Είδη επενδύσεων

Υπάρχουν δύο είδη ξένων επενδύσεων

  • άμεσες ξένες επενδύσεις,
  • μη άμεσες επενδύσεις (επενδύσεις χαρτοφυλακίου)

Άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) πραγματοποιούνται όταν μια εταιρεία, πολυεθνική εταιρεία ή ιδιώτης από μια χώρα επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία άλλης χώρας ή αναλαμβάνει μερίδιο συμμετοχής στις εταιρείες της. Σε γενικές γραμμές, αποκτά τη μορφή απόκτησης συμμετοχής σε υπάρχουσα επιχείρηση στην αλλοδαπή ή για την ίδρυση θυγατρικής με σκοπό την επέκταση της λειτουργίας υφιστάμενης επιχείρησης της εν λόγω χώρας.

Οι ΑΞΕ μπορούν να λάβουν δύο διαφορετικές μορφές: Νέες ή συγχωνεύσεις και εξαγορές (Π & ως).

  • Οι επενδύσεις σε αναξιοποίητες ζώνες (greenfield investment) συνεπάγονται τη δημιουργία νέας εταιρείας ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων στο εξωτερικό. Μια επένδυση σε μηδενική βάση είναι μια μορφή εισόδου στην αγορά που χρησιμοποιείται συνήθως όταν μια εταιρεία επιθυμεί να επιτύχει τον υψηλότερο βαθμό ελέγχου των ξένων δραστηριοτήτων.
  • Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές συνιστούν μεταβίβαση της κυριότητας των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτη στο εξωτερικό. Σε μια συγχώνευση, δύο εταιρείες συγχωνεύονται σε μία, ενώ σε μια εξαγορά μια εταιρεία αναλαμβάνεται από άλλη.

Οι μη άμεσες επενδύσεις — που επίσης αναφέρονται ως «επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε ξένο χαρτοφυλάκιο» — πραγματοποιούνται όταν οι εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τα φυσικά πρόσωπα αγοράζουν συμμετοχές σε εταιρείες σε ξένο χρηματιστήριο. Αυτό το είδος της επένδυσης δεν γίνεται με σκοπό να αποκτήσει ελέγχουσα συμμετοχή στην εκδότρια εταιρεία. Κατά κανόνα, αυτού του είδους οι επενδύσεις έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και πραγματοποιούνται με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκές αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή να εξασφαλιστούν βραχυπρόθεσμα κέρδη επί των διαφορών των επιτοκίων. Παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να διαχειρίζονται καλύτερα τον σχετικό κίνδυνο.

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ενίσχυση των εγχώριων κεφαλαιαγορών, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας και της συμβολής στη βελτίωση της λειτουργίας τους. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στη βέλτιστη κατανομή του κεφαλαίου και των πόρων στην εγχώρια οικονομία. Για μια αναδυόμενη οικονομία, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξή της, δημιουργώντας σημαντικό πλούτο.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις