Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εσωτερικοί φόροι
Συχνές ερωτήσεις:

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και καταβάλλονται κατά τη θέση σε ανάλωση. Εάν το προϊόν εισάγεται σε χώρα της ΕΕ, αλλά μεταφέρεται και παραδίδεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται στη χώρα της ΕΕ όπου τα προϊόντα τελικά θα καταναλωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις