Κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά (MAR)

Η εταιρεία σας εισάγει προϊόντα από την Κοινότητα Δυτικής Αφρικής, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής ή το Καμερούν; Εάν ναι, η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε τον κανονισμό της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά

Με μια ματιά

Ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά (MAR) παρέχει αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα καταγωγής χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού τα οποία

 • μην επωφεληθείτε από το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) της ΕΕ
 • έχουν συνάψει, αλλά δεν έχουν ακόμη κυρώσει, συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με την ΕΕ

Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες της Κοινότητας της Δυτικής Αφρικής, της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής και του Καμερούν. Στο σημείο αυτό αναφέρονται ως χώρες του MAR.

Δασμοί

Στο πλαίσιο του MAR, οι χώρες αυτές επωφελούνται από

 • αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα καταγωγής επιλέξιμων χωρών ΑΚΕ

Κανόνες καταγωγής

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Λεπτομερείς διατάξεις παρατίθενται στο προσάρτημα 1 του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά (MAR) (2016/1076)

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στον κανονισμό MAR είναι ηπιότερες από τις συνήθεις ανοχές. Αντιστοιχούν στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου ενός προϊόντος αντί του 10 %. Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

Σώρευση

Ο κανονισμός MAR προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σωρευτικής προέλευσης

 • διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • διαγώνια και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τα κράτη ΑΚΕ που αποτελούν μέρος του MAR. Στην περίπτωση αυτή, η καταγωγή των συντελεστών παραγωγής που εισάγονται από μία ΥΧΕ ή μία χώρα MAR σε άλλη χώρα MAR θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τους κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στον κανονισμό MAR.
 • άλλοι τύποι σώρευσης, μεταξύ άλλων με τη Νότια Αφρική και με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες

Άμεσες μεταφορές

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Επιτρέπει την επιστροφή των δασμών που καταβάλλονται για υλικά τα οποία αρχικά εισάγονται από χώρα MAR για μεταποίηση και στη συνέχεια εξάγονται στην ΕΕ.

Όροι σκάφους

Τα ψάρια που αλιεύονται εκτός των χωρικών υδάτων χώρας Ι.Υ.Α. μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από τη χώρα Ι.Υ.Α. μόνον εάν αλιεύονται από σκάφη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια όσον αφορά:

 1. όπου είναι νηολογημένο το σκάφος
 2. τη σημαία υπό την οποία πλέει
 3. η ιδιοκτησία της

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την εθνικότητα του πληρώματος ή των αξιωματικών.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

 • ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ειδικοί απλούστεροι κανόνες για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος χώρας MAR, υπό ειδικές προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί παρέκκλιση ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή απλουστευμένων κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Ο κατάλογος της παρέκκλισης που χορηγείται επί του παρόντος σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις είναι ο ακόλουθος:

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Χρησιμοποιήστε τον δικό μου εμπορικό βοηθό για

 • πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζήτηση των ειδικών κανόνων και κανονισμών που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του

Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, προσδιορίστε πρώτα τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγεία και υγιεινή των ζώων και των φυτών

Χρησιμοποιήστε τον δικό μου εμπορικό βοηθό για

 • πληροφορίες σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τα πρότυπα υγείας και υγιεινής των ζώων και των φυτών (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά — SPS) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζήτηση των κανόνων υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του

Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, προσδιορίστε πρώτα τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Απόδειξη προέλευσης

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΜΑΡΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής.
Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 — εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.

  ή

 • Η δήλωση τιμολογίου εκδόθηκε από
  • κάθε εξαγωγέας για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 6,000 EUR
  • εγκεκριμένοι εξαγωγείς για αποστολές οποιασδήποτε αξίας

Για σώρευση, το αποδεικτικό καταγωγής για εισαγόμενες ύλες από

 • άλλες χώρες MAR
 • η ΕΕ
 • Υπερπόντια Τελωνειακά Εδάφη

παρέχεται από

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 (διαγώνια σώρευση)

  ή

 • δήλωση προμηθευτή (διαγώνια και πλήρης σώρευση)

Διαδικασίες σώρευσης

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Ειδικές πληροφορίες για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με
  • Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Γεωγραφικές ενδείξεις

όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες

Εμπόριο υπηρεσιών

 • ο MAR καλύπτει μόνο αγαθά και όχι υπηρεσίες
 • Ειδικές πληροφορίες για την αγορά υπηρεσιών της ΕΕ
 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις