Nařízení o přístupu na trh (MAR)

Dováží vaše společnost výrobky ze západoafrického společenství, Východoafrického společenství nebo Kamerunu? Pokud ano, tento oddíl vám pomůže porozumět nařízení EU o přístupu na trh.

Stručný přehled

Nařízení o přístupu na trh poskytuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející z afrických, karibských a tichomořských zemí, které

 • nevyužívají režim EU „Vše kromě zbraní“ (EBA) 
 • uzavřely, avšak dosud neratifikovaly, dohodu o hospodářském partnerství (EPA) s EU 

Mezi tyto země patří země Západoafrického společenství, Východoafrické společenství a Kamerun. Jsou zde označovány jako země, na něž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu.

Tarify

V rámci nařízení o zneužívání trhu mají tyto země prospěch z

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející ze způsobilých zemí AKT

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Podrobná ustanovení naleznete v dodatku 1 nařízení o přístupu na trh (MAR) (2016/1076)

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží.  Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v nařízení o zneužívání trhu jsou mírnější než standardní tolerance. Představují 15 % ceny výrobku ze závodu namísto 10 %. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Nařízení o zneužívání trhu stanoví následující způsoby kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace s EU
 • diagonální a plná kumulace se ZZÚ a státy AKT, které jsou součástí nařízení o zneužívání trhu. V tomto případě by měl být původ vstupů dovezených z jedné ZZÚ nebo jedné země MAR do jiné země MAR stanoven na základě pravidel původu obsažených v nařízení o zneužívání trhu.
 • ostatní druhy kumulace, včetně kumulace s Jihoafrickou republikou a se sousedními rozvojovými zeměmi

Přímá doprava

Doklad o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům dovážející země.

Navracení cla

Umožňuje vrácení cel zaplacených z materiálů, které byly původně dovezeny zemí MAR ke zpracování a poté vyvezeny do EU.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené mimo teritoriální vody země, na niž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu, mohou být považovány za pocházející ze země MAR pouze v případě, že jsou odloveny plavidly, která splňují určitá kritéria, pokud jde o

 1. kde je plavidlo registrováno
 2. vlajka, pod kterou pluje
 3. její vlastnictví

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Specifická pravidla původu produktu

 • zvláštní pravidla produktu 
 • zvláštní jednodušší pravidla pro některé zemědělské produkty

Odchylky

Na žádost země MAR lze za zvláštních podmínek udělit odchylku, která umožní, aby se zjednodušená pravidla původu vztahovala na konkrétní produkty pocházející z konkrétních zemí. Seznam odchylek, které jsou v současné době povoleny v souladu s těmito ustanoveními, je následující:

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Používejte svého obchodního asistenta na

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
 • vyhledat zvláštní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, nejprve uveďte jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, zdraví zvířat a rostlin a hygienu

Používejte svého obchodního asistenta na

 • seznamte se s normami v oblasti zdraví a zdraví zvířat a rostlin a hygieny (hygienické a rostlinolékařské – SPS), které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat 
 • vyhledávání zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidel platných pro váš výrobek a jeho zemi původu 

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, nejprve uveďte jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Důkaz původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí MAR mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu.
Může se jednat o jednu z následujících možností:

 • Průvodní osvědčení EUR 1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a musí splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

  nebo

 • Prohlášení na faktuře vydané
  • kterýkoli vývozce v případě zásilek nepřesahujících 6 000 EUR
  • schválení vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty

V případě kumulace doklad o původu pro dovážené materiály z

 • další země, na něž se vztahuje nařízení o zneužívání trhu
 • Evropská unie (EU)
 • Zámořská celní území 

je poskytnuta

 • průvodní osvědčení EUR 1 (diagonální kumulace)

  nebo

 • prohlášení dodavatele (diagonální a úplná kumulace)

Postupy pro kumulaci

 • doklad o původu je platný po dobu deseti měsíců.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • konkrétní informace o právních předpisech EU
  • Práva duševního vlastnictví
  • Zeměpisná označení

pokud jde o nejméně rozvinuté a rozvojové země

Obchod službami

 • nařízení o zneužívání trhu se vztahuje pouze na zboží, nikoli služby.
 • konkrétní informace o trhu služeb EU
 • obecné informace o pravidlech, předpisech a možnostech v oblasti obchodu službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy