Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019. Firmy z EÚ už každoročne vyvážajú do Japonska tovar v hodnote viac ako 58 miliárd EUR a služby vo výške 28 miliárd EUR. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom znižuje prekážky obchodu, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Japonska, a pomáha im lepšie konkurovať na tomto trhu.

Dohoda v skratke

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda s Japonskom

 • odstraňuje clá a iné obchodné prekážky a uľahčuje spoločnostiam na oboch stranách dovoz a vývoz
 • zabezpečuje otvorenosť trhov so službami, najmä s finančnými službami, telekomunikáciami a dopravou
 • zaručuje nediskriminačné zaobchádzanie s podnikmi z EÚ pôsobiacimi na trhoch verejného obstarávania
 • zlepšuje ochranu práv duševného vlastníctva v Japonsku, ako aj ochranu vysokokvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov, tzv. zemepisných označení
 • ušetrí spoločnostiam oboch strán značné množstvo peňazí a času pri bilaterálnom obchodovaní s tovarom
 • poskytuje väčšiu podporu menším podnikom, ktoré sú neúmerne postihnuté prekážkami obchodu

 

Japonsko je už štvrtým najväčším trhom EÚ pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov. Zlepší sa prístup na trh v prípade mnohých európskych výrobkov, najmä

Prečítajte si úplné znenie obchodnej dohody s Japonskom.

Sadzby

Dohodou sa odstraňuje veľká väčšina ciel, ktoré platia európske a japonské spoločnosti.

Po nadobudnutí platnosti sa dohodou odstránilo 99 % colných položiek EÚ a 97 % colných položiek Japonska. V prípade, že sa ešte nezrušili clá, boli dohodnuté colné kvóty alebo zníženia ciel.

Na overenie colných sadzieb pre váš výrobok musíte poznať kód výrobku, ktorý je založený na kóde harmonizovaného systému (HS) HS2017 pre európske aj japonské kódy.

Kód výrobku
môžete nájsť pomocou služby My Trade Assistant (Môj obchodný asistent)

Môžete skontrolovať aj japonský štatistický kód dovozu.

Dohoda otvára japonský trh pre poľnohospodársky vývoz z EÚ, napríklad 

 • clá na mnohé syry, ako sú syry Gouda a Cheddar, budú postupne zrušené.
 • pre čerstvé syry (napr. Mozzarella a Feta) sa stanovuje bezcolná kvóta.
 • clá na vývoz vína zanikli po nadobudnutí účinnosti
 • pokiaľ ide o hovädzie mäso, vývozcovia z EÚ budú mať prospech zo zníženého cla
 • pokiaľ ide o bravčové mäso, zostávajú len nízke clá na vývoz čerstvého mäsa do Japonska a dohodou sa úplne odstránili clá na spracované mäso.

Harmonogramy odstraňovania ciel

Clá na prevažnú väčšinu výrobkov sa buď okamžite zrušia po nadobudnutí platnosti dohody, alebo postupne podľa harmonogramu odstraňovania ciel.

Východiskovým bodom odstránenia alebo zníženia ciel je „základná sadzba“ a k zníženiam dochádza na základe tejto základnej sadzby. Pomocou kódu colného sadzobníka výrobku budete môcť nájsť zníženie, ktoré sa uplatňuje na základnú sadzbu vášho výrobku.

 • všeobecné poznámky, ktoré vám pomôžu prečítať si harmonogramy odstraňovania ciel tak v EÚ, ako aj v Japonsku
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Colné kvóty

Colné kvóty sa vzťahujú aj na určité výrobky. Ide o konkrétne objemy tovaru, ktoré budú mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

 • existuje dvadsaťpäť japonských agropotravinárskych výrobkov s colnými kvótami
 • colné kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva (MAFF) poskytuje informácie o žiadostiach o colné kvóty a ich prideľovaní pre každú colnú položku, ako je cukor, pšeničné výrobky, mliečne výrobky a iné potraviny (vrátane cukroviniek a určitých čokolád) v rámci DHP medzi EÚ a Japonskom (Japonsko).

V prípade mliečnych výrobkov prideľovanie colných kvót a výber poplatkov uskutočňuje spolupráca v odvetví poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (ALIC).

Dovoz označených mliečnych výrobkov (napr. masla a srvátky) v rámci colnej kvóty podlieha štátnemu systému obchodovania.

Informačné hárky Centra pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom (Podnikanie EÚ v Japonsku)

Niektoré morské produkty podliehajú dovozným kvótam a dovozcovia sú povinní podať žiadosť.

Viac informácií o uplatňovaní a prideľovaní colných kvót v Japonsku.

Systémdatabázy japonského prekladu práva poskytovaný ministerstvom spravodlivosti, Japonsko.

Ochranné opatrenia

V obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú aj dvojstranné ochranné opatrenia. Cieľom „ochranného“ opatrenia (t. j. dočasne obmedziť dovoz výrobku) je chrániť konkrétne domáce výrobné odvetvie pred nárastom dovozu akéhokoľvek výrobku, ktorý spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu výrobnému odvetviu. V tejto dohode sa používajú ochranné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva na ochranu konkrétnych výrobkov pred takýmto prudkým nárastom dovozu.

Výrobky EÚ, na ktoré sa vzťahujú tieto opatrenia, sú

 • hovädzie a bravčové mäso (vrátane spracovaného bravčového mäsa)
 • koncentrát srvátkového proteínu (WPC), srvátkový prášok
 • čerstvé pomaranče
 • preteky

Pozrite si zoznam poľnohospodárskych ochranných opatrení (strana 368).

Dodatočné informácie o ochranných opatreniach týkajúcich sa dostihových koní

 

Môj obchodný asistent Vám poskytuje podrobné informácie o sadzbách, opatreniach uplatniteľných na váš výrobok a trh a uvádza harmonogramy odstraňovania ciel pre príslušné colné položky.

 

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v kapitole 3 o pravidlách pôvodu Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Japonska?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, musí mať pôvod v EÚ alebo Japonsku.

Výrobok „má pôvod“ v EÚ alebo v Japonsku, ak ide o

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepozmeňovaní). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia alebo kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich hodnota nepredstavuje viac ako 10 % ceny výrobku zo závodu alebo franko na palube výrobku.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • a to je však osobitosť dohody medzi EÚ a Japonskom, táto tolerancia sa môže použiť v prípadoch, keď hmotnosť nepôvodných materiálov presahuje prahovú hodnotu hmotnosti stanovenú v pravidlách pre jednotlivé výrobky za predpokladu, že hodnota týchto materiálov nepresahuje 10 % ceny konečného výrobku zo závodu – nad týchto 10 % hodnoty, ak tieto materiály musia mať pôvod v EÚ alebo v Japonsku.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 6 až 8 prílohy 3-A Úvodné poznámky k špecifickým pravidlám pôvodu prevýrobky
Kumulácia

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa stanovujú dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Japonsku sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • úplná kumulácia – opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Japonsku sa môže považovať za pôvodné, aby sa splnilo špecifické pravidlo pre výrobok (inými slovami, spracovanie vykonané v Japonsku sa môže považovať za kvalifikované operácie v EÚ bez ohľadu na to, či je spracovanie dostatočné na udelenie štatútu pôvodu samotným materiálom (a naopak)

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole o pravidlách pôvodu, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepozmeňovaní.

Pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Japonska (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervácia výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colné orgány môžu požadovať dôkaz o súlade s pravidlom, napríklad

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní obalov
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Podľa dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v kapitole 3 oddiele B dohody o pravidlách pôvodu. Objasňujú napríklad, ako deklarovať pôvod výrobku, ako požadovať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu 

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe

 • potvrdenie o pôvode poskytnuté vývozcom alebo
 • potvrdenie o pôvode založené na „vedomosti dovozcu“

Podrobnosti nájdete na stránke:

Potvrdenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Japonsku, a to predložením potvrdenia o pôvode.

V EÚ sa môže uskutočniť prostredníctvom

 • vývozca zaregistrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX) a rovnaké číslo REX možno použiť aj pre niektoré iné preferenčné obchodné dohody EÚ (napríklad obchodná dohoda EÚ s Kanadou)
 • akýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

V Japonsku sa môže uskutočniť prostredníctvom

 • vývozca s prideleným japonským firemným číslom

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

 • potvrdenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade identifikujúcom výrobok.
 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ, ako aj v japonskom jazyku a možno ho nájsť v prílohe 3-D, dovážajúca krajina nemusí vyžadovať, aby dovozca predložil preklad potvrdenia o pôvode.
 • vývozcovia musia uviesť kritériá pôvodu použité vo svojom potvrdení o pôvode kódom (pozri prílohu 3-D).

Predloženie a platnosť

 • potvrdenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale môže sa vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov. 

Ďalšie vysvetleniasa uvádzajú v usmerneniach k dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom týkajúcich sa vyhlásenia o pôvode pre viacnásobné zásielky totožných výrobkov.

Vedomosti dovozcu
 • dovozcovia si môžu nárokovať preferenčné sadzby na základe vlastných vedomostí o pôvode dovážaných výrobkov – môžu byť založené na podporných dokumentoch alebo záznamoch poskytnutých vývozcom alebo výrobcom výrobku, ktoré má dovozca k dispozícii. Usmerneniao DHP medzi EÚ a Japonskom týkajúce sa poznatkov dovozcu poskytujú dodatočné vysvetlenia
 • keďže dovozca podáva tvrdenie na základe vlastných poznatkov, nepoužíva sa žiadne potvrdenie o pôvode a nie je potrebné identifikovať vývozcu ani výrobcu, ani prijať žiadne opatrenie týkajúce sa preferenčného pôvodu tovaru vo vyvážajúcej zmluvnej strane.
 • dovozca využívajúci „vedomosť dovozcu“ nemusí byť zaregistrovaný v databáze REX.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej strany u vývozcu nie sú povolené
 • orgány dovážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch

Požiadaviek na výrobok 

Technické pravidlá zahŕňajú technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody. Tieto pravidlá vymedzujú osobitné technické vlastnosti, ktoré by váš výrobok mal mať, ako je dizajn, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkonnosť, a sú dôležité, pretože zabezpečujú dosiahnutie dôležitých cieľov verejnej politiky, ako je ochrana ľudského zdravia alebo bezpečnosť životného prostredia.

Tieto požiadavky sa môžu týkať takých otázok, ako sú:

 • Technické pravidlá a požiadavky
 • Zdravotné a bezpečnostné predpisy a požiadavky, sanitárne a fytosanitárne opatrenia
 • Environmentálne predpisy, ktoré sa vzťahujú na dovážaný tovar.

Tieto pravidlá musíte dodržiavať, aby bolo možné posúdiť, či sú vaše výrobky v súlade s potrebnými technickými normami.

 

Ak sachcete dozvedieť viac o pravidlách a požiadavkách, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, prejdite na svojho obchodného asistenta a zadajte názov alebo kód výrobku.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétnejších požiadaviek na výrobok a príslušné odkazy si môžete pozrieť na ďalej uvedené kategórie výrobkov.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia (napr. zákony, právne predpisy, normy) sú opatrenia na ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred chorobami, škodcami alebo kontaminantmi.

Zabezpečujú, že potravinové výrobky uvedené na trh vrátane dovozu z krajín mimo EÚ sú pre spotrebiteľov bezpečné.

Viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach medzi EÚ a Japonskom nájdete tu.

Podobne ako EÚ má Japonsko jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín na svete. Japonsko napríklad nepovoľuje používanie rastových hormónov vo svojej produkcii hovädzieho mäsa a predpisy regulujúce geneticky modifikované organizmy sú pre japonských spotrebiteľov veľmi dôležité.

Všetky produkty dovážané z Japonska musia spĺňať normy EÚ. To zahŕňa zákaz EÚ týkajúci sa hormonálne ošetreného hovädzieho mäsa a jej pravidlá týkajúce sa používania antibiotík. 

Okrem toho všetok dovoz živočíšnych produktov z Japonska do EÚ musí byť sprevádzaný veterinárnym osvedčením. 

Iba príslušný orgán v Japonsku, ktorý Komisia formálne uznala ako schopný osvedčiť dodržiavanie požiadaviek EÚ na dovoz, môže vydať takéto osvedčenie. 

Obchodná dohoda pomáha zabezpečiť, aby vašim výrobkom nebránili vo vstupe na japonský trh neodôvodnené sanitárne a fytosanitárne prekážky obchodu, a pomáha zjednodušiť a urýchliť postupy schvaľovania vývozu vašich potravín do Japonska.

Ak dovážate z Japonska do EÚ, viac informácií o sanitárnych a fytosanitárnych požiadavkách nájdete tu.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • informujte o zastavení vášho vývozu do Japonska pomocou online formulára a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme primerané opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Colné odbavenie zvyčajne zahŕňa kontroly

 • clá, ktoré sa majú zaplatiť
 • správny opis tovaru, jeho pôvod a hodnota
 • bezpečnostné a bezpečnostné opatrenia (pašovanie, drogy, cigarety, zbrane, falšované výrobky, boj proti terorizmu)
 • súlad s osobitnými právnymi predpismi, ako sú právne predpisy v oblasti životného prostredia, zdravotné požiadavky, veterinárne, fytosanitárne a kvalitatívne predpisy

Dohoda medzi EÚ a Japonskom zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokladov

Môžete si pozrieť podrobné podrobné príručky, v ktorých sa opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • Nákladný list alebo letecký nákladný list
 • baliaci list, prepravné účty a osvedčenia o poistení (v niektorých prípadoch potrebné)
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Japonské colné orgány poskytujú informácie o japonských colných režimoch vrátane požadovaných dokladov

Japonsko je tiež domovom deviatich rôznych colných jurisdikcií a môže byť vhodné kontaktovať tie, ktoré sú pre vás relevantné, aby bol colný proces pre váš výrobok plynulejší.

Postupy

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Všeobecné informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa zabezpečuje posilnená ochrana práv duševného vlastníctva pre európske spoločnosti, ktoré do Japonska vyvážajú inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky. Záväzky sú posilnené a zahŕňajú ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, ochranných známok, autorských práv, patentov, minimálnych spoločných pravidiel pre regulačnú ochranu údajov z testov liekov a ustanovenia o občianskoprávnom presadzovaní.

Dohoda uznáva osobitné postavenie a ponúka na japonskom trhu ochranu viac ako 200 európskych poľnohospodárskych výrobkov s konkrétnym európskym zemepisným pôvodom, známych ako zemepisné označenia (ZO). Majitelia dvojstranne dohodnutých zemepisných označení v odvetviach poľnohospodárstva, potravín a nápojov požívajú ochranu proti falšovaniu. Zoznam chránených zemepisných označení v EÚ a Japonsku sa nachádza v prílohe 14-B k DHP.

Patenty

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa potvrdzuje, že obe strany budú spolupracovať na zachovaní ochrany patentov.

Na základe dohody sa EÚ aj Japonsko zaviazali predĺžiť trvanie patentovej ochrany farmaceutických výrobkov a poľnohospodárskych chemických výrobkov. Viac informácií o patentoch v Japonsku vrátane postupov podávania a preskúmania nájdete na japonskom patentovom úrade.

Iné otázky duševného vlastníctva

Japonský patentový úrad poskytuje prehľad o úžitkových vzoroch, dizajnoch, ochranných známkach a autorských právach.

Ministerstvo hospodárstva ďalej vysvetľuje aj presadzovanie vašich práv duševného vlastníctva.

Služby

Dohoda uľahčuje spoločnostiam z EÚ a Japonska poskytovanie služieb a ponúka väčšiu mobilitu zamestnancom spoločností, aby mohli vykonávať svoju prácu na mieste.

Dočasný presun zamestnancov spoločnosti 

Príloha 8-C: Dohovor o pohybe fyzických osôb na obchodné účely

V dohode sa stanovujú určité záväzky týkajúce sa vstupu a dočasného pobytu fyzických osôb v oddiele D kapitoly 8.

V listine Európskej únie a zoznamu Japonska v prílohe III k prílohe 8-B sú stanovené určité výhrady a ďalšie ustanovenia týkajúce sa obchodných návštev na účely usadenia sa, zamestnancov presunutých v rámci podniku, investorov a krátkodobých obchodných návštev. Príloha III k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

Určité výhrady, obmedzenia a ďalšie ustanovenia týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov sú stanovené v listine Európskej únie a Japonska v prílohe IV k prílohe 8-B. Príloha IV k prílohe 8-B je k dispozícii na týchto odkazoch:

DHP obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sa uplatňujú horizontálne na všetok obchod so službami, ako napríklad ustanovenie o opätovnom potvrdení práva strán na reguláciu služieb. Dohoda o hospodárskom partnerstve potvrdzuje právo orgánov na zachovanie verejných služieb a nebude nútiť vlády, aby privatizovali alebo deregulovali verejné služby, napríklad v sektore zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vodohospodárstva.

Konkrétne záväzky boli dohodnuté v sektoroch, ako napríklad

 • poštové a kuriérske služby
 • telekomunikácie
 • služby námornej dopravy
 • finančných služieb

Pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa cezhraničného obchodu so službami, pozri kapitolu 8 oddiel C dohody.

Presun kvalifikovaných pracovníkov

Všeobecné informácie o vízach
Obmedzenia obchodnej činnosti poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku

Pokiaľ ide o niektoré služby, rozsah obchodných činností je obmedzený spôsobom predpísaným v dodatku IV „Obmedzenia obchodných činností poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov v Japonsku“ prílohy 8-B „Zoznamy pre kapitolu 8“ k dohode.

Riadenie ľudských zdrojov

V Japonsku existuje mnoho pracovnoprávnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov.  Tieto pracovnoprávne predpisy sa v zásade uplatňujú na všetky zamestnania v Japonsku bez ohľadu na to, či je zamestnávateľ japonský alebo zahraničný, alebo či je spoločnosť zahraničná alebo registrovaná v Japonsku.  Nariadenie týkajúce sa týchto zákonov sa vzťahuje aj na zahraničných pracovníkov v Japonsku, pokiaľ zahraniční pracovníci spĺňajú právne vymedzenie pracovníkov podľa týchto zákonov. 

Všeobecné informácie o celkovom systéme pracovného práva v Japonsku v súvislosti s riadením ľudských zdrojov možno získať na webových stránkach uvedených v nasledujúcich častiach

Všeobecné informácie o riadení ľudských zdrojov
Pravidlá, ktoré treba dodržiavať v prípade zamestnávania v zahraničí
Informácie o hlavných pracovnoprávnych predpisoch

Telekomunikačné a počítačové informačné služby

V Japonsku

 • telekomunikácie sú v zákone o telekomunikáciách široko vymedzené ako „prenosy, prenosové alebo prijímacie kódy, zvuky alebo obrazy káblom, rádiom alebo akoukoľvek inou elektromagnetickou formou“.
 • telekomunikačná služba je definovaná ako „sprostredkovanie komunikácie iných osôb použitím telekomunikačného zariadenia alebo inou ponukou telekomunikačného zariadenia pre komunikáciu iných osôb“ a
 • telekomunikačná činnosť sa potom definuje ako „podnik, v ktorom poskytovateľ služieb poskytuje telekomunikačnú službu s cieľom uspokojiť potreby iných, s výnimkou poskytovania vysielacieho zariadenia podľa zákona o vysielaní“.

Príručka pre vstup na trh japonskej telekomunikačnej činnosti – dostupná len v japončine –, ktorá vo všeobecnosti spadá pod definíciu „obchodu v oblasti telekomunikácií“, a preto si vyžaduje oznámenie alebo registráciu.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnútra a komunikácie: Príručka pre vstup na trh v oblasti japonských telekomunikačných služieb, jún 2016 (angličtina). Upozorňujeme, že anglická verzia nemusí byť aktuálna. Okrem toho doplňujúce materiály (vrátane, okrem iného, prípadov, v ktorých sa uvádza, či sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na konkrétne podniky) sú k dispozícii len v japonskej verzii z mája 2019, ako aj v jej dodatku z októbra 2019.
 • Tieto príručky a usmernenia sú k dispozícii aj tu:
  • Príručka pre vstup na trh so všeobecným vysielaním káblových rozvodov (angličtina);
  • Príručka pre výstavbu sietí telekomunikačnými dopravcami (angličtina); a
  • Usmernenia pre používanie stĺpov, ciel, obchodov a podobných zariadení vlastnených verejnými verejnoprospešnými službami (angličtina).
Sprísnenie predpisov uplatniteľných na zahraničné investície do odvetvia IT

Pridanie podnikov, ktoré sú povinné predložiť predbežné oznámenie týkajúce sa vnútorných priamychinvestorov (METI, angličtina) – podniky súvisiace s IT boli pridané do odvetví, na ktoré sa vzťahuje požiadavka predchádzajúceho oznámenia v súvislosti s prichádzajúcimi priamymi investíciami.

Verejného obstarávania

Národné, regionálne a obecné vlády v Japonsku a EÚ každoročne nakupujú alebo obstarávajú tovar a služby v hodnote miliárd eur od súkromných spoločností. Vypíšu verejné zákazky alebo tendre, o ktoré sa podniky uchádzajú. 

Dohoda o hospodárskom partnerstve rozširuje prístup k verejným zákazkám a otvára nové trhy pre spoločnosti na oboch stranách.

EÚ a Japonsko sa dohodli na pravidlách, ktoré:

 • zakázať nespravodlivú diskrimináciu uchádzačov z druhej strany na jednej strane
 • maximalizovať transparentnosť pri verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť, aby si podniky uvedomovali príležitosti na oboch stranách
 • maximalizovať príležitosti pre podniky EÚ zúčastňovať sa na verejných súťažiach v Japonsku na všetkých úrovniach verejnej správy – vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej

Zlepšený prístup spoločností z EÚ k zákazkám v Japonsku sa vzťahuje na odvetvia, ako sú:

 • železničné dráhy
 • nemocnice
 • akademické inštitúcie
 • distribúcia elektrickej energie

Viac informácií

Kolektívneho

Dohoda podporuje investície medzi EÚ a Japonskom a opätovne potvrdzuje právo každej strany regulovať legitímne politické ciele dohodnuté v neúplnom zozname. Prebiehajú dvojstranné rokovania s cieľom uzavrieť potenciálnu dohodu o ochrane investícií.

Pokiaľ ide o cezhraničný obchod so službami a liberalizáciu investícií, DHP medzi EÚ a Japonskom prijala systém negatívneho zoznamu, v ktorom sa uvádzajú existujúce a budúce nevyhovujúce opatrenia, ktoré sa majú vyhradiť, pričom sa v zásade liberalizuje všetok cezhraničný obchod so službami a investičné oblasti.

Pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa liberalizácie investícií, pozri kapitolu 8 oddiel B dohody

Pokiaľ ide o výhrady k existujúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri listinu Európskej únie a Japonska uvedenú v prílohe I k prílohe 8-B k dohode, ktorá je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o výhrady k budúcim opatreniam Európskej únie a Japonska, pozri listinu Európskej únie a Japonska uvedenú v prílohe II k prílohe 8-B, ktorá je k dispozícii na týchto odkazoch:

Pokiaľ ide o pohyb investorov na obchodné účely, pozri oddiel o službách.

Ako založiť podnik v Japonsku

Prehľad zakladania podnikov v Japonsku
Požadované formuláre

Obmedzenia priamych zahraničných investícií do Japonska

Prehľad postupov podľa zákona o devízach a zahraničnom obchode

Prehľad zákona o devízach a zahraničnom obchode a systému oznamovania (Japonsko)

Zákono devízach a zahraničnom obchode (angličtina a Japonci). Upozorňujeme však, že anglický preklad nie je vždy aktuálny. Aktuálne informácie nájdete v japonskej verzii.

 

Vysvetlenie rozsahu uplatniteľnosti zákona o devízach a zahraničnom obchode

Podľa článku 26 ods. 1 zákona o devízovom obchode a zahraničnom obchode („FEFTA“) sa pod pojmom „zahraničný investor“ rozumie ktorákoľvek z nasledujúcich osôb, ktoré uskutočňujú priame investície atď. uvedené v článku 26 ods. 2 FEFTA, alebo konkrétne nadobudnutie vymedzené v článku 26 ods. 3 FEFTA:
I) jednotlivca, ktorý nie je rezidentom Japonska;
II) subjekt zriadený podľa cudzieho práva alebo s ústredím v cudzej krajine;
III) japonská spoločnosť, v ktorej súčet hlasovacích práv držaných priamo alebo nepriamo prostredníctvom predpísanej spoločnosti osobami uvedenými v bodoch i) a/alebo ii) predstavuje 50 % alebo viac z celkového počtu hlasovacích práv; alebo
iv) japonský subjekt, v ktorom osoby uvedené v bode i) tvoria buď väčšinu všetkých úradníkov spoločnosti, alebo väčšinu úradníkov, ktorí majú splnomocnenie.

Odvetvia, v ktorých sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie
Oznamovacie formuláre

Správny formulár, ktorý sa má použiť, bude závisieť od investičných prostriedkov.

Vládne stimuly na podporu priamych zahraničných investícií do Japonska

Inštitúcie zaoberajúce sa vyšetrovaniami a konzultáciami

Úrad Invest Japan

Každé z príslušných ministerstiev a agentúr má Úrad pre Invest Japan (angličtina), ktorý reaguje na tieto opatrenia potenciálnych investorov:

 • žiadosti o informácie o investíciách a žiadostiach o investičné príležitosti; a
 • sťažnosti týkajúce sa spracovania pokročilého systému oznamovania, tzv. systému „nekonania“ a investícií.
 • Anglický vyšetrovací formulár na kontaktovanie Úradu Invest Japan na každom príslušnom ministerstve/agentúre poskytuje JETRO: Investovať kancelárie JAPAN: Kontaktné údaje (angličtina)
 • Jednotné kontaktné miesto pre zahraničných investorov, ktorí plánujú založiť alebo rozšíriť svoju obchodnú základňu v Japonsku, poskytuje JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angličtina)
Investovať japonská horúca linka
 • Podporné centrum JETRO pre zahraničné spoločnosti a zahraničné spoločnosti, ktoré plánujú investovať v Japonsku. Služby sú k dispozícii v iných jazykoch ako japončine: Invest Japan Hotline (angličtina)
Ostatné užitočné odkazy

MSP

Dohoda medzi EÚ a Japonskom obsahuje osobitnú kapitolu o malých a stredných podnikoch (MSP), v ktorej sa uvádza, že zmluvné strany poskytujú informácie o prístupe na trh druhej strany.

Webová stránka EÚ na podporu MSP EÚ, ktoré vyvážajú do Japonska

Japonská webová stránka na podporu MSP EÚ, ktoré vyvážajú do Japonska

Toto webové sídlo určené pre európske MSP obsahuje odkazy na orgány týkajúce sa konkrétnych obchodných otázok a databázu s možnosťou vyhľadávania podľa kódu colného sadzobníka s cieľom získať informácie o prístupe na trh pre japonský trh.

Distribučných kanálov;

Vytvorenie praktického distribučného kanála je kľúčom k tomu, aby sa váš výrobok dostal do japonských regálov a maloobchodníkov. Vyžaduje si to zabezpečenie japonských národných a miestnych distribútorov, najmä na prekonanie jazykových, technických a logistických prekážok obchodu.

Organizácia pre dovoz a domácu podporu výroby (Mipro), Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom, sú dobrými východiskovými kontaktnými miestami pre všetkých výrobcov v EÚ.

Japonská organizácia zahraničného obchodu (JETRO) má takisto platformu na zosúlaďovanie medzinárodných obchodov, kde môžu japonskí a zahraniční predajcovia a kupujúci predkladať oznámenia.

Vysvetlenie významu úlohy obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri predaji dovážaného tovaru v Japonsku a pôsobia ako kontakty medzi zahraničnými výrobcami a japonskými nákupcami a naopak.

Úloha obchodných spoločností okrem iného zahŕňa:

 • identifikácia dopytu
 • pomoc pri rokovaniach medzi výrobcami a nákupcami
 • dokončenie dovozných/vývozných postupov. 

Obchodné spoločnosti môžu poskytnúť pomoc pri identifikácii dopytu a/alebo miestnych partnerov v Japonsku a môžu byť

 • všeobecné obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú takmer všetkom
 • špecializované obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú len konkrétnymi výrobkami (napr. výrobkami z ocele, potravinárskymi výrobkami atď.).

Odkazy a kontakty

Webová stránka GR pre obchod

Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Delegácia Európskej únie v Japonsku

Úplné znenie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy