Εμπορικά καθεστώτα

Η παρούσα ενότητα σας ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως οι δασμολογικές προτιμήσεις, καθώς και σχετικά με συνδέσμους με τομεακές και ειδικές ανά χώρα απαιτήσεις.

Για την εξαγωγή ή την εισαγωγή εμπορευμάτων, πρέπει να προσκομίσετε ειδικά έγγραφα για τον εκτελωνισμό. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις ειδικές άδειες και έγγραφα που ενδέχεται να χρειαστείτε.

Γίνεται εισαγωγή

Για παράδειγμα, για την εισαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων στην ΕΕ, μπορείτε να ζητήσετε άδεια εισαγωγής. Εάν για το αγαθό που εισάγετε απαιτείται άδεια εισαγωγής, πρέπει να την λάβετε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είστε εγκατεστημένος. Πρέπει να φροντίσετε να το κάνετε πριν από την έγκριση, ώστε το αγαθό σας να είναι ελεύθερο να κυκλοφορεί εντός της ΕΕ.

Για να αποκτήσετε την άδεια εισαγωγής, πρέπει

  • Συμπληρώστε έντυπο αίτησης χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1239 της Επιτροπής (ΕΕ L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) ήμε άλλα επαρκή μέσα εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Εάν χρησιμοποιείτε έντυπο αίτησης, πρέπει να συμπληρώσετε δύο αντίτυπα: μία για εσάς ως κάτοχος και μία για εσάς που υποβάλλετε στην αρχή έκδοσης.
  • Να καταβάλει επιστρεπτέα εγγύηση. Το ποσό της κατάθεσης καθορίζεται στην κοινή οργάνωση αγοράς για κάθε γεωργικό τομέα. Η παρακαταθήκη σας θα σας επιστραφεί μόλις εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας ως εισαγωγέας. Εάν τα εμπορεύματα που εισάγετε ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μικρότερο από 100 EUR ή εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται στο όνομα οργανισμού παρέμβασης, δεν θα σας ζητηθεί να καταβάλετε την εγγύηση.

Μόλις λάβετε την άδεια εισαγωγής σας, υποχρεούστε να βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή και η ποσότητα των εμπορευμάτων που εισάγετε αντιστοιχούν στις πληροφορίες που αναγράφονται στην άδεια εισαγωγής.

Εάν τα εμπορεύματα που εισάγετε υπερβαίνουν ή υπολείπονται της ποσότητας που αναγράφεται στην άδεια εισαγωγής κατά 5 % ή λιγότερο, η υποχρέωσή σας θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί. Εάν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας ως εισαγωγέας, η εγγύηση που καταθέτετε θα καταπέσει.

Πραγματοποιείται εξαγωγή

Εάν επιθυμείτε να εξάγετε αγαθά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η χώρα που επιθυμείτε να εξάγετε δεν θα εφαρμόζει περιορισμούς στο προϊόν σας. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να απαγορεύσουν την είσοδο του προϊόντος σας στην αγορά-στόχο.

Αυτά ονομάζονται περιορισμοί στις εισαγωγές στην αγορά-στόχο σας. Για μια επισκόπηση των περιορισμών στην αγορά-στόχο σας, επισκεφθείτε τον Εμπορικό Βοηθό μου.

Για να ελέγξετε τις ειδικές διαδικασίες εισαγωγής που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή χώρα-εταίρο, επισκεφθείτε την ενότητα «Αγορές».

Περισσότερες πληροφορίες

Για μια βασική περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και για τα γενικά βήματα που πρέπει να γίνουν, ανατρέξτε στους οδηγούς μας βήμα προς βήμα.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στον ιστότοπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις