Systém soudů pro investice.

Co je systém soudů pro investice?

Systém soudů pro investice (dálejen „systém soudů pro investice“) má řešit nedostatky urovnávání sporů meziinvestorema státem a rozhodčích tribunálů ad hoc. Cílem systému vnitřní kontroly je zajistit nejvyšší standardy transparentnosti, legitimity a neutrality.

 

Spory mezi zahraničními investory a státem, v němž byla investice provedena – tj. „hostitelský stát“, budou řešeny neutrálním fórem. Toho však nebude dosaženo prostřednictvím rozhodčího řízení ad hoc, kdy strany sporu jmenují rozhodce, ale spíše prostřednictvím institucionalizovaného soudního orgánu, což povede k vytvoření dvoustupňového stálého mechanismu s soudem prvního stupně a odvolacím soudem. Stálý soud bude složen z nezávislých, vysoce kvalifikovaných soudců podléhajících přísným etickým pravidlům.

V zájmu zajištění nestrannosti a nezávislosti je složení tribunálu pečlivě vyvážené: třetina členů tribunálu musí být státními příslušníky členského státu EU, jedna třetina je státními příslušníky druhé strany dotyčné dohody a zbývající třetina je státními příslušníky třetích zemí. Stejná část bude zachována i pro jediný senát tribunálu, který věc projednává, jak jej jmenuje předseda Soudu. 

 

Systém soudů pro investice je prvním krokem ke zřízení mnohostranného soudu pro investice a bude nahrazen MIC, jakmile vstoupí v platnost.

Jak funguje postup v rámci systému vnitřní kontroly?

Rozhodovací řízení v rámci systému ICS je rozděleno do tří hlavních fází.

  • fáze konzultace
  • fáze rozhodčího soudu a
  • řízení o kasačním opravném prostředku.

 

Pouze v případě, že spor nelze vyřešit prostřednictvím konzultací, přejde do fáze soudního řízení a pouze v případě podání opravného prostředku se spor přesune do fáze odvolání.

 

Každá dohoda o ochraně investic nebo širší dohoda včetně systému soudů pro investice obsahuje konkrétní časové rámce pro tyto fáze.

V případě údajného porušení by měl být spor pokud možno vyřešen smírnou cestou prostřednictvím konzultační fáze. Strana požádá o konzultace prostřednictvím písemné žádosti doručené druhé straně, v níž je uvedeno sporné opatření a zahrnutá ustanovení, která zvažuje.

Pokud strany spor nevyřeší prostřednictvím konzultace, lze soudu podat žalobu. Soud věc vyslechne a rozhodne a vydá jeho nález v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud nález vydaný soudem prvního stupně obsahuje chyby, lze proti němu podat opravný prostředek. Odvolací soud přezkoumá nález a vydá konečný nález.

 

Více informací naleznete v Příručce k systému soudů pro investice

 

Zprostředkování

Co je mediace?

Mediace je mechanismusalternativního řešení sporů. Vychází ze souhlasu stran sporu s nalezením vzájemně přijatelného řešení sporu za pomoci třetí osoby, tj. mediátora.

 

Strany se mohou kdykoli rozhodnout pro mediaci, a to i po zahájení řízení.

Vzhledem k dobrovolnému a konsensuálnímu základu vede mediace k pružnému postupu, který se v konkrétním případě přizpůsobuje specifickým potřebám stran.

 

Strany vykonávají kontrolu nad mediací, pokud jde o

  • jmenování mediátora,
  • rozsah a výsledek mediace.

Mediátor je jmenován na základě dohody stran sporu a strany sporu rozhodují o otázkách, které je třeba mediátorovi předložit. Dohoda o narovnání se proto bude vztahovat výhradně na otázky, které se strany rozhodly vyřešit prostřednictvím mediace.

Jaké jsou výhody mediace?

Mediace přináší několik výhod. Umožňuje stranám ušetřit čas a náklady díky své flexibilitě, neboť může zabránit dlouhým a nákladným soudním sporům. Mediace může navíc lépe chránit zájmy a vztahy stran.

Jak se mediace liší od soudních sporů?

Na rozdíl od soudce v soudním řízení mediátor stranám neukládá žádné rozhodnutí, ale pomáhá stranám dosáhnout řešení, které je pro ně oboustranně přijatelné, a to zahájením jednání, projednáváním projednávaných otázek a pomocí stranám při hledání možných řešení. Mediační řízení je rovněž přizpůsobeno specifickým potřebám stran, aby bylo zajištěno hladké a rychlé řešení sporu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy