Nařízení o přístupu na trh (MAR)

Dováží vaše společnost výrobky ze Západoafrického společenství, Východoafrického společenství nebo Kamerunu? Pokud ano, tento oddíl vám pomůže pochopit nařízení EU o přístupu na trh.

V kostce

Nařízení o přístupu na trh poskytuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející z afrických, karibských a tichomořských zemí, které

 • nepoužívejte režim EU „Vše kromě zbraní“ (EBA) 
 • uzavřely, ale dosud neratifikovaly dohodu o hospodářském partnerství s EU 

Mezi tyto země patří země západní Afriky, Východoafrického společenství a Kamerunu. Jsou zde označovány jako země MAR.

Sazby

V rámci nařízení o zneužívání trhu mají tyto země prospěch z

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející ze způsobilých zemí AKT

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Podrobná ustanovení jsou uvedena v dodatku 1 nařízení o přístupu na trh (2016/1076).

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží.  Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v nařízení o zneužívání trhu jsou mírnější než odchylky standardní. Představují 15 % ceny produktu ze závodu namísto 10 %. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Nařízení o zneužívání trhu stanoví následující způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace s EU
 • diagonální a plná kumulace se ZZÚ a státy AKT, které jsou součástí nařízení o zneužívání trhu. V tomto případě by měl být původ vstupů dovezených z jedné ZZÚ nebo jedné země MAR do jiné země MAR stanoven na základě pravidel původu obsažených v nařízení o zneužívání trhu.
 • jiné druhy kumulace, včetně kumulace s Jihoafrickou republikou a se sousedními rozvojovými zeměmi

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Umožňuje vrácení cla zaplaceného za materiály, které země MAR nejprve dovezla ke zpracování a poté vyvezla do EU.

Podmínky plavidel

Ryby ulovené mimo teritoriální vody země MAR lze považovat za pocházející ze země MAR pouze tehdy, pokud byly uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria, pokud jde o

 1. je-li plavidlo registrováno
 2. vlajku, pod kterou pluje
 3. její vlastnictví

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Specifická pravidla původu produktu

 • pravidla specifická pro jednotlivé produkty 
 • zvláštní jednodušší pravidla pro některé zemědělské produkty

Odchylky

Na žádost země MAR lze za určitých podmínek udělit odchylku, která umožní uplatňování zjednodušených pravidel původu na konkrétní produkty pocházející z konkrétních zemí. Seznam odchylek, které jsou v současné době povoleny v souladu s těmito ustanoveními, je následující:

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

Používejte svého asistenta pro obchod

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
 • vyhledávání zvláštních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a zemi jeho původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, nejprve uveďte jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Zdravotní a bezpečnostní požadavky, zdraví zvířat a rostlin a hygiena

Používejte svého asistenta pro obchod

 • seznamte se s normami v oblasti zdraví a zdraví zvířat a rostlin a hygienickými (sanitárními a rostlinolékařskými) normami, které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat 
 • vyhledávání zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidel vztahujících se na váš výrobek a zemi jeho původu 

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, nejprve uveďte jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Doklad o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí MAR vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu.
Může se jednat o jednu z následujících možností:

 • Průvodní osvědčení EUR 1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

  nebo

 • Prohlášení na faktuře vydané
  • kterýkoli vývozce pro zásilky do 6 000 EUR nebo nižší
  • schválení vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty

V případě kumulace doklad o původu pro dovážené materiály z

 • ostatní země MAR
 • EU
 • Zámořská celní území 

je poskytováno

 • průvodní osvědčení EUR 1 (diagonální kumulace)

  nebo

 • prohlášení dodavatele (diagonální a úplná kumulace)

Postupy pro kumulaci

 • doklad o původu platí po dobu 10 měsíců.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • konkrétní informace o právních předpisech EU
  • Práva duševního vlastnictví
  • Zeměpisná označení

pokud jde o nejméně rozvinuté a rozvojové země

Obchod se službami

 • nařízení o zneužívání trhu se vztahuje pouze na zboží, nikoli na služby.
 • konkrétní informace o trhu služeb v EU
 • obecné informace o pravidlech, předpisech a zařízeních pro obchod službami

Zadávání veřejných zakázek

 • konkrétní informace o trhu EU s veřejnými zakázkami
 • obecné informace o právních předpisech, pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a přístupu na různé trhy s veřejnými zakázkami v EU

Investice

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy