Zahodni Balkan

Od začetka stabilizacijsko-pridružitvenega procesa je EU postopoma sklenila dvostranske sporazume o prosti trgovini, imenovane „stabilizacijski in pridružitveni sporazumi“ z vsako od partneric z Zahodnega Balkana.

  • Albanija (2009)
  • Severna Makedonija (2004)
  • Črna gora (2010)
  • Srbija (2013)
  • Bosna in Hercegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.)

 

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi so orodja, ki zagotavljajo gospodarski razvoj in politično stabilizacijo držav v regiji ter vzpostavitev tesne in dolgoročne povezave med EU in Zahodnim Balkanom.  Dejansko so stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi pravni instrument za uskladitev s pravnim redom EU in postopno vključevanje na trg EU.

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi so vzpostavili območje proste trgovine v prehodnem obdobju, ki se je zdaj izteklo za vse razen Kosova (2026). 

Sporazumi predvidevajo odpravo carin in netarifnih omejitev v dvostranski trgovini ter zajemajo blago v vseh poglavjih harmoniziranega sistema.  Le nekaj izjem v zvezi z nekaterimi kmetijskimi in ribiškimi proizvodi ni v celoti liberaliziranih in zanje veljajo znižane dajatve in/ali preferencialne količinske koncesije.

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

 

Pravila o poreklu ureja Vseevro-mediteranska konvencija.

Poleg tega sporazumi vključujejo določbe o zadevah v zvezi s konkurenco, visoki ravni varstva pravic intelektualne lastnine in okrepljenem sodelovanju v carinskih zadevah. Vključujejo tudi dodatna pravila, ki se nanašajo zlasti na javna naročila, približevanje zakonodaje na številnih področjih, vključno s standardizacijo, ter določbe v zvezi s storitvami in ustanavljanjem.

Več

Deli to stran:

Hitre povezave