Rietumbalkāni

Kopš Stabilizācijas un asociācijas procesa uzsākšanas ES ir pakāpeniski noslēgusi divpusējus BTN, ko dēvē par “Stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem” (SAN), ar katru Rietumbalkānu partneri.

  • Albānija (2009. gads)
  • Ziemeļmaķedonija (2004)
  • Melnkalne (2010)
  • Serbija (2013)
  • Bosnija un Hercegovina (2015)
  • Kosova* (2016)

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.)

 

SAN ir instrumenti, kas nodrošina reģiona valstu ekonomisko attīstību un politisko stabilizāciju, kā arī ciešas ilgtermiņa asociācijas izveidi starp ES un Rietumbalkāniem.Faktiski SAN ir juridisks instruments tiesību aktu saskaņošanai ar ES acquis un pakāpeniskai integrācijai ES tirgū.

Ar SAN ir izveidota brīvās tirdzniecības zona pārejas periodā, kas tagad ir beidzies attiecībā uz visiem, izņemot Kosovu (2026).

Nolīgumi paredz nodokļu un ar tarifiem nesaistītu ierobežojumu atcelšanu divpusējai tirdzniecībai un aptver preces visās harmonizētās sistēmas nodaļās.Tikai daži izņēmumi attiecībā uz dažiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem nav pilnībā liberalizēti, un tiem piemēro samazinātus nodokļus un/vai preferenciālas kvantitatīvās koncesijas.

 

Izcelsmes noteikumus reglamentē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konvencija.

Turklāt nolīgumos ir iekļauti noteikumi par konkurences jautājumiem, augsta līmeņa intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un pastiprinātu sadarbību muitas jautājumos.Tie ietver arī papildu disciplīnas, jo īpaši attiecībā uz valsts iepirkumu, tiesību aktu tuvināšanu daudzās jomās, tostarp standartizāciju, kā arī noteikumus par pakalpojumiem un uzņēmējdarbības veikšanu.

Lasīt vairāk

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites