Splošna shema preferencialov plus (GSP+)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta razdelek vam pomaga razumeti GSP+ EU.

Na kratko

Splošna shema preferencialov EU plus (GSP+) daje državam v razvoju posebno spodbudo za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. 

Države upravičenke morajo izvajati 27 mednarodnih konvencij o

 • človekovih pravicah
 • pravice delavcev
 • okolja,
 • dobro upravljanje

V zameno EU zniža svoje uvozne dajatve na nič za več kot dve tretjini tarifnih postavk svojega izvoza.

Države upravičenke

 • Bolivija
 • Zelenortski otoki
 • Kirgizistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šrilanka
 • Uzbekistan

Prenehanje veljavnosti: Sedanji GSP+ velja do leta 2027.

Tarife

Celoten seznam zajetih izdelkov.

 

Za iskanje točnih informacij o dajatvah in tarifah za določen izdelek ob upoštevanju njegove države porekla in namembne države uporabite iskalno možnost Mojega trgovinskega pomočnika.

V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Oglejte siorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistentu, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Odstopanje

Odstopanje je izraženo

 • v ceni končnih proizvodov za ribiške in industrijske proizvode
 • po teži končnih proizvodov za kmetijske proizvode

Odstopanja, vključena v splošni sistem preferencialov, so milejša od običajnih odstopanj. Namesto 10 % cene franko tovarna končnega izdelka znaša 15 %.

Posebna odstopanja veljajo tudi za tekstil in oblačila in so opisana v uvodnih opombah Priloge 22–03.

Glej tudi splošno pravilo tolerance ali de minimis.

Združevanje pomoči

Naslednje vrste kumulacije se uporabljajo v trgovini v okviru GSP EU

 • dvostranski
 • regionalni
 • podaljšani
 • kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo
Dvostranska kumulacija

Materiali s poreklom iz EU se lahko vključijo v izdelke, proizvedene v državi GSP, in nato štejejo za materiale s poreklom iz te države GSP, če predelava, opravljena v državi GSP, presega minimalne ravni.

Regionalna kumulacija

I. skupina

II. skupina

Skupina

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazilija

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmaru

Honduras

Šrilanka*

 

Filipini*

Nikaragva

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Države, ki so trenutno upravičenke do GSP+

**Vietnam od 1. januarja2023 ne bo več upravičenka do GSP+.

 • dovoljena je uporaba sestavin med državami iz iste skupine (npr. Indija lahko uporablja sestavine iz Pakistana, ker sta obe v skupini III), čeprav je treba upoštevati nekatera pomembna pravila:
 • regionalna kumulacija med državami v isti skupini se uporablja le, če so države, vključene v kumulacijo, v času izvoza izdelka v Evropsko unijo države upravičenke in ne le države upravičenke.
 • če je blago s poreklom iz ene upravičene države nadalje oplemeniteno v drugi državi članici te skupine, se blago lahko šteje za blago s poreklom iz slednje države (če oplemenitenje presega minimalne postopke).
 • za določitev porekla vložka (kadar se vložek enega člana skupine pošlje drugemu članu skupine) je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
 • kumulacija je mogoča tudi med posameznimi državami upravičenkami skupine I in skupine III. To velja le na zahtevo in pod določenimi pogoji.

Nekateri izdelki so izključeni iz kumulacije, kadar obstajajo razlike med statusom držav GSP iste skupine (GSP/GSP+/EBA). Seznam zadevnih izdelkov je vključen v Prilogo 13b.

Razširjena kumulacija 

Države GSP lahko pod določenimi pogoji EU zaprosijo za dovoljenje za kumulacijo z državami, s katerimi ima EU sklenjen trgovinski sporazum.

 • ta možnost je na voljo samo za industrijske proizvode in predelane kmetijske proizvode.
 • kadar se prispevek tretje države, s katero ima EU sklenjen sporazum o prosti trgovini, pošlje državi GSP, je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
Kumulacija z blagom s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije

Države upravičenke lahko kumulirajo poreklo z blagom iz poglavij 25 do 97 harmoniziranega sistema s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije.

 • za materiale s poreklom iz Norveške, Švice ali Turčije, ki so predmet več kot minimalne operacije v državi upravičenki, se šteje, da imajo poreklo iz navedene države upravičenke in se lahko izvozijo v EU, na Norveško, v Švico ali Turčijo.
 • zgornje pravilo se ne uporablja za kmetijske proizvode ali proizvode, za katere velja odstopanje.
 • za uporabo te vrste kumulacije morajo EU, Norveška, Švica in Turčija zagotoviti enako preferencialno obravnavo za izdelke s poreklom iz držav GSP.

Neposeganje v blago

Določba o neposrednem prevozu v pravilih o poreklu GSP je bila nadomeščena s klavzulo o neposredovanju (člen 74 Uredbe Komisije št. 1063/2010).

 • glavna razlika v primerjavi z določbo o neposrednem prevozu je, da od uvoznikov v EU ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
 • vendar lahko carinska uprava države članice EU zahteva takšno dokazilo, če utemeljeno domneva, da pogoji niso izpolnjeni.

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev je odobreno.

Pogoji za plovila

Da bi se štelo, da ribiško plovilo izvira iz države upravičenke – kar bi pomenilo, da imajo ribe, ki jih je to plovilo ulovilo zunaj teritorialnih voda – poreklo, se veljavna merila nanašajo na državo registracije in zastavo plovila, pa tudi na njegovo lastništvo. Opozoriti je treba, da v skladu s pravili o poreklu GSP ni posebne zahteve glede državljanstva posadke ali častnikov.

Minimalni postopki

Obstajata dva sklopa tako imenovanih „minimalnih“ postopkov, ki nikoli ne zadostujeta za pridobitev porekla.

 • tiste iz člena 76
 • in tiste, ki se uporabljajo samo za tekstilne izdelke in samo zaradi regionalne kumulacije, vključene v Prilogo 16.

Pravila za posamezne izdelke

Seznam predelave, ki jo je treba opraviti na materialih, da bi pridobili status blaga s poreklom, je vključen v Prilogo 13a k isti uredbi. Seznam vključuje dva stolpca.

 • ena se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP
 • ena se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP

Maturo

Nekatere države v razvoju izvažajo zelo konkurenčne izdelke, ki ne potrebujejo preferenc za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP iz teh proizvodnih sektorjev umakne z gradacijskim mehanizmom.

 • kadar povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (deljena s skupno vrednostjo celotnega uvoza GSP za navedeni oddelek) v treh letih presega splošni prag 57 %.
 • za rastlinske proizvode, olja živalskega ali rastlinskega izvora, masti in voske ter mineralne proizvode se uporablja gradacija, kadar navedeni odstotni delež presega 17,5 %.
 • za gradacijo tekstila se uporablja, kadar navedeni odstotni delež presega 47,2 %.

EU z izvedbeno uredbo in na podlagi objektivnih meril pregleda seznam graduiranih izdelkov vsaka tri leta.

Trenutni seznam diplomiranih izdelkov je na voljo tukaj.

Odstopanja

Pod določenimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo ohlapnejša pravila o poreklu, ki se uporabljajo za posebne izdelke s poreklom iz določenih držav. Tako odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom. Glej odstopanje Zelenortskih otokov in veljavna pravila o poreklu.

Preverite tudi obvestilo uvoznikom, ki ga je izdala EU, v katerem so gospodarski subjekti obveščeni o posebnih elementih v zvezi z Bangladešem.

Pravila o poreklu za posebne izdelke

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago za uvoz v Evropsko unijo pri 2.6. Zahteve za izdelke
 • posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla, poiščite v Moji trgovinski asistentu. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

 • seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo pri 2.6. Zahteve za proizvode
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki veljajo za vaš proizvod in njegovo državo porekla, v Moji trgovinski asistentu.Za prikaz zahtev za vaš izdelek morate najprej opredeliti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Dokazila o poreklu

Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora izdelke s poreklom iz držav upravičenk do GSP EU spremljati dokazilo o poreklu. Vsa dokazila o poreklu ostanejo veljavna 10 mesecev po izdaji. Dokazilo o poreklu je lahko eno od naslednjega:

 • Potrdilo o poreklu obrazec A – izdajo ga pristojni organi v upravičeni državi. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Potrdilo mora biti izvozniku na voljo takoj, ko se izvoz opravi (ali se zagotovi). Kljub temu se izjemoma lahko potrdilo pod določenimi pogoji izda po izvozu.
 • izjava na računu, ki jo sestavi izvoznik * – za pošiljke v vrednosti 6 000 EUR ali manj. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

* Za izjavo na računu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu vpisati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v angleščini ali francoščini): „Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače,... preferencialno poreklo v skladu s pravili o poreklu iz splošne sheme preferencialov Evropske skupnosti“. Izjavo na računu morate podpisati ročno.

Drugi dokumenti

Več o drugih dokumentih in postopkih carinjenja, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

GSP+ zajema samo blago.

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, direktiva o varnosti igrač)

Upravičene države

Da bi bila država upravičena do GSP+, mora:

 • vložitev vloge
 • izpolnjevanje vseh standardnih pogojev GSP
 • izpolnjevati naslednji dve dodatni merili:
 • merila ranljivosti
  • delež uvoza je triletni povprečni delež uvoza posamezne države upravičenke, zajetega v GSP, glede na uvoz vseh držav GSP, ki ga zajema GSP.  To povprečje mora biti nižje od 6,5 %, da bi bilo upravičeno do GSP+.
  • sedem največjih oddelkov uvoza, zajetega v GSP, predstavlja 75 % celotnega uvoza GSP te države v triletnem obdobju.
 • merila trajnostnega razvoja
  • država mora ratificirati 27 mednarodnih konvencij GSP+ o
   • človekovih pravicah
   • pravice delavcev
   • okolje
   • dobro upravljanje.
  • država ne sme imeti pridržkov, ki so prepovedani s temi konvencijami.
  • organi za spremljanje konvencij ne smejo poročati, da jih država ni učinkovito izvajala.

Spremljanje

Ko EU državi odobri GSP+, jo spremlja, da se prepriča o državi.

 • je še naprej pogodbenica mednarodnih konvencij, ki jih zajema GSP+.
 • učinkovito izvaja konvencije
 • izpolnjuje zahteve glede poročanja
 • sprejema redno spremljanje v skladu s konvencijami
 • sodeluje z Evropsko komisijo in zagotavlja vse potrebne informacije

EU z organi držav upravičenk vodi stalen dialog o skladnosti GSP+.

 • dialog temelji na seznamu vprašanj („preglednica“), sestavljenem za vsako upravičenko do GSP+. Temelji na informacijah, prejetih od
  • države upravičenke
  • mednarodni organi za spremljanje
  • civilna družba
  • sindikati
  • podjetja
  • Evropskega parlamenta
  • Svet Evropske unije —
 • EU organizira redne nadzorne obiske GSP+ v vsaki državi upravičenki, da bi se srečala z deležniki. Od države upravičenke se pričakuje, da bo dokazala, da si resno prizadeva za reševanje vprašanj, navedenih v preglednicah.

Dialog GSP+ je vključen v javno poročilo o GSP, ki ga mora Komisija vsaki dve leti predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Poročilo vsebuje podrobno oceno, kako dobro posamezna država upravičenka izvaja 27 konvencij.

Zmogljivosti – podpora za krepitev

Poleg natančnega spremljanja je Komisija začela izvajati več projektov za krepitev zmogljivosti, da bi pomagala državam upravičenkam.

EU podpira zadevne trgovinske partnerje in več upravičenk do GSP+ z nepovratnimi sredstvi za Mednarodno organizacijo dela. Ti projekti

 • pomoč državam pri izvajanju temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela
 • krepitev zmogljivosti za izpolnjevanje obveznosti poročanja

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice vključuje namensko podporo v višini 4,5 milijona EUR za opolnomočenje organizacij civilne družbe, da prispevajo k spremljanju in učinkovitemu izvajanju 27 ustreznih konvencij, ki so jih ratificirale države upravičenke do GSP+.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave