Κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά (MAR)

Η εταιρεία σας εισάγει προϊόντα από την Κοινότητα της Δυτικής Αφρικής, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής ή το Καμερούν; Εάν ναι, η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε τον κανονισμό της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά

Με μια ματιά

Ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά (MAR) παρέχει αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα καταγωγής χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, οι οποίες

 • δεν επωφελούνται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) 
 • έχουν συνάψει, αλλά δεν έχουν ακόμη κυρώσει, συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με την ΕΕ 

Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες της Κοινότητας της Δυτικής Αφρικής, της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής και του Καμερούν. Αναφέρονται εδώ ως χώρες MAR.

Τιμολόγια

Στο πλαίσιο του MAR, οι χώρες αυτές επωφελούνται από

 • αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα καταγωγής επιλέξιμων χωρών ΑΚΕ

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το «Εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA)» στον εμπορικό μου βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Λεπτομερείς διατάξεις περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1 του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά (MAR) (2016/1076)

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου.  Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στον κανονισμό MAR είναι επιεικέστερες από τις συνήθεις. Αντιστοιχούν στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου ενός προϊόντος αντί του 10 %. Ισχύουν ειδικές ανοχές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

Σώρευση

Ο κανονισμός MAR προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • η διαγώνια και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ που αποτελούν μέρος του ΚΧΑ. Στην περίπτωση αυτή, η καταγωγή των συντελεστών παραγωγής που εισάγονται από μια χώρα ΥΧΕ ή μια χώρα MAR σε άλλη χώρα της MAR θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τους κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στον κανονισμό MAR.
 • άλλοι τύποι σώρευσης, μεταξύ άλλων με τη Νότια Αφρική και με τις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες

Απευθείας μεταφορά

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Επιτρέπει την επιστροφή δασμών που καταβάλλονται για υλικά που εισάγονται αρχικά από χώρα MAR για μεταποίηση και στη συνέχεια εξάγονται στην ΕΕ.

Όροι των σκαφών

Οι ιχθύες που αλιεύονται πέραν των χωρικών υδάτων χώρας της MAR μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα του MAR μόνον εάν αλιεύονται από σκάφη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια όσον αφορά:

 1. όπου το σκάφος είναι νηολογημένο
 2. τη σημαία με την οποία πλέει
 3. η κυριότητά της

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος ή των αξιωματικών.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ανα ΠΡΟΪΟΝ

 • ειδικοί κανόνες ανά προϊόν 
 • ειδικοί ευκολότεροι κανόνες για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος χώρας MAR, μπορεί να χορηγηθεί, υπό ειδικές προϋποθέσεις, παρέκκλιση για να επιτραπεί η εφαρμογή χαλαρών κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Ο κατάλογος της παρέκκλισης που χορηγείται επί του παρόντος σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις είναι ο εξής:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Χρησιμοποιήστε τον εμπορικό μου βοηθό για

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζήτηση των ειδικών κανόνων και κανονισμών που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του

Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, προσδιορίστε πρώτα τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, υγεία και υγιεινή των ζώων και των φυτών

Χρησιμοποιήστε τον εμπορικό μου βοηθό για

 • μάθετε για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τα πρότυπα υγιεινής (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά — ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 • αναζήτηση των κανόνων υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του 

Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, προσδιορίστε πρώτα τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Απόδειξη της καταγωγής

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών MAR πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής.
Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 - που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής.

  ή

 • Δήλωση τιμολογίου που εκδόθηκε από
  • κάθε εξαγωγέας για αποστολές αξίας ίσης ή κατώτερης των 6 000 EUR
  • εγκεκριμένοι εξαγωγείς για αποστολές οποιασδήποτε αξίας

Για τη σώρευση, το πιστοποιητικό καταγωγής για τις εισαγόμενες ύλες από

 • άλλες χώρες MAR
 • η ΕΕ
 • Υπερπόντια τελωνειακά εδάφη 

παρέχεται από

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 (διαγώνια σώρευση)

  ή

 • δήλωση προμηθευτή (διαγώνια και πλήρης σώρευση)

Διαδικασίες σώρευσης

 • το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για 10 μήνες

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • ειδικές πληροφορίες για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με
  • Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Γεωγραφικές ενδείξεις

όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

 • ο κανονισμός MAR καλύπτει μόνο αγαθά και όχι υπηρεσίες
 • ειδικές πληροφορίες για την αγορά υπηρεσιών της ΕΕ
 • γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
 • γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες και την πρόσβαση σε διάφορες αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ

Επενδύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις