Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

EU in Združeno kraljestvo sta dosegla dogovor o sporazumu o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki se začasno uporablja od1. januarja 2021 in je začel veljati 1. maja 2021.

Sporazum o trgovini in sodelovanju ne zajema le trgovine z blagom, storitvami, naložbami, javnimi naročili in pravicami intelektualne lastnine, temveč tudi širok nabor drugih ključnih področij v interesu EU, kot so zračni in cestni promet, energija in trajnost, ribištvo in usklajevanje sistemov socialne varnosti. Pravila o trgovini in naložbah temeljijo na celovitih zavezah o enakih konkurenčnih pogojih in trajnostnem razvoju.

 • Določa ničelne tarife in ničelne kvote za vse blago, ki izpolnjuje ustrezna pravila glede porekla.
 • Vlagateljem iz EU omogoča, da ustanovijo svoja podjetja na ozemlju Združenega kraljestva in jih prosto upravljajo v večini sektorjev.
 • Zagotavlja dostop do trga, ki presega na primer dostop, dogovorjen z Japonsko, in vključuje regulativne določbe za številne ključne storitvene sektorje.
 • Zagotavlja, da podjetja iz EU, ki že imajo sedež v Združenem kraljestvu, ne bodo diskriminirana v postopkih javnega naročanja.
 • Umetnikom iz EU zagotavlja sledne pravice, ki niso zajete v mednarodnih konvencijah o pravicah intelektualne lastnine.
 • Zagotavlja neizkrivljeno trgovino in konkurenco za podjetja EU v energetskem sektorju in sektorju surovin ter za industrijo na splošno.
 • Vsebuje poglavje o MSP, ki je namenjeno spodbujanju udeležbe MSP v sporazumu.
 • Obe strani sta se zavezali, da bosta zagotovili trdne enake konkurenčne pogoje z ohranjanjem visoke ravni varstva na področjih, kot so:
  • varstvo okolja;
  • boj proti podnebnim spremembam in oblikovanje cen ogljika;
  • socialne in delavske pravice;
  • davčna preglednost in državna pomoč;
  • z učinkovitim domačim izvrševanjem, zavezujočim mehanizmom za reševanje sporov in možnostjo, da obe strani sprejmeta popravne ukrepe.

Za blagovno menjavo med EU in Severno Irsko se uporablja Protokol o Irski in Severni Irski, vključen v sporazum o izstopu.

Pritožbe

Vložite pritožbo

Besedilo sporazuma in pregled

Storitve

EU in Združeno kraljestvo sta pomembna partnerja na področju trgovine s storitvami in naložb. Leta 2021 je bilo Združeno kraljestvo drugi največji trgovinski partner EU na področju storitev, takoj za Združenimi državami Amerike. Glavni sektorji storitev, s katerimi se trguje med EU in Združenim kraljestvom, so bili tako imenovane „druge poslovne storitve“ (tj. raziskovalne in razvojne storitve, pravne storitve, arhitekturne storitve itd.), finančne storitve ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne sodeluje več na enotnem trgu EU in zato zanj ne veljajo več načela prostega gibanja oseb, svobode opravljanja storitev in svobode ustanavljanja. Zato morajo ponudniki storitev iz Združenega kraljestva, da bi lahko ponujali storitve po vsej EU, morda imeti sedež v EU, da bi lahko še naprej poslovali. Upoštevati morajo nacionalna pravila, postopke in dovoljenja, ki se uporabljajo za njihove dejavnosti v vsaki državi članici, v kateri delujejo. Enako velja za subjekte iz EU, tj. da lahko opravljajo storitve v Združenem kraljestvu, morajo izpolnjevati domača pravila v Združenem kraljestvu.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom zagotavlja znatno stopnjo odprtosti za trgovino s storitvami in naložbe v številnih sektorjih, vključno s strokovnimi in poslovnimi storitvami (npr. pravne, revizijske, arhitekturne storitve), dostavnimi in telekomunikacijskimi storitvami, računalniškimi in digitalnimi storitvami, finančnimi storitvami, raziskovalnimi in razvojnimi storitvami, večino prevoznih in okoljskih storitev. Poleg tega se uporablja tudi za naložbe v sektorje, ki niso storitve, kot so proizvodnja, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, energetika in druge primarne industrije.

Dejanska raven dostopa do trga bo odvisna od načina opravljanja storitve: ali se opravi čezmejno iz matične države dobavitelja, npr. po spletu („način 1“), se opravi za potrošnika v državi dobavitelja, na primer ko turist kupi storitev na potovanju v tujini („način 2“), jo opravi lokalno podjetje v lasti tujega ponudnika storitev („način 3“) ali se opravi z začasno prisotnostjo izvajalca storitev, ki je fizična oseba, na ozemlju druge države („način 4“). V praksi je dejanska zmožnost zagotavljanja določene storitve ali vlaganja v določen sektor odvisna tudi od posebnih pridržkov iz sporazuma o trgovini in sodelovanju, ki se lahko naložijo ponudnikom storitev iz EU pri opravljanju storitev v Združenem kraljestvu v nekaterih sektorjih, in obratno.

V zvezi z vstopom in začasnim bivanjem fizičnih oseb iz poslovnih razlogov (kot je navedeno zgoraj kot „način 4“) sta se EU in Združeno kraljestvo dogovorila o širokem naboru vzajemnih zavez. Pogodbenici ne moreta zavrniti takega vstopa in ostati iz gospodarskih razlogov (npr. kvote, preverjanje gospodarskih potreb), čeprav bi lahko v nekaterih primerih obstajali pridržki glede zavez. Poleg tega se lahko v nekaterih primerih še vedno zahteva vizum in/ali dovoljenje za prebivanje ali delovno dovoljenje.

Sporazum zajema naslednje kategorije ljudi:

 • Poslovni obiskovalci za namene ustanavljanja – npr. vodstveni delavec, ki vstopi v Združeno kraljestvo, da bi ustanovil podružnico. Te osebe lahko pridejo 90 dni v obdobju šestih mesecev.
 • Osebe, premeščene znotraj podjetja – npr. vodstveni delavec, ki ga podjetje X v EU pošlje na delo v podružnico Y v Združenem kraljestvu). Te osebe lahko pridejo tri leta (razen če so pripravniki, v tem primeru je obdobje bivanja omejeno na eno leto).
 • Kratkotrajni poslovni obiskovalci: te osebe lahko vstopijo v EU ali Združeno kraljestvo zaradi opravljanja nekaterih (enajst) dejavnosti iz odstavka 8 Priloge 21. Prispejo lahko 90 dni v šestmesečnem obdobju. Vendar lahko države članice in Združeno kraljestvo izrazijo pridržke v zvezi z nekaterimi od teh dejavnosti.
 • Ponudniki pogodbenih storitev: te osebe lahko pridejo v EU (ali v Združeno kraljestvo) z namenom izvajanja pogodbe o opravljanju storitev, ki jo ima njihovo podjetje s stranko iz EU (ali z Združenim kraljestvom) za največ 12 mesecev ali za čas trajanja pogodbe – odvisno od tega, kaj je krajše. Imeti morajo univerzitetno izobrazbo in delovne izkušnje, povezane z opravljanjem storitev. Opravljajo lahko storitve iz odstavka 10 Priloge 22. Vendar lahko države članice izrazijo pridržke v zvezi z nekaterimi od teh dejavnosti: glej točko 12 Priloge 22 – to pomeni, da so lahko pogoji za opravljanje določene storitve strožji ali celo nemogoči.
 • Neodvisni strokovnjaki. Enako kot ponudniki pogodbenih storitev, vendar so samozaposleni. Seznam dovoljenih storitev je vključen v odstavek 11 Priloge 22.

Poleg tega se uporabljajo vsa nacionalna pravila o poklicnih kvalifikacijah. Sporazum o trgovini in sodelovanju vključuje okvir, v skladu s katerim se lahko Evropska unija in Združeno kraljestvo pozneje za vsak primer posebej in za posebne poklice dogovorita o dodatnih ureditvah za priznavanje nekaterih poklicnih kvalifikacij, ki bi postale priloga k samemu Sporazumu. Takšne dogovore mora sprejeti Partnerski svet.

Praktične informacije za ponudnike storitev iz EU za opravljanje storitev v Združenem kraljestvu

Iskalnik licence

Za opravljanje storitve v Združenem kraljestvu dovoljenje, potrebno za nekatere poslovne ali druge dejavnosti.

Kako ustanoviti podjetje v Združenem kraljestvu

Zahteve za ustanovitev podjetja v Združenem kraljestvu bodo odvisne od vrste podjetja, ki ga želite ustanoviti, od tega, kje delate, in od tega, ali se zaposlite za pomoč. Vodnik o ustanovitvi podjetja v Združenem kraljestvu

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Za opravljanje reguliranega poklica v Združenem kraljestvu bo moral regulativni organ Združenega kraljestva uradno priznati poklicne kvalifikacije zunaj Združenega kraljestva. Informacije o regulatornih organih in reguliranih poklicih v Združenem kraljestvu

Dodatne informacije o reguliranih poklicih so na voljo na spletišču Centra za poklicne kvalifikacije v Združenem kraljestvu.

Informacije o pravnih storitvah in storitvah pomorskega prevoza

Novi trgovinski asistent za storitve in naložbe, ki je na voljo na portalu Access2Markets, ponuja informacije podjetjem iz EU, ki želijo v Združenem kraljestvu zagotavljati pravne storitve in storitve pomorskega prevoza. Vključuje informacije o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati, in kontaktne podatke ustreznih regulativnih organov.

Pravila za vstop in bivanje usposobljenega osebja

Splošne informacije o vizumskih obveznostih za različne kategorije prosilcev.

Natančneje za usposobljeno osebje:

 1. Pravila za poslovne obiskovalce
 2. Vizum za kvalificirane delavce
 3. Vizum znotraj podjetja
 4. T5 Začasni delavec/delavec na podlagi mednarodnega sporazuma
 5. Predstavnik čezmorskega podjetja

Javna naročila

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom vključuje sporazum STO o javnih naročilih in ga presega. To pomeni, da so vse koristi v zvezi z dvostranskimi pravili in dostopom do trga Združenega kraljestva za podjetja iz EU, ki izhajajo iz Sporazuma o vladnih naročilih, potrjene tudi v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter so predmet dvostranskega reševanja sporov.

Sporazum o trgovini in sodelovanju presega zaveze GPA in zagotavlja dodaten dostop do trga:

 • Zajema naročnike, ki upravljajo plinska in toplotna omrežja, ter naročnike v zasebni lasti z monopolnimi pravicami v vseh sektorjih javnih služb,
 • Ki zajemajo nekatere dodatne storitve, kot so:
  • Storitve hotelov in restavracij (CPC Prov. 641)
  • Strežba hrane (CPC Prov. 642)
  • Strežba pijač (CPC Prov. 643)
  • Telekomunikacijske storitve (CPC Prov. 754)
  • Nepremičninske storitve za honorar ali po pogodbi (CPC Prov. 8220)
  • Druge poslovne storitve (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Izobraževalne storitve (CPC Prov. 92)

Sporazum o trgovini in sodelovanju prav tako razširja veljavni sklop pravil in posledično olajšuje dostop do trga zaradi:

 • okrepljeno uporabo elektronskih sredstev,
 • enotni portal za vsa obvestila,
 • sprejemanje lastnih izjav,

Sodišče je v sporazum o trgovini in sodelovanju vključilo tudi nediskriminacijo za podjetja v lasti EU s sedežem v Združenem kraljestvu pri vseh javnih razpisih, vključno z neizkritimi javnimi naročili, kot so na primer nakupi majhne vrednosti (nacionalna obravnava pod pragom GPA).

 

Več informacij o dostopu do trga javnih naročil Združenega kraljestva:

Javna naročila v vrednosti več kot 10 000 GBP

Javna naročila Škotska

Javna naročila Wales

Javna naročilaSeverne Irske: eSourcing NI – eTenders NI

Javna naročila v vrednosti več kot 118 000 GBP

Deli to stran:

Hitre povezave