Συχνές ερωτήσεις:

Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;

Οι διεθνείς συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πραγματοποιούνται συνήθως σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις αυτούς τρόπους παροχής υπηρεσιών

  • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών: πρόκειται για παροχή υπηρεσιών από το έδαφος μιας χώρας στο έδαφος άλλης χώρας.
  • Κατανάλωση στο εξωτερικό: πρόκειται για παροχή υπηρεσίας στο έδαφος μιας χώρας προς τον καταναλωτή άλλης χώρας.
  • Εμπορική παρουσία: πρόκειται για παροχή υπηρεσίας από φορέα παροχής υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω εμπορικής παρουσίας, στο έδαφος άλλης χώρας.
  • Παρουσία/Κυκλοφορία φυσικών προσώπων/επαγγελματιών: πρόκειται για παροχή υπηρεσίας από φορέα παροχής υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω της παρουσίας φυσικών προσώπων μιας χώρας στο έδαφος άλλης χώρας.

Ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις δεν καλύπτει τον δεύτερο τρόπο παροχής που αναφέρεται ανωτέρω, την «κατανάλωση στο εξωτερικό», καθώς αυτός ο τρόπος παροχής επικεντρώνεται στη μετακίνηση του καταναλωτή προς τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις