Tarife

Ali vaše podjetje namerava uvoziti blago v EU? Ta oddelek omogoča razumevanje nekaterih tarif, kvot in drugih dajatev, ki se lahko uporabljajo.

Razvrstitev proizvodov in ZTI

Kako poiskati tarifo za določen uvožen izdelek?

 • vsak izdelek, ki se uvozi v EU, se uvrsti v tarifo. Tarifna oznaka, ki se imenuje tudi oznaka proizvoda, vam pomaga razumeti, katere tarife veljajo za vaše posebne izdelke. Zato morate najprej navesti tarifno oznako vašega izdelka. Več informacij o razvrščanju izdelkov je na voljo tukaj.
 • Ko prepoznate ustrezno tarifno oznako za vaš posamezni izdelek, lahko preverite tarifno stopnjo v mojem pomočniku za trgovino.

Zavezujoče tarifne informacije o tarifni uvrstitvi blaga

 • v sistemu zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) v EU se lahko opredeli pravilna tarifna uvrstitev blaga, ki ga nameravate uvoziti. Tako boste lahko razumeli, katera carina velja za vaše blago in ali potrebujete potrdilo o uvozu. Z odločbo ZTI vam je zagotovljena pravna varnost glede te tarifne uvrstitve.
 • od 1. oktobra 2019 so vsi postopki, povezani z BTi, elektronski in gospodarski subjekti morajo uvesti vse nove aplikacije v elektronski obliki. Za več informacij glej
 • vse že sprejete odločbe ZTI je na voljo tukaj.

Carinsko vrednotenje

 • carinsko vrednotenje je izračun gospodarske vrednosti blaga, prijavljenega za uvoz.
 • carine (in DDV) se izračunajo kot odstotek vrednosti blaga – potem ko je vrednost blaga določena, se lahko carinska tarifa in poreklo blaga upoštevata pri izračunu skupne carinske dajatve, ki jo je treba plačati za proizvod.

Več informacij o izračunu carinske vrednosti v EU je na voljo tukaj.

Oprostitev dajatev in začasna opustitev dajatev

 

Na splošno so za večino uvoženih izdelkov potrebne uvozne dajatve. Za nekatere posebne primere pa se lahko uporablja izjema, zato ni treba plačati nobenih dajatev.

Skupne carinske tarife se uporabljajo za blago, ki se uvaža iz tretjih držav čez zunanje meje EU. V nekaterih posebnih okoliščinah so take uvozne dajatve lahko oproščene.

Glej vse primere, v katerih se lahko odobri oprostitev dajatev (Uredba Sveta 1186/2009).

V nekaterih okoliščinah se lahko uvozne dajatve za nekatero blago začasno (v celoti ali delno) začasno ustavijo. To ne vpliva na morebitne protidampinške dajatve.

 • blago, uvoženo pod režimom odloga plačila trošarine, lahko nadaljuje v prostem prometu na trgu EU, tako kot vse drugo zakonito uvoženo blago.
 • opustitve se običajno dodeljujejo za surovine, polizdelke ali sestavne dele, ki niso na voljo znotraj EU – nikoli niso odobreni za končne proizvode.

Več informacij

Tarifne kvote

V okviru tarifnih kvot se lahko določene količine blaga uvažajo po znižani ali stopnji dajatve nič. To ne vpliva na veljavne protidampinške dajatve.

Tarifne kvote omogočajo proizvode, ki se v okviru določene kvote uvažajo za vstop na trg Evropske unije po nižji tarifni stopnji kot za količine, ki niso zajete v kvotah. Omogočajo več raznolikosti potrošnikom, pa tudi države, ki niso članice EU, da odprejo svoje trge za evropske proizvode.

Preferencialne tarifne kvote

 • te vrste kvot se običajno pojavljajo v trgovinskih sporazumih in preferencialnih režimih med EU in nekaterimi drugimi državami.
 • ta vrsta kvote pomeni, da se lahko vnaprej določen obseg blaga, ki prihaja iz določene države, uvozi v EU po ugodni stopnji dajatve.

Avtonomne tarifne kvote

 • te kvote se lahko odprejo v nekaterih gospodarskih sektorjih, da se spodbudi konkurenca znotraj EU – običajno se uporabljajo Erga Omnes (za vse konkurente) in se običajno dodelijo surovinam, polproizvodom ali sestavinam, ki v EU niso na voljo v zadostnih količinah.
 • se ne dodelijo nobene tarifne kvote za končne proizvode.

Več informacij o tarifnih kvotah.

Upravljanje kvot

Dodatne informacije po sektorjih

Kako poiskati tarifne kvote?

Rezultati iskanja za vaš izdelek v rubriki Moja trgovina zagotavljajo informacije o tarifnih kvotah in pavšalnih uvoznih vrednostih. Sklicujete se lahko tudi na zakonodajo, ki se uporablja za navedene informacije.

Protidampinška

Protidampinške dajatve

Poleg rednih uvoznih dajatev za izdelek veljajo tudi protidampinški ali drugi instrumenti trgovinske zaščite, kadar se uvaža v EU.

 • Proizvajalci EU lahko vložijo pritožbo pri Evropski komisiji, če menijo, da proizvajalci iz tretjih držav, ki razmišljajo o vložitvi protidampinške pritožbe, na trg EU nepošteno uvažajo proizvode, če bi se o tem odločili proizvajalci Skupnosti, ki bi morali stopiti v stik z Evropsko komisijo.
 • preiskava dampinga lahko začne tudi Evropska komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice EU.

Protidampinški postopek

Po prejemu pritožbe proizvajalcev zadevnega izdelka v EU, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu EU — o začetku protidampinškega postopka. Najdaljši rok za preiskavo v tem postopku je 15 mesecev. Podrobne ugotovitve so objavljene v Uradnem listu. Te ugotovitve lahko na primer vključujejo uredbo o uvedbi protidampinških dajatev ali zaključku postopka brez uvedbe dajatev.

Osnovna protidampinška uredba EU je v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU, zlasti s Protidampinškim sporazumom STO.

Glej tudi shematski prikaz postopka protidampinške preiskave.

Pogoji za protidampinške ukrepe

Preiskava mora pokazati, da

 • proizvajalci izvozniki v zadevni državi/državah izvajajo damping
 • škodo, ki jo je utrpela industrija EU, je prizadela industrija EU.
 • obstaja vzročna zveza med ugotovljeno stopnjo dampinga in škodo
 • uvedba ukrepov ni v nasprotju z interesom EU

Podrobnejše informacije o pogojih za uvedbo protidampinškega ukrepa so v skladu s pogoji.

Če preiskava ugotovi, da so bili zgoraj navedeni štirje pogoji izpolnjeni, se lahko na uvoz zadevnega izdelka uvedejo protidampinški ukrepi.

Ti ukrepi so običajno v obliki enega od naslednjih ukrepov:

 • dajatev ad valorem (obdavčeno glede na transakcijsko vrednost)
 • posebne dajatve (obdavčene za določeno količino proizvoda)
 • cenovne zaveze (izvozniki iz držav, ki niso članice EU, se strinjajo s prodajo svojih izdelkov po minimalni ceni v EU)

Dajatve plača uvoznik v EU, pobirajo pa jih nacionalni carinski organi zadevne države članice EU.

Upoštevajte: če EU sprejme cenovno zavezo proizvajalca (prostovoljno zvišanje cen), se protidampinške dajatve na uvoz ne bodo pobrale. Komisiji ni treba sprejeti ponudbe podjetja.

Pravilo nižje dajatve

Uvede se lahko dajatev za odpravo učinkov dampinga na uvoz določenega izdelka. Oceni se stopnja dajatve, ki je potrebna za odpravo škodljivih učinkov dampinga. Ukrepi bodo uvedeni na ravni dampinga ali škode, kar je nižje.

Protidampinške in ladje

Pravila EU vključujejo uredbo o prodaji novo zgrajenih ladij po prenizkih cenah. Več podrobnosti je v ladjedelništvu .

Trajanje ukrepov in pregledov

Ukrepi se običajno uvedejo za obdobje 5 let. V tem obdobju se lahko pregledajo, če :

Ukrepi bodo prenehali veljati po 5 letih, razen če se začne pregled zaradi izteka ukrepov.

Komisija spremlja ukrepe za zagotovitev, da so učinkoviti in da jih izvozniki in uvozniki spoštujejo.

Sedanje protidampinške dajatve

Informacije o vseh zaključenih in tekočih protidampinških preiskavah so na voljo tukaj.

Protisubvencijski ali izravnalni ukrepi

 • poleg protidampinških dajatev lahko za vaš uvoz veljajo tudi protisubvencijski ukrepi – ti se imenujejo tudi izravnalni ukrepi, njihov namen pa je izravnati učinke nepoštene subvencije trgovinskega partnerja.
 • Obstajajo pravila o tem, kdaj so takšne subvencije dovoljene in kdaj jih lahko nasprotuje EU. več o teh pravilih lahko preberete v zvezi s predpisi EU o protisubvencijskih ukrepih. 
 • izravnalni ukrepi so lahko sestavljeni iz različnih vrst orodij, vendar se običajno uporabljajo v obliki povečanih dajatev – izravnalni ukrep je lahko sestavljen iz dodatne ad valorem ali posebne dajatve in se lahko uporablja v obliki minimalne uvozne cene ali je lahko sestavljen iz „cenovne zaveze“, če se izvoznik zaveže, da bo prodal izdelek nad najnižjo ceno.
 • podobno kot v protidampinških postopkih lahko industrija EU vloži pritožbo pri Komisiji, če meni, da je uvoz izdelka iz države nečlanice EU subvencioniran, in povzroča škodo industriji EU, ki proizvaja isti izdelek.

Več informacij o protisubvencijskih ukrepih je na voljo tukaj.

Informacije o vseh zaključenih in tekočih protisubvencijskih preiskavah so na voljo tukaj.

Zaščitne dajatve

 • zaščitni ukrepi se lahko uporabijo, kadar na industrijo EU vpliva nepredvideno, hitro in nenadno povečanje uvoza.
 • taki ukrepi se uporabljajo zelo redko in le v zelo posebnih okoliščinah.
 • zaščitni ukrepi lahko obsegajo količinske uvozne omejitve (trgovinske kvote) ali povečanja dajatev – lahko se uporabljajo za celoten uvoz zadevnega izdelka iz vseh trgovinskih partnerjev ali iz blaga posebnega porekla.

Več o zaščitnih ukrepih v EU.

 

Deli to stran:

Hitre povezave