Komplexní a hospodářská obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

CETA je obchodní dohoda mezi EU a Kanadou. Snižuje cla a usnadňuje vývoz zboží a služeb ve prospěch občanů a podniků jak v EU, tak v Kanadě.

Dohoda CETA vstoupila prozatímně v platnost dne 21. září 2017, což znamená, že se nyní použije většina dohody. Vnitrostátní parlamenty v zemích EU – a v některých případech i na regionální úrovni – pak budou muset dohodu CETA schválit, než bude moci plně nabýt účinku.

Dohoda v kostce

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) vstoupila prozatímně v platnost dne 21. září 2017.

Oblasti, které dosud nevstoupily v platnost, jsou

 • ochrana investic a systém soudů pro investice (ICS)
 • přístup na trh portfoliových investic
 • ustanovení o kamokoráži
 • dvě ustanovení týkající se transparentnosti správních řízení, přezkumu a odvolání na úrovni členských států

Dohoda vstoupí v platnost v plném rozsahu, jakmile ji formálně ratifikují parlamenty všech členských států.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje nebo snižuje obchodní překážky, cla a náklady spojené s vývozem
 • zjednodušuje práci v papírové podobě, technické předpisy, celní postupy a požadavky na pravidla původu, požadavky na testování výrobků, informace o veřejných zakázkách, otázky duševního vlastnictví atd.
 • podporuje obchod s potravinami, živočišnými a rostlinnými produkty a zároveň zachovává vysokou úroveň zdraví a bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin
 • umožňuje vaší společnosti ucházet se o výběrová řízení na všech úrovních kanadské vlády
 • vytváří další přístup na trh v některých odvětvích, nabízí lepší mobilitu zaměstnanců a usnadňuje vzájemné uznávání kvalifikací odborníků
 • chrání širokou škálu zeměpisných označení vysoce kvalitních evropských potravinářských výrobků na kanadském trhu
 • podporuje vysoce kvalitní investice mezi EU a Kanadou

Mezi dotčené oblasti patří pravidla přístupu zboží na trh, technické překážky obchodu, sanitární a fytosanitární opatření, investice, služby, elektronický obchod, politika hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, duševní vlastnictví, spolupráce v oblasti regulace nebo řešení sporů. Přílohy obsahují harmonogramy odstraňování cel, kvóty, postupy, pravidla původu, vzájemné uznávání posuzování shody atd.

 

Kapitoly dohody jsou zde stručně vysvětleny a související znění lze stáhnout.

Tarify

Dne 21. září 2017 již Kanada a EU zrušily 98 % svých celních položek a dohodly se na postupném odstranění téměř všech zbývajících celních položek. Do roku 2024 bude zrušeno 99 % všech celních položek.

Kanadské výrobky, na něž se vztahuje přechodné postupné zrušení cel, zahrnují:

 • motorová vozidla
 • lodě
 • ječmen a slad
 • rafinovaný cukr
 • bramborový škrob,
 • květiny

Mezi evropské výrobky, na něž se vztahuje přechodné postupné zrušení cel, patří:

 • motorová vozidla
 • některé produkty z ryb a mořských plodů
 • surový a rafinovaný cukr
 • některá zrna

Postupné odstraňování cel se řídí harmonogramem odstraňování cel. Snížení jsou vyjádřena v kategoriích fáze v příloze 2A dohody.

 • A: clo v nulové výši ke dni 21. září 2017
 • B: snížení cla na nulu rovným snížením během 3 let
 • C: snížení cla na nulu rovným snížením během 5 let
 • D: snížení cla na nulu rovným snížením během 7 let
 • E: clo je osvobozeno od odstraňování cel
 • S: clo zůstává stejné po dobu pěti let, po jejichž uplynutí se odebere ve třech shodných fázích 1. ledna roku 8.
 • AV0 + EP: valorické clo se ke dni vstupu v platnost rovná nule; specifické clo vyplývající ze systému vstupní ceny, které se vztahuje na toto původní zboží, se zachovává.

 

Můj obchodní asistent uvádí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

Průmyslové zboží

Obě strany se dohodly na odstranění 100 % celních položek pro průmyslové výrobky, z nichž 99,6 % po vstupu v platnost v případě Kanady a 99,4 % v případě EU. K několika málo výrobkům, které nebyly v okamžiku vstupu v platnost liberalizovány, patří omezený počet výrobků automobilového průmyslu, které budou na recipročním základě liberalizovány po dobu 3, 5 nebo 7 let (17 výrobků v nabídce kanadského cla a odpovídající výrobky v EU). Kanada liberalizuje zbývající cla na lodě po dobu 7 let (tj. do roku 2024).

Zemědělské produkty

Dnem vstupu v platnost Kanada zrušila cla pro 90,9 % všech svých zemědělských celních položek. Do roku 2023 se tento podíl zvýší na 91,7 %.

U citlivých zemědělských produktů bude uplatňováno zvláštní zacházení:

Celní kvóty

Obě strany uplatňují celní kvóty na některé produkty, včetně kanadského hovězího masa, vepřového masa a kukuřice cukrové, jakož i na evropské sýry. Jedná se o konkrétní objemy zboží, které budou mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

Dovoz z Kanady

Jak se kvóty přidělí, se vypočítává na základě množství určitého produktu, které je v rámci určité celní kvóty k dispozici, a množství, o které členské státy (formou oznámení Komisi) požádají.

Jakmile jsou příděly stanoveny Evropskou komisí a zveřejněny, musí členské státy EU vydat dovozní nebo vývozní licence pro požadovaná množství v rámci příslušných celních kvót.

Základní pravidla pro souběžnou kontrolu jsou stanovena v nařízení Komise č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí.

Sazby přidělování celních kvót EU, pokud jde o vydané dovozní licence, se zveřejňují každý měsíc a jsou přístupné prostřednictvím Střediska pro sledování trhu s masem.

Následující nařízení definují, jak EU spravuje své různé celní kvóty pro dohodu CETA.

Vývoz do Kanady
 • Kanada používá roční model pro přidělování kvót na mléčné výrobky
 • žádost o kvóty se podává v první polovině listopadu a k vrácení a přerozdělení nevyužitých kvót dojde dne 1. srpna.
 • chcete-li získat kvótu, musíte být kanadským rezidentem a působit v odvětví sýra.

Více informací o přidělování celních kvót na mléčné výrobky vyvážené z EU do Kanady v rámci dohody CETA lze nalézt na internetové stránce „Oznámení“ na internetových stránkách Kanady.

V oznámeních dovozcům byla stanovena kritéria způsobilosti pro získání přidělení v rámci každé příslušné celní kvóty. Oznámení rovněž poskytují informace o správě celních kvót obecně a o postupu pro podání žádosti. Formuláře žádostí a související dodatky jsou přiloženy ke každému oznámení.

Seznam držitelů sýrů v rámci dohody CETA 2020

Seznam držitelů průmyslových kvót v rámci dohody CETA pro rok 2020

2019 – Tabulka využití celní kvóty CETA pro sýry

Dále je třeba poznamenat, že

 • na ovoce a zeleninu se nadále vztahuje systém vstupních cen EU
 • cla na drůbež a vejce zůstanou zachována.

Víno a lihoviny

Při vstupu dohody CETA v platnost byla zrušena zvláštní cla na vína a lihoviny z EU vstupující do Kanady.

Pokud jde o lihoviny, jako je gin, vodka a whisky, dohoda CETA řeší necelní překážky, které výrazně omezily schopnost EU proniknout na kanadský trh, zejména tím, že

 • uplatnění rozdílného poplatku za služby (ukládaného Kanadou na dovážená vína a lihoviny) na základě objemu, a nikoli hodnoty, a jeho výpočet transparentnějším způsobem, čímž se sníží náklady výrobců z EU na prodej jejich výrobků v Kanadě
 • zmrazení počtu kanadských soukromých prodejen mimo provozovnu, které jsou otevřeny pouze kanadským výrobcům a které jsou alternativou monopolu provinčních rad na alkoholické nápoje
 • předcházení mimoprovinčním činnostem některých výluhových desek, které vedly k nekalé hospodářské soutěži na kanadském území a ve třetích zemích
 • zrušení kanadských požadavků na mísení dovážených nebalených lihovin s místními lihovinami před plněním do lahví (tento požadavek bránil tomu, aby dovážené lihoviny s volně loženými lihovinami byly při plnění do lahví v Kanadě označovány jako zeměpisná označení)

Dohoda CETA zahrnuje jak dohodu EU-Kanada o alkoholických nápojích z roku 1989, tak dohodu o vínech a lihovinách mezi EU a Kanadou z roku 2004, která poskytuje silné právní záruky evropským a kanadským obchodníkům s vínem a lihovinami. Menší změny dohody z roku 2004 jsou uvedeny v příloze 30-B dohody CETA

Rybolov

Kanada při vstupu v platnost zcela odstranila všechna cla na produkty rybolovu.

Po vstupu v platnost zrušila EU 95,5 % svých cel a souhlasila s dalším odstraněním zbývajících 4,5 % cel do 3, 5 nebo 7 let.

Souběžně se zrušením cel budou EU a Kanada rozvíjet udržitelný rybolov využíváním opatření pro sledování, kontrolu a dohled, jakož i bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

 

Celní sazba platná pro váš produkt najdete na adrese Můj obchodní asistent.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, podívejte se na úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu ke Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 465). Podívejte se také na podrobné pokyny k pravidlům původu.

Je můj produkt „původní“ podle dohody CETA mezi EU a Kanadou?

Aby se na váš produkt mohla vztahovat nižší nebo nulová preferenční celní sazba podle dohody CETA, musí váš produkt pocházet z EU nebo Kanady.

Výrobek „pochází“ z EU nebo Kanady, pokud splňuje jeden z těchto požadavků:

 • je zcela získán v EU nebo Kanadě
 • je vyrobena výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Kanady
 • bylo dostatečně vyrobeno v EU nebo Kanadě v souladu se zvláštními pravidly pro daný produkt stanovenými v příloze 5

Viz rovněž úvodní poznámky k příloze 5.

Příloha 5a dále stanoví kvóty původu a alternativní specifická pravidla pro určité produkty.

 

Příklady pravidel pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt (například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47))
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro přízi. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním odvětví a v chemickém průmyslu.

Kombinace těchto různých pravidel je možná, přičemž různá pravidla jsou splněna alternativně nebo v kombinaci.

Tipy a triky, které pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v příloze 1.
Kumulace

CETA stanoví tři způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Kanady lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • plná kumulace – umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Kanadě, aby se napomohlo splnění specifického pravidla pro daný produkt.
 • zmocňovací doložka pro rozšířenou kumulaci – materiály pocházející od společného partnera dohody o volném obchodu lze považovat za materiály pocházející z EU nebo Kanady, jsou-li použity při výrobě produktu. Toto ustanovení je podmíněno tím, že se strany dohodnou na platných podmínkách.

Další požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky stanovené v protokolu o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Kanady (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem.

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony nezbytné pro uchování produktů v dobrém stavu nebo pro přepravu produktu na území EU nebo Kanady
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgán může požadovat, aby dovozce prokázal, že produkt, pro který dovozce žádá o preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s přepravními pravidly.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby je povoleno pouze během prvních tří let po vstupu dohody CETA v platnost, tj. do 21. září 2020.

Postupy pro stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit celní orgány země, do níž vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v oddíle C protokolu o pravidlech původu dohody.

Jak požádat o preferenční sazební zacházení?

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Prohlášení o původu

V EU se doklad o původu nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1 200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících.
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Kanady, a to předložením prohlášení o původu.

V EU lze vyplnit buď

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR

Stejné číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Japonskem).

 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze 2 Protokolu o pravidlech původu.
 • prohlášení o původu by mělo být uvedeno na faktuře nebo na jakémkoli obchodním dokladu, který popisuje původní produkt dostatečně podrobně, aby byla možná jeho identifikace.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy jej vývozce vyplnil.
 • deklarace o původu se obvykle bude vztahovat na jednu zásilku, ale v Kanadě se může vztahovat i na více zásilek totožných produktů během období nepřesahujícího jeden rok.
Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ.

V případě pochybností může celní orgán požadovat, aby dovozce prokázal, že produkt, pro který dovozce žádá o preferenční sazební zacházení, byl odeslán v souladu s přepravními pravidly.

Ověřování je založeno na těchto zásadách:

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející země
 • kontroly původu produktů prováděné místními celními orgány. Návštěvy vývozce v dovážející zemi nejsou povoleny.

Po ukončení ověřování provedou orgány dovážející země konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Praktická příručka k ustanovením dohody CETA o pravidlech původu

Požadavky na výrobek

Technická pravidla definují konkrétní vlastnosti, které by výrobek měl mít, jako je návrh, označování, označování, balení, funkčnost nebo funkční způsobilost, a jsou navrženy například k ochraně lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí. Pro obchodníky však může být nákladné plnit různé požadavky na různých trzích.

Technická pravidla a předpisy EU a Kanady se staly kompatibilními, aby podniky mohly prodávat stejný výrobek nebo stejný výrobek s menšími změnami na obou trzích. To umožňuje malým podnikům, zejména mikropodnikům, soutěžit s většími společnostmi a účastnit se mezinárodních dodavatelských řetězců a elektronického obchodu.

Dohoda CETA obsahuje rovněž ustanovení k zajištění transparentnosti – například to, aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které může Kanada nebo EU vypracovat).

EU a Kanada se dále dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Usnadnění certifikace regulovaných výrobků

EU a Kanada se dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými normalizačními orgány, jakož i jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi.

Dohoda CETA obsahuje ustanovení, která pomáhají zabránit zbytečným narušením a zajistit transparentnost (například aby se zainteresované osoby na obou stranách mohly vyjádřit k navrhovaným technickým předpisům, které může Kanada nebo EU vypracovat).

Posuzování shody – vzájemné uznávání

Kanada a EU se dohodly, že za účelem prokázání souladu s požadavky Kanady nebo EU přijmou povinná osvědčení o posouzení shody vydaná uznanými subjekty posuzování shody se sídlem v EU a naopak pro odvětví, na něž se vztahuje protokol CETA.

Protokol o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody nahrazuje stávající dohodu o vzájemném uznávání a rozšiřuje rozsah výrobků s možností dalšího rozšíření.

Produkty, na něž se protokol vztahuje, jsou:

 • elektrická a elektronická zařízení, včetně elektrických instalací a přístrojů, a jejich součásti
 • rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • elektromagnetická kompatibilita
 • hračky
 • stavební výrobky
 • strojní zařízení, včetně částí a součástí, včetně bezpečnostních součástí, vyměnitelných zařízení a sestav strojů
 • měřicí přístroje
 • teplovodní kotle, včetně souvisejících spotřebičů
 • zařízení, stroje, přístroje, zařízení, ovládací prvky, ochranné systémy, bezpečnostní zařízení, ovládací zařízení a regulační zařízení a související přístrojové, preventivní a detekční systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zařízení ATEX)
 • zařízení určená k použití ve venkovním prostoru, pokud jde o emise hluku v životním prostředí
 • rekreační plavidla, včetně jejich součástí

Jak nalézt schválené subjekty posuzování shody?

 • subjekty uznané podle stávající dohody o vzájemném uznávání budou i nadále spadat do působnosti dohody CETA.
 • aby mohl být nový subjekt posuzování shody uznán, musí strana, která provádí jmenování, poskytnout druhé straně informace uvedené v příloze 3 protokolu.

Databáze NANDO obsahuje oznámené a určené organizace a další příslušné informace o posuzování shody.

Schválené subjekty posuzování shody

Potravinářské výrobky

Dohoda CETA dále zefektivňuje schvalovací postupy, snižuje náklady a zlepšuje předvídatelnost obchodu s živočišnými a rostlinnými produkty

 • všechny produkty dovážené do EU musí splňovat platné sanitární a fytosanitární normy a naopak
 • informace a požadavky na vývoz potravinářských výrobků do Kanady
 • požadavky na dovoz potravinářských výrobků do EU

Kanadská potravinářská inspekce (CFIA) stanoví politiky a předpisy pro dovoz potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Kanadská agentura pohraniční služby (CBSA) odpovídá za počáteční dovozní kontrolu potravin, zemědělských vstupů a zemědělských produktů.

Příklady požadavků na označování potravinářských výrobků v Kanadě

 • jazykové požadavky
 • obvyklé označení
 • čisté množství
 • složky a alergeny
 • tabulka výživových údajů
 • totožnost obchodníka 
 • „Nejlepší datum“, „baleno dne“ a datum skončení platnosti
 • pokyny k ukládání
 • zemi původu
 • standard totožnosti

Více požadavků na označování najdete v nástroji kanadské potravinářské inspekce pro označování průmyslových výrobků.

Jedná se o seznam předpisů, které můžete považovat za užitečné při vývozu vašich potravinářských výrobků do Kanady.

Zvířata a živočišné produkty

Dohoda CETA potvrzuje stávající spolupráci mezi EU a Kanadou ve veterinární oblasti založenou na vysoké úrovni vzájemné důvěry a zahrnuje další zjednodušení schvalovacího procesu pro vývozce.

 • Kanada znovu otevřela svůj trh s hovězím masem pro devatenáct členských států EU
 • v případě ohniska nákazy (tzv. regionalizace) se strany dohodly na minimalizaci obchodních omezení a obchod z nedotčených oblastí může pokračovat bez přerušení nebo zdlouhavých postupů opětovného schválení.

Požadavky na vývoz zvířat a živočišných produktů do Kanady

Rostliny, ovoce a zelenina

Dohoda CETA stanoví nové postupy pro zjednodušení a urychlení schvalovacího procesu pro rostliny, ovoce a zeleninu ze strany Kanady.

Dohoda CETA umožňuje Kanadě nahradit současný přístup podle jednotlivých zemí a jednotlivých produktů posuzováním a schvalovacími postupy pro ovoce a zeleninu v rámci celé EU.

Cílem je vytvořit předvídatelnější regulační prostředí pro vývozce.

Pro všechny kategorie výrobků se strany dohodly na zavedení zrychlených postupů pro položky označené jako prioritní.

Informace a požadavky týkající se vývozu rostlin a rostlinných produktů do Kanady

Léčiva

Dohoda CETA vychází ze vzájemného uznávání správné výrobní praxe a inspekcí farmaceutických závodů, které již existují mezi EU a Kanadou, a omezuje duplicitní inspekce.

To znamená, že jako výrobce léčivých přípravků budete čelit výrazně menší administrativní zátěži a nákladům a regulační orgány EU a Kanady mohou lépe využívat své zdroje tím, že omezí duplicitní inspekce a místo toho se zaměří na trhy s vyššími riziky. Konkrétně

 • inspekce prováděné na území EU orgánem kteréhokoli členského státu EU přijímá Kanada a naopak
 • lze rovněž uznat inspekce prováděné ve třetích zemích

 

V dnešním globálním hospodářství pochází 40 % hotových léčivých přípravků uváděných na trh v EU ze zámoří, stejně jako 80 % účinných složek léčivých přípravků používaných k poskytování léčivých přípravků v EU.

Více informací: Protokol o vzájemném uznávání programu pro dodržování a prosazování správné výrobní praxe pro farmaceutické výrobky.           

 

Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách Můj obchodní asistent.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Kanady zastaví, pomocí on-line formuláře a EU vaši situaci zanalyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokladů

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokladech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz naleznete obecně na GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda CETA nabízí lepší ochranu práv duševního vlastnictví evropským společnostem vyvážejícím inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní výrobky do Kanady a poskytuje ochranu farmaceutickým výrobkům a zeměpisným označením.

Kanada posílila svá opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením tím, že zavedla možnost, aby celní orgány zadržely podezřelé padělané zboží.

Duševní vlastnictví

Obchodní dohoda rovněž stanoví moderní pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Autorská práva v digitálním vìku

S dohodou CETA se Kanada dohodla, že sladí svůj režim ochrany autorských práv s následujícími „smlouvy o internetu“ Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

 • smlouva WIPO o právu autorském
 • smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech

Smlouvy o internetu stanoví normy, které brání neoprávněnému přístupu k tvůrčím dílům online nebo v digitální podobě a jejich neoprávněnému využívání, které jsou důležité pro naše tvůrčí odvětví.

Dohoda obsahuje důležitá ustanovení týkající se omezení odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb za protiprávní obsah, pokud splňují řadu podmínek, jako je systém účinného oznamování takového obsahu.

Kanada se rovněž dohodla, že zajistí, aby držitelé práv mohli účinně využívat technologie k ochraně svých práv a udělovat licence ke svým dílům online.

 • například je zajištěna ochrana a účinná nápravná opatření proti obcházení technologických prostředků (jako je šifrování) používaných nositeli práv k ochraně jejich práv.
 • dále je zakázáno záměrně měnit nebo vymazat elektronické „informace o správě práv“, tj. informace doprovázející jakýkoli chráněný materiál a identifikaci díla, jeho tvůrců, výkonného umělce nebo vlastníka a podmínky jeho používání.
Vysílací práva

Kanada rovněž souhlasila s lepší ochranou práv evropských umělců tím, že výkonným umělcům poskytne výlučné právo udělit svolení nebo zakázat bezdrátové vysílání a sdělování jejich výkonů veřejnosti.

Tato práva zajistí, že umělci, jak evropští, tak kanadští, budou odměňováni za svou tvořivost a budou mít pobídky k dalšímu vytváření nových uměleckých děl.

 • Evropští umělci mohou získat licenční poplatky například od kaváren a maloobchodních prodejen, které hrají hudbu, aby přilákaly spotřebitele.
 • Kanada zajistí, aby za bezdrátové vysílání nebo za jakékoli sdělování veřejnosti byla zaplacena jediná spravedlivá odměna a aby tato odměna byla rozdělena mezi příslušné výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů.
Ochrana odrůd rostlin

Kanada rovněž souhlasila s posílením ochrany odrůd rostlin na základě aktu z roku 1991 Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

To znamená, že inovativní odrůdy rostlin, které mohou vést například k lepším výnosům, budou chráněny, a proto budou pravděpodobně rychleji uvedeny na kanadský trh ve prospěch zemědělců a spotřebitelů.

EU je významným poskytovatelem nových odrůd rostlin. Tato důležitá výzkumná a inovační činnost je chráněna druhem duševního vlastnictví sui generis nazvaným odrůdové právo Společenství. To nesouvisí s používáním geneticky modifikovaných organismů.

Opatření proti padělkům

Kanada se rovněž dohodla na posílení svých opatření na hranicích proti padělaným ochranným známkám, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením, konkrétně zavedením možnosti celních orgánů zadržet padělané zboží z moci úřední.

 • Příslušné kanadské orgány mohou z vlastního podnětu dočasně zadržet zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví.
 • značky nemusí být jednotlivě registrovány u kanadských celních orgánů, aby mohly požívat ochrany

Kanada přijme nebo zachová postupy, podle nichž může držitel práv požádat své příslušné orgány o pozastavení propuštění nebo zadržení zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví.

Kanada rovněž zavedla možnost, aby soudní orgány přijaly nezbytná prozatímní opatření a vydávaly příkazy přímo proti zprostředkovatelům, kteří by padělané zboží uváděli na trh, a aby od nich upustily.

Léčiva

Dohoda CETA zlepšuje práva duševního vlastnictví k inovativním léčivým přípravkům třemi způsoby

 • inovátoři, kteří jsou držiteli farmaceutického patentu, mají právo odvolat se proti rozhodnutí o registraci v Kanadě stejným způsobem jako ostatní výrobci, kteří již mohli
 • Kanada se zavazuje dodržovat svůj současný režim ochrany údajů (6 + 2 roky), čímž poskytuje právní jistotu v oblasti, kde jsou dlouhodobé investice zásadní
 • Kanada zavede systém obnovení patentů v souladu se systémem EU s cílem kompenzovat neodůvodněná zpoždění v procesu schvalování uvádění na trh, včetně maximální doby dodatkové ochrany (2 roky) – strany se dohodly na možnosti výjimek pro účely vývozu do třetích zemí.

Více informací o ochraně duševního vlastnictví v EU.

 

Evropská asistenční služba v oblasti práv duševního vlastnictví nabízí službu asistenční linky pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví. Poradenství a podpora v otázkách práv duševního vlastnictví mimo trh EU.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení vín a lihovin chráněných v Kanadě a v EU jsou uvedena v příloze III písm. a) a příloze IV a) dohody o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004.

Kromě zeměpisných označení chráněných v rámci dohody o vínech a lihovinách mezi EU a Kanadou, která byla začleněna do dohody CETA, Kanada souhlasila s ochranou 143 zeměpisných označení – charakteristických potravin a nápojů z konkrétních měst nebo regionů v EU.

Kanada bude tyto tradiční evropské produkty chránit před napodobeninami tak, jak činí EU. Bude nezákonné uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu, například použitím označení falešně evokujících chráněné zeměpisné označení EU nebo země, ze které produkt se zeměpisným označením pochází. Držitelé práv z EU budou moci využívat správní postup k prosazování práv na zeměpisná označení v Kanadě, místo aby se spoléhali pouze na delší a složitější řízení v rámci vnitrostátního soudního systému.

Seznam zeměpisných označení chráněných v Kanadě

Pokud s tím EU a Kanada souhlasí, může být seznam v budoucnu rozšířen i na další produkty.

Více informací o ochraně zeměpisných označení v Kanadě díky dohodě CETA naleznete v této praktické příručce.

Pokud jde o zeměpisná označení uvedená v dohodě o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2004, musí držitelé těchto zeměpisných označení, aby byla v Kanadě chráněna, zaregistrovat svá zeměpisná označení u kanadského úřadu pro duševní vlastnictví.

Postup registrace je vysvětlen zde.

Elektronický obchod

Kapitola o elektronickém obchodu uvádí v obecných ustanoveních, že strany uznávají význam usnadnění využívání elektronického obchodu malými a středními podniky.

Služby

Dohoda CETA zajišťuje právní jistotu pro dodavatele služeb z EU a Kanady tím, že stanoví vysokou úroveň liberalizace v Kanadě a EU.

EU získává větší přístup na kanadský trh, zejména pro námořní služby.

Postupná liberalizace a transparentnost

Kanada nemůže zavést nové kvóty nebo nová diskriminační opatření vůči poskytovatelům služeb z EU, s výjimkou omezeného souboru citlivých odvětví. Dohoda rovněž zaručuje, že poskytovatelé služeb z EU mohou mít prospěch z

 • vyšší úroveň přístupu na trh nad rámec závazků Kanady v rámci WTO
 • většina budoucí liberalizace, kterou může Kanada provést

Kanada odstranila řadu omezení týkajících se podmínek občanství a pobytu pro řadu odborníků, kteří mají v Kanadě vykonávat svou činnost, včetně

 • právníci
 • účetní
 • architekti
 • inženýři

V oblasti telekomunikací a poštovních a kurýrních služeb Kanada poprvé zablokovala budoucí liberalizaci.

Námořní služby

Nové otevření kanadského trhu námořní dopravy usnadní provozovatelům námořní dopravy z EU a jejich větším plavidlům působit v Kanadě za účelem napojení na důležitou trasu mezi Montrealem a Halifaxem.

Oba přístavy jsou významné na kanadském východním pobřeží. Montreal je velký přístav, v němž manipuluje 1,4 milionu standardních kontejnerů (celkový objem dovozních a vývozních kontejnerů v roce 2015), zatímco Halifax manipuluje 0,4 milionu jednotek v ekvivalentu dvaceti stop (SEU) (2015).

EU je zdaleka světovým lídrem v oblasti bagrovacích služeb. Díky dohodě CETA Kanada rovněž otevírá svůj trh s bagrovacími činnostmi pro hospodářské subjekty z EU, což je trh, jehož hodnota se odhaduje na 150 až 400 milionů CAD ročně (přibližně 104 milionů EUR – 278 milionů EUR ročně).

Regulační disciplíny

Kromě přijatých ambiciózních závazků týkajících se přístupu na trh zahrnuje dohoda CETA také inovativní a důrazná regulační pravidla, která doplňují a posilují závazky obou stran týkající se přístupu na trh.

Tyto regulační disciplíny zahrnují jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších souborů vzájemně závazných pravidel pro vnitrostátní regulaci, který se zabývá režimy udělování licencí nebo udělování povolení téměř pro všechny služby a investiční činnosti. Text zajišťuje spravedlivé a transparentní režimy pro všechny žadatele a zajišťuje co nejhladší povolovací proces.

Pohyb odborníků

Dohodnutý balíček týkající se dočasného vstupu odborníků zahrnuje tyto výhody:

 • Společnosti z EU mohou své osoby převedené v rámci společnosti vyslat do Kanady na dobu až tří let – na základě předchozích dohod se tato výhoda vztahuje obecně na všechna odvětví.
 • delší doba pobytu odborníků – smluvních poskytovatelů služeb nebo nezávislých odborníků (definovaných v dohodě) bude moci zůstat na území druhé strany po dobu 12 měsíců (dvojnásobně to bylo dříve možné)

Smluvní poskytovatelé služeb mají prospěch z lepších podmínek vstupu a pobytu (jako je nediskriminační zacházení s kanadskými dodavateli) v dalších odvětvích. Zahrnují

 1. Poradenské a konzultační služby týkající se
  • těžba uhlí
  • telekomunikační služby
  • poštovní a kurýrní služby,
  • pojištění a služby související s pojištěním
  • jiné finanční služby
  • doprava
  • zpracovatelský průmysl
 2. Údržba a opravy vybavení, např.
  • plavidla, zařízení pro železniční dopravu
  • motorová vozidla, motocykly, sněžné skútry a silniční dopravní zařízení
  • letadla a jejich části a součásti
  • kovodělné výrobky, jiné než kancelářské stroje a jiné druhy zařízení a výrobky pro domácnost
 3. Související vědecké a technické poradenství,
 4. Environmentální služby,

Nové profily: preferenční přístup na kanadský trh a nediskriminační zacházení v Kanadě se budou vztahovat rovněž na nové kategorie dodavatelů z EU, jak jsou definovány v dohodě: investoři, krátkodobé obchodní návštěvy a technologové.

Kanada poskytne manželům nebo manželkám osob převedených v rámci společnosti z EU stejné zacházení, jaké je poskytováno manželům kanadských osob převedených v rámci společnosti v EU.

Vzájemné uznávání kvalifikací

Aby se usnadnila mobilita vysoce kvalifikovaných odborníků mezi EU a Kanadou, dohoda CETA stanoví rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací a určuje obecné podmínky a pokyny pro sjednávání dohod týkajících se jednotlivých povolání.

Dohoda CETA poskytuje podrobný rámec pro sjednávání a uzavírání dohod o vzájemném uznávání odborných kvalifikací.

Dohoda ponechává na sdruženích regulovaných povolání obou stran, aby zahájily jednání o dohodě o vzájemném uznávání tím, že poskytnou doporučení příslušnému výboru CETA, a aby se dohodly na konkrétních podmínkách. Jakmile se sdružení dohodnou na zásadách a v souladu s postupy stanovenými v tomto rámci, stane se dohoda o vzájemném uznávání právně závaznou, což evropským odborníkům zajistí, aby jejich kvalifikace byly uznávány příslušnými kanadskými orgány a naopak.

Veřejné zakázky

Díky dohodě CETA se nyní společnosti z EU mohou ucházet o kanadská vládní výběrová řízení na všech třech úrovních zadávání veřejných zakázek: spolkové, provinční a obecní.

V Kanadě mají provincie a území pravomoc nad veřejnými statky, jako jsou:

 • zdravotnictví
 • vzdělávání
 • zvířat
 • přeprava v rámci provincie.

Správa obcí

 • místní doprava
 • školní rady
 • veřejné služby atd.

Zadavatelé, na něž se vztahuje dohoda CETA, jsou uvedeni v přílohách 19–1 až 19–8.

CETA rovněž přináší právní jistotu, že kanadské veřejné agentury a subjekty nebudou schopny diskriminovat evropské společnosti, tj. omezit přístup společností k veřejnému nabídkovému řízení.

Dodavatelé mohou napadnout rozhodnutí o veřejných zakázkách, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z dohody. V Kanadě tuto úlohu plní kanadský mezinárodní obchodní tribunál (dále jen „CITT“).

Kanada rovněž souhlasila s tím, že zajistí větší transparentnost výběrového řízení tím, že včas zveřejní všechny své veřejné zakázky na jediné internetové stránce pro zadávání veřejných zakázek. Tyto internetové stránky v současné době poskytují nástroj pro vyhledávání příležitostí k zadávání veřejných zakázek ze strany (spolkové) vlády.

Jiné veřejné zakázky (provinční a územní samosprávy) v současné době zveřejňují oznámení o zahájení zadávacího řízení na svých internetových stránkách pro zadávání veřejných zakázek nebo v elektronickém systému nabídkových řízení provozovaném poskytovatelem služeb třetí strany. 

 

Chcete-li se dozvědět, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, obraťte se na Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Kolektivního

Jakmile dohoda CETA vstoupí s konečnou platností v platnost, nabídne investorům z EU a Kanady větší předvídatelnost, transparentnost a ochranu jejich investic v Kanadě a v EU.

Ustanovení dohody CETA o ochraně investic a nový systém soudů pro investice zajistí vysokou úroveň ochrany investorů a zároveň plně zachová právo vlád regulovat a sledovat cíle veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí.

Systém soudů pro investice představuje jasný odklon od starého přístupu urovnávání sporů mezi investorem a státem a ukazuje společné odhodlání EU a Kanady vytvořit spravedlivější, transparentnější a institucionalizovaný systém řešení investičních sporů.

Ustanovení dohody CETA o investicích rovněž nahradí osm stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi některými členskými státy EU a Kanadou.

Prahová hodnota pro přezkum akvizic kanadských společností podle kanadského zákona o investicích se podstatně zvyšuje ze současných 354 milionů CAD na 1,5 miliardy CAD. To platí pro všechny investory z EU kromě těch, kteří jsou státními podniky.

Pokud plánujete investovat v Kanadě, můžete se dozvědět více zde.

POZN.: Ochrana investic a systém soudů pro investice, jakož i přístup na trh portfoliových investic nebudou prozatímně uplatňovány v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080–„1081“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Odkazy a kontakty

EVROPSKÁ UNIE

Delegace Evropské unie v Kanadě

Kontaktní adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKOUSKO

Rakouská spolková hospodářská komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADĚ

Výhoda Austria Toronto

Generální konzulát Rakouska – obchodní sekce EUR Advantage Austria

Kontaktní adresa:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toront, Ontario, M4V 3A1

Tel.: +1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. +1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIE

Valonská agentura pro zahraniční obchod a investice
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brusel Invest & Export

Obchod ve Flandrech

V KANADĚ

Vlámsko/Valonsko/Brusel

Rep. pro Ontari, Manitoba

Kontaktní adresa:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. +1 416515–7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Kontaktní adresa:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: +1 514289–9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Rep
. Valonska pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, ostrov Prince Edward

Kontaktní adresa:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: +1 514939–4049

 

Zastoupení
v Bruselu pro Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunšvik, Nova Skotsko, ostrov Prince Edward

Kontaktní adresa: 1010 Sherbrooke západ – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 514286–1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

360 Albert Street, 8. patro, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: +1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentura na podporu malých a středních podniků (Bulharská agentura na podporu
malých a středních podniků) лларскарската аленил ассрлаване лалките и срелните релрилтил

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: +1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVATSKO

Exportovat
portál Izvozni

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: +1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generální konzulát

Kontaktní adresa:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: +1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPR

Živnostenská služba č.
πηρεσία Εμπορίου

V KANADĚ

Vysoká komise

Kontaktní adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorární konzulát

Kontaktní adresa:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbie, V3K 3Z9

Tel.: +1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Odbor obchodu

Kontaktní adresa:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: +1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní agentura pro podporu obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu

V KANADĚ

CzechTrade Canada

Kontaktní adresa:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: +1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. +1 6135623875

Internetové stránky: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generální konzulát České republiky

Kontaktní adresa:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Internetové stránky: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Dánské ministerstvo zahraničních věcí Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADĚ

Dánská obchodní rada

Kontaktní adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 416962–5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: +1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTONSKO

Podnik Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: +1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINSKO

Finpro

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: +1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIE

Podnik business France

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Podnik business France

V Torontu

Kontaktní adresa:

154 University Avenue Suite 400, Torontto, M5H 3Y9

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Kontaktní adresa:

1501 McGill College, předsednictvo 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Kontaktní adresa:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbie V6E 3V6

Tel.: +1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: +1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NĚMECKO

Německo Trade and Invest (GTAI)

V KANADĚ

Kanadská německá obchodní komora

Kontaktní adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: +1 416598–3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: +1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

ŘECKO

Podnik Enterprise Greece Invest and Trade ΕллллΚл
ΕлΑлΕлΑ ΕлΕлΔΔΣΕΩл ΚΑΑ ΕлΩлΕлΚл Εлллл ΕΕлρΕΩл ΕΩΕлΕлΚл ΕллллΕлΑ

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: +1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generální konzulát

Kontaktní adresa:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: +1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarská národní obchodní komora

Maďarská agentura na podporu investic
http://www.hipa.hu/

V KANADĚ

Generální konzulát v Torontu

Kontaktní adresa:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Torontto

Tel.: +1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: +1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IRSKO

Enterprise Ireland (Irsko)

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Enterprise Ireland (Irsko)

Kontaktní adresa:

2 Blok St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: +1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITÁLIE

Italská obchodní agentura
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADĚ

Italská agentura pro podporu obchodu při generálním konzulátu Itálie

Kontaktní adresa:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Kontaktní adresa:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: +1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: +1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Investiční a rozvojová agentura Lotyšska
Latvijas Investīciju un attīstības aentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

350 Sparky St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: +1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. +1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUCEMBURSKO

Lucemburk pro podnikání

V KANADĚ

Honorární konzulát v Ottawě

Kontaktní adresa:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: +1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Velvyslanectví ve Washingtonu DC

Kontaktní adresa:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. +1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise (Malta Enterprise)

V KANADĚ

Kanadský generální konzulát v Torontu

Kontaktní adresa:

3300 Kvól sv. W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: +1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NIZOZEMSKO

Nizozemská podnikatelská agentura
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – internetový portál pro zahraniční a nizozemské začínající podniky

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: +1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generální konzulát v Torontu

Kontaktní adresa:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: +1 416 595 2402

Internetové stránky: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLSKO

Polská investiční a obchodní agentura (bývalá polská agentura pro informace a zahraniční investice)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát předsedy:

Tel.: +48 223349871

Útvar pro zahraniční investice:

Tel.: +48 223349875

Útvar pro hospodářský rozvoj:

Tel.: +48 223349820

Útvar pro hospodářskou propagaci:

Tel.: +48 223349926

Útvar pro informace a komunikaci:

Tel.: +48 223349994

 

V KANADĚ

Polská investiční a obchodní agentura v Torontu

Kontaktní adresa:

438 University Avenue, Suite 1810, Toront, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Velvyslanectví Polské republiky v Ottawě

Kontaktní adresa:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. +1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generální konzulát Polské republiky v Torontu

Kontaktní adresa:

2603 Jezero Shore Blvd. Západ, Toront, Ontario, M8V 1G5

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generální konzulát Polské republiky ve Vancouveru

Kontaktní adresa:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbie, V6E 2K3

Tel. +1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Polské republiky v Montrealu

Kontaktní adresa:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. +1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – obchodní a investiční agentura

V KANADĚ

Obchodní a investiční agentura: AICEP Torronto

Kontaktní adresa:

438 University Avenue, Suite 1400, Toront, Ontario, M5G 2K8

Tel.: +1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

645 Island Park Dr., Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: +1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo pro podnikatelské prostředí, obchod a podnikání

Investumunsko

Rumunská obchodní a průmyslová komora

V KANADĚ

Rumunská kancelář pro hospodářskou a obchodní podporu

Kontaktní adresa:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: +1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: +1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

Spirit Slovinsko – Veřejná agentura pro podnikání, internacionalizaci, zahraniční investice a technologie
SPIRIT Slovenija

V KANADĚ

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANĚLSKO

ICEX – Španělský institut zahraničního obchodu
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADĚ

Hospodářská a obchodní kancelář

Kontaktní adresa:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: +1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Kancelář pro podporu obchodu v Torontu

Kontaktní adresa:

170 University Ave #602, Torontto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: +1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: +1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – Švédská rada pro obchod a investice

V KANADĚ

Obchodní zastoupení v Kanadě: Podnik business Sweden

Kontaktní adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: +1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Velvyslanectví v Ottawě

Kontaktní adresa:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: +1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodní komory a obchodní sdružení

EVROPSKÁ UNIE

Obchodní komora Evropské unie v Kanadě (EUCCAN)

Kontaktní adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  +1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodní komora Evropské unie na západě Kanady

E-mail: info@eu-canada.com

Seznam místních a dvoustranných obchodních komor a obchodních sdružení EU v Kanadě je k dispozici na internetových stránkách Obchodní komory Evropské unie v Kanadě (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastřešující organizací pro tyto velmi rozmanité struktury a organizaci.

Informační nástroje

Těchto sedm informačních přehledů vysvětluje, co je dohoda CETA a jaké výhody přináší.

Zjistěte, jak se zapojit do zadávání veřejných zakázek v Kanadě

Další informace o obchodních příležitostech, které nabízí Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Další odkazy

Brožura pro podniky – popisuje přínosy podle kapitol a poskytuje praktické tipy pro podniky

Infografika ilustruje přínosy dohody CETA pro jednotlivé členské státy EU

Postupný průvodce pro vývozce do Kanady

Příběhy společnosti a svědectví

Doporučení pro malé a střední podniky

V září 2018 se Smíšený výbor CETA dohodl na konkrétním doporučení pro malé a střední podniky, aby každá strana poskytovala malým a středním podnikům druhé strany on-line informace o dohodě CETA a aby EU a Kanada spolupracovaly tak, aby obchodní dohoda byla přínosem pro malé a střední podniky.

Kanadské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Kanady

Internetové stránky EU pro malé a střední podniky z Kanady

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy