Komplexní a hospodářská obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

CETA je obchodní dohodou mezi EU a Kanadou. Snižuje cla a usnadňuje vývoz zboží a služeb ve prospěch občanů a podniků jak v EU, tak v Kanadě.

Dohoda CETA vstoupila prozatímně v platnost dne 21. září 2017, což znamená, že většina dohody se nyní uplatňuje. Vnitrostátní parlamenty v zemích EU – a v některých případech i regionální parlamenty – pak budou muset dohodu CETA schválit, než bude moci plně nabýt účinku.

Dohoda v kostce

Dne 21. září 2017 vstoupila prozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA).

Oblasti, které dosud nevstoupily v platnost, jsou:

 • ochrana investic a systém soudů pro investice (ICS)
 • přístup na trh portfoliových investic
 • ustanovení o záznamovém systému
 • dvě ustanovení týkající se transparentnosti správních řízení, přezkumu a odvolání na úrovni členských států

Dohoda nabude plného účinku, jakmile ji formálně ratifikují parlamenty všech členských států.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje nebo snižuje obchodní překážky, cla a náklady související s vývozem
 • zjednodušuje papírovou práci, technické předpisy, celní postupy a požadavky na pravidla původu, požadavky na testování výrobků, informace o veřejných zakázkách, otázky duševního vlastnictví atd.
 • podporuje obchod s potravinami, živočišnými a rostlinnými produkty a zároveň zachovává vysokou úroveň zdraví a bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin.
 • umožňuje vaší společnosti ucházet se o nabídky na všech úrovních kanadské vlády
 • vytváří další přístup na trh v určitých odvětvích, nabízí lepší mobilitu zaměstnanců a usnadňuje vzájemné uznávání kvalifikací odborníků.
 • chrání širokou škálu zeměpisných označení vysoce kvalitních evropských potravinářských výrobků na kanadském trhu
 • podporuje vysoce kvalitní investice mezi EU a Kanadou

K zahrnutým oblastem patří pravidla pro přístup na trh se zbožím, technické překážky obchodu, sanitární a fytosanitární opatření, investice, služby, elektronický obchod, politika hospodářské soutěže, veřejné zakázky, duševní vlastnictví, spolupráce v oblasti regulace nebo řešení sporů. Přílohy obsahují harmonogramy odstraňování cel, kvóty, postupy, pravidla původu, vzájemné uznávání posuzování shody atd.

 

Kapitoly dohody jsou zde stručně vysvětleny a související znění lze stáhnout.

Sazby

Dne 21. září 2017 Kanada a EU již zrušily 98 % svých celních položek a dohodly se na postupném odstraňování téměř všech zbývajících celních položek. Do roku 2024 bude zrušeno 99 % všech celních položek.

Kanadské produkty, na které se vztahuje přechodné ukončení cel, zahrnují:

 • motorová vozidla
 • lodě
 • ječmen a slad
 • rafinovaný cukr
 • bramborový škrob
 • květiny

Mezi evropské produkty, na které se vztahuje přechodné ukončení cel, patří:

 • motorová vozidla
 • některé produkty z ryb a mořských plodů
 • surový a rafinovaný cukr
 • některá zrna

Postupné odstraňování cel se řídí harmonogramem odstraňování cel. Snížení jsou vyjádřena ve fázových kategoriích v příloze 2A dohody.

 • A: nulové clo ke dni 21. září 2017
 • B: clo má být sníženo na nulu při stejných škrtech v průběhu 3 let
 • C: snížení cla na nulu při stejných škrtech v průběhu 5 let
 • D: clo má být sníženo na nulu při stejných škrtech v průběhu 7 let
 • E: clo je osvobozeno od odstraňování cel
 • S: clo zůstává stejné po dobu pěti let a poté bude zrušeno ve třech shodných fázích 1. ledna roku 8.
 • AV0 + EP: valorické clo se při vstupu v platnost rovná nule; specifické clo vyplývající z režimu vstupní ceny použitelného na toto původní zboží se zachovává.

 

Můj obchodní asistent zobrazuje harmonogramy odstraňování cel pro příslušné celní položky.

Průmyslové výrobky

Obě strany se dohodly na zrušení 100 % celních položek pro průmyslové výrobky, z toho 99,6 % po vstupu v platnost v případě Kanady a 99,4 % po vstupu v platnost v případě EU. K několika málo výrobkům, které nebyly liberalizovány při vstupu v platnost, patří omezený počet výrobků automobilového průmyslu, které budou na recipročním základě liberalizovány po dobu 3, 5 nebo 7 let (17 výrobků v nabídce kanadského celního sazebníku a odpovídajících výrobků v nabídce EU). Kanada liberalizuje své zbývající sazby na lodě po dobu sedmi let (tj. do roku 2024).

Zemědělské zboží

Vstupem v platnost Kanada zrušila cla pro 90,9 % všech svých zemědělských celních položek. Do roku 2023 se to zvýší na 91,7 %.

Pro citlivé zemědělské produkty bude uplatněn zvláštní režim:

Celní kvóty

Obě strany uplatňují celní kvóty na některé produkty, včetně kanadského hovězího masa, vepřového masa a kukuřice cukrové, jakož i evropského sýra. Jedná se o konkrétní objemy zboží, které budou mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

Dovoz z Kanady

Jak se kvóty přidělí, se vypočítává na základě množství určitého produktu, které je v rámci určité celní kvóty k dispozici, a množství, o které členské státy (formou oznámení Komisi) požádají.

Jakmile jsou příděly stanoveny Evropskou komisí a zveřejněny, musí členské státy EU vydat dovozní nebo vývozní licence pro požadovaná množství v rámci příslušných celních kvót.

Základní pravidla pro souběžné zkoumání jsou stanovena v nařízení Komise 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí.

Míry přidělování celních kvót EU, pokud jde o vydané dovozní licence, se zveřejňují každý měsíc a jsou přístupné prostřednictvím Střediska pro sledování trhu s masem.

Následující nařízení vymezují, jak EU spravuje své jednotlivé celní kvóty v rámci dohody CETA

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje roční vzor pro přidělování kvót na mléčné výrobky
 • žádost o kvóty se podává v první polovině listopadu a k vrácení a přerozdělení nevyužitých kvót dojde dne 1. srpna.
 • abyste měli nárok na získání kvóty, musíte být kanadským rezidentem a působit v odvětví sýra.

Více informací o přidělování celních kvót na mléčné výrobky vyvážené z EU do Kanady v rámci dohody CETA naleznete v části „Oznámení“ na internetových stránkách Global Affairs Canada.

Oznámení dovozcům stanoví kritéria způsobilosti pro získání přidělení v rámci každé příslušné celní kvóty. Oznámení rovněž poskytují informace o správě celních kvót obecně a o postupu pro podávání žádostí. Formuláře žádostí a související dodatky jsou připojeny ke každému oznámení.

Seznam držitelů sýrů podle dohody CETA za rok 2020

Seznam držitelů kvót průmyslových sýrů podle dohody CETA za rok 2020

2019 – Tabulka využití celní kvóty CETA pro sýry

Dále je třeba poznamenat, že

 • na ovoce a zeleninu se nadále vztahuje systém vstupních cen EU
 • cla na drůbež a vejce budou zachována.

Vína a lihoviny

Při vstupu dohody CETA v platnost byla zrušena zvláštní cla na vína a lihoviny z EU vstupující do Kanady.

Pokud jde o lihoviny, jako je gin, vodka a whisky, dohoda CETA řeší necelní překážky, které výrazně omezily schopnost EU proniknout na kanadský trh, zejména tím, že

 • uplatňovat rozdílný poplatek za služby (uložený Kanadou na dovážená vína a lihoviny) na základě objemu, a nikoli hodnoty, a vypočítat jej transparentnějším způsobem, čímž se sníží náklady výrobců z EU na prodej jejich výrobků v Kanadě
 • zmrazení počtu kanadských soukromých prodejen mimo lokalitu, které jsou otevřeny pouze kanadským výrobcům a které jsou alternativou k monopolu provinčních alkoholických rad
 • zabránění mimovinční činnosti některých rad alkoholických nápojů, které vedly k nekalé hospodářské soutěži na kanadském území a ve třetích zemích
 • zrušení kanadských požadavků na mísení dovezených lihovin s místními lihovinami před plněním do lahví (tento požadavek brání tomu, aby dovážené lihoviny byly při plnění do lahví v Kanadě označovány jako zeměpisná označení)

Dohoda CETA zahrnuje jak dohodu mezi EU a Kanadou z roku 1989 o alkoholických nápojích, tak dohodu mezi EU a Kanadou z roku 2004 o vínech a lihovinách, která nabízí silné právní záruky evropským a kanadským obchodníkům s vínem a lihovinami. Drobné změny dohody z roku 2004 jsou uvedeny v příloze 30-B dohody CETA

Rybolov

Kanada při vstupu v platnost zcela odstranila všechna cla na produkty rybolovu.

Po vstupu v platnost EU zrušila 95,5 % svých cel a souhlasila s dalším odstraněním zbývajících 4,5 % cel během 3, 5 nebo 7 let.

Souběžně se zrušením cel budou EU a Kanada rozvíjet udržitelný rybolov využíváním opatření pro sledování, kontrolu a dohled, jakož i bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

 

Příslušnou celní sazbu pro váš výrobek naleznete v mém obchodním asistentovi.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, najděte úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o pravidlech původu a postupech původu Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 465). Podívejte se také na podrobné pokyny k pravidlům původu.

Je můj produkt „původní“ podle dohody CETA mezi EU a Kanadou?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody CETA, musí váš produkt pocházet z EU nebo Kanady.

Produkt „pochází“ z EU nebo Kanady, pokud splňuje jeden z následujících požadavků:

 • je zcela získaný v EU nebo Kanadě
 • je vyroben výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Kanady
 • prošlo dostatečnou produkcí v EU nebo Kanadě v souladu s pravidly specifickými pro daný produkt stanovenými v příloze 5.

Viz rovněž úvodní poznámky k příloze 5.

Příloha 5a dále stanoví kvóty původu a alternativní specifická pravidla pro určité produkty.

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výsledkem výrobního procesu je změna sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt (například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se zvláštní výrobní postup, například spřádání vláken pro přízi. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Kombinace těchto různých pravidel je možná, přičemž různá pravidla jsou splněna alternativně nebo v kombinaci.

Tipy a triky, které pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které specifické pravidlo produktu běžně zakazuje až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance platí pro textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 HS, které jsou zahrnuty v příloze 1
Kumulace

Dohoda CETA stanoví tři způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Kanady lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • plná kumulace – umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Kanadě s cílem přispět ke splnění specifického pravidla pro produkt.
 • zmocňovací ustanovení pro rozšířenou kumulaci – materiály pocházející ze společného partnera dohody o volném obchodu lze považovat za pocházející z EU nebo Kanady, jsou-li použity při výrobě produktu. Toto ustanovení je podmíněno dohodou stran o platných podmínkách.

Jiné požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v Protokolu o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměněné úpravy.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Kanady (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem.

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony nezbytné ke konzervaci produktů v nezměněném stavu nebo k přepravě produktu na území EU nebo Kanady.
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgán může od dovozce požadovat, aby prokázal, že produkt, pro který dovozce požaduje preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s dopravními předpisy.

Navracení cla

Vrácení cel dříve zaplacených z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno pouze během prvních tří let po vstupu dohody CETA v platnost, tj. do 21. září 2020.

Postupy týkajícíse původu

Chcete-li požádat o preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou žádost celními orgány země, do níž dovážíte své zboží. Postupy jsou stanoveny v oddíle C Protokolu o pravidlech původu dohody.

Jak žádat o preferenční sazební zacházení?

Dovozci mohou žádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Prohlášení o původu

V EU se doklad o původu nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1 200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících.
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Kanady, a to předložením prohlášení o původu.

V EU jej lze vyplnit buď

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

Totéž číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Japonskem).

 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze 2 Protokolu o pravidlech původu.
 • prohlášení o původu by mělo být uvedeno na faktuře nebo na jakémkoli obchodním dokladu, který popisuje původní produkt dostatečně podrobně, aby umožnil jeho identifikaci.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy je vyplnil vývozce.
 • deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale v Kanadě se může vztahovat i na více zásilek stejných produktů během období nepřesahujícího jeden rok.
Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovezený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky týkající se původu.

V případě pochybností může celní orgán od dovozce požadovat, aby prokázal, že produkt, pro který dovozce požaduje preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s dopravními pravidly.

Ověřování je založeno na následujících zásadách:

 • správní spolupráce mezi celními orgány země dovozu a vyvážející země
 • kontroly původu produktů prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející země u vývozce nejsou povoleny.

Jakmile je ověření ukončeno, orgány dovážející země učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Praktická příručka k ustanovením dohody CETA o pravidlech původu

Požadavky na výrobky

Technická pravidla definují zvláštní vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je návrh, označování, označování, balení, funkčnost nebo funkční způsobilost, a jsou navrženy například za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Pro obchodníky však může být nákladné dodržovat různé požadavky na různých trzích.

Byla zvýšena slučitelnost technických pravidel a předpisů EU a Kanady, aby podniky mohly prodávat stejný výrobek nebo stejný výrobek s menšími úpravami na obou trzích. To umožňuje malým podnikům, zejména mikropodnikům, konkurovat větším společnostem a účastnit se mezinárodních dodavatelských řetězců a elektronického obchodu.

Dohoda CETA rovněž obsahuje ustanovení k zajištění transparentnosti – například, aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které Kanada nebo EU mohou vypracovat).

EU a Kanada se dále dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Usnadnění certifikace regulovaných produktů

EU a Kanada se dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Dohoda CETA obsahuje ustanovení, která pomáhají zabránit zbytečným narušením a zajistit transparentnost (například aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které Kanada nebo EU mohou vypracovat).

Posuzování shody – vzájemné uznávání

Kanada a EU se dohodly, že za účelem prokázání souladu s požadavky Kanady nebo EU přijmou povinná osvědčení o posouzení shody vydaná uznanými subjekty posuzování shody se sídlem v EU a naopak pro odvětví, na něž se vztahuje protokol CETA.

Protokol o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody nahrazuje stávající dohodu o vzájemném uznávání a rozšiřuje rozsah výrobků s možností dalšího rozšíření.

Produkty, na které se protokol vztahuje, jsou:

 • elektrická a elektronická zařízení, včetně elektrických instalací a přístrojů, a související součásti
 • rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • hračky
 • stavební výrobky
 • strojní zařízení, včetně částí, součástí, včetně bezpečnostních součástí, vyměnitelných zařízení a sestav strojů
 • měřicí přístroje
 • teplovodní kotle, včetně souvisejících zařízení
 • zařízení, stroje, přístroje, zařízení, ovládací součásti, ochranné systémy, bezpečnostní zařízení, ovládací a regulační zařízení a související přístrojové systémy, systémy prevence a detekce pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zařízení ATEX)
 • zařízení pro použití ve venkovním prostoru, pokud jde o emise hluku v životním prostředí
 • rekreační plavidla, včetně jejich konstrukčních částí

Jak najít schválené subjekty CAB?

 • subjekty uznané podle stávající dohody o vzájemném uznávání budou i nadále spadat do rámce dohody CETA.
 • aby byl nový subjekt posuzování shody uznán, musí strana, která provádí jmenování, poskytnout druhé straně informace uvedené v příloze 3 protokolu.

Databáze NANDO obsahuje oznámené a určené organizace a další příslušné informace o posuzování shody.

Schválené subjekty CAB

Potravinářské výrobky

CETA dále zefektivňuje schvalovací postupy, snižuje náklady a zlepšuje předvídatelnost obchodu s živočišnými a rostlinnými produkty.

 • všechny produkty dovážené do EU musí splňovat platné sanitární a fytosanitární normy a naopak
 • informace a požadavky pro vývoz potravin do Kanady
 • požadavky na dovoz potravinářských výrobků do EU

Kanadská potravinářská inspekce (CFIA) stanoví politiky a předpisy pro dovoz potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Agentura kanadské pohraniční služby (CBSA) odpovídá za počáteční dovozní kontrolu potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Příklady požadavků na označování potravinářských výrobků v Kanadě

 • jazykové požadavky
 • obecný název
 • čisté množství
 • složky a alergeny
 • tabulka údajů o výživové hodnotě
 • totožnost obchodníka 
 • „Nejlepší před“, „Backaged on“ a datum ukončení použitelnosti
 • pokyny k uchovávání údajů
 • země původu
 • standard totožnosti

Další požadavky na označování najdete v nástroji pro označování odvětví kanadské potravinářské inspekce.

Jedná se o seznam předpisů, které můžete považovat za užitečné při vývozu svých potravinářských výrobků do Kanady.

Zvířata a živočišné produkty

Dohoda CETA potvrzuje stávající spolupráci mezi EU a Kanadou ve veterinární oblasti založenou na vysoké úrovni vzájemné důvěry a zahrnuje další zjednodušení schvalovacího procesu pro vývozce.

 • Kanada znovu otevřela svůj trh s hovězím masem devatenácti členským státům EU
 • v případě ohniska nákazy (tzv. regionalizace) se strany dohodly na minimalizaci obchodních omezení a obchod z nedotčených oblastí může pokračovat bez přerušení nebo zdlouhavých procesů opětovného schvalování.

Požadavky na vývoz zvířat a živočišných produktů do Kanady

Rostliny, ovoce a zelenina

Dohoda CETA zavádí nové postupy pro zjednodušení a urychlení procesu schvalování rostlin, ovoce a zeleniny ze strany Kanady.

Dohoda CETA umožňuje Kanadě nahradit stávající přístup podle jednotlivých zemí a jednotlivých produktů posuzováním a schvalovacími postupy pro ovoce a zeleninu v rámci celé EU.

Cílem je vytvořit předvídatelnější právní prostředí pro vývozce.

Pro všechny kategorie výrobků se strany dohodly na zavedení zrychlených postupů pro položky určené jako prioritní.

Informace a požadavky týkající se vývozu rostlin a rostlinných produktů do Kanady

Léčiva

Dohoda CETA vychází ze vzájemného uznávání správné výrobní praxe a inspekcí farmaceutických závodů, které již existují mezi EU a Kanadou, a omezuje duplicitní inspekce.

To znamená, že jako výrobce léčivých přípravků budete čelit výrazně menší administrativní zátěži a nákladům a regulační orgány EU a Kanady mohou lépe využívat své zdroje tím, že omezí duplicitní inspekce a místo toho se zaměří na trhy s vyššími riziky. Konkrétně

 • kontroly prováděné na území EU jakýmkoli orgánem členského státu EU přijímá Kanada a naopak
 • inspekce prováděné ve třetích zemích mohou být rovněž uznány.

 

V dnešní globální ekonomice pochází 40 % hotových léčivých přípravků uváděných na trh v EU ze zámoří a stejně tak 80 % účinných složek léčivých přípravků používaných k poskytování léčivých přípravků v EU.

Více informací: Protokol o vzájemném uznávání programu dodržování a prosazování, pokud jde o správnou výrobní praxi pro farmaceutické výrobky.           

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete v mém obchodním asistentovi.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou představovat překážku pro mezinárodní obchod, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co zastavujete vývoz do Kanady, pomocí on-line formuláře a EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v Můj obchodní asistent)
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční sazby, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz obecně navštivte GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda CETA poskytuje lepší ochranu práv duševního vlastnictví evropským společnostem vyvážejícím inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní výrobky do Kanady a poskytuje ochranu farmaceutickým výrobkům a zeměpisným označením.

Kanada posílila svá opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením tím, že zavedla možnost celních orgánů zadržet podezřelé padělané zboží.

Duševní vlastnictví

Obchodní dohoda rovněž předpokládá moderní pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Autorská práva v digitálním vìku

S dohodou CETA souhlasila Kanada s harmonizací svého režimu ochrany autorských práv s níže uvedenými „internetovými smlouvami“ Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

 • smlouva WIPO o autorském právu
 • smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech

Internetové smlouvy stanoví normy zabraňující neoprávněnému přístupu k tvůrčím dílům online nebo v digitální podobě a jejich neoprávněnému využívání, které jsou důležité pro naše tvůrčí odvětví.

Dohoda obsahuje důležitá ustanovení týkající se omezení odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb za protiprávní obsah, pokud splňují řadu podmínek, jako je systém účinného oznamování takového obsahu.

Kanada se rovněž dohodla, že zajistí, aby nositelé práv mohli účinně využívat technologie k ochraně svých práv a udělování licencí na svá díla on-line.

 • například je zajištěna ochrana a účinná nápravná opatření proti obcházení technologických prostředků (jako je šifrování), které nositelé práv používají k ochraně svých práv.
 • dále je zakázáno záměrně měnit nebo vymazávat elektronické „informace o správě práv“, tj. informace doprovázející jakýkoli chráněný materiál a identifikující dílo, jeho tvůrce, výkonného umělce nebo vlastníka a podmínky jeho použití.
Vysílací práva

Kanada rovněž souhlasila s lepší ochranou práv evropských umělců tím, že výkonným umělcům poskytne výlučné právo udělit svolení nebo zakázat bezdrátové vysílání a sdělování jejich výkonů veřejnosti.

Tato práva zajistí, aby umělci, evropští i kanadští, byli odměňováni za svou kreativitu a byli motivováni k tomu, aby i nadále vytvářeli nová umělecká díla.

 • Evropští umělci mohou získat licenční poplatky například od kavárny a maloobchodních provozoven, které hrají hudbu, aby přilákaly spotřebitele
 • Kanada zajistí, že za bezdrátové vysílání nebo za jakékoli sdělování veřejnosti bude zaplacena jednotná spravedlivá odměna a tato odměna bude rozdělena mezi příslušné výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů.
Ochrana odrůd rostlin

Kanada rovněž souhlasila s posílením ochrany odrůd rostlin na základě aktu z roku 1991 Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

To znamená, že inovativní odrůdy rostlin, které mohou vést například k lepším výnosům, budou chráněny, a budou proto pravděpodobně rychleji uváděny na kanadský trh ve prospěch zemědělců a spotřebitelů.

EU je významným poskytovatelem nových odrůd rostlin. Tato důležitá výzkumná a inovační činnost je chráněna zvláštním typem duševního vlastnictví zvaným odrůdové právo Společenství. To nesouvisí s používáním geneticky modifikovaných organismů.

Opatření proti padělkům

Kanada se rovněž dohodla na posílení svých opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením, zejména zavedením možnosti, aby celní orgány zadržovaly padělané zboží z moci úřední.

 • Příslušné orgány Kanady mohou z vlastního podnětu dočasně zadržet zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví.
 • značky nemusí být jednotlivě registrovány u kanadských celních orgánů, aby mohly požívat ochrany

Kanada přijme nebo zachová postupy, podle nichž může držitel práv požádat své příslušné orgány o pozastavení propuštění zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví nebo o jeho zadržení.

Kanada rovněž zavedla možnost, aby soudní orgány přijímaly nezbytná předběžná opatření a vydávaly příkazy přímo proti zprostředkovatelům, kteří by uváděli padělané zboží na trh.

Léčiva

Dohoda CETA zlepšuje práva duševního vlastnictví pro inovativní léčiva třemi způsoby.

 • inovátoři, kteří jsou držiteli farmaceutického patentu, získají právo odvolat se proti rozhodnutím o registraci v Kanadě stejným způsobem jako ostatní výrobci, kteří by již mohli
 • Kanada se zavazuje dodržovat svůj stávající režim ochrany údajů (6 + 2 roky), čímž poskytne právní jistotu v oblasti, kde jsou dlouhodobé investice zásadní
 • Kanada zavede systém obnovy doby platnosti patentu v souladu se systémem EU s cílem kompenzovat neodůvodněná zpoždění v procesu schvalování uvádění na trh, včetně maximální doby dodatkové ochrany (2 roky) – strany se dohodly na možnosti výjimek pro účely vývozu do třetích zemí.

Další informace o ochraně duševního vlastnictví v EU.

 

Evropská asistenční služba v oblasti práv duševního vlastnictví nabízí linku pomoci pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví. Poradenství a podpora v otázkách práv duševního vlastnictví mimo trh EU.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení vín a lihovin chráněných v Kanadě a v EU jsou uvedena v příloze III písm. a) a v příloze IV písm. a) dohody o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004.

Kromě zeměpisných označení chráněných v rámci dohody EU a Kanady o víně a lihovinách začleněných do dohody CETA se Kanada dohodla na ochraně 143 zeměpisných označení – charakteristických potravin a nápojů z konkrétních měst nebo regionů v EU.

Kanada bude tyto tradiční evropské produkty chránit před napodobeninami stejně jako EU. Bude nezákonné uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu, například použitím vlajek, které nepravdivě připomínají chráněné zeměpisné označení EU nebo zemi, z níž produkt se zeměpisným označením pochází. Nositelé práv EU budou moci k ochraně práv zeměpisných označení v Kanadě použít správní postup, a nikoli spoléhat se pouze na zdlouhavější a složitější řízení v rámci vnitrostátního soudního systému.

Seznam zeměpisných označení chráněných v Kanadě

Pokud s tím EU a Kanada souhlasí, může být seznam rozšířen na další produkty.

Více informací o ochraně zeměpisných označení v Kanadě díky dohodě CETA lze nalézt v této praktické příručce.

Pokud jde o zeměpisná označení uvedená v dohodě o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004, musí držitelé práv k těmto zeměpisným označením zaregistrovat svá zeměpisná označení u kanadského úřadu pro duševní vlastnictví, aby mohli být v Kanadě chráněni.

Postup registrace je vysvětlen zde.

Elektronický obchod

Kapitola o elektronickém obchodu uvádí v obecných ustanoveních, že strany uznávají význam usnadnění využívání elektronického obchodu malými a středními podniky.

Služby

Dohoda CETA zajišťuje právní jistotu pro poskytovatele služeb z EU a Kanady tím, že zavazuje vysokou míru liberalizace v Kanadě a EU.

EU získává lepší přístup na kanadský trh, zejména pokud jde o námořní služby.

Postupná liberalizace a transparentnost

Kanada nemůže zavést nové kvóty nebo nová diskriminační opatření vůči poskytovatelům služeb z EU, s výjimkou omezeného souboru citlivých odvětví. Dohoda rovněž zaručuje, že poskytovatelé služeb z EU mohou mít prospěch z

 • vyšší úroveň přístupu na trh nad rámec závazků Kanady v rámci WTO
 • většina budoucí liberalizace, kterou Kanada může provést

Kanada odstranila řadu omezení týkajících se podmínek občanství a pobytu pro celou řadu odborníků, kteří mohou v Kanadě vykonávat svou činnost, včetně

 • advokáti
 • účetní
 • architekti
 • inženýři

Pokud jde o telekomunikace a poštovní a kurýrní služby, Kanada poprvé blokuje budoucí liberalizaci.

Námořní služby

Nové otevření kanadského trhu námořní dopravy usnadní provozovatelům námořní dopravy z EU a jejich větším plavidlům provozovat v Kanadě dopravu na důležité trase mezi Montrealem a Halifaxem.

Oba přístavy jsou významné na východním pobřeží Kanady. Montreal je velký přístav, který manipuluje s 1,4 milionu standardních kontejnerů (celkem dovozních a vývozních kontejnerů v roce 2015), zatímco Halifax manipuluje 0,4 milionu jednotek odpovídajících dvaceti stopám (SEU) (2015).

EU je zdaleka světovým lídrem v oblasti bagrovacích služeb. Díky dohodě CETA otevírá Kanada rovněž svůj trh bagrovacích činností hospodářským subjektům z EU, což je trh, jehož hodnota se odhaduje na 150 až 400 milionů CAD ročně (přibližně 104 milionů až 278 milionů EUR ročně).

Regulační disciplína

Kromě přijatých ambiciózních závazků týkajících se přístupu na trh zahrnuje CETA také inovativní a silná regulační pravidla, která doplňují a posilují závazky obou stran v oblasti přístupu na trh.

Tato regulační pravidla zahrnují jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších souborů vzájemně závazných pravidel pro domácí regulaci, která se zabývají režimy udělování licencí nebo povolení téměř pro všechny služby a investiční činnosti. Text zajišťuje spravedlivé a transparentní režimy pro všechny žadatele a zajišťuje co nejhladší postup povolování.

Pohyb odborníků

Dohodnutý balíček týkající se dočasného vstupu odborníků zahrnuje tyto dávky:

 • Společnosti z EU mohou vysílat své osoby převedené v rámci společnosti do Kanady na dobu až tří let – na základě předchozích dohod se tato výhoda vztahuje obecně na všechna odvětví.
 • prodloužená doba pobytu pro odborníky – smluvní poskytovatele služeb nebo nezávislé odborníky (definované v dohodě) bude moci pobývat na území druhé strany po dobu 12 měsíců (dvojnásobek toho, co bylo dříve možné).

Smluvní poskytovatelé služeb těží z lepších podmínek pro vstup a pobyt (jako je nediskriminační zacházení s kanadskými dodavateli) v dalších odvětvích. Mezi ně patří:

 1. Poradenské a konzultační služby týkající se
  • těžba
  • telekomunikační služby
  • poštovní a kurýrní služby
  • pojišťovací služby a služby související s pojištěním
  • ostatní finanční služby
  • doprava
  • výroba
 2. Údržba a opravy zařízení, např.
  • plavidla, železniční dopravní zařízení
  • motorová vozidla, motocykly, sněžné skútry a silniční dopravní prostředky
  • letadla a jejich části a součásti
  • kovové výrobky, jiné než kancelářské stroje a ostatní typy zařízení a výrobky pro domácnost
 3. Související vědecké a technické poradenské služby
 4. Environmentální služby

Nové profily: preferenční přístup na kanadský trh a nediskriminační zacházení v Kanadě se bude vztahovat i na nové kategorie dodavatelů z EU vymezené v dohodě: investoři, krátkodobé obchodní návštěvy a technologové.

Kanada rozšíří na manžele/manželky osob převedených v rámci EU stejné zacházení jako manželé kanadských osob převedených v rámci společnosti v EU.

Vzájemné uznávání kvalifikací

S cílem usnadnit mobilitu vysoce kvalifikovaných odborníků mezi EU a Kanadou stanoví dohoda CETA rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací a stanoví obecné podmínky a pokyny pro jednání o zvláštních profesních dohodách.

Dohoda CETA poskytuje podrobný rámec pro sjednávání a uzavírání dohod o vzájemném uznávání odborných kvalifikací.

Dohoda ponechává na sdruženích regulovaných povolání obou stran, aby zahájily proces vyjednávání dohody o vzájemném uznávání tím, že příslušnému výboru CETA poskytnou doporučení a dohodnou se na konkrétních podmínkách. Jakmile se sdružení dohodnou na zásadách a v souladu s postupy stanovenými v rámci, stane se dohoda o vzájemném uznávání právně závaznou a zajistí, aby evropští odborníci mohli získat uznání své kvalifikace příslušnými orgány v Kanadě a naopak.

Zadávání veřejných zakázek

V rámci dohody CETA se nyní společnosti z EU mohou ucházet o kanadská vládní nabídková řízení na všech třech úrovních zadávání veřejných zakázek: spolkové, provinční a obecní.

V Kanadě mají provincie a území jurisdikci nad veřejnými statky, jako jsou:

 • zdravotní péče
 • vzdělávání
 • dobré životní podmínky
 • přeprava v rámci provincie.

Obce spravují

 • místní doprava
 • školní rady
 • veřejné služby atd.

Zadavatelé, na které se vztahuje dohoda CETA, jsou uvedeni v přílohách 19–1 až 19–8.

Dohoda CETA rovněž přináší právní jistotu, že kanadské veřejné agentury a subjekty nebudou moci diskriminovat evropské společnosti – tj. omezovat přístup společností k veřejným nabídkovým řízením.

Dodavatelé mohou napadnout rozhodnutí o zadání zakázky, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z dohody. V Kanadě plní tuto úlohu kanadský mezinárodní obchodní tribunál („CITT“).

Kanada rovněž souhlasila se zvýšením transparentnosti nabídkového řízení tím, že včas zveřejní všechny své veřejné zakázky na jediné internetové stránce pro zadávání veřejných zakázek. V současné době tyto internetové stránky poskytují nástroj pro vyhledávání příležitostí k zadávání veřejných zakázek od (federální) vlády.

Ostatní veřejné zakázky (provinční a územní vlády) v současné době zveřejňují oznámení o nabídkovém řízení na svých vlastních internetových stránkách nebo v elektronickém systému nabídkových řízení provozovaném poskytovatelem služeb, který je třetí stranou. 

 

Chcete-li se dozvědět, zda máte nárok na účast v daném vládním nabídkovém řízení mimo EU, použijte Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Investice

Jakmile dohoda CETA s konečnou platností vstoupí v platnost, nabídne investorům z EU a Kanady větší předvídatelnost, transparentnost a ochranu jejich investic v Kanadě a v EU.

Ustanovení dohody CETA o ochraně investic a novém systému soudů pro investice (ICS) zajistí vysokou úroveň ochrany investorů a zároveň plně zachovají právo vlád regulovat a sledovat cíle veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí.

Systém soudů pro investice představuje jasný odklon od starého přístupu k řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS) a ukazuje společné odhodlání EU a Kanady vytvořit spravedlivější, transparentnější a institucionalizovaný systém řešení investičních sporů.

Ustanovení o investicích v dohodě CETA rovněž nahradí osm stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi některými členskými státy EU a Kanadou.

Prahová hodnota pro přezkum akvizic kanadských společností podle kanadského zákona o investicích se podstatně zvyšuje ze současných 354 milionů CAD na 1,5 miliardy CAD. To platí pro všechny investory z EU s výjimkou těch, kteří jsou státními podniky.

Pokud plánujete investovat v Kanadě, můžete se dozvědět více zde.

POZN.: Ochrana investic a systém soudů pro investice ani přístup na trh portfoliových investic nebudou prozatímně uplatňovány v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s.1080).

Vazby a kontakty

EVROPSKÁ UNIE

Delegace Evropské unie v Kanadě

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6132386464

E-mailová adresa: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKOUSKO

Rakouská spolková hospodářská komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADĚ

Výhoda Austria Toronto

Generální konzulát Rakouska – obchodní sekce EUR Advantage Austria

Adresa:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: +1 4169673348

E-mailová adresa: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

E-mailová adresa: montreal@advantageaustria.org 

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. +1 6137891444, 

E-mailová adresa: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIE

Valonská agentura pro zahraniční obchod a investice
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brusel Invest a vývoz

Vlámský obchod

V KANADĚ

Vlámsko/Valonsko/Brusel

Obchodní zástupce pro provincie Ontario a Manitoba

Adresa:

2 patro Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. +1 416515–7777

E-mailová adresa: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, Prince Edward Island

Adresa:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: +1 514289–9955

E-mailová adresa: montreal@fitagency.com

 

Valonsko
Trade rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunswick, Nové Skotsko, Prince Edward Island

Adresa:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: +1 514939–4049

 

Brusel
Trade rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, Prince Edward Island

Adresa: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 514286–1581

E-mailová adresa: info@bruxelles-canada.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

360 Albert Street, 8. patro, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: +1 6132367267

E-mailová adresa: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentura na podporu malých a středních podniků –
ллларската алендид да наслрлаване алките и срелните дрелдрилтиπ

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: +1 613893215

E-mailová adresa: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVATSKO

Exportní
portál Izvozni

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: +1 6135627820

E-mailová adresa: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generální konzulát

Adresa:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: +1 9052779051

E-mailová adresa: genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPR

Obchodní služba
ππηρεσία Εμπορίου

V KANADĚ

Vysoká komise

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135630727

E-mailová adresa: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorární konzulát

Adresa:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbie, V3K 3Z9

Tel.: +1 6049362268

E-mailová adresa: tberggre@sfu.ca

 

Sekce Obchodní sekce

Adresa:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: +1 2122139100

E-mailová adresa: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní agentura na podporu obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu

V KANADĚ

CzechTrade Canada

Adresa:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: +1 4032694924

E-mailová adresa: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. +1 6135623875

Webová stránka: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mailová adresa: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mailová adresa: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generální konzulát České republiky

Adresa:

2 patro Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Webová stránka: www.mzv.cz/toronto

E-mailová adresa: toronto@embassy.mzv.cz

E-mailová adresa: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Dánské ministerstvo zahraničních věcí Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADĚ

Obchodní rada Dánska

Adresa:

2 patro Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 416962–5661

E-mailová adresa: yyzhkt@um.dk

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: +1 6135621811

E-mailová adresa: ottamb@um.dk 

ESTONSKO

Podnik Estonsko (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: +1 6137894222

E-mailová adresa: embassy.ottawa@mfa.ee

FINSKO

Finpro

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: +1 6132882233

E-mailová adresa: embassy@finland.ca

E-mailová adresa: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIE

Business France (business France)

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Business France (business France)

Toronto

Adresa:

154 Univerzita Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Adresa:

1501 McGill College, předsednictvo 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Adresa:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbie V6E 3V6

Tel.: +1 6046390923

E-mailová adresa: canada@businessfrance.fr

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: +1 6137891795

E-mailová adresa: politique@ambafrance-ca.org

NĚMECKO

Německo Obchod a investice (GTAI)

V KANADĚ

Kanadská německá obchodní komora

Adresa:

480 Univerzita Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: +1 416598–3355

E-mailová adresa: info@germanchamber.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: +1 613 232 1101

E-mailová adresa: info@ottawa.diplo.de

ŘECKO

Podnik Řecko Invest a obchodní záležitosti Ε ΕπΑρρΕ Ε
ΕπΕθΔΔΣΕΩд ΚΑΑ Ε Ε ΕдΩθΕρίΚд Ε ΕππθρρράΑ ΕπΕθΔΣΕΩά ΚΑά ΕάΩΕρρΚд

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: +1 6132386271

E-mailová adresa: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generální konzulát

Adresa:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: +1 4165150133

E-mailová adresa: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národní obchodní systém (National Trading House)

Maďarská agentura na podporu investic
http://www.hipa.hu/

V KANADĚ

Generální konzulát v Torontu

Adresa:

175 Podlažní ulice Východ, Suite 1109, jižní věž, Toronto

Tel.: +1 6473492550

E-mailová adresa: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: +1 6132307560

E-mailová adresa: mission.ott@mfa.gov.hu

IRSKO

Enterprise Ireland (podnik Irsko)

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Enterprise Ireland (podnik Irsko)

Adresa:

2 patro St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 4169345033

E-mailová adresa: client.service@enterprise-ireland.com

E-mailová adresa: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: +1 6132336281

E-mailová adresa: embassyofireland@rogers.com

ITÁLIE

Italská obchodní agentura
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADĚ

Italská agentura na podporu obchodu při generálním konzulátu Itálie

Adresa:

365 Podlažní ulice Východ, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mailová adresa: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Adresa:

1000 Rue Sherbrooke ouest, předsednictvo 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: +1 5142840265

E-mailová adresa: montreal@ice.it

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: +1 6132322401

E-mailová adresa: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Lotyšská investiční a rozvojová agentura
Latvijas Investīciju un attīstības a theentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

350 Sparky St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: +1 6132386014

E-mailová adresa: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. +1 61356754 58

E-mailová adresa: amb.ca@urm.lt

LUCEMBURSKO

Lucembursko pro podniky

V KANADĚ

Honorární konzulát v Ottawě

Adresa:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: +1 6137554091

E-mailová adresa: luxconsulottawa@gmail.com

 

Velvyslanectví ve Washingtonu DC

Adresa:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. +1 2022654171

E-mailová adresa: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

V KANADĚ

Generální konzulát v Kanadě v Torontu

Adresa:

3300 patro St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: +1 4162070922

E-mailová adresa: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NIZOZEMSKO

Nizozemská agentura pro podnikání
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – internetový portál pro zahraniční a nizozemské začínající podniky

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: +1 613 237 503

E-mailová adresa: ott@minbuza.nl

 

Generální konzulát v Torontu

Adresa:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: +1 416 595 2402

Webová stránka: www.hollandtradeandinvest.com
e-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLSKO

Polská agentura pro investice a obchod (bývalá polská agentura pro informace a zahraniční investice
) Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát předsedy:

Tel.: +48 223349871

Odbor zahraničních investic:

Tel.: +48 223349875

Útvar pro hospodářský rozvoj:

Tel.: +48 223349820

Odbor hospodářské podpory:

Tel.: +48 223349926

Útvar pro informace a komunikaci:

Tel.: +48 223349994

 

V KANADĚ

Polská investiční a obchodní agentura v Torontu

Adresa:

438 Univerzita Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mailová adresa: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Velvyslanectví Polské republiky v Ottawě

Adresa:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. +1 6137890468

E-mailová adresa: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generální konzulát Polské republiky v Torontu

Adresa:

2603 Jezero Shore Blvd. West, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

E-mailová adresa: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generální konzulát Polské republiky ve Vancouveru

Adresa:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbie, V6E 2K3

Tel. +1 6046883458

E-mailová adresa: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Polské republiky v Montrealu

Adresa:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. +1 6137890468 

E-mailová adresa: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – Agentura pro obchod a investice

V KANADĚ

Obchodní a investiční agentura: AICEP Toronto

Adresa:

438 Univerzita Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: +1 4169214925

E-mailová adresa: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: +1 6137290883

E-mailová adresa: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo pro podnikatelské prostředí, obchod a podnikání

Invest Romania

Obchodní a průmyslová komora Rumunska

V KANADĚ

Rumunský úřad na podporu hospodářství a obchodu

Adresa:

1010, rue Sherbrooke Ouest, předsednictvo 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 5145048235

E-mailová adresa: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: +1 6137893709

E-mailová adresa: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: +1 6137494442

E-mailová adresa: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

PIT Slovinsko – Veřejná agentura pro podnikání, internacionalizaci, zahraniční investice a technologie
SPIRIT Slovenija

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135655781

E-mailová adresa: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANĚLSKO

ICEX – Španělský institut pro zahraniční obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADĚ

Hospodářská a obchodní kancelář

Adresa:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: +1 6132360409

E-mailová adresa: ottawa@comercio.mineco.es

 

Kancelář pro podporu obchodu v Torontu

Adresa:

170 Univerzita Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: +1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: +1 6137472252

E-mailová adresa: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – The Swedish Trade and Investment Council (Svédská rada pro obchod a investice)

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Business Sweden (podniky Švédsko)

Adresa:

2 patro Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: +1 4169228152

E-mailová adresa: toronto@business-sweden.se

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: +1 6132448200

E-mailová adresa: sweden.ottawa@gov.se

Obchodní komory a obchodní sdružení

EVROPSKÁ UNIE

Obchodní komora Evropské unie v Kanadě (EUCCAN)

Adresa:

480 Univerzita Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  +1 4165987087

E-mailová adresa: info@euccan.com 

 

Obchodní komora Evropské unie v Kanadě na západě

E-mailová adresa: info@eu-canada.com

Seznam místních a dvoustranných obchodních a podnikatelských komor EU v Kanadě je k dispozici na internetových stránkách Obchodní komory Evropské unie v Kanadě (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastřešující organizací pro tyto velmi rozmanité struktury a organizace.

Informační nástroje

Těchto sedm informačních přehledů vysvětluje, co je dohoda CETA a jaké výhody přináší.

Zjistěte, jak se zapojit do postupů zadávání veřejných zakázek v Kanadě

Více informací o obchodních příležitostech, které nabízí Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Další odkazy

Brožura pro podniky – popisuje přínosy podle kapitol a poskytuje podnikům praktické tipy

Infografika ilustruje přínosy dohody CETA v jednotlivých členských státech EU.

Podrobné pokyny pro vývozce do Kanady

Příběhy a svědectví společností

Doporučení pro malé a střední podniky

V září 2018 se Smíšený výbor CETA dohodl na konkrétním doporučení pro malé a střední podniky, aby každá strana poskytovala malým a středním podnikům druhé strany on-line informace o dohodě CETA a aby EU a Kanada spolupracovaly tak, aby z obchodní dohody měly prospěch malé a střední podniky.

Kanadské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Kanady

Internetové stránky EU pro malé a střední podniky z Kanady

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy