Rietumbalkāni

Kopš stabilizācijas un asociācijas procesa sākuma ES ir pakāpeniski noslēgusi divpusējus BTN, ko dēvē par “stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem” (SAN) ar katru Rietumbalkānu partneri.

  • Albānija (2009)
  • Ziemeļmaķedonija (2004)
  • Melnkalne (2010)
  • Serbija (2013)
  • Bosnija un Hercegovina (2015. gads)
  • Kosova* (2016)

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.)

 

SAN ir instrumenti, kas nodrošina reģiona valstu ekonomisko attīstību un politisko stabilizāciju, kā arī ciešas ilgtermiņa asociācijas izveidi starp ES un Rietumbalkāniem.  Faktiski SAN ir juridisks instruments saskaņošanai ar ES acquis un pakāpeniskai integrācijai ES tirgū.

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi ir izveidojuši brīvās tirdzniecības zonu pārejas periodā, kas tagad ir beidzies visiem, izņemot Kosovu (2026). 

Nolīgumos ir paredzēts atcelt nodokļus un ar tarifiem nesaistītus ierobežojumus divpusējai tirdzniecībai, un tie attiecas uz precēm visās harmonizētās sistēmas nodaļās.  Tikai daži izņēmumi attiecībā uz dažiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem nav pilnībā liberalizēti, un uz tiem attiecas samazināti nodokļi un/vai preferenciālas kvantitatīvas koncesijas.

 

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “ Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

 

Izcelsmes noteikumus reglamentē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konvencija.

Turklāt nolīgumos ir iekļauti noteikumi par konkurences jautājumiem, augstu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības līmeni un pastiprinātu sadarbību muitas jautājumos. Tie ietver arī papildu disciplīnas, jo īpaši attiecībā uz valsts iepirkumu, tiesību aktu tuvināšanu daudzās jomās, tostarp standartizācijas jomā, kā arī noteikumiem par pakalpojumiem un uzņēmējdarbības veikšanu.

Lasiet vairāk

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites