Η ενιαία αγορά της ΕΕ

Στην ενιαία αγορά της ΕΕ — η οποία ενίοτε ονομάζεται εσωτερική αγορά- τα άτομα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα χρήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα.Η αμοιβαία αναγνώριση εγγυάται ότι κάθε προϊόν που πωλείται νόμιμα σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να πωλείται σε όλες τις άλλες χώρες. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να ζουν, να κάνουν αγορές, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς και να απολαμβάνουν προϊόντα απ’ όλη την Ευρώπη.

Παροχές

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ επωφελούνται από

 • μια «εγχώρια αγορά» με περισσότερους από 450 εκατομμύρια καταναλωτές για τα προϊόντα τους
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προμηθευτών
 • χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος
 • περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες

Οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από

 • χαμηλότερες τιμές
 • περισσότερη καινοτομία και ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη
 • υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Νομοθεσία

Η νομοθεσία για την ενιαία αγορά αγαθών έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν υψηλές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος και ότι τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στην ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς φραγμούς στο εμπόριο, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον διοικητικό φόρτο.

Βασικά στοιχεία

Η εσωτερική αγορά αγαθών έχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία

 • Ασφάλεια — τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις
 • Πρότυπα — τα πρότυπα καθορίζουν τεχνικές ή ποιοτικές απαιτήσεις για προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, υπηρεσίες ή μεθόδους δοκιμών. Η τυποποίηση αποτελεί εργαλείο για τη βιομηχανία για την εξασφάλιση των επιδόσεων, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των προϊόντων. Περισσότερα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά της ΕΕ πρέπει να διενεργείται διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ένας κατασκευαστής μπορεί να διαθέσει ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ μόνον εφόσον πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις. Περισσότερα για τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • Διαπίστευση — η διαπίστευση είναι το τελευταίο επίπεδο δημόσιου ελέγχου στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης να έχουν την τεχνική ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Περισσότερα για τη διαπίστευση.
 • Κοινοποιημένοι οργανισμοί — ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι οργανισμός που έχει οριστεί από χώρα της ΕΕ για να αξιολογεί τη συμμόρφωση ορισμένων προϊόντων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Περισσότερα για τους κοινοποιημένους οργανισμούς
 • Εποπτεία της αγοράς — η εποπτεία της αγοράς διασφαλίζει ότι τα μη εδώδιμα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές και το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και ότι προστατεύονται άλλα δημόσια συμφέροντα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη στο εμπόριο. Περισσότερα για την εποπτεία της αγοράς
 • ICSMS — Το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) είναι μια πλατφόρμα ΤΠ για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ και στις χώρες της ΕΖΕΣ. Περισσότερα για το ICSMS.
 • Σήμανση CE — το σήμα CE σημαίνει ότι ένα προϊόν που πωλείται στην ΕΕ πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Περισσότερα για τη σήμανση CE
 • Νομική μετρολογία — η εφαρμογή νομικών απαιτήσεων για τις μετρήσεις και τα όργανα μετρήσεων. Η νομοθεσία της ΕΕ για τη νόμιμη μετρολογία είναι ένας από τους πυλώνες της ενιαίας αγοράς προϊόντων. Οι απαιτήσεις της ΕΕ αποσκοπούν στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και στην προώθηση του δίκαιου εμπορίου. Περισσότερα για τη νόμιμη μετρολογία
 • Εξωτερικά σύνορα — Οι χώρες της ΕΕ ελέγχουν προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της επικράτειας της ΕΕ.
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο — για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και την ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη διάθεση ευρέος φάσματος προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο το 2008. Περισσότερα για το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Ελεύθερη κυκλοφορία

Πολλά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες που προστατεύουν τους καταναλωτές, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Οι εναρμονισμένοι κανόνες αποκλείουν τη θέσπιση ενδεχομένως αποκλινουσών εθνικών κανόνων και διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να διέπονται από εθνικές διατάξεις. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων διασφαλίζει ότι οι διατάξεις αυτές δεν δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στο εμπόριο.

Εναρμονισμένοι τομείς

Οι εναρμονισμένοι τομείς υπόκεινται σε κοινούς κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρέχουν ένα σαφές και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Εάν οι κατασκευαστές τηρούν τους κανόνες αυτούς, τα προϊόντα τους μπορούν να πωλούνται ελεύθερα στην αγορά

 • Στην πλειονότητα των τομέων (π.χ. ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, μηχανήματα, ανελκυστήρες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα), η νομοθεσία της ΕΕ περιορίζεται σε βασικές απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος — για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις, οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν εθελοντικά πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Σε άλλους τομείς (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία και χημικά προϊόντα), η νομοθεσία προβλέπει λεπτομερείς απαιτήσεις που υποχρεώνουν ορισμένους τύπους προϊόντων να έχουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Η νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ που προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Μη εναρμονισμένοι τομείς

Οι μη εναρμονισμένοι τομείς δεν υπόκεινται σε κοινούς κανόνες της ΕΕ και ενδέχεται να καλύπτονται από εθνικούς κανόνες. Οι τομείς αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τις διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα. 34-36 ΣΛΕΕ. Οι εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε διαδικασία κοινοποίησης που διασφαλίζει ότι δεν δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στο εμπόριο.

Διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σε μη εναρμονισμένους τομείς, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, της διαδικασίας κοινοποίησης 2015/1535 και της εφαρμογής των άρθρων Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι απαραίτητη για την περίοδο 34-36.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις