Ρήτρα αναστολής της εφαρμογής

Σε μια «ρήτρα standstill», τα μέρη μιας εμπορικής συμφωνίας δεσμεύονται να διατηρήσουν την αγορά τουλάχιστον εξίσου ανοικτή στο μέλλον όπως και κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, μετά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποφασίσει να ανοίξει περαιτέρω την αγορά του και στη συνέχεια αποφασίσει να επανέλθει σε ένα πιο περιοριστικό πλαίσιο, το εν λόγω πλαίσιο δεν μπορεί ποτέ να υπολείπεται του επιπέδου ανοίγματος που προβλέπεται στη συμφωνία.

Παράδειγμα: εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, δεσμευτεί να επιτρέψει 30 % ξένη ιδιοκτησία σε εγχώριες εταιρείες και αργότερα αποφασίσει μονομερώς να επιτρέψει το 40 %, το μέρος μπορεί να επαναφέρει το αρχικό επίπεδο του 30 % όποτε το επιθυμεί (αλλά δεν μπορεί να περιορίσει περαιτέρω κάτω του 30 %).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
  2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
  3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
  4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
  6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
  9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
  10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;