Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

CETA je obchodní dohoda mezi EU a Kanadou. Snižuje cla a usnadňuje vývoz zboží a služeb, z čehož mají prospěch lidé i podniky jak v EU, tak v Kanadě.

Dohoda CETA vstoupila prozatímně v platnost dne 21. září 2017, což znamená, že většina dohody se nyní uplatňuje. Vnitrostátní parlamenty v zemích EU – a v některých případech i regionální – pak budou muset dohodu CETA schválit, aby mohla nabýt plného účinku.

Dohoda v kostce

Dne 21. září 2017 vstoupila prozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi EU a Kanadou.

Oblasti, které dosud nevstoupily v platnost, jsou

 • ochrana investic a systém soudů pro investice (ICS)
 • přístup na trh portfoliových investic
 • ustanovení o kamkordinaci
 • dvě ustanovení týkající se transparentnosti správních řízení, přezkumu a odvolání na úrovni členských států

Dohoda nabude plného účinku, jakmile ji formálně ratifikují parlamenty všech členských států.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

O dohodě

 • odstraňuje nebo snižuje překážky obchodu, cla a náklady spojené s vývozem
 • zjednodušuje papírovou práci, technické předpisy, celní režimy a požadavky na pravidla původu, požadavky na testování výrobků, informace o veřejných zakázkách, otázky duševního vlastnictví atd.
 • podporuje obchod s potravinami, živočišnými a rostlinnými produkty při současném zachování vysoké úrovně zdraví a bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin
 • umožňuje vaší společnosti podávat nabídky na všech úrovních kanadské vlády
 • vytváří další přístup na trh v některých odvětvích, nabízí lepší mobilitu zaměstnanců a usnadňuje vzájemné uznávání kvalifikací pro odborníky.
 • chrání širokou škálu zeměpisných označení vysoce kvalitních evropských potravinářských výrobků na kanadském trhu
 • podporuje vysoce kvalitní investice mezi EU a Kanadou

Mezi zahrnuté oblasti patří pravidla pro přístup zboží na trh, technické překážky obchodu, sanitární a fytosanitární opatření, investice, služby, elektronický obchod, politika hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, duševní vlastnictví, regulační spolupráce nebo řešení sporů. Přílohy obsahují harmonogramy odstraňování cel, kvóty, postupy, pravidla původu, vzájemné uznávání posuzování shody atd.

 

Kapitoly dohody jsou stručně vysvětleny a související text lze stáhnout.

Tarify

Dne 21. září 2017 již Kanada a EU zrušily 98 % svých celních položek a dohodly se na postupném odstranění téměř všech zbývajících celních položek. Do roku 2024 bude zrušeno 99 % všech celních položek.

Kanadské výrobky, na které se vztahuje přechodné ukončení cel, zahrnují

 • motorová vozidla
 • lodě
 • ječmen a slad
 • rafinovaný cukr
 • bramborový škrob
 • květiny

Mezi evropské výrobky, na které se vztahuje přechodné zrušení cel, patří

 • motorová vozidla
 • některé produkty z ryb a mořských plodů
 • surový a rafinovaný cukr
 • některá zrna

Postupné odstraňování cel se řídí harmonogramem odstraňování cel. Snížení jsou vyjádřena v kategoriích fáze v příloze 2A dohody.

 • A: clo v nulové výši ke dni 21. září 2017
 • B: clo, které má být sníženo na nulu ve stejných škrtech po dobu tří let
 • C: clo, které má být sníženo na nulu při stejných škrtech po dobu pěti let
 • D: clo, které má být sníženo na nulu při stejných škrtech po dobu 7 let
 • E: clo je osvobozeno od odstraňování cel
 • S: clo zůstává stejné po dobu pěti let, po jehož uplynutí se odstraní ve třech stejných fázích 1. ledna roku 8.
 • AV0 + EP: valorické clo se při vstupu v platnost rovná nule; specifické clo vyplývající z režimu vstupní ceny vztahující se na toto původní zboží se zachová.

 

Můj obchodní asistent uvádí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

Průmyslové zboží

Obě strany se dohodly na zrušení 100 % celních položek pro průmyslové výrobky, z nichž 99,6 % po vstupu v platnost v případě Kanady a 99,4 % od vstupu v platnost v případě EU. Mezi málo výrobky, které nebyly liberalizovány při vstupu v platnost, patří omezený počet automobilových výrobků, které budou liberalizovány na recipročním základě po dobu 3, 5 nebo 7 let (17 výrobků v nabídce kanadských cel a odpovídajících výrobků v nabídce EU). Kanada liberalizuje zbývající cla na lodě po dobu sedmi let (tj. do roku 2024).

Zemědělské zboží

Při vstupu v platnost Kanada zrušila cla u 90,9 % všech svých zemědělských celních položek. Do roku 2023 se tento podíl zvýší na 91,7 %.

U citlivých zemědělských produktů bude uplatňováno zvláštní zacházení:

Celní kvóty

Obě strany uplatňují celní kvóty na některé produkty, včetně kanadského hovězího masa, vepřového masa a kukuřice cukrové, jakož i evropského sýru. Jedná se o konkrétní objemy zboží, které bude mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

Dovoz z Kanady

Jak se kvóty přidělí, se vypočítává na základě množství určitého produktu, které je v rámci určité celní kvóty k dispozici, a množství, o které členské státy (formou oznámení Komisi) požádají.

Jakmile jsou příděly stanoveny Evropskou komisí a zveřejněny, musí členské státy EU vydat dovozní nebo vývozní licence pro požadovaná množství v rámci příslušných celních kvót.

Základní pravidla pro souběžný přezkum jsou stanovena v nařízení Komise č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí.

Míry přidělování celních kvót EU, pokud jde o vydané dovozní licence, se zveřejňují každý měsíc a jsou přístupné prostřednictvím Střediska pro sledování trhu s masem.

Následující nařízení vymezují, jak EU spravuje své různé celní kvóty pro dohodu CETA

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje roční vzor pro přidělování kvót na mléčné výrobky
 • žádost o kvóty se podává v první polovině listopadu a k vrácení a přerozdělení nevyužitých kvót dojde 1. srpna.
 • abyste mohli získat kvótu, musíte být kanadským rezidentem a být aktivní v odvětví sýra.

Více informací o přidělování celních kvót pro mléčné výrobky vyvážené z EU do Kanady podle dohody CETA naleznete na internetových stránkách Global Affairs Canada.

Oznámení dovozcům stanoví kritéria způsobilosti pro získání přidělení v rámci každé příslušné celní kvóty. Oznámení rovněž poskytují informace o správě celních kvót obecně a o postupu pro podávání žádostí. Formuláře žádostí a související dodatky jsou připojeny ke každému oznámení.

Seznam držitelů sýrů podle dohody CETA z roku 2020

Seznam držitelů průmyslových kvót pro sýry CETA z roku 2020

2019 – Tabulka využití celní kvóty CETA pro sýry

Dále je třeba poznamenat, že

 • na ovoce a zeleninu se nadále vztahuje systém vstupních cen EU
 • budou zachována cla na drůbež a vejce

Víno a lihoviny

Při vstupu dohody CETA v platnost byla zrušena zvláštní cla na vína a lihoviny z EU vstupující do Kanady.

Pokud jde o lihoviny, jako je gin, vodka a whisky, se dohoda CETA zabývá necelními překážkami, které významně omezily schopnost EU proniknout na kanadský trh, zejména

 • uplatňování rozdílného poplatku za služby (ukládaného Kanadou na dovážená vína a lihoviny) na základě objemu, a nikoli hodnoty, a jeho výpočet transparentnějším způsobem, čímž se sníží náklady výrobců z EU na prodej jejich produktů v Kanadě
 • zmrazení počtu kanadských soukromých prodejen mimo závod, které jsou otevřeny pouze kanadským výrobcům a které jsou alternativou k monopolu provinčních rad lihovin
 • předcházení provinční činnosti některých desek lihovin, které vedly k nekalé hospodářské soutěži na kanadském území a ve třetích zemích
 • zrušení kanadských požadavků na mísení dovezených volně ložených destilátů s místními lihovinami před plněním do lahví (tento požadavek zabránil tomu, aby dovážené volně ložené lihoviny byly při plnění v Kanadě označeny jako zeměpisné označení)

Dohoda CETA zahrnuje jak dohodu mezi EU a Kanadou o alkoholických nápojích z roku 1989, tak dohodu o vínech a lihovinách mezi EU a Kanadou z roku 2004, která poskytuje silné právní záruky evropským a kanadským obchodníkům s vínem a lihovinami. Menší změny dohody z roku 2004 jsou uvedeny v příloze 30-B dohody CETA

Rybolov

Kanada při vstupu v platnost zcela zrušila všechna cla na produkty rybolovu.

Po vstupu v platnost zrušila EU 95,5 % svých cel a souhlasila s dalším odstraněním zbývajících 4,5 % cel do 3, 5 nebo 7 let.

Souběžně se zrušením cel budou EU a Kanada rozvíjet udržitelný rybolov pomocí monitorovacích, kontrolních a dohledových opatření, jakož i bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

 

Příslušnou celní sazbu pro váš produkt najdete v mém obchodním asistentovi.

Pravidla původu

 

Aby měl váš produkt nárok na preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ ( Můj obchodní asistent), abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „hospodářskou státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste pro toto téma novinkou, najděte úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidla původu

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o pravidlech původu a postupech stanovení původu Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 465). Podívejte se také na podrobné pokyny k pravidlům původu.

Je můj produkt „původní“ podle dohody CETA mezi EU a Kanadou?

Aby váš produkt mohl využít nižší nebo nulové preferenční sazby podle dohody CETA, musí váš výrobek pocházet z EU nebo Kanady.

Produkt „pochází“ v EU nebo v Kanadě, pokud splňuje jeden z následujících požadavků:

 • je zcela získán v EU nebo Kanadě
 • je vyroben výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Kanady
 • prošlo dostatečnou produkcí v EU nebo Kanadě v souladu se zvláštními pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze 5.

Viz rovněž úvodní poznámky k příloze 5.

Příloha 5a dále stanoví kvóty původu a alternativní pravidla pro konkrétní produkty pro některé produkty.

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt (například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro přízi. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Kombinace těchto různých pravidel je možná, pokud jsou různá pravidla splněna alternativně nebo v kombinaci.

Tipy a triky, které pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Tolerance
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány zvláštním pravidlem produktu, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální prahové hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkt.
 • specifické přípustné odchylky se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 HS, které jsou zahrnuty v příloze 1.
Kumulace podpor

Dohoda CETA stanoví tři způsoby, jak kumulovat původ

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Kanady lze započítat jako materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • plná kumulace – umožňuje vzít v úvahu opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Kanadě za účelem dosažení souladu se specifickým pravidlem pro produkt.
 • zmocňovací doložka pro rozšířenou kumulaci – materiály pocházející ze společného partnera dohody o volném obchodu lze považovat za materiály pocházející z EU nebo Kanady, jsou-li použity při výrobě produktu. Toto ustanovení je podmíněno tím, že se strany dohodnou na platných podmínkách.

Další požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Kanady (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony nezbytné ke konzervaci produktů v dobrém stavu nebo k jejich přepravě na území EU nebo Kanady
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgán může od dovozce požadovat, aby prokázal, že produkt, pro který žádá o preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s pravidly pro přepravu.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby, je povoleno pouze během prvních tří let po vstupu dohody CETA v platnost, tj. do 21. září 2020.

Postupy stanovení původu

Chcete-li požádat o preferenční sazebník, budete muset dodržet postupy původu a nechat vaši žádost ověřit celními orgány země, do které vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v oddíle C protokolu o pravidlech původu dohody.

Jak žádat o preferenční sazební zacházení?

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu předloženého vývozcem.

Prohlášení o původu

V EU se doklad o původu nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1 200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících.
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich výrobek pochází z EU nebo Kanady, a to předložením prohlášení o původu.

V EU jej lze vyplnit buď

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR

Stejné číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Japonskem).

 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a je uvedeno v příloze 2 Protokolu o pravidlech původu.
 • prohlášení o původu by mělo být uvedeno na faktuře nebo jakémkoli obchodním dokladu, který popisuje původní produkt dostatečně podrobně, aby bylo možné jej ztotožnit.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy je vyplnil vývozce.
 • deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale v Kanadě se může vztahovat i na více zásilek totožných produktů po dobu nepřesahující 1 rok.
Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovezený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky týkající se původu.

V případě pochybností může celní orgán požadovat, aby dovozce prokázal, že výrobek, pro který dovozce žádá o preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s pravidly pro přepravu.

Ověřování je založeno na těchto zásadách:

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející země
 • kontroly původu produktů prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející země u vývozce nejsou povoleny

Jakmile je ověření ukončeno, provedou orgány země dovozu konečné určení původu a o výsledcích informují orgány dovážející strany.

Praktická příručka k ustanovením dohody CETA o pravidlech původu

Požadavky na výrobek

Technická pravidla definují specifické vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je design, označování, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou navrženy například za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Pro obchodníky však může být nákladné dodržovat různé požadavky na různých trzích.

Technická pravidla a předpisy EU a Kanady se staly slučitelnějšími, aby podniky mohly prodávat na obou trzích stejný výrobek nebo stejný výrobek s menším počtem úprav. To umožňuje malým společnostem, zejména mikropodnikům, soutěžit s většími společnostmi a účastnit se mezinárodních dodavatelských řetězců a elektronického obchodu.

Dohoda CETA obsahuje rovněž ustanovení k zajištění transparentnosti – například aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které může Kanada nebo EU vypracovat).

EU a Kanada se dále dohodly, že posílí vazby a spolupráci mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Usnadnění certifikace regulovaných produktů

EU a Kanada se dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Dohoda CETA obsahuje ustanovení, která pomáhají zabránit zbytečným narušením a zajistit transparentnost (například aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které může Kanada nebo EU vypracovat).

Posuzování shody – vzájemné uznávání

Kanada a EU se dohodly, že budou uznávat povinné certifikáty posuzování shody vydané uznanými subjekty posuzování shody se sídlem v EU a naopak pro odvětví, na něž se vztahuje protokol CETA, s cílem prokázat soulad s požadavky Kanady nebo EU.

Protokol o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody nahrazuje stávající dohodu o vzájemném uznávání a rozšiřuje rozsah výrobků s možností dalšího rozšíření.

Produkty, na něž se protokol vztahuje, jsou

 • elektrická a elektronická zařízení, včetně elektrických instalací a přístrojů, a jejich součásti
 • rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • elektromagnetická kompatibilita
 • hračky
 • stavební výrobky
 • stroje a přístroje, včetně částí, součástí, včetně bezpečnostních komponent, vyměnitelných zařízení a sestav strojů
 • měřicí přístroje
 • teplovodní kotle, včetně souvisejících spotřebičů
 • zařízení, stroje, přístroje, zařízení, ovládací součásti, ochranné systémy, bezpečnostní zařízení, ovládací zařízení a regulační zařízení a související přístrojové a preventivní a detekční systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zařízení ATEX)
 • zařízení určená k použití ve venkovním prostoru, pokud jde o emise hluku do životního prostředí
 • rekreační plavidla včetně jejich součástí

Jak nalézt schválené subjekty posuzování shody?

 • subjekty uznané podle stávající dohody o vzájemném uznávání tomu budou i nadále v rámci dohody CETA.
 • aby byl nový subjekt posuzování shody uznán, musí strana, která provádí jmenování, poskytnout druhé straně informace uvedené v příloze 3 protokolu.

Databáze NANDO obsahuje oznámené a určené organizace a další relevantní informace o posuzování shody.

Schválené subjekty posuzování shody

Potravinářské výrobky

Dohoda CETA dále zefektivňuje schvalovací postupy, snižuje náklady a zlepšuje předvídatelnost obchodu s živočišnými a rostlinnými produkty.

 • všechny produkty dovážené do EU musí splňovat platné sanitární a fytosanitární normy a naopak
 • informace a požadavky na vývoz potravinářských výrobků do Kanady
 • požadavky na dovoz potravinářských výrobků do EU

Kanadská potravinářská inspekce (CFIA) stanoví politiky a předpisy pro dovoz potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Kanadská agentura pohraničních služeb (CBSA) odpovídá za počáteční dovozní kontrolu potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Příklady požadavků na označování potravinářských výrobků v Kanadě

 • jazykové požadavky
 • obecný název
 • čisté množství
 • složky a alergeny
 • výživová fakta
 • totožnost obchodníka 
 • „Nejlepší před“, „baleno dne“ a data ukončení platnosti
 • pokyny pro uchovávání
 • země původu
 • standard totožnosti

Další požadavky na označování v rámci nástroje pro označování průmyslu vypracovaném kanadskou potravinářskou inspekcí.

Jedná se o seznam předpisů, které můžete považovat za užitečné při vývozu svých potravinářských výrobků do Kanady.

Zvířata a živočišné produkty

Dohoda CETA potvrzuje stávající spolupráci mezi EU a Kanadou ve veterinární oblasti založenou na vysoké úrovni vzájemné důvěry a zahrnuje další zjednodušení schvalovacího procesu pro vývozce.

 • Kanada znovu otevřela svůj trh s hovězím masem devatenácti členským státům EU
 • v případě ohniska nákazy (tzv. regionalizace) se strany dohodly na minimalizaci obchodních omezení a obchod z nedotčených oblastí může pokračovat bez přerušení nebo zdlouhavých procesů opětovného schválení.

Požadavky na vývoz zvířat a živočišných produktů do Kanady

Rostliny, ovoce a zelenina

Dohoda CETA stanoví nové postupy pro zjednodušení a urychlení schvalovacího procesu pro rostliny, ovoce a zeleninu ze strany Kanady.

Dohoda CETA umožňuje Kanadě nahradit stávající přístup podle jednotlivých zemí a jednotlivých produktů postupy posuzování a schvalování ovoce a zeleniny v celé EU.

Cílem je vytvořit předvídatelnější regulační prostředí pro vývozce.

Pro všechny kategorie výrobků se strany dohodly na zavedení zrychlených postupů pro položky označené jako prioritní.

Informace a požadavky týkající se vývozu rostlinných a rostlinných produktů do Kanady

Léčiva

Dohoda CETA vychází ze vzájemného uznávání správné výrobní praxe a inspekcí již zavedených farmaceutických závodů mezi EU a Kanadou a omezuje duplicitní inspekce.

To znamená, že jako farmaceutický výrobce budete čelit výrazně menší administrativní zátěži a nákladům a regulační orgány EU a Kanady mohou lépe využívat své zdroje tím, že omezí duplicitní inspekce a místo toho se zaměří na trhy s vyššími riziky. Konkrétně:

 • inspekce prováděné na území EU kterýmkoli orgánem členského státu EU akceptuje Kanada a naopak
 • inspekce prováděné ve třetích zemích mohou být rovněž uznány.

 

V dnešní světové ekonomice pochází 40 % hotových léčivých přípravků uváděných na trh v EU ze zámoří, stejně jako 80 % účinných složek léčivých přípravků používaných k dodávání léčivých přípravků na trh v EU.

Více informací: Protokol o vzájemném uznávání programu dodržování a prosazování správné výrobní praxe farmaceutických výrobků.           

 

Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho produktu najdete v sekci My Trade Assistance (Můj obchodní asistent).

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tak pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit,
 • napište, co váš vývoz do Kanady zastavujete, pomocí on-line formuláře a EU vaši situaci zanalyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny krok za krokem popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (uveďte zvláštní požadavky týkající se formy a obsahu v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit pro účely celního odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy pro prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohly požádat o preferenční sazebník, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány naleznete v oddíle o pravidlech původu.

Informace o celním režimu dovozu a vývozu obecně naleznete na GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda CETA nabízí lepší ochranu práv duševního vlastnictví pro evropské společnosti vyvážející inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní výrobky do Kanady a poskytuje ochranu farmaceutickým výrobkům a zeměpisným označením.

Kanada posílila svá opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, nedovoleným napodobeninám chráněným autorským právem a zboží s padělaným zeměpisným označením tím, že zavedla možnost, aby celní orgány zadržely podezřelé padělané zboží.

Duševní vlastnictví

Obchodní dohoda rovněž stanoví moderní pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Autorská práva v digitálním vìku

V dohodě CETA Kanada souhlasila s tím, že sladí svůj režim ochrany autorských práv s těmito „internetovými smlouvami“ Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

 • smlouva WIPO o autorském právu
 • smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech

Smlouvy o internetu stanoví normy, které brání neoprávněnému přístupu k tvůrčím dílům online nebo v digitální podobě a jejich neoprávněnému využívání, jež jsou důležité pro naše kreativní odvětví.

Dohoda obsahuje důležitá ustanovení týkající se omezení odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb za protiprávní obsah, pokud splňují řadu podmínek, jako je systém účinného oznamování takového obsahu.

Kanada se rovněž dohodla, že zajistí, aby nositelé práv mohli účinně využívat technologie k ochraně svých práv a k udělování licencí na svá díla online.

 • například je zajištěna ochrana a účinná nápravná opatření proti obcházení technologických prostředků (jako je šifrování) používaných nositeli práv k ochraně jejich práv.
 • dále je zakázáno záměrně měnit nebo vymazávat elektronické „informace o správě práv“, tj. informace přiložené k jakémukoli chráněnému materiálu a identifikující dílo, jeho tvůrce, výkonného umělce nebo vlastníka a podmínky jeho použití.
Vysílací práva

Kanada se rovněž dohodla na lepší ochraně práv evropských umělců tím, že výkonným umělcům poskytne výlučné právo povolit nebo zakázat bezdrátové vysílání a sdělování jejich výkonů veřejnosti.

Tato práva zajistí, že evropští i kanadští umělci budou odměněni za svou tvořivost a budou motivováni k tomu, aby i nadále vytvářeli nová umělecká díla.

 • Evropští umělci mohou získat licenční poplatky například od kaváren a maloobchodních prodejen, které hrají hudbu s cílem přilákat spotřebitele.
 • Kanada zajistí, aby za bezdrátové vysílání nebo za jakékoli sdělování veřejnosti byla vyplácena jediná spravedlivá odměna a tato odměna bude rozdělena mezi příslušné výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů.
Ochrana odrůd rostlin

Kanada se rovněž dohodla na posílení ochrany odrůd rostlin na základě aktu z roku 1991 Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

To znamená, že inovativní odrůdy rostlin, které mohou vést například k lepším výnosům, budou chráněny, a proto budou pravděpodobně rychleji uvedeny na kanadský trh ve prospěch zemědělců a spotřebitelů.

EU je významným poskytovatelem nových odrůd rostlin. Tato důležitá výzkumná a inovační činnost je chráněna druhem duševního vlastnictví sui generis nazývaným odrůdové právo Společenství. To nesouvisí s používáním geneticky modifikovaných organismů.

Opatření proti padělkům

Kanada se rovněž dohodla, že posílí svá opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, nedovoleným napodobeninám a zboží s padělaným zeměpisným označením, konkrétně zavedením možnosti celních orgánů zadržet padělané zboží z moci úřední.

 • Příslušné kanadské orgány mohou z vlastního podnětu dočasně zadržet zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví.
 • obchodní značky nemusí být jednotlivě registrovány u kanadských celních orgánů, aby mohly požívat ochrany

Kanada přijme nebo zachová postupy, na jejichž základě může držitel práv požádat své příslušné orgány, aby pozastavily propuštění nebo zadržely zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví.

Kanada rovněž zavedla možnost, aby soudní orgány přijímaly nezbytná předběžná opatření a vydávaly příkazy k ukončení protiprávního jednání přímo proti zprostředkovatelům, kteří by padělané zboží uváděli na trh.

Léčiva

Dohoda CETA zlepšuje práva duševního vlastnictví pro inovativní léčiva třemi způsoby

 • inovátoři, kteří jsou držiteli farmaceutického patentu, získají právo odvolat se proti rozhodnutím o registraci v Kanadě stejným způsobem, jakým by již mohli jiní výrobci
 • Kanada se zavazuje ke svému stávajícímu režimu ochrany údajů (6 + 2 roky), čímž poskytne právní jistotu v oblasti, kde jsou dlouhodobé investice nezbytné
 • Kanada zavede systém obnovení doby platnosti patentu po vzoru systému EU s cílem kompenzovat neodůvodněná zpoždění v procesu schvalování uvedení na trh, včetně maximální doby dodatkové ochrany (2 roky) – strany se dohodly na možnosti výjimek pro účely vývozu do třetích zemí.

Další informace o ochraně duševního vlastnictví v EU

 

Evropská asistenční služba pro práva duševního vlastnictví nabízí asistenční službu pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví. Pro poradenství a podporu v otázkách práv duševního vlastnictví mimo trh EU.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení vín a lihovin chráněných v Kanadě a v EU jsou uvedena v příloze III písm. a) a příloze IV písm. a) dohody o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004.

Kromě zeměpisných označení chráněných na základě dohody o víně a lihovinách mezi EU a Kanadou, která je začleněna do dohody CETA, se Kanada dohodla na ochraně 143 zeměpisných označení – charakteristických potravin a nápojů z konkrétních měst nebo regionů v EU.

Kanada bude tyto tradiční evropské výrobky chránit před napodobeninami stejně jako EU. Bude nezákonné uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu výrobku, například použitím označení falešně evokujících chráněné zeměpisné označení EU nebo zemi, z níž produkt se zeměpisným označením pochází. Držitelé práv z EU budou moci využívat správní postup k dodržování práv k zeměpisným označením v Kanadě, místo aby se spoléhali pouze na delší a složitější řízení v rámci vnitrostátního soudního systému.

Seznam zeměpisných označení chráněných v Kanadě

Pokud s tím EU a Kanada souhlasí, může být seznam v budoucnu rozšířen na další produkty.

Více informací o ochraně zeměpisných označení v Kanadě díky dohodě CETA naleznete v této praktické příručce.

Pokud jde o zeměpisná označení uvedená v dohodě o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004, musí držitelé těchto zeměpisných označení za účelem ochrany v Kanadě zaregistrovat svá zeměpisná označení u kanadského úřadu pro duševní vlastnictví.

Postup registrace je vysvětlen zde.

Elektronický obchod

Kapitola o elektronickém obchodu zmiňuje v obecných ustanoveních, která strany uznávají význam usnadnění využívání elektronického obchodu malými a středními podniky.

Služby

Dohoda CETA zajišťuje právní jistotu pro poskytovatele služeb z EU a Kanady tím, že zavazuje vysokou úroveň liberalizace v Kanadě a EU.

EU získává větší přístup na kanadský trh, zejména pokud jde o námořní služby.

Postupná liberalizace a transparentnost

Kanada nemůže zavést nové kvóty nebo nová diskriminační opatření vůči poskytovatelům služeb z EU, s výjimkou omezeného souboru citlivých odvětví. Dohoda rovněž zaručuje, že poskytovatelé služeb z EU mohou využívat

 • vyšší úroveň přístupu na trh nad rámec závazků Kanady v rámci WTO
 • většina budoucí liberalizace, kterou může Kanada provést

Kanada zrušila řadu omezení týkajících se občanství a podmínek pobytu pro řadu odborníků, kteří mohou v Kanadě vykonávat svou činnost, včetně

 • právníci
 • účetní
 • architekti
 • inženýři

V oblasti telekomunikací a poštovních a kurýrních služeb Kanada poprvé zastavila budoucí liberalizaci.

Námořní služby

Nové otevření kanadského trhu námořní dopravy usnadní provozovatelům námořní dopravy z EU a jejich větším plavidlům působit v Kanadě za účelem zásobování na důležité trase mezi Montrealem a Halifaxem.

Oba přístavy jsou významné na východním pobřeží Kanady. Montreal je velký přístav, v němž se manipuluje 1,4 milionu standardních kontejnerů (celkem dovozních a vývozních kontejnerů v roce 2015), zatímco Halifax zpracovává 0,4 milionu jednotek ekvivalentu dvaceti stop (SEU) (2015).

EU je zdaleka světovým lídrem v oblasti bagrovacích služeb. Díky dohodě CETA Kanada rovněž otevírá svůj trh s bagrovacími činnostmi hospodářským subjektům z EU, což je trh, jehož hodnota se odhaduje na 150 až 400 milionů CAD ročně (přibližně 104 milionů EUR – 278 milionů EUR ročně).

Regulační disciplíny

Kromě přijatých ambiciózních závazků týkajících se přístupu na trh zahrnuje dohoda CETA rovněž inovativní a silná regulační pravidla, která doplňují a posilují závazky obou stran v oblasti přístupu na trh.

Tato regulační pravidla zahrnují jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších souborů vzájemně závazných pravidel pro vnitrostátní regulaci, který se zabývá licenčními nebo povolovacími režimy pro téměř všechny služby a investiční činnosti. Text zajišťuje spravedlivé a transparentní režimy pro všechny žadatele a zajišťuje co nejhladší proces povolování.

Pohyb odborníků

Dohodnutý balíček týkající se dočasného vstupu odborníků zahrnuje tyto výhody:

 • Společnosti z EU mohou vyslat své osoby převedené v rámci společnosti do Kanady na dobu až tří let – na základě předchozích dohod se tato výhoda obecně vztahuje na všechna odvětví.
 • delší doba pobytu pro odborníky – smluvní poskytovatelé služeb nebo nezávislí odborníci (definovaní v dohodě) budou moci pobývat na území druhé strany po dobu 12 měsíců (dvojnásobně to, co bylo dříve možné)

Smluvní poskytovatelé služeb mají prospěch z lepších podmínek vstupu a pobytu (jako je nediskriminační zacházení s kanadskými dodavateli) v dalších odvětvích. Zahrnují

 1. Poradenské a konzultační služby související s
  • těžba
  • telekomunikační služby
  • poštovní a kurýrní služby
  • pojišťovací služby a služby související s pojištěním
  • jiné finanční služby
  • doprava
  • výroba
 2. Údržba a opravy zařízení, např.
  • plavidla, zařízení pro železniční dopravu
  • motorová vozidla, motocykly, sněžné skútry a zařízení pro silniční dopravu
  • letadla a jejich části a součásti
  • kovodělné výrobky, jiné než kancelářské stroje a ostatní typy zařízení a zboží pro domácnost
 3. Související vědecké a technické poradenské služby
 4. Environmentální služby

Nové profily: preferenční přístup na kanadský trh a nediskriminační zacházení v Kanadě se budou vztahovat i na nové kategorie dodavatelů z EU vymezené v dohodě: investoři, krátkodobé obchodní návštěvy a technologové.

Kanada rozšíří na manžele nebo manželky osob převedených v rámci společnosti z EU zacházení rovnocenné zacházení s manželi a manželkami kanadských osob převedených v rámci společnosti v EU.

Vzájemné uznávání kvalifikací

Aby se usnadnila mobilita vysoce kvalifikovaných odborníků mezi EU a Kanadou, stanoví dohoda CETA rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací a stanoví obecné podmínky a pokyny pro sjednávání dohod týkajících se jednotlivých povolání.

Dohoda CETA poskytuje podrobný rámec pro sjednávání a uzavírání dohod o vzájemném uznávání odborných kvalifikací.

Dohoda ponechává na sdruženích regulovaných povolání obou stran, aby zahájily proces jednání o dohodě o vzájemném uznávání tím, že poskytnou doporučení příslušnému výboru CETA a dohodnou se na konkrétních podmínkách. Jakmile se sdružení dohodnou na zásadách a v souladu s postupy stanovenými v tomto rámci, dohoda o vzájemném uznávání se stane právně závaznou a zajistí, aby evropští odborníci mohli získat uznání kvalifikace příslušnými orgány v Kanadě a naopak.

Veřejné zakázky

Díky dohodě CETA mohou nyní společnosti z EU ucházet o nabídková řízení kanadské vlády na všech třech úrovních veřejných zakázek: spolkové, provinční a obecní.

V Kanadě mají provincie a území jurisdikci nad veřejnými statky, jako je

 • zdravotní péče
 • vzdělávání
 • blahobyt
 • provinční přeprava.

Obce řídí

 • místní přeprava.
 • školní rady
 • veřejné služby atd.

Zadavatelé, na něž se vztahuje dohoda CETA, jsou uvedeni v přílohách 19–1 až 19–8.

Dohoda CETA rovněž přináší právní jistotu, že kanadské veřejné agentury a orgány nebudou moci diskriminovat evropské společnosti, tj. omezit přístup společností k veřejnému nabídkovému řízení.

Dodavatelé mohou napadnout rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z dohody. V Kanadě tuto úlohu plní kanadský mezinárodní obchodní tribunál (dále jen „CITT“).

Kanada zvýšila transparentnost nabídkového řízení tím, že všechna svá veřejná nabídková řízení zveřejnila na internetových stránkách věnovaných jedinému zadávání veřejných zakázek s názvem CanadaBuys. Upozorňujeme, že se na této stránce musíte zaregistrovat, abyste mohli podat nabídku na kanadském trhu.

 

Chcete-li se dozvědět, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, použijte Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Investice

Jakmile dohoda CETA s konečnou platností vstoupí v platnost, nabídne investorům z EU a kanadským investorům větší předvídatelnost, transparentnost a ochranu jejich investic v Kanadě a v EU.

Ustanovení dohody CETA o ochraně investic a nový systém soudů pro investice zajistí vysokou úroveň ochrany investorů a zároveň plně zachová právo vlád regulovat a sledovat cíle veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí.

Systém soudů pro investice představuje jasný odklon od starého přístupu urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) a prokazuje společné odhodlání EU a Kanady vytvořit spravedlivější, transparentnější a institucionalizovaný systém řešení investičních sporů.

Ustanovení o investicích v dohodě CETA rovněž nahradí osm stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi některými členskými státy EU a Kanadou.

Prahová hodnota pro přezkum akvizic kanadských společností podle zákona Investment Canada Act se podstatně zvyšuje ze současných 354 milionů CAD na 1,5 miliardy CAD. To platí pro všechny investory z EU s výjimkou těch, kteří jsou státními podniky.

Pokud plánujete investovat v Kanadě, další informace najdete zde.

POZN.: Ochrana investic a systém soudů pro investice, jakož i přístup na trh portfoliových investic nebudou prozatímně uplatňovány v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080—)

Odkazy a kontakty

EVROPSKÁ UNIE

Delegace Evropské unie v Kanadě

Bydliště:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKOUSKO

Rakouská spolková hospodářská komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADĚ

Výhoda Rakousko Toronto

Generální konzulát Rakouska – EUR Obchodní sekce Advantage Austria

Bydliště:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: +1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. +1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIE

Valonská agentura pro zahraniční obchod a investice
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brusel Invest & Export

Obchod s Flandry

V KANADĚ

Vlámsko/Valonsko/Brusel

Obchodní zástupce pro provincie Ontario a Manitoba

Bydliště:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. +1 416515–7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Skotsko, Prince Edward Island

Bydliště:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: +1 514289–9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valonsko
obchodní rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, Ostrov prince Edwarda

Bydliště:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: +1 514939–4049

 

Brusel
obchodní rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, Ostrov prince Edwarda

Bydliště: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 514286–1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

360 Albert Street, 8. patro, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: +1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentura pro podporu malých a středních podniků
булгарската агенуия Ка насуруаване малките и средните Кредуриятия

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: +1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVATSKO

Exportní
portál Izvozni

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: +1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generální konzulát

Bydliště:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: +1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPR

Obchodní služba
πηρεσία Εμπορίου

V KANADĚ

Vysoká komise

Bydliště:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorární konzulát

Bydliště:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbie, V3K 3Z9

Tel.: +1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Oddíl

Bydliště:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: +1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní agentura na podporu obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
– Česká agentura na podporu obchodu

V KANADĚ

CzechTrade Canada

Bydliště:

6707 Labow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: +1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. +1 6135623875

Internetové stránky: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generální konzulát České republiky

Bydliště:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Internetové stránky: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Dánské ministerstvo zahraničních věcí Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADĚ

Dánská obchodní rada

Bydliště:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 416962–5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: +1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTONSKO

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: +1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINSKO

Finpro

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: +1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIE

Business France (Business France)

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Business France (Business France)

Toronta

Bydliště:

154 Univerzita Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Bydliště:

1501 College McGill, předsednictvo 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Bydliště:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbie V6E 3V6

Tel.: +1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: +1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NĚMECKO

Německo Trade and Invest (GTAI)

V KANADĚ

Kanadská německá obchodní komora

Bydliště:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: +1 416598–3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: +1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

ŘECKO

Podnik „Řecko Invest’ and Trade“ ΕК ΕήρΕφΕήΑ ΕΠΕήΔΣΕΩή ΚΑ ΕΩΕή ΕήΩΕφ Επ
ΕΠ ΕК Εφ Εφ Ε Ε Εу Ε Ε Ε Ε Εή Εή Εή Ε Ε

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: +1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generální konzulát

Bydliště:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: +1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národní obchodní dům

Maďarská agentura pro podporu investic
http://www.hipa.hu/

V KANADĚ

Generální konzulát v Torontu

Bydliště:

175 Bloor East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: +1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: +1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IRSKO

Podnik v Irsku

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Podnik v Irsku

Bydliště:

2 podlaží St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: +1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITÁLIE

Italská obchodní agentura
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADĚ

Italská agentura na podporu obchodu generálního konzulátu Itálie

Bydliště:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Bydliště:

1000 rue Sherbrooke ouest, předsednictvo 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: +1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

275 S., Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: +1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Lotyšská agentura pro investice a rozvoj
Latvijas Investīciju un attīstības aĖentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

350parky St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: +1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Litevský podnik

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. +1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUCEMBURSKO

Lucembursko pro podnikání

V KANADĚ

Honorární konzulát v Ottawě

Bydliště:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: +1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Velvyslanectví ve Washingtonu DC

Bydliště:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. +1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltský podnik

V KANADĚ

V Kanadě Generální konzulát v Torontu

Bydliště:

3300 dna St. W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: +1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NIZOZEMSKO

Nizozemská agentura pro podnikání
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – internetový portál pro zahraniční a nizozemské začínající podniky

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: +1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generální konzulát v Torontu

Bydliště:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: +1 416 595 2402

Internetové stránky: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLSKO

Polská investiční a obchodní agentura (bývalá Polská informační a zahraniční investiční agentura)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát předsedy:

Tel.: +48 223349871

Útvar pro zahraniční investice:

Tel.: +48 223349875

Útvar pro hospodářský rozvoj:

Tel.: +48 223349820

Útvar pro hospodářskou propagaci:

Tel.: +48 223349926

Útvar pro informace a komunikaci:

Tel.: +48 223349994

 

V KANADĚ

Polská agentura pro investice a obchod v Torontu

Bydliště:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Velvyslanectví Polské republiky v Ottawě

Bydliště:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. +1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generální konzulát Polské republiky v Torontu

Bydliště:

2603 jezero Shore Blvd. Západ, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generální konzulát Polské republiky ve Vancouveru

Bydliště:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbie, V6E 2K3

Tel. +1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Polské republiky v Montrealu

Bydliště:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. +1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – agentura pro obchod a investice

V KANADĚ

Obchodní a investiční agentura: AICEP Toronto

Bydliště:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: +1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

645 Island Park Dr., Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: +1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo pro podnikatelské prostředí, obchod a podnikání

InvestRumunsko

Rumunská obchodní a průmyslová komora

V KANADĚ

Rumunský úřad na podporu hospodářství a obchodu

Bydliště:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: +1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: +1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

Slovinsko – Veřejná agentura pro podnikání, internacionalizaci, zahraniční investice a technologie
SPIRIT Slovenija

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANĚLSKO

ICEX – španělský institut zahraničního obchodu
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADĚ

Hospodářská a obchodní kancelář

Bydliště:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: +1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Kancelář pro podporu obchodu v Torontu

Bydliště:

170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: +1 4169670488

Adresa elektronické pošty:toronto@comercio.mineco.es

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: +1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – Švédská rada pro obchod a investice

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Business Sweden (Business Sweden)

Bydliště:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: +1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Velvyslanectví v Ottawě

Bydliště:

Ulice Dalhousie, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: +1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodní komory a obchodní sdružení

EVROPSKÁ UNIE

Obchodní komora Evropské unie v Kanadě (EUCCAN)

Bydliště:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  +1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodní komora Evropské unie na západě Kanady

E-mail: info@eu-canada.com

Seznam místních a dvoustranných obchodních komor EU a obchodních sdružení v Kanadě je k dispozici na internetových stránkách Obchodní komory Evropské unie v Kanadě (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastřešující organizací pro tyto velmi rozmanité struktury a organizace.

Informační nástroje

Těchto sedm informačních přehledů vysvětluje, co je komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) a jaké výhody

Zjistěte, jak se zapojit do postupů zadávání veřejných zakázek v Kanadě

Více informací o obchodních příležitostech, které nabízí Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Další odkazy

Brožura pro podniky – popisuje přínosy, kapitoly podle kapitol a uvádí praktické tipy pro podniky

Infografika znázorňuje přínosy dohody CETA v jednotlivých členských státech EU

Podrobné pokyny pro vývozce do Kanady

Příběhy a svědectví o společnostech

Doporučení pro malé a střední podniky

V září 2018 se Smíšený výbor CETA dohodl na konkrétním doporučení pro malé a střední podniky, aby každá strana poskytovala malým a středním podnikům druhé strany on-line informace o dohodě CETA a aby EU a Kanada spolupracovaly tak, aby z obchodní dohody měly prospěch malé a střední podniky.

Internetové stránky Kanady na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Kanady

Internetové stránky EU pro malé a střední podniky z Kanady

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy