Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)

Εισάγει η εταιρεία σας προϊόντα από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΥΧΕ); Το παρόν τμήμα σας βοηθά να κατανοήσετε τους κανόνες καταγωγής για τις ΥΧΕ.

Με μια ματιά

Οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) εξαρτώνται συνταγματικά από τρία κράτη μέλη της ΕΕ: Δανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες.

 • Οι υπήκοοι των ΥΧΕ είναι ευρωπαίοι πολίτες, αλλά οι ΥΧΕ δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της ΕΕ
 • οι ΥΧΕ δεν υπόκεινται άμεσα στο δίκαιο της ΕΕ, αλλά επωφελούνται από το καθεστώς «συνδεδεμένης» σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
 • η ιδιότητα του «συνδεδεμένου» συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη

Κατάλογος των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών

 • Αρούμπα (Κάτω Χώρες)
 • Curação (Κάτω Χώρες)
 • Γαλλική Πολυνησία (Γαλλία)
 • Γροιλανδία (Δανία)
 • Νέα Καληδονία (Γαλλία)
 • Άγιος Βαρθολομαίος (Γαλλία)
 • Άγιος Μαρτίνος (Κάτω Χώρες)
 • ΣΕΝ Πιερ και Μικελόν (Γαλλία)
 • Ουάλις και Φουτούνα (Γαλλία)
 • Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα (Κάτω Χώρες)  
 • Γαλλικές περιοχές του νότιου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής (Γαλλία)  

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής που προτείνονται για τις ΥΧΕ υπερβαίνουν τους κανόνες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων

 • επιτρέποντας στις ΥΧΕ να παρεκκλίνουν από τους κανόνες καταγωγής.

Ανοχή

Το όριο ανοχής ορίζεται σε

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 2 και στα κεφάλαια 4 έως 24 του ΕΣ, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16 και
 • Το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για τα άλλα προϊόντα, εκτός από τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. (Άρθρο 6 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης)

Σώρευση

Η προέλευση μπορεί να σωρευθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

Ο πίνακας των προϊόντων και των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής παρατίθεται στο προσάρτημα Ι της απόφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλίου, της 5 Οκτωβρίου 2021.

Παρεκκλίσεις

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους της ΕΕ ή ΥΧΕ, μπορεί να χορηγηθεί σε ΥΧΕ προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ.

Απόδειξη προέλευσης

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές στα σύνορα της ΕΕ, τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ πρέπει να συνοδεύονται από:

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής — ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, εφόσον του ζητηθεί, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του παραρτήματος των κανόνων καταγωγής
 • δήλωση καταγωγής — η οποία εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή κατώτερης των 10,000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας

Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και να πληροίτε τις λοιπές απαιτήσεις του παραρτήματος σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Για να συντάξετε δήλωση καταγωγής, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε, να σφραγίσετε ή να εκτυπώσετε την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο:

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Μπορείτε να βρείτε τις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις μαζί με επεξηγηματικές σημειώσεις στο υπόδειγμα δήλωσης καταγωγής (σελίδες 103 και 104 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου). Εάν υποβάλετε τη δήλωση ιδιοχείρως, πρέπει να το κάνετε με μελάνι με εκτυπωμένους χαρακτήρες.

 • πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση τιμολογίου. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι καταθέτετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για κάθε δήλωση καταγωγής που σας ταυτοποιεί.
 • για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να πείσετε τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι είστε σε θέση να αποδείξετε τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδέχεται να επιβάλλουν. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα εάν το καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες.

Όταν χρησιμοποιούνται διατάξεις σώρευσης

 • η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των εισροών που προέρχονται από άλλες ΥΧΕ ή από την ΕΕ θα πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, δήλωση καταγωγής ή δήλωση προμηθευτή (πλήρης σώρευση).
 • σε περίπτωση σώρευσης με χώρα ΣΟΕΣ ή χώρα με την οποία η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας.
 • σε περίπτωση σώρευσης με δικαιούχο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις