Εμπορικά καθεστώτα

Στην παρούσα ενότητα ενημερώνεστε σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως οι δασμολογικές προτιμήσεις, καθώς και οι δεσμοί με τον τομέα και τις ειδικές ανά χώρα απαιτήσεις.

Για την εξαγωγή ή εισαγωγή εμπορευμάτων, οφείλετε να προσκομίσετε συγκεκριμένα έγγραφα για εκτελωνισμό. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις ειδικές άδειες και τα έγγραφα που ενδεχομένως χρειάζεστε.

Εισαγωγές

Για την εισαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων στην ΕΕ, για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε πιστοποιητικό εισαγωγής. Εάν το αγαθό που εισάγετε απαιτεί πιστοποιητικό εισαγωγής, πρέπει να το ζητήσετε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είστε εγκατεστημένος. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τον εκτελωνισμό, ώστε το αγαθό σας να μπορέσει να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ.

Για να αποκτήσετε την άδεια εισαγωγής, πρέπει

  • Συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1239 της Επιτροπής (OJ L-206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) ή με άλλα επαρκή μέσα που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, π.χ. μέσω μηχανογραφικού συστήματος. Εάν χρησιμοποιήσετε έντυπο αίτησης, πρέπει να συμπληρώσετε 2 αντίτυπα: ένα για εσάς ως κάτοχο και έναν για εσάς που υποβάλλετε στην αρχή έκδοσης.
  • Καταβάλλει μια επιστρεπτέα προκαταβολή. Το ποσό της κατάθεσης ορίζεται στην κοινή οργάνωση αγοράς για κάθε γεωργικό τομέα. Η κατάθεσή σας θα σας επιστραφεί αφού συμπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας ως εισαγωγέας. Εάν τα εμπορεύματα που εισάγετε ανέρχονται σε 100 EUR ή λιγότερο, ή εάν η άδεια εκδοθεί στο όνομα ενός οργανισμού παρέμβασης, δεν θα σας ζητηθεί να καταβάλετε το ποσό της εγγύησης.

Αφού λάβετε την άδεια εισαγωγής, υποχρεούστε να εξασφαλίσετε ότι η περιγραφή και η ποσότητα των εμπορευμάτων που εισάγετε αντιστοιχούν στις πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό εισαγωγής.

Εάν τα εμπορεύματα που εισάγετε υπερβαίνουν ή υπολείπονται της δηλωμένης ποσότητας στο πιστοποιητικό εισαγωγής κατά 5 % ή και λιγότερο, η υποχρέωσή σας θα θεωρηθεί ότι έχει εκπληρωθεί. Εάν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι δεν ικανοποιούσαν τις υποχρεώσεις τους ως εισαγωγείς, η κατάθεσή σας θα καταπέσει.

Εξαγωγή

Εάν επιθυμείτε να εξαγάγετε εμπορεύματα, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η χώρα στην οποία θα εξάγετε να μην εφαρμόζει περιορισμούς για το προϊόν σας. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο του προϊόντος σας στην αγορά-στόχο.

Αυτοί καλούνται περιορισμοί στις εισαγωγές στη δική σας αγορά στόχου. Για μια επισκόπηση των περιορισμών στην αγορά στόχο σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο «My Trade Assistant».

Για τον έλεγχο των ειδικών διαδικασιών εισαγωγής που ισχύουν για συγκεκριμένο προϊόν ή χώρα-εταίρο, επισκεφθείτε την ενότητα «Αγορές μας».

Περισσότερες πληροφορίες

Για μια βασική περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και τα γενικά βήματα που πρέπει να γίνουν, αναζητούμε βήμα-βήμα βήμα-βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις