Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)

Η εταιρεία σας εισάγει προϊόντα από υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε τους κανόνες καταγωγής για τις ΥΧΕ.

Με μια ματιά

Οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) εξαρτώνται συνταγματικά από τρία κράτη μέλη της ΕΕ: Δανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες.

 • Οι υπήκοοι των ΥΧΕ είναι ευρωπαίοι πολίτες, αλλά οι ΥΧΕ δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της ΕΕ
 • οι ΥΧΕ δεν υπόκεινται άμεσα στο δίκαιο της ΕΕ, αλλά επωφελούνται από το καθεστώς «συνδεδεμένης επιχείρησης» βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας
 • το καθεστώς του «συνδεδεμένου» συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη

Κατάλογος των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών

 • Αρούμπα (Κάτω Χώρες)
 • Curação (Κάτω Χώρες)
 • Γαλλική Πολυνησία (Γαλλία)
 • Γροιλανδία (Δανία)
 • Νέα Καληδονία (Γαλλία)
 • Άγιος Βαρθολομαίος (Γαλλία)
 • Άγιος Μαρτίνος (Κάτω Χώρες)
 • ΣΕΝ Πιέρ και Μικελόν (Γαλλία)
 • Wallis και Futuna (Γαλλία)
 • Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα (Κάτω Χώρες)  
 • Γαλλικά νότια και ανταρκτικά εδάφη (Γαλλία)  

Κανόνες καταγωγής

Οι προτεινόμενοι για τις ΥΧΕ κανόνες καταγωγής βαίνουν πέραν των κανόνων του γενικού καθεστώτος προτιμήσεων

 • επιτρέποντας στις ΥΧΕ να παρεκκλίνουν από τους κανόνες καταγωγής.

Ανοχή

Η ανοχή καθορίζεται σε

 • 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 2 του ΕΣ και στα κεφάλαια 4 έως 24, εκτός από τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 16 και
 • 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για άλλα προϊόντα, εκτός από τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. (Άρθρο 6 του παραρτήματος VI της απόφασης)

Σώρευση

Η προέλευση μπορεί να σωρευθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Ο κατάλογος των προϊόντων και των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής παρατίθεται στο προσάρτημα ΙΙ της απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25 Νοεμβρίου 2013.

Παρεκκλίσεις

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους της ΕΕ ή ΥΧΕ, μπορεί να χορηγηθεί σε ΥΧΕ προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος VI.

Απόδειξη προέλευσης

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές στα σύνορα της ΕΕ, τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής — ο εξαγωγέας (ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει, εφόσον ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του παραρτήματος των κανόνων καταγωγής.
 • δήλωση καταγωγής — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 10,000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και να πληροίτε τις λοιπές απαιτήσεις του παραρτήματος σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Για να συντάξετε δήλωση καταγωγής, πρέπει να πληκτρολογήσετε, να σφραγίσετε ή να εκτυπώσετε την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο:

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ.... ) Δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Μπορείτε να βρείτε τις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις μαζί με επεξηγηματικές σημειώσεις στο υπόδειγμα δήλωσης καταγωγής (σελίδες 103 και 104 της απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου). Εάν εκδώσετε τη δήλωση με το χέρι, πρέπει να το πράξετε με μελάνι με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

 • πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση τιμολογίου σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνετε γραπτή δέσμευση στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση καταγωγής που σας ταυτοποιεί.
 • για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας ότι είστε σε θέση να αποδείξετε τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες.

Όταν χρησιμοποιούνται διατάξεις σώρευσης

 • το αποδεικτικό του χαρακτήρα καταγωγής των συντελεστών παραγωγής που προέρχονται από άλλες ΥΧΕ ή από την ΕΕ θα πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, δήλωση καταγωγής ή δήλωση προμηθευτή (πλήρης σώρευση).
 • σε περίπτωση σώρευσης με χώρα ΣΟΕΣ ή χώρα με την οποία η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας.
 • Σε περίπτωση σώρευσης με δικαιούχο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις