Komplexní a hospodářská obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

CETA je obchodní dohodou mezi EU a Kanadou. Snižuje cla a usnadňuje vývoz zboží a služeb, z čehož mají prospěch lidé a podniky jak v EU, tak v Kanadě.

Dohoda CETA vstoupila prozatímně v platnost dne 21. září 2017, což znamená, že většina dohody se nyní uplatňuje. Vnitrostátní parlamenty v zemích EU - a v některých případech i regionální - pak budou muset dohodu CETA schválit, než bude moci plně vstoupit v platnost.

Dohoda v kostce

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) vstoupila prozatímně v platnost dne 21. září 2017.

Oblasti, které dosud nevstoupily v platnost, jsou

 • ochrana investic a systém soudů pro investice (ICS)
 • přístup na trh portfoliových investic
 • ustanovení o kamifikaci
 • dvě ustanovení týkající se transparentnosti správního řízení, přezkumu a odvolání na úrovni členských států

Dohoda nabude plného účinku, jakmile ji formálně ratifikují parlamenty všech členských států.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje nebo snižuje překážky obchodu, cla a náklady spojené s vývozem
 • zjednodušuje papírování, technické předpisy, celní režimy a požadavky na pravidla původu, požadavky na zkoušení výrobků, informace o zadávání zakázek, otázky duševního vlastnictví atd.
 • podporuje obchod s potravinami, živočišnými a rostlinnými produkty a zároveň udržuje vysokou úroveň zdraví a bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin
 • umožňuje vaší společnosti, aby se ucházela o nabídková řízení na všech úrovních kanadské vlády
 • vytváří další přístup na trh v určitých odvětvích, nabízí lepší mobilitu zaměstnanců a usnadňuje vzájemné uznávání kvalifikací pro odborníky
 • chrání širokou škálu zeměpisných označení vysoce kvalitních evropských potravinářských výrobků na kanadském trhu
 • podporuje vysoce kvalitní investice mezi EU a Kanadou

Mezi dotčené oblasti patří pravidla pro přístup na trh se zbožím, technické překážky obchodu, sanitární a fytosanitární opatření, investice, služby, elektronický obchod, politika hospodářské soutěže, veřejné zakázky, duševní vlastnictví, spolupráce v oblasti regulace nebo řešení sporů. Přílohy obsahují harmonogramy odstraňování cel, kvóty, postupy, pravidla původu, vzájemné uznávání posuzování shody atd.

 

Kapitoly dohody jsou stručně vysvětleny zde a související text lze stáhnout.

Sazby

Dne 21. září 2017 Kanada a EU již zrušily 98 % svých celních položek a dohodly se na postupném odstranění téměř všech zbývajících celních položek. Do roku 2024 bude 99 % všech celních položek zrušeno.

Kanadské výrobky, na něž se vztahuje přechodné zrušení cel, zahrnují:

 • motorová vozidla
 • lodě
 • ječmen a slad
 • rafinovaný cukr
 • bramborový škrob
 • květiny

Evropské produkty, na něž se vztahuje přechodné zrušení cel, zahrnují:

 • motorová vozidla
 • některé produkty rybolovu a mořských plodů
 • surový a rafinovaný cukr
 • některá zrna

Postupné odstraňování cel se řídí harmonogramem odstraňování cel. Snížení jsou vyjádřena v kategoriích fáze v příloze 2A dohody.

 • A: Nulové clo dne 21. září 2017
 • B: Clo se sníží na nulu při stejných kráceních v průběhu 3 let
 • C: Clo se sníží na nulu při stejných kráceních v průběhu 5 let
 • D: Clo se sníží na nulu při stejných kráceních během 7 let
 • E: Clo je osvobozeno od odstraňování cel
 • S: Clo zůstává stejné po dobu pěti let a od 1. ledna roku 8 se odstraní ve třech stejných fázích.
 • AV0 + EP: Valorické clo se při vstupu v platnost rovná nule; Specifické clo vyplývající z režimu vstupní ceny vztahujícího se na toto původní zboží se zachová.

 

Můj obchodní asistent zobrazí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

Průmyslové zboží

Obě strany se dohodly na odstranění 100 % celních položek pro průmyslové výrobky, z nichž 99,6 % po vstupu v platnost v případě Kanady a 99,4 % po vstupu v platnost v případě EU. K několika málo výrobkům, které nebyly liberalizovány v okamžiku vstupu v platnost, patří omezený počet výrobků automobilového průmyslu, které budou recipročně liberalizovány po dobu 3, 5 nebo 7 let (17 výrobků v kanadské celní nabídce a odpovídající výrobky v nabídce EU). Kanada liberalizuje zbývající cla na lodě po dobu 7 let (tj. do roku 2024).

Zemědělské zboží

Vstupem v platnost zrušila Kanada cla pro 90,9 % všech svých zemědělských celních položek. Do roku 2023 se tento podíl zvýší na 91,7 %.

U citlivých zemědělských produktů se uplatní zvláštní zacházení:

Celní kvóty

Obě strany uplatňují celní kvóty na některé produkty, včetně kanadského hovězího masa, vepřového masa a kukuřice cukrové, jakož i evropského sýru. Jedná se o konkrétní množství zboží, které bude mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

Dovoz z Kanady

Jak se kvóty přidělí, se vypočítává na základě množství určitého produktu, které je v rámci určité celní kvóty k dispozici, a množství, o které členské státy (formou oznámení Komisi) požádají.

Jakmile jsou příděly stanoveny Evropskou komisí a zveřejněny, musí členské státy EU vydat dovozní nebo vývozní licence pro požadovaná množství v rámci příslušných celních kvót.

Základní pravidla pro souběžný přezkum jsou vymezena v nařízení Komise 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí.

Sazby pro přidělování celních kvót EU, pokud jde o vydané dovozní licence, se zveřejňují každý měsíc a jsou dostupné prostřednictvím střediska pro sledování trhu s masem.

Následující nařízení vymezují, jak EU spravuje své různé celní kvóty pro dohodu CETA

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje roční model přidělování kvót na mléčné výrobky
 • žádost o kvóty se uskuteční v první polovině listopadu a vrácení a přerozdělení nevyužitých kvót proběhne dne 1. srpna.
 • abyste byli způsobilí pro získání kvóty, musíte být kanadským rezidentem a být činní v odvětví sýra.

Více informací o přidělování celních kvót na mléčné výrobky vyvážené z EU do Kanady v rámci dohody CETA lze nalézt v oddíle „Oznámení“ na internetových stránkách organizace Global Affairs Canada.

Oznámení dovozcům stanoví kritéria způsobilosti pro získání přidělení v rámci každé příslušné celní kvóty. Oznámení rovněž poskytují informace o správě celních kvót obecně a o postupu podávání žádostí. Formuláře žádosti a související dodatky jsou připojeny ke každému oznámení.

Seznam držitelů sýrů z roku 2020

Seznam držitelů kvót pro průmyslové sýry v rámci dohody CETA v roce 2020

2019 - tabulka využití celní kvóty pro sýry CETA

Kromě toho je třeba uvést, že

 • na ovoce a zeleninu se i nadále vztahuje systém vstupních cen EU
 • cla budou zachována pro drůbež a vejce

Víno, lihoviny

Při vstupu dohody CETA v platnost byla zrušena zvláštní cla na vína a lihoviny z EU vstupující do Kanady.

V případě lihovin, jako je gin, vodka a whisky, se dohoda CETA zabývá necelními překážkami, které významně omezují schopnost EU proniknout na kanadský trh, zejména

 • uplatnění poplatku za náklady na služby (který Kanada uložila na dovážená vína a lihoviny) na základě objemu, nikoli hodnoty, a jeho výpočet transparentnějším způsobem, čímž se sníží náklady výrobců z EU na prodej jejich produktů v Kanadě
 • zmrazení počtu kanadských soukromých prodejen mimo areál, které jsou otevřeny pouze kanadským výrobcům a které jsou alternativou monopolu provinčních likovic
 • předcházení mimoprovinční činnosti některých alkoholových desek, které vedly k nekalé hospodářské soutěži na kanadském území a ve třetích zemích
 • zrušení kanadských požadavků na smíchání dovážených volně ložených lihovin s místními lihovinami před plněním do lahví (tento požadavek zabránil tomu, aby dovážené volně ložené lihoviny byly při plnění do lahví označeny jako zeměpisná označení)

Dohoda CETA zahrnuje jak dohodu mezi EU a Kanadou o alkoholu z roku 1989, tak dohodu mezi EU a Kanadou o vínech a lihovinách z roku 2004, která nabízí silné právní záruky pro evropské a kanadské obchodníky s vínem a lihovinami. Menší změny dohody z roku 2004 jsou uvedeny v příloze 30-B dohody CETA.

Rybolov

Kanada při vstupu v platnost zcela zrušila všechna cla na produkty rybolovu.

EU odstranila po vstupu v platnost 95,5 % svých cel a souhlasila s dalším odstraněním zbývajících 4,5 % cel během 3, 5 nebo 7 let.

Souběžně se zrušením cel budou EU a Kanada rozvíjet udržitelný rybolov prostřednictvím opatření pro sledování, kontrolu a dohled, jakož i bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

 

Příslušnou celní sazbu pro váš produkt najdete na stránkách My Trade Assistant.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, najdete úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o pravidlech původu a o postupech původu Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 465). Podívejte se také na podrobné pokyny k pravidlům původu.

Je můj produkt „původní“ podle dohody CETA mezi EU a Kanadou?

Aby byl váš výrobek způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody CETA, musí váš výrobek pocházet z EU nebo Kanady.

Výrobek „původ“ v EU nebo v Kanadě, pokud splňuje jeden z následujících požadavků:

 • je zcela získán v EU nebo Kanadě
 • je vyrobena výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Kanady
 • Prošlo dostatečnou produkcí v EU nebo Kanadě v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze 5.

Viz též úvodní poznámky k příloze 5.

Kromě toho příloha 5a stanoví pro některé produkty kvóty původu a alternativní pravidla pro jednotlivé produkty.

 

Příklady pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení nepůvodních materiálů a konečného produktu (například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47))
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken pro příze. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Kombinace těchto různých pravidel je možná s tím, že různá pravidla jsou splněna alternativně nebo v kombinaci.

 

Příslušnápravidla týkající se konkrétních výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy a tipy, které pomáhají dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v příloze 1
Kumulace

Dohoda CETA stanoví tři způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Kanady lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • plná kumulace - umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Kanadě s cílem pomoci splnit zvláštní pravidlo pro daný produkt
 • zmocňovací doložka pro rozšířenou kumulaci - materiály pocházející od společného partnera dohody o volném obchodu lze považovat za materiály pocházející z EU nebo Kanady, jsou-li použity při výrobě produktu. Toto ustanovení je podmíněno dohodou stran o platných podmínkách.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky stanovené v protokolu o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování, nebo pravidlo o nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Kanady (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem.

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • jakékoli jiné operace nezbytné k uchování produktů v dobrém stavu nebo k přepravě produktu na území EU nebo Kanady
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgán může požadovat, aby dovozce prokázal, že produkt, pro který dovozce žádá o preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s pravidly pro přepravu.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby, je povoleno pouze během prvních tří let po vstupu dohody CETA v platnost, tj. do 21. září 2020.

Postupy stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou pohledávku celními orgány země, do které vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v oddíle C protokolu o pravidlech původu dohody.

Jak uplatňovat preferenční sazební zacházení?

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu předloženého vývozcem.

Prohlášení o původu

V EU se doklad o původu nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1200 EUR v případě produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících.
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Kanady, a to předložením prohlášení o původu.

V EU může být dokončena buď

 • Vývozcem registrovaným v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.

Stejné číslo sekce REX lze rovněž použít pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Japonskem).

 • Znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU a je uvedeno v příloze 2 protokolu o pravidlech původu.
 • prohlášení o původu by mělo být uvedeno na faktuře nebo jakémkoli obchodním dokladu, který popisuje původní produkt dostatečně podrobně, aby umožnil jeho identifikaci.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy bylo vyplněno vývozcem.
 • deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale v Kanadě se může vztahovat i na více zásilek shodných produktů během období nepřesahujícího 1 rok.
Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ.

V případě pochybností může celní orgán požadovat, aby dovozce prokázal, že produkt, pro který dovozce žádá o preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s pravidly pro přepravu.

Ověřování je založeno na následujících zásadách:

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející země
 • kontroly původu produktů prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející země u vývozce nejsou povoleny

Po ukončení ověření provedou orgány dovážející země konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Praktická příručka k ustanovením dohody CETA týkajícím se pravidel původu

Požadavky na výrobek

Technická pravidla definují zvláštní vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je návrh, označování, označování, balení, funkčnost nebo účinnost, a jsou navrženy například za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Splnění různých požadavků na různých trzích však může být pro obchodníky nákladné.

Technická pravidla a předpisy EU a Kanady byly více kompatibilní, aby podniky mohly prodávat stejný výrobek nebo stejný výrobek s menšími úpravami na obou trzích. To umožňuje malým společnostem, zejména mikropodnikům, soutěžit s většími společnostmi a účastnit se mezinárodních dodavatelských řetězců a elektronického obchodu.

Dohoda CETA rovněž obsahuje ustanovení k zajištění transparentnosti - kupříkladu aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které mohou Kanada nebo EU vypracovat).

Kromě toho se EU a Kanada dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Usnadnění certifikace pro regulované výrobky

EU a Kanada se dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Dohoda CETA obsahuje ustanovení, která pomáhají předcházet zbytečným narušením a zajišťují transparentnost (například aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které mohou Kanada nebo EU vypracovat).

Posuzování shody - vzájemné uznávání

Kanada a EU se dohodly na přijetí povinných osvědčení o posouzení shody vydaných uznanými subjekty posuzování shody se sídlem v EU a naopak v odvětvích, na něž se vztahuje protokol CETA, za účelem prokázání souladu s požadavky Kanady nebo EU.

Protokol o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody nahrazuje stávající dohodu o vzájemném uznávání a rozšiřuje rozsah výrobků s možností dalšího rozšíření.

Produkty, na které se protokol vztahuje, jsou:

 • elektrická a elektronická zařízení, včetně elektrických instalací a přístrojů, a související součásti
 • rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • elektromagnetická kompatibilita
 • hračky
 • stavební výrobky
 • stroje, včetně částí, součástí, včetně bezpečnostních komponent, výměnných zařízení a sestav strojů
 • měřicí přístroje
 • teplovodní kotle, včetně souvisejících spotřebičů
 • zařízení, stroje, přístroje, zařízení, ovládací součásti, ochranné systémy, bezpečnostní zařízení, ovládací zařízení a regulační zařízení a související přístroje a preventivní a detekční systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zařízení ATEX)
 • zařízení určená k použití ve venkovním prostoru, pokud jde o emise hluku v životním prostředí
 • rekreační plavidla včetně jejich částí

Jak nalézt schválené subjekty CAB?

 • subjekty uznané v rámci stávající dohody o vzájemném uznávání budou v rámci dohody CETA i nadále
 • Aby mohl být nový subjekt posuzování shody uznán, musí strana, která provádí jmenování, poskytnout druhé straně informace uvedené v příloze 3 protokolu.

Databáze NANDO obsahuje oznámené a jmenované organizace a další příslušné informace o posuzování shody.

Schválené subjekty CAB

Potravinářské výrobky

Dohoda CETA dále zefektivňuje schvalovací postupy, snižuje náklady a zlepšuje předvídatelnost obchodu s živočišnými a rostlinnými produkty.

 • všechny produkty dovážené do EU musí splňovat platné sanitární a fytosanitární normy a naopak
 • Informace a požadavky na vývoz potravinářských výrobků do Kanady
 • požadavky na dovoz potravinářských výrobků do EU

Kanadská potravinářská inspekce (CFIA) stanoví politiky a předpisy pro dovoz potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Kanadská agentura pohraničních služeb (Canada Border Services Agency, CBSA) je odpovědná za počáteční kontrolu dovozu potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Příklady požadavků na označování potravinářských výrobků v Kanadě

 • jazykové požadavky
 • obecný název
 • čisté množství
 • složky a alergeny
 • tabulka výživových údajů
 • totožnost obchodníka 
 • „Best Before“, „baleno dne“ a datum skončení platnosti
 • pokyny pro uchovávání údajů
 • země původu
 • standard identity

Další požadavky na označování v nástroji pro označování odvětví, který používá kanadská potravinářská inspekce.

Jedná se o seznam předpisů, které mohou být užitečné při vývozu potravinářských výrobků do Kanady.

Zvířata a živočišné produkty

CETA potvrzuje stávající spolupráci mezi EU a Kanadou ve veterinární oblasti založenou na vysoké míře vzájemné důvěry a zahrnuje další zjednodušení schvalovacího procesu pro vývozce.

 • Kanada znovu otevřela svůj trh s hovězím masem pro devatenáct členských států EU
 • v případě vypuknutí nákazy (tzv. regionalizace) se strany dohodly na minimalizaci obchodních omezení a obchod z nedotčených oblastí může pokračovat bez přerušení nebo zdlouhavých postupů opětovného schválení.

Požadavky na vývoz zvířat a živočišných produktů do Kanady

Rostliny, ovoce a zelenina

Dohoda CETA stanoví nové postupy, které mají Kanadě zjednodušit a urychlit schvalovací proces pro rostliny, ovoce a zeleninu.

Dohoda CETA umožňuje Kanadě nahradit stávající přístup založený na jednotlivých zemích a jednotlivých produktech celoevropskými postupy posuzování a schvalování ovoce a zeleniny.

Cílem je vytvořit předvídatelnější regulační prostředí pro vývozce.

Pro všechny kategorie výrobků se strany dohodly na zavedení zrychlených postupů pro položky označené jako prioritní.

Informace a požadavky na vývoz rostlin a rostlinných produktů do Kanady

Léčiva

Dohoda CETA vychází ze vzájemného uznávání správné výrobní praxe a inspekcí farmaceutických závodů, které již existují mezi EU a Kanadou, a omezuje duplicitní inspekce.

To znamená, že jako farmaceutický výrobce budete čelit výrazně menší administrativní zátěži a nákladům a regulační orgány EU a Kanady mohou lépe využívat svých zdrojů tím, že omezí duplicitní inspekce a místo toho se zaměří na trhy s vyššími riziky. Konkrétně:

 • kontroly prováděné na území EU kterýmkoli orgánem členského státu EU přijímá Kanada a naopak
 • mohou být rovněž uznány inspekce prováděné ve třetích zemích.

 

V dnešní globální ekonomice pochází 40 % hotových léčivých přípravků uváděných na trh v EU ze zahraničí a 80 % účinných složek léčivých přípravků používaných k dodávání léčivých přípravků v EU.

Více informací: Protokol o vzájemném uznávání programu shody a prosazování správné výrobní praxe u farmaceutických výrobků.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete vývoz do Kanady prostřednictvím on-line formuláře, a EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Mojeho obchodního asistenta.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční sazebník, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz jsou obecně navštěvovány GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda CETA nabízí lepší ochranu práv duševního vlastnictví evropským společnostem vyvážejícím inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní výrobky do Kanady a poskytuje ochranu farmaceutickým výrobkům a zeměpisným označením.

Kanada posílila svá opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, pirátským výrobkům chráněným autorskými právy a zboží s padělanými zeměpisnými označeními tím, že zavedla možnost, aby celní orgány zadržovaly podezřelé padělané zboží.

Duševní vlastnictví

Obchodní dohoda rovněž stanoví moderní pravidla pro ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví.

Autorská práva v digitálním vìku

V rámci dohody CETA Kanada souhlasila s tím, že sladí svůj režim ochrany autorských práv s následujícími „internetovými smlouvami“ Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

 • smlouva WIPO o autorském právu
 • smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech

Internetové smlouvy stanoví normy bránící neoprávněnému přístupu k tvůrčím dílům online nebo v digitální podobě a jejich neoprávněnému využívání, které jsou důležité pro naše tvůrčí odvětví.

Dohoda obsahuje důležitá ustanovení týkající se omezení odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb za obsah porušující právo, pokud splňují řadu podmínek, jako je systém účinného oznamování takového obsahu.

Kanada se rovněž dohodla, že zajistí, aby nositelé práv mohli účinně využívat technologie k ochraně svých práv a k udělování licencí na svá díla online.

 • ochrana a účinné opravné prostředky jsou například poskytovány proti obcházení technologických prostředků (jako je šifrování), které nositelé práv používají k ochraně svých práv.
 • dále je zakázáno záměrně měnit nebo odstraňovat elektronické „informace o správě práv“, tj. informace doprovázející jakýkoli chráněný materiál a identifikující dílo, jeho tvůrce, výkonného umělce nebo vlastníka a podmínky jeho použití.
Vysílací práva

Kanada se rovněž dohodla na lepší ochraně práv evropských umělců tím, že výkonným umělcům poskytne výlučné právo udělit svolení nebo zakázat bezdrátové vysílání a sdělování jejich výkonů veřejnosti.

Tato práva zajistí, aby evropští i kanadští umělci byli odměněni za svou tvořivost a byli motivováni k tomu, aby i nadále vytvářeli nová umělecká díla.

 • Evropští umělci mohou získat honoráře například od kaváren a maloobchodních zařízení, která hrají hudbu, aby přilákali spotřebitele.
 • Kanada zajistí, aby za bezdrátové vysílání nebo jakékoli sdělování veřejnosti byla zaplacena jediná spravedlivá odměna a tato odměna bude rozdělena mezi příslušné výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů.
Ochrana odrůd rostlin

Kanada se rovněž dohodla na posílení ochrany odrůd rostlin na základě aktu Mezinárodní úmluvy o ochraně nových odrůd rostlin (UPOV) z roku 1991.

To znamená, že inovativní odrůdy rostlin, které mohou vést například k lepším výnosům, budou chráněny, a budou proto pravděpodobně rychleji uváděny na kanadský trh ve prospěch zemědělců a spotřebitelů.

EU je významným poskytovatelem nových odrůd rostlin. Tato významná výzkumná a inovační činnost je chráněna druhem duševního vlastnictví sui generis nazvaným odrůdové právo Společenství. To nesouvisí s používáním geneticky modifikovaných organismů.

Opatření proti padělkům

Kanada se rovněž dohodla na posílení svých opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, pirátským výrobkům chráněným autorskými právy a zboží s padělanými zeměpisnými označeními, zejména zavedením možnosti celních orgánů zadržet padělané zboží z moci úřední.

 • Příslušné orgány Kanady mohou z vlastního podnětu dočasně zadržet zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví.
 • obchodní značky nemusí být jednotlivě registrovány u kanadských celních orgánů, aby mohly požívat ochrany

Kanada přijme nebo zachová postupy, podle nichž může držitel práv požádat své příslušné orgány o pozastavení propuštění nebo zadržení zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví.

Kanada rovněž zavedla možnost, aby soudní orgány přijímaly nezbytná prozatímní opatření a vydávaly příkazy k ukončení a zdržení se jednání přímo vůči zprostředkovatelům, kteří by uváděli padělané zboží na trh.

Léčiva

Dohoda CETA zlepšuje práva duševního vlastnictví pro inovativní léčiva třemi způsoby

 • inovátoři, kteří jsou držiteli farmaceutického patentu, mají právo odvolat se proti rozhodnutím o registraci v Kanadě stejným způsobem, jakým by již mohli ostatní výrobci
 • Kanada se zavazuje ke svému současnému režimu ochrany údajů (6 + 2 let), a poskytuje tak právní jistotu v oblasti, v níž jsou nezbytné dlouhodobé investice.
 • Kanada zavede systém restaurování patentových termínů v souladu se systémem EU s cílem kompenzovat neodůvodněná zpoždění v procesu schvalování uvádění na trh, včetně maximální doby dodatkové ochrany (2 roky) - strany se dohodly na možnosti výjimek pro účely vývozu do třetích zemí.

Další informace o ochraně duševního vlastnictví v EU.

 

Evropská asistenční služba pro práva duševního vlastnictví nabízí asistenční službu pro přímou podporu duševního vlastnictví. Poradenství a podpora v otázkách práv duševního vlastnictví mimo trh EU.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení vín a lihovin chráněných v Kanadě a v EU jsou uvedena v příloze III písm. a) a v příloze IV a) dohody o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004.

Kromě zeměpisných označení chráněných v rámci dohody o vínech a lihovinách mezi EU a Kanadou, která je začleněna do dohody CETA, Kanada souhlasila s ochranou 143 zeměpisných označení - charakteristických potravin a nápojů z konkrétních měst nebo regionů v EU.

Kanada bude tyto tradiční evropské výrobky chránit před napodobeninami stejně jako EU. Bude nezákonné uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ výrobku, například použitím vlajek, které falešně evokují chráněné zeměpisné označení EU, nebo země, odkud produkt se zeměpisným označením pochází. Držitelé práv v EU budou moci využívat administrativní postup k prosazování práv zeměpisných označení v Kanadě, místo aby se spoléhali pouze na zdlouhavější a složitější řízení ve vnitrostátním soudním systému.

Seznam zeměpisných označení chráněných v Kanadě

Pokud s tím EU a Kanada souhlasí, může být tento seznam v budoucnu rozšířen i na další produkty.

Více informací o ochraně zeměpisných označení v Kanadě díky dohodě CETA naleznete v této praktické příručce.

Pokud jde o zeměpisná označení uvedená v dohodě z roku 2004 o obchodu s vínem a lihovinami, musí držitelé práv k těmto zeměpisným označením zaregistrovat svá zeměpisná označení u kanadského úřadu pro duševní vlastnictví, aby mohli být v Kanadě chráněni.

Postup registrace je vysvětlen zde.

Elektronický obchod

Kapitola o elektronickém obchodu uvádí v obecných ustanoveních, že strany uznávají význam usnadnění elektronického obchodu malými a středními podniky.

Služby

Dohoda CETA zajišťuje právní jistotu pro dodavatele služeb z EU a Kanady tím, že v Kanadě a EU zavazuje vysokou úroveň liberalizace.

EU získává větší přístup na kanadský trh, zejména pokud jde o námořní služby.

Postupná liberalizace a transparentnost

Kanada nemůže zavést nové kvóty nebo nová diskriminační opatření vůči dodavatelům služeb z EU, s výjimkou omezeného počtu citlivých odvětví. Dohoda rovněž zaručuje, že poskytovatelé služeb z EU mohou mít prospěch

 • vyšší úroveň přístupu na trh nad rámec závazků Kanady v rámci WTO
 • většina budoucí liberalizace, kterou může Kanada provést

Kanada odstranila řadu omezení týkajících se občanství a podmínek pobytu pro řadu odborníků, kteří mohou v Kanadě vykonávat svou činnost, včetně

 • právníci
 • účetní
 • architekti
 • inženýři

V oblasti telekomunikací a poštovních a kurýrních služeb zablokovala Kanada v budoucí liberalizaci poprvé.

Námořní doprava

Nové otevření kanadského trhu námořní dopravy usnadní provozovatelům námořní dopravy z EU a jejich větším plavidlům provoz v Kanadě za účelem přepravy na důležité trase mezi Montrealem a Halifaxem.

Oba přístavy jsou významné na kanadském východním pobřeží. Montreal je velký přístav, který manipuluje s 1,4 milionu standardních kontejnerů (celkem dovozních a vývozních kontejnerů v roce 2015), zatímco Halifax má 0,4 milionu jednotek odpovídajících dvaceti stopám (TEUs) (2015).

EU je zdaleka světovým lídrem v oblasti hloubení. V rámci dohody CETA Kanada rovněž otevírá svůj trh s bagrovacími bagrovacími činnostmi hospodářským subjektům z EU, což je trh, jehož hodnota se odhaduje na 150 až 400 milionů CAD ročně (přibližně 104-278 milionů EUR ročně).

Regulační pravidla

Kromě přijatých ambiciózních závazků týkajících se přístupu na trh zahrnuje dohoda CETA rovněž inovativní a důrazné regulační disciplíny, které doplňují a posilují závazky obou stran v oblasti přístupu na trh.

Tyto regulační disciplíny zahrnují jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších souborů vzájemně závazných pravidel pro vnitrostátní regulaci, který se zabývá režimy udělování licencí nebo povolení téměř pro všechny služby a investiční činnosti. Znění zajišťuje spravedlivé a transparentní režimy pro všechny žadatele a zajišťuje co nejhladší povolovací postup.

Pohyb odborníků

Dohodnutý balíček týkající se dočasného vstupu odborníků zahrnuje tyto výhody:

 • Společnosti z EU mohou vyslat své osoby převedené v rámci společnosti do Kanady na dobu až 3 let - na základě předchozích dohod se tato výhoda vztahuje obecně na všechna odvětví.
 • prodloužená doba pobytu pro odborníky - smluvní poskytovatele služeb nebo nezávislé odborníky (stanovené v dohodě) budou moci pobývat na území druhé strany po dobu 12 měsíců (dvojnásobek toho, co bylo dříve možné).

Smluvní poskytovatelé služeb mají prospěch z lepších podmínek vstupu a pobytu (jako je nediskriminační zacházení s kanadskými dodavateli) v dalších odvětvích. Zahrnují

 1. Poradenské a konzultační služby související s
  • těžba
  • telekomunikační služby
  • poštovní a kurýrní služby
  • pojišťovací služby a služby související s pojištěním
  • ostatní finanční služby
  • doprava
  • výroba
 2. Údržba a opravy zařízení, například
  • plavidla, vybavení pro železniční dopravu
  • motorová vozidla, motocykly, sněžné skútry a silniční dopravní prostředky
  • letadla a jejich části a součásti
  • kovové výrobky, jiné než kancelářské stroje a ostatní typy zařízení a výrobků pro domácnost
 3. Související vědecké a technické poradenské služby
 4. Environmentální služby

Nové profily: Preferenční přístup na kanadský trh a nediskriminační zacházení v Kanadě se budou vztahovat i na nové kategorie dodavatelů z EU, jak jsou definovány v dohodě: Investoři, krátkodobé obchodní návštěvy a technologové.

Kanada rozšíří na manžele nebo manželky osob převedených v rámci společnosti z EU zacházení rovnocenné zacházení poskytované manželům nebo manželkám kanadských osob převedených v rámci společnosti v EU.

Vzájemné uznávání kvalifikací

V zájmu usnadnění mobility vysoce kvalifikovaných odborníků mezi EU a Kanadou stanoví dohoda CETA rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací a obecné podmínky a pokyny pro sjednávání dohod o jednotlivých povoláních.

CETA poskytuje podrobný rámec pro sjednávání a uzavírání dohod o vzájemném uznávání odborných kvalifikací.

Dohoda ponechává na sdruženích regulovaných povolání obou stran, aby zahájila proces jednání o DVU tím, že příslušnému výboru CETA předloží doporučení, a dohodne se na konkrétních podmínkách. Jakmile se sdružení dohodnou na zásadách a v souladu s postupy stanovenými v tomto rámci, stane se dohoda o vzájemném uznávání právně závaznou, což zajistí, aby evropští odborníci mohli získat uznání kvalifikace příslušnými orgány Kanady a naopak.

Veřejné zakázky

Na základě dohody CETA se nyní společnosti z EU mohou ucházet o veřejné zakázky v Kanadě na všech třech úrovních vládních zakázek: Spolková, oblastní a obecní.

V Kanadě mají provincie a území jurisdikci nad veřejnými statky, jako jsou:

 • zdravotní péče
 • vzdělávání
 • zvířat
 • vnitroprovinční přeprava.

Správa obcí

 • místní přeprava.
 • školní rady
 • veřejné služby atd.

Zadavatelé, na něž se vztahuje dohoda CETA, jsou uvedeni v přílohách 19-1 až 19-8.

CETA rovněž přináší právní jistotu, že kanadské veřejné agentury a subjekty nebudou moci diskriminovat evropské společnosti, tj. omezit přístup společností k veřejnému výběrovému řízení.

Dodavatelé mohou napadnout rozhodnutí o zadání zakázky, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu se závazky vyplývajícími z dohody. V Kanadě tuto úlohu plní kanadský mezinárodní obchodní tribunál (CITT).

Kanada rovněž souhlasila se zvýšením transparentnosti nabídkového řízení tím, že ve stanovené lhůtě zveřejní všechna svá veřejná nabídková řízení na jediné internetové stránce pro zadávání veřejných zakázek. V současné době poskytují tyto internetové stránky nástroj pro vyhledávání příležitostí v oblasti veřejných zakázek od (federální) vlády.

Jiné veřejné zakázky (provinční a územní samosprávy) v současné době zveřejňují oznámení o veřejných zakázkách na svých internetových stránkách nebo v elektronickém systému nabídkových řízení provozovaném poskytovatelem služeb, který je třetí stranou.

 

Chcete-li se dozvědět, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, použijte přístup2Veřejné zakázky

Investice

Jakmile CETA vstoupí s konečnou platností v platnost, nabídne investorům z EU a Kanady větší předvídatelnost, transparentnost a ochranu svých investic v Kanadě a v EU.

Ustanovení dohody CETA týkající se ochrany investic a nového systému soudů pro investice zajistí vysokou úroveň ochrany investorů a zároveň plně zachovávají právo vlád regulovat a sledovat cíle veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí.

Systém soudů pro investice představuje jasný odklon od starého přístupu urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) a ukazuje společné odhodlání EU a Kanady zavést spravedlivější, transparentnější a institucionalizovanější systém pro řešení investičních sporů.

Ustanovení o investicích obsažená v dohodě CETA rovněž nahradí osm stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi některými členskými státy EU a Kanadou.

Prahová hodnota pro přezkum akvizic kanadských společností podle kanadského zákona Investment Canada Act se podstatně zvyšuje ze současných 354 milionů CAD na 1,5 miliardy CAD. To platí pro všechny investory z EU, kteří nejsou státními podniky.

Pokud plánujete investovat v Kanadě, více informací najdete zde.

·POZN.: Ochrana investic a systém soudů pro investice, jakož i přístup na trh s portfoliovými investicemi nebudou prozatímně prováděny v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080-) 1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Odkazy a kontakty

EVROPSKÁ UNIE

Delegace Evropské unie v Kanadě

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel: +1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKOUSKO

Rakouská spolková hospodářská komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADĚ

Výhoda Austria Toronto

Generální konzulát Rakouska - obchodní sekce EUR Advantage Austria

Adresa:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel: +1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel: +1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. +1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIE

Valonská agentura pro zahraniční obchod a investice
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brusel Invest & Export

Vlámský obchod

V KANADĚ

Flandry/Valonsko/Brusel

Obchodní rep. pro Ontario, Manitoba

Adresa:

2 Bloor Street West - Suite 2508, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tel. +1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Skotsko, ostrov Prince Edward

Adresa:

999 Boulevard de Maisonneuve West - Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel: +1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valonská
obchodní rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Skotsko, ostrov Prince Edward

Adresa:

1250 René-Lévesque West - Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel: +1 514939-4049

 

Brusel
Trade rep. pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Skotsko, ostrov Prince Edward

Adresa: 1010 Sherbrooke West - Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel: +1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

360 Albert Street, 8. patro, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel: +1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharský Úřad pro podporu malých a středních podniků
Българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel: +1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVATSKO

Portál Exportní
portál Izvozni

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel: +1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generální konzulát

Adresa:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel: +1 9052779051

E-mail: Genmiss@mvep.hr
Email: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPR

Obchodní služba
Υπηρεσία Εμπορίου

V KANADĚ

Vysoká Komise

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel: +1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorární konzulát

Adresa:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbie, V3K 3Z9

Tel: +1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Oddíl

Adresa:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel: +1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní agentura pro podporu obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu

V KANADĚ

CzechTrade Canada

Adresa:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel: +1 4032694924

E-mail: Calgary@czechtrade.cz
Email: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. +1 6135623875

Internet: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generální konzulát České republiky

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Internet: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Ministerstvo zahraničních věcí Dánska Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADĚ

Rada pro obchod Dánska

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tel: +1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel: +1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTONSKO

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel: +1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINSKO

Finpro

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel: +1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIE

Business France

V KANADĚ

Zástupce pro obchod v Kanadě: Business France

Toronto

Adresa:

154 univerzita Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Adresa:

1501 McGill College, kancelář 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel: +1 5146704000

 

Podniku Vancouver:

Adresa:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbie V6E 3V6

Tel: +1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: +1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NĚMECKO

Německo Obchod a Invest (GTAI)

V KANADĚ

Kanadská německá obchodní komora

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel: +1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel: +1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

ŘECKO

Podnik Řecko Invest a obchod
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel: +1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generální konzulát

Adresa:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel: +1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národní obchodní systém

Maďarská agentura na podporu investic
http://www.hipa.hu/

V KANADĚ

Generální konzulát v Torontu

Adresa:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel: +1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel: +1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IRSKO

Enterprise Ireland

V KANADĚ

Zástupce proobchod v Kanadě: Enterprise Ireland

Adresa:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tel: +1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel: +1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITÁLIE

Italská obchodní agentura
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADĚ

Italská agentura na podporu obchodu při italském generálním konzulátu

Adresa:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4 W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel: +1 4165981566

 

Adresa:

1000 rue Sherbrooke ouest, kancelář 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel: +1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel: +1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Investiční a rozvojová agentura Lotyšska
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel: +1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. +1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUCEMBURSKO

Lucembursko pro podniky

V KANADĚ

Čestný konzulát v Ottawě

Adresa:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel: +1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Velvyslanectví ve Washingtonu DC

Adresa:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. +1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

V KANADĚ

V Kanadě generální konzulát v Torontu

Adresa:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel: +1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NIZOZEMSKO

Nizozemská Enterprise Agency
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein - internetový portál pro zahraniční a nizozemské začínající podniky

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel: +1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generální konzulát v Torontu

Adresa:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel: +1 416 595 2402

Internet: Www.hollandtradeandinvest.com
Email: tor-ea@minbuza.nl

POLSKO

Polská agentura pro investice a obchod (bývalá Polská agentura pro informace a zahraniční investice
) Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát předsedy:

Tel.: +48 223349871

Odbor zahraničních investic:

Tel.: +48 223349875

Odbor hospodářského rozvoje:

Tel.: +48 223349820

Oddělení hospodářské podpory:

Tel.: +48 223349926

Odbor informací a komunikace:

Tel.: +48 223349994

 

V KANADĚ

Polská agentura pro investice a obchod v Torontu

Adresa:

438 univerzita Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Velvyslanectví Polské republiky v Ottawě

Adresa:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. +1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generální konzulát Polské republiky v Torontu

Adresa:

2603 jezero Shore Blvd. Západní, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel: +1 4162525471

Tel: +1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generální konzulát Polské republiky ve Vancouveru

Adresa:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbie, V6E 2K3

Tel. +1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Polské republiky v Montrealu

Adresa:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. +1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global - Obchodní a investiční agentura

V KANADĚ

Agenturapro obchod a investice: AICEP Toronto

Adresa:

438 univerzita Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel: +1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

645 ostrovní park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel: +1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo pro podnikatelské prostředí, obchod a podnikání

InvestRomania

Obchodní a průmyslová komora Rumunska

V KANADĚ

Rumunský úřad pro hospodářskou podporu a podporu obchodu

Adresa:

1010, rue Sherbrooke Ouest, kancelář 610, fáze 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel: +1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel: +1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO - Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel: +1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

LIFE Slovinsko - Veřejná agentura pro podnikání, internacionalizaci, zahraniční investice a technologie
SPIRIT Slovenija

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel: +1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANĚLSKO

ICEX - španělský ústav pro zahraniční obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADĚ

Hospodářský a obchodní úřad

Adresa:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel: +1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Úřad pro podporu obchodu v Torontu

Adresa:

170 univerzita Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel: +1 4169670488

E—mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel: +1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden - švédská rada pro obchod a investice

V KANADĚ

Zástupce proobchod v Kanadě: Podnik Švédsko

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4 W 3E2

Tel: +1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Velvyslanectví v Ottawě

Adresa:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel: +1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodní komory a obchodní sdružení

EVROPSKÁ UNIE

Obchodní komora Evropské unie v Kanadě (EUCCAN)

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel:  +1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodní komora Evropské unie v Kanadě západně

E-mail: info@eu-canada.com

Seznam místních a dvoustranných obchodních komor a obchodních sdružení EU v Kanadě je k dispozici na internetových stránkách obchodní komory Evropské unie v Kanadě (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastřešující organizací těchto velmi rozmanitých struktur a organizací.

Informační nástroje

Těchto sedm informačních přehledů vysvětluje, co je dohoda CETA přínosná.

Informace o tom, jak se zapojit do postupů zadávání veřejných zakázek v Kanadě

Více informací o obchodních příležitostech, které nabízí Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Další odkazy

Brožura pro podniky — popisuje přínosy, po jednotlivých kapitolách, a poskytuje praktické tipy pro podniky

Infografika znázorňují přínosy dohody CETA pro jednotlivé členské státy EU

Postupný průvodce pro vývozce do Kanady

Příběhy a svědectví společnosti

Doporučení pro malé a střední podniky

V září 2018 se Smíšený výbor CETA dohodl na konkrétním doporučení pro malé a střední podniky, aby každá strana poskytovala malým a středním podnikům druhé strany online informace o dohodě CETA a aby EU a Kanada spolupracovaly tak, aby z obchodní dohody měly prospěch malé a střední podniky.

Kanadské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Kanady

Internetové stránky EU pro malé a střední podniky z Kanady

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy