Ρήτρα αναστολής της εφαρμογής

Σε μια «ρήτρα standstill», τα μέρη μιας εμπορικής συμφωνίας δεσμεύονται να διατηρήσουν την αγορά τουλάχιστον εξίσου ανοικτή στο μέλλον όπως και κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, μετά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποφασίσει να ανοίξει περαιτέρω την αγορά του και στη συνέχεια αποφασίσει να επανέλθει σε ένα πιο περιοριστικό πλαίσιο, το εν λόγω πλαίσιο δεν μπορεί ποτέ να υπολείπεται του επιπέδου ανοίγματος που προβλέπεται στη συμφωνία.

Παράδειγμα: εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, δεσμευτεί να επιτρέψει 30 % ξένη ιδιοκτησία σε εγχώριες εταιρείες και αργότερα αποφασίσει μονομερώς να επιτρέψει το 40 %, το μέρος μπορεί να επαναφέρει το αρχικό επίπεδο του 30 % όποτε το επιθυμεί (αλλά δεν μπορεί να περιορίσει περαιτέρω κάτω του 30 %).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις