Aizjūras zemes un teritorijas (AZT)

Vai jūsu uzņēmums importē produktus no Eiropas Savienības aizjūras zemēm un teritorijām (AZT)? Šī sadaļa palīdz izprast AZT izcelsmes noteikumus.

Īsumā

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT) konstitucionāli ir atkarīgas no trim ES dalībvalstīm: Dāniju, Franciju un Nīderlandi.

 • AZT valstspiederīgie ir Eiropas pilsoņi, bet AZT nav daļa no ES teritorijas
 • uz AZT neattiecas tieši ES tiesību akti, bet tām ir “asociācijas” statuss saskaņā ar Lisabonas līgumu.
 • “asociācijas” statuss palīdz to ekonomiskajai un sociālajai attīstībai

Aizjūras zemju un teritoriju saraksts

 • Aruba (Nīderlande)
 • Kirasao (Nīderlande)
 • Francijas Polinēzija (Francija)
 • Grenlande (Dānija)
 • Jaunkaledonija (Francija)
 • Senbartelmī (Francija)
 • Sentmartēna (Nīderlande)
 • Senpjēra un Mikelona (Francija)
 • Volisa un Futuna (Francija)
 • Bonaire, Sintēstatiusa un Saba (Nīderlande)  
 • Francijas dienvidu un Antarktikas zeme (Francija)  

Izcelsmes noteikumi

AZT ierosinātie izcelsmes noteikumi pārsniedz vispārējās preferenču shēmas noteikumus:

 • atļaut AZT atkāpties no izcelsmes noteikumiem.

Pielaide

Pielaide ir fiksēta

 • 15 % no produkta svara produktiem, uz kuriem attiecas HS 2. nodaļa un 4. līdz 24. nodaļa, izņemot 16. nodaļā minētos apstrādātos zvejniecības produktus, un
 • 15 % no ražojuma ražotāja cenas citiem ražojumiem, izņemot 50.–63. nodaļā iekļautos ražojumus. (Lēmuma VI pielikuma 6. pants)

Kumulācija

Izcelsmi var kumulēt šādos veidos:

Konkrētiem produktiem piemērojamie izcelsmes noteikumi

To izstrādājumu un apstrādes vai pārstrādes darbību saraksts, kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu, ir atrodams Padomes 2013. gada 25. novembra Lēmuma 2013/755/ES II papildinājumā.

Atkāpes

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas vai pēc ES dalībvalsts vai AZT pieprasījuma AZT var piešķirt pagaidu atkāpi no VI pielikuma noteikumiem.

Izcelsmes apliecinājums

Lai uz ES robežas varētu pretendēt uz preferenciālām nodokļa likmēm, AZT izcelsmes izstrādājumiem jāpievieno:

 • Pārvadājumu sertifikāts EUR.1, ko izdod eksportētājvalsts muitas iestādes – eksportētājam (vai pilnvarotajam pārstāvim), kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam pēc pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un atbilst pārējām izcelsmes noteikumu pielikuma prasībām.
 • izcelsmes deklarācija, ko izdod jebkurš eksportētājs sūtījumiem, kuru vērtība ir EUR 10 000 vai mazāka, vai atzīti eksportētāji par jebkuras vērtības sūtījumiem

Aizpildot izcelsmes deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu produktu noteiktas izcelsmes statusu, un izpildīt citas pielikuma par izcelsmes noteikumiem prasības.

Lai sagatavotu izcelsmes deklarāciju, uz faktūrrēķina, piegādes pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta jums jāraksta, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija (attiecīgā valodā):

“To produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) Deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem izstrādājumiem ir [..] preferenciāla izcelsme.”

Izcelsmes deklarācijas paraugā ir atrodamas dažādu valodu versijas kopā ar paskaidrojumiem ( Padomes Lēmuma 2013/755/ES 103. un 104. lpp.). Ja deklarāciju izsniedz ar roku, tas jādara ar tinti, izmantojot drukātas rakstzīmes.

 • jums sava faktūrrēķina deklarācija ir jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs esat atbrīvots no šīs prasības, ja iesniedziet muitas dienestiem rakstisku apņemšanos uzņemties pilnu atbildību par jebkuru izcelsmes deklarāciju, kas jūs identificējat.
 • lai kļūtu par atzīto eksportētāju, jums jāspēj apliecināt savas muitas iestādes, ka spējat pierādīt savu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī citas prasības, ko tās var noteikt. Muitas dienesti var atsaukt sava atzītā eksportētāja statusu, ja Jūs to jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantojat. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar muitas dienestiem.

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus.

Ja izmanto kumulācijas noteikumus

 • pierādījums par tādu izejvielu noteiktas izcelsmes statusu, kuras ievestas no citām AZT vai no ES, būtu jānorāda pārvadājumu sertifikātā EUR.1, izcelsmes deklarācijā vai piegādātāja deklarācijā (pilnīga kumulācija).
 • kumulācijas gadījumā ar EPN valsti vai valsti, ar kuru ES ir parakstījusi brīvās tirdzniecības nolīgumu, izcelsmes statusa apliecinājums būtu jāsniedz saskaņā ar attiecīgā nolīguma noteikumiem.
 • Kumulācijas ar vispārējo preferenču shēmas saņēmēju gadījumā pierādījumi par noteiktas izcelsmes statusu jāsniedz saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites