Obchodní dohody

V současné době má EU největší obchodní síť na světě s více než 40 individuálními dohodami se zeměmi a regiony. Tyto dohody usnadňují obchod s výrobky a službami mezi EU a jejími vnějšími partnery.

Na seznam se stále přidávají nové dohody a starší dohody jsou přezkoumávány a s partnerskými zeměmi vyjednávány aktualizace.

Odstranění cel

Některé dohody se zaměřují především na odstranění cel

  • Dohody o přidružení s osmi středomořskými zeměmi (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, palestinské okupované území a Tunisko)
  • Dohody s Mexikem a Chile
  • Dohody o hospodářském prostoru s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem
  • Celní unie s Türkiye, Andorrou a San Marinem
  • Dohody o stabilizaci a přidružení se šesti zeměmi západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko) obsahující dodatečná ustanovení pro přípravu jejich postupné integrace na trh EU
  • Dohody se Švýcarskem a Faerskými ostrovy

Komplexnější přístup na trh

Další zahrnují mnohem širší závazky týkající se otevření obchodu se zbožím a službami, jakož i investic, zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže, dotací a regulačních otázek.

Cílem těchto dohod je vyvinout přísnější obchodní režimy založené na pravidlech a hodnotách vůči dotčeným obchodním partnerským zemím a začlenit zvláštní ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji.

Nejnovější z nich rovněž obsahují zvláštní ustanovení pro řešení problémů, jimž čelí moderní ekonomiky a společnosti, jako je dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem, která obsahuje kapitolu o malých a středních podnicích, jakož i zvláštní ustanovení o informačních a telekomunikačních službách a elektronickém obchodu.

Sbližování právních předpisů

Zvláštní typ dohod se zaměřuje na posílení hospodářských vazeb mezi EU a jejími sousedy tím, že přibližuje své regulační rámce právu EU, zejména v oblastech souvisejících s obchodem. To platí například pro dohody s

Rozvoj

Jiný zvláštní typ dohod má výslovný rozvojový cíl. Jedná se o asymetrické obchodní dohody, přičemž státy AKT se zavazují k liberalizací přibližně 80 % obchodu během období 15 až 20 let a EU poskytuje přístup bez cel a kvót od prvního dne.

V současné době se většina těchto dohod týká obchodu se zbožím a rozvojové spolupráce. Dohoda o hospodářském partnerství s Karibikem obsahuje rovněž ustanovení o službách, investicích a dalších tématech souvisejících s obchodem.

V rámci těchto dohod poskytuje EU významnou pomoc související s obchodem na podporu partnerských zemí při provádění dohod, posilování vývozní konkurenceschopnosti a budování hospodářské infrastruktury. Dotčené země patří k africkým, karibským a tichomořským regionům

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy