konkrétnych požiadavkách na výrobok a príslušné odkazy si môžete pozrieť v kategóriách výrobkov uvedených nižšie.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia (napr. zákony, iné právne predpisy, normy) sú opatrenia na ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred chorobami, škodcami alebo kontaminantmi.

Zabezpečujú, že potravinové výrobky uvedené na trh vrátane dovozu z krajín mimo EÚ sú pre spotrebiteľov bezpečné.

Viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach medzi EÚ a Japonskom nájdete tu.

Podobne ako EÚ má Japonsko jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín na svete. Japonsko napríklad nepovoľuje používanie rastových hormónov vo svojej produkcii hovädzieho mäsa a predpisy regulujúce geneticky modifikované organizmy sú pre japonských spotrebiteľov veľmi dôležité.

Všetky výrobky dovážané z Japonska musia spĺňať normy EÚ. To zahŕňa zákaz hormonálne ošetreného hovädzieho mäsa zo strany EÚ a pravidlá používania antibiotík. 

Okrem toho musí byť každý dovoz živočíšnych produktov z Japonska do EÚ sprevádzaný veterinárnym osvedčením. 

Iba príslušný orgán v Japonsku, ktorý Komisia formálne uznala ako schopný osvedčiť dodržiavanie požiadaviek EÚ na dovoz, môže vydať takéto osvedčenie.

Obchodná dohoda pomáha zabezpečiť, aby vašim výrobkom nebol znemožnený vstup na japonský trh z dôvodu neodôvodnených sanitárnych a fytosanitárnych prekážok obchodu, a pomáha zjednodušiť a urýchliť postupy schvaľovania vášho vývozu potravín do Japonska.

Ak dovážate z Japonska do EÚ, viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych požiadavkách nájdete tu.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz do Japonska prostredníctvom online formulára, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Colné konanie zvyčajne zahŕňa kontroly

 • clá, ktoré sa majú zaplatiť
 • správny opis tovaru, jeho pôvod a hodnota
 • bezpečnostné opatrenia (pašovanie, drogy, cigarety, zbrane, falšované výrobky, boj proti terorizmu)
 • súlad s osobitnými právnymi predpismi, ako sú právne predpisy v oblasti životného prostredia, zdravotné požiadavky, veterinárne, fytosanitárne a kvalitatívne predpisy

Dohoda medzi EÚ a Japonskom zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

Môžete si pozrieť podrobné pokyny pre jednotlivé kroky, v ktorých sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • Nákladný list alebo letecký nákladný list
 • Baliaci list, účty nákladnej dopravy a osvedčenia o poistení (v niektorých prípadoch potrebné)
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • Dôkaz o pôvode vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Colné orgány Japonska poskytujú informácie o japonských colných režimoch vrátane požadovaných dokladov

Japonsko je tiež domovom deviatich rôznych colných jurisdikcií a možno by bolo vhodné kontaktovať tie, ktoré sú pre vás relevantné, aby bol colný proces pre váš výrobok hladší.

Postupy

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Všeobecné informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa ustanovuje posilnená ochrana práv duševného vlastníctva pre európske spoločnosti vyvážajúce inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné produkty do Japonska. Tieto záväzky sú posilnené a zahŕňajú ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, ochranných známok, ochrany autorských práv, patentov, minimálnych spoločných pravidiel regulačnej ochrany údajov z testov farmaceutických výrobkov a ustanovení o presadzovaní práva v občianskych veciach.

Dohoda uznáva osobitné postavenie a poskytuje ochranu na japonskom trhu pre viac ako 200 európskych poľnohospodárskych výrobkov s osobitným európskym zemepisným pôvodom, známych ako zemepisné označenia (ZO). Majitelia dvojstranne dohodnutých zemepisných označení v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a nápojov majú prospech z ochrany pred falšovaním. Zoznam chránených zemepisných označení v EÚ a Japonsku sa nachádza v prílohe 14-B k DHP.

Patenty

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa potvrdzuje, že obe strany budú spolupracovať na zachovaní posilnenia patentovej ochrany.

Podľa dohody sa EÚ aj Japonsko zaviazali poskytnúť predĺženie trvania patentovej ochrany farmaceutických výrobkov a poľnohospodárskych chemických výrobkov. Ak sa chcete dozvedieť viac o patentoch v Japonsku vrátane postupov podávania prihlášok a preskúmania, obráťte sa na japonský patentový úrad.

Iné otázky duševného vlastníctva

Japonský patentový úrad poskytuje prehľad o úžitkových vzoroch, dizajnoch, ochranných známkach a autorských právach.

Ministerstvo hospodárstva takisto podrobnejšie vysvetľuje presadzovanie vašich práv duševného vlastníctva.

Služby

Dohoda uľahčuje spoločnostiam z EÚ a Japonska poskytovanie služieb a ponúka zamestnancom spoločností väčšiu mobilitu, aby mohli vykonávať svoju prácu na mieste.

Dočasný pohyb zamestnancov spoločnosti 

Príloha 8-C: Dohovor o pohybe fyzických osôb na obchodné účely

V dohode sa v kapitole 8 oddiele D stanovujú určité záväzky týkajúce sa vstupu a dočasného pobytu fyzických osôb.

V listine Európskej únie a listiny Japonska v prílohe III k prílohe 8-B sa stanovujú určité výhrady a ďalšie ustanovenia týkajúce sa obchodných návštev na účely usadenia sa, zamestnancov presunutých v rámci spoločnosti, investorov a krátkodobých obchodných návštev. Príloha III k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto webových stránkach:

Určité výhrady, obmedzenia a ďalšie ustanovenia týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov sú stanovené v listine Európskej únie a listiny Japonska v prílohe IV k prílohe 8-B. Príloha IV k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

Dohoda o hospodárskom partnerstve obsahuje viacero ustanovení, ktoré sa uplatňujú horizontálne na celý obchod so službami, ako napríklad ustanovenie, ktorým sa opätovne potvrdzuje právo zmluvných strán na reguláciu služieb. Dohoda o hospodárskom partnerstve potvrdzuje právo orgánov zachovať verejné služby a nebude nútiť vlády, aby privatizovali alebo deregulovali verejné služby, ako napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vodného hospodárstva.

Konkrétne záväzky boli dohodnuté v odvetviach, ako sú:

 • poštové a kuriérske služby
 • telekomunikácie
 • námorné dopravné služby
 • finančné služby

Pokiaľ ide o záväzkytýkajúce sa cezhraničného obchodu so službami, pozrikapitolu 8 oddiel C dohody .

Pohyb kvalifikovaného personálu

Všeobecné informácie o vízach
Obmedzenia obchodnej činnosti poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku

Pokiaľ ide o niektoré služby, rozsah podnikateľských činností je obmedzený tak, ako sa stanovuje v dodatku IV „Obmedzenia obchodných činností poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku“ prílohy 8-B „Štabuľky pre kapitolu 8“ dohody.

Riadenie ľudských zdrojov

V Japonsku existuje mnoho pracovnoprávnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov. Tieto pracovnoprávne predpisy sa v zásade uplatňujú na všetky zamestnania v Japonsku bez ohľadu na to, či je zamestnávateľ japonský alebo zahraničný, alebo či je spoločnosť zahraničná alebo registrovaná v Japonsku. Nariadenie o týchto zákonoch sa vzťahuje aj na zahraničných pracovníkov v Japonsku, pokiaľ zahraniční pracovníci spĺňajú právnu definíciu pracovníkov podľa týchto zákonov.

Všeobecné informácie o celkovom systéme pracovného práva v Japonsku v súvislosti s riadením ľudských zdrojov možno získať na webových stránkach uvedených v nasledujúcich rubrikách

Všeobecné informácie o riadení ľudských zdrojov
Pravidlá, ktoré treba zaznamenať v prípade zamestnania v zahraničí
Informácie o hlavných pracovnoprávnych predpisoch

Telekomunikačné a počítačové informačné služby

V Japonsku

 • Telekomunikáciesú v zákone o telekomunikáciáchvšeobecne definované ako „prenos, sprostredkovanie alebo príjem kódov, zvukov alebo obrazov prostredníctvom káblovej, rádiovej alebo inej elektromagnetickej formy“.
 • Telekomunikačná služba je definovaná ako „sprostredkovanie komunikácie iných osôb použitím telekomunikačného zariadenia alebo iná ponuka telekomunikačného zariadenia na komunikáciu inými“ a
 • Telekomunikačné činnosti sa potom definujú ako „podnik, v rámci ktorého poskytovateľ služby poskytuje telekomunikačnú službu s cieľom uspokojiť potreby iných osôb, s výnimkou poskytovania vysielacieho zariadenia podľa zákona o vysielaní“.

Príručka pre vstup na trh japonskej telekomunikačnej činnosti — dostupná len v japončine – ktorá vo všeobecnosti spadá pod definíciu „telekomunikácie“, a preto si vyžaduje oznámenie alebo registráciu.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnútra a komunikácií: Manuál pre vstup na trh japonského telekomunikačného odvetvia, jún 2016 (angličtina). Anglická verzia nemusí byť aktuálna. Okrem toho dodatočné materiály (vrátane, okrem iného, príkladov prípadov, v ktorých sa uvádza, či sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na konkrétne podniky), sú k dispozícii len v japonskej verzii z mája 2019, ako aj v dodatku z októbra 2019.
 • K dispozícii sú aj tieto príručky a usmernenia:
  • Príručka pre vstup na trh všeobecného káblového vysielania (angličtina),
  • Príručka pre výstavbu sietí telekomunikačnými dopravcami (angličtina); Ako aj
  • Usmernenia na využívanie Poliakov, ciel, konduitov a podobných zariadení vo vlastníctve verejných služieb (angličtina).
Sprísnenie právnych predpisov vzťahujúcich sa na zahraničné investície v odvetví IT

Pridanie podnikov požadovaných k predchádzajúcemu oznámeniu o priamych investíciách(METI, angličtina) – podniky súvisiace s IT boli pridané do odvetví, na ktoré sa vzťahuje požiadavka predchádzajúceho oznámenia, pokiaľ ide o priame zahraničné investície.

Verejné obstarávanie

Národné, regionálne a mestské samosprávy v Japonsku a EÚ každý rok nakupujú alebo obstarávajú tovar a služby v hodnote miliárd eur od súkromných spoločností. Vypíšu verejné zákazky alebo tendre, o ktoré sa podniky uchádzajú.

Dohoda o hospodárskom partnerstve rozširuje prístup k verejným zákazkám a otvára nové trhy pre spoločnosti oboch strán.

EÚ a Japonsko sa dohodli na pravidlách, že

 • zákaz nespravodlivej diskriminácie zo strany jednej strany voči uchádzačom z druhej strany
 • maximalizovať transparentnosť pri verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť, aby podniky poznali príležitosti na oboch stranách
 • maximalizovať príležitosti pre podniky EÚ zúčastňovať sa na verejných súťažiach v Japonsku na všetkých úrovniach verejnej správy – na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Zlepšený prístup spoločností EÚ k zákazkám vyhláseným v rámci verejnej súťaže v Japonsku sa vzťahuje na odvetvia, ako sú

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické inštitúcie
 • rozvod elektriny

Viac informácií

Investície

Dohoda podporuje investície medzi EÚ a Japonskom a opätovne potvrdzuje právo každej strany regulovať legitímne politické ciele dohodnuté v nevyčerpávajúcom zozname. Prebiehajú dvojstranné rokovania o uzavretí potenciálnej dohody o ochrane investícií.

Pokiaľ ide o cezhraničný obchod so službami a liberalizáciu investícií, DHP medzi EÚ a Japonskom prijala systém negatívneho zoznamu, v ktorom sa uvádzajú existujúce a budúce nevyhovujúce opatrenia, ktoré sa majú vyhradiť, pričom sa v zásade liberalizuje celý cezhraničný obchod so službami a investičnými oblasťami.

Pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa liberalizácie investícií, pozri oddiel B kapitoly 8 dohody

Pokiaľ ide o výhrady k existujúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri listinu Európskej únie a listiny Japonska uvedenú v prílohe I k prílohe 8-B k dohode, ktorá je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o výhrady k budúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri listinu Európskej únie a listiny Japonska uvedenú v prílohe II k prílohe 8-B, ktorá je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o pohyb investorov na obchodné účely, pozri oddiel Služby.

Ako založiť podnik v Japonsku

Prehľad založenia podniku v Japonsku
Požadované formuláre

Obmedzenia priamych zahraničných investícií do Japonska

Prehľad postupov podľa zákona o devízovom obchode a zahraničnom obchode

Prehľad zákona o devízovom obchode a zahraničnom obchode a systému oznamovania (Japonsko)

Zákon odevízach a zahraničnom obchode (angličtina a japončina). Vezmite však, prosím, na vedomie, že anglický preklad nie je vždy aktuálny. Aktuálne informácie nájdete v japonskej verzii

 

Vysvetlenie rozsahu pôsobnosti zákona o devízovom obchode a zahraničnom obchode

Podľa článku 26 ods. 1 zákona o devízovom obchode a zahraničnom obchode (ďalej len „FEFTA“) je „zahraničný investor“ akákoľvek z týchto osôb, ktorá uskutočňuje priame investície atď. uvedené v položkách článku 26 ods. 2 FEFTA, alebo konkrétne nadobudnutie vymedzené v článku 26 ods. 3 FEFTA:
I) jednotlivca, ktorý nie je rezidentom Japonska;
Subjekt zriadený podľa zahraničného práva alebo so sídlom v zahraničí;
Japonská spoločnosť, v ktorej súčet hlasovacích práv, ktoré vlastnia osoby uvedené v bodoch i) a/alebo ii) priamo alebo nepriamo prostredníctvom predpísanej spoločnosti, predstavuje 50 % alebo viac celkových hlasovacích práv; Alebo
iv) japonskému subjektu, v ktorom osoby uvedené v bode i) tvoria buď väčšinu všetkých riadiacich pracovníkov spoločnosti, alebo väčšinu úradníkov, ktorí majú zastupiteľskú právomoc.

Odvetvia, v ktorých sa vyžadujú predchádzajúce oznámenia
Oznamovacie formuláre

Správny formulár, ktorý sa má použiť, bude závisieť od investičných prostriedkov.

Vládne stimuly na podporu priamych zahraničných investícií do Japonska

Inštitúcie pre otázky aamping; konzultácie

Úrad Invest Japan

Každé z príslušných ministerstiev a agentúr má úrad Invest Japan (angličtina), ktorý reaguje na nasledujúce opatrenia potenciálnych investorov

 • žiadosti o informácie o investíciách a o žiadostiach o investičné príležitosti; Ako aj
 • sťažnosti týkajúce sa spracovania pokročilého systému oznamovania, tzv. systému bez prijatia opatrení a investícií.
 • Formuláre anglického vyhľadávania na kontaktovanie Úradu Invest Japan na každom príslušnom ministerstve/agentúre poskytuje JETRO: Investičné kancelárie JAPAN: Kontaktné informácie (angličtina)
 • Jednotné kontaktné miesto pre zahraničných investorov, ktorí plánujú založiť alebo rozšíriť svoju obchodnú základňu v Japonsku, poskytuje JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angličtina)
Invest Japan Hotline
 • Centrum podpory JETRO pre zahraničné spoločnosti a zahraničné spoločnosti, ktoré plánujú investovať v Japonsku. Služby sú k dispozícii v iných jazykoch ako japončina: Invest Japan Hotline (angličtina)
Ostatné užitočné odkazy

MSP

Dohoda medzi EÚ a Japonskom obsahuje osobitnú kapitolu o malých a stredných podnikoch (MSP), v ktorej sa uvádza, že zmluvné strany si navzájom poskytujú informácie o prístupe na svoj trh.

Webové sídlo EÚ na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Japonska

Japonská webová stránka na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Japonska

Táto internetová stránka určená pre európske MSP obsahuje odkazy na orgány o konkrétnych obchodných otázkach a databázu s možnosťou vyhľadávania podľa kódov colných sadzieb s cieľom získať informácie o prístupe na japonský trh.

Distribučný kanál

Vytvorenie praktického distribučného kanála je kľúčom k tomu, aby sa váš výrobok dostal k japonským regálom a maloobchodníkom. Vyžaduje si to zabezpečenie japonských vnútroštátnych a miestnych distribútorov, najmä na prekonanie jazykových, technických a logistických prekážok obchodu.

Organizácia na podporu dovozu a domácej produkcie (Mipro), Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom, je dobrým východiskovým kontaktným bodom pre všetkých výrobcov z EÚ.

Japonská organizácia zahraničného obchodu (JETRO) má tiež platformu na zosúladenie medzinárodných obchodných činností, kde môžu podávať oznámenia japonskí a zahraniční predajcovia a kupujúci.

Vysvetlenie významu úlohy obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri predaji dovážaného tovaru v Japonsku, pričom pôsobia ako kontakty medzi zahraničnými výrobcami a japonskými nákupcami a naopak.

Medzi úlohy obchodných spoločností patrí okrem iného:

 • identifikácia dopytu
 • pomoc pri rokovaniach medzi výrobcami a nákupcami
 • ukončenie dovozných/vývozných postupov. 

Obchodné spoločnosti môžu poskytnúť pomoc pri identifikácii dopytu a/alebo miestnych partnerov v Japonsku a môžu byť

 • všeobecné obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú takmer ničím
 • špecializované obchodné firmy, ktoré sa zaoberajú len špecifickými výrobkami (napr. oceliarskymi výrobkami, potravinárskymi výrobkami atď.).

Odkazy a kontakty

Webová stránka GR pre obchod

Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Delegácia Európskej únie v Japonsku

Úplné znenie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy