Obchodné dohody

V súčasnosti má EÚ najväčšiu obchodnú sieť na svete s viac ako 40 individuálnymi dohodami s krajinami a regiónmi. Tieto dohody uľahčujú obchod s výrobkami a službami medzi EÚ a jej vonkajšími partnermi.

Do zoznamu sa stále pridávajú nové dohody a staršie dohody sa revidujú a ich aktualizácie sa prerokúvajú s partnerskými krajinami.

Odstránenia ciel

Niektoré dohody sa zameriavajú najmä na odstránenie ciel

  • Dohody o pridružení s ôsmimi stredozemskými krajinami (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestínske okupované územia a Tunisko)
  • Dohody s Mexikom a Čile
  • Dohody o hospodárskej oblasti s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
  • Colné zväzy s Türkiye, Andorrou a San Marínom
  • Dohody o stabilizácii a pridružení so šiestimi krajinami západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko), ktoré obsahujú dodatočné ustanovenia na prípravu ich postupnej integrácie na trh EÚ
  • Dohody so Švajčiarskom a Faerskými ostrovmi

Komplexnejší prístup na trh

Medzi ďalšie patria oveľa širšie záväzky týkajúce sa otvorenia obchodu s tovarom a službami, ako aj investícií, verejného obstarávania, hospodárskej súťaže, dotácií a regulačných otázok.

Cieľom týchto dohôd je vytvoriť pevnejšie režimy obchodovania s príslušnými obchodnými partnermi založené na pravidlách a hodnotách. Dohody zahŕňajú tiež osobitné ustanovenia o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji.

Najnovšie obsahujú aj osobitné ustanovenia na riešenie výziev, ktorým čelia moderné hospodárstva a spoločnosti, ako je napríklad dohoda o hospodárskom partnerstve s Japonskom, ktorá obsahuje kapitolu o malých a stredných podnikoch, ako aj osobitné ustanovenia o informačných a telekomunikačných službách a elektronickom obchode.

Aproximácia právnych predpisov

Osobitný typ dohôd sa zameriava na sprísnenie hospodárskych väzieb medzi EÚ a jej susedmi tým, že ich regulačné rámce približujú k právu EÚ, najmä v oblastiach súvisiacich s obchodom. Platí to napríklad pre dohody s

Rozvojom

Ďalší osobitný typ dohôd má výslovný rozvojový cieľ. Ide o asymetrické obchodné dohody, podľa ktorých štáty AKT v priebehu 15 až 20 rokov liberalizujú približne 80 % svojho obchodu, zatiaľ čo EÚ im umožní bezcolný a bezkvótový prístup od prvého dňa nadobudnutia platnosti zmluvy.

V súčasnosti sa väčšina takýchto dohôd vzťahuje na obchod s tovarom a rozvojovú spoluprácu. Dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) s Karibskou oblasťou obsahuje aj ustanovenia o službách, investíciách a iných témach súvisiacich s obchodom.

Na základe týchto dohôd EÚ poskytuje významnú pomoc súvisiacu s obchodom na podporu partnerských krajín pri vykonávaní dohôd, posilňovaní konkurencieschopnosti vývozu a budovaní hospodárskej infraštruktúry. Príslušné krajiny patria do afrických, karibských a tichomorských regiónov.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy