Aizjūras zemes un teritorijas (AZT)

Vai jūsu uzņēmums importē produktus no Eiropas Savienības aizjūras zemēm un teritorijām (AZT)? Šī sadaļa palīdz izprast AZT izcelsmes noteikumus.

Īsumā

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT) konstitucionāli ir atkarīgas no trim ES dalībvalstīm: Dānija, Francija un Nīderlande.

 • AZT pilsoņi ir Eiropas pilsoņi, bet AZT nav daļa no ES teritorijas
 • uz AZT neattiecas tieši ES tiesību akti, bet tām saskaņā ar Lisabonas līgumu ir piešķirts “asociācijas” statuss.
 • “asociācijas” statuss veicina to ekonomisko un sociālo attīstību

Aizjūras zemju un teritoriju saraksts

 • Aruba (Nīderlande)
 • Curação (Nīderlande)
 • Francijas Polinēzija (Francija)
 • Grenlande (Dānija)
 • Jaunkaledonija (Francija)
 • Senbartelmī (Francija)
 • Sentmartēna (Nīderlande)
 • Senpjēra un Mikelona (Francija)
 • Volisa un Futuna (Francija)
 • Bonaire, Sintēstatiusa un Saba (Nīderlande)  
 • Francijas Dienvidu un Antarktikas zemes (Francija)  

Izcelsmes noteikumi

Attiecībā uz AZT ierosinātie izcelsmes noteikumi pārsniedz vispārējās preferenču shēmas noteikumus:

 • atļaut AZT atkāpties no izcelsmes noteikumiem.

Pielaide

Pielaide ir noteikta:

 • 15 % no produkta svara produktiem, kas ietilpst HS 2. nodaļā un 4.–24. nodaļā, izņemot 16. nodaļā minētos pārstrādātos zvejniecības produktus, un
 • 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas citiem produktiem, izņemot 50.–63. nodaļā minētos izstrādājumus. (Lēmuma II pielikuma 6. pants)

Atbalsta kumulācija

Izcelsmi var kumulēt šādi:

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi

Ražojumu un apstrādes vai pārstrādes darbību, kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu, saraksts ir atrodams Padomes Lēmuma (ES) 2021/1764 (2021. gada 5. oktobris) I papildinājumā.

Atkāpes

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas vai atbildot uz ES dalībvalsts vai AZT pieprasījumu, AZT var piešķirt pagaidu atkāpi no II pielikuma noteikumiem.

Izcelsmes apliecinājums

Lai uz ES robežas varētu piemērot preferenciālas nodokļu likmes, AZT izcelsmes izstrādājumiem jāpievieno vai nu

 • pārvadājumu sertifikāts EUR.1, ko izdevuši eksportētājvalsts muitas dienesti — eksportētājam (vai pilnvarotajam pārstāvim), kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam pēc pieprasījuma uzrādīt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, un jāatbilst pārējām izcelsmes noteikumu pielikuma prasībām.
 • izcelsmes deklarācija, ko izdevis jebkurš eksportētājs par sūtījumiem, kuru vērtība ir EUR 10,000 vai mazāka, vai atzīti eksportētāji, par jebkuras vērtības sūtījumiem;

Aizpildot izcelsmes deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojuma noteiktas izcelsmes statusu, un izpildīt citas pielikuma par izcelsmes noteikumiem prasības.

Lai sagatavotu izcelsmes deklarāciju, jums faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā (attiecīgajā valodā) jāiespiež, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija:

“To produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem izstrādājumiem ir... preferenciāla izcelsme.”

Dažādu valodu versijas kopā ar paskaidrojumiem ir atrodamas izcelsmes deklarācijas paraugā ( Padomes Lēmuma 2013/755/ES 103. un 104. lpp.). Ja deklarāciju izdodat ar roku, jums tas jādara ar tinti, izmantojot drukātus burtus.

 • rēķindeklarācija jums jāparaksta personīgi. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs esat atbrīvots no šīs prasības ar nosacījumu, ka jūs iesniedzat muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkuru izcelsmes deklarāciju, ar kuru jūs identificējat.
 • lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj pārliecināt savas muitas iestādes, ka varat pierādīt savu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī visas citas prasības, ko tie var noteikt. Muitas dienesti var atcelt jūsu atzītā eksportētāja statusu, ja to jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantojat. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar muitas dienestiem.

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus.

Ja izmanto kumulācijas noteikumus

 • noteiktas izcelsmes statusa apliecinājums izejvielām, ko ieved no citām AZT vai ES, būtu jāpierāda ar pārvadājumu sertifikātu EUR.1, izcelsmes deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju (pilnīga kumulācija).
 • kumulācijas gadījumā ar EPN valsti vai valsti, ar kuru ES ir parakstījusi brīvās tirdzniecības nolīgumu, pierādījumi par noteiktas izcelsmes statusu būtu jāsniedz saskaņā ar attiecīgā nolīguma noteikumiem.
 • gadījumos, kad notiek kumulācija ar vispārējās preferenču shēmas saņēmēju, pierādījumi par noteiktas izcelsmes statusu jāsniedz saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites