Splošna shema preferencialov plus (GSP+)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta razdelek vam pomaga razumeti splošni sistem preferencialov EU+.

Na kratko

Splošna shema preferencialov plus (GSP+) EU daje državam v razvoju posebno spodbudo za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. 

Države upravičenke morajo izvajati 27 mednarodnih konvencij o

 • razsežnost človekovih pravic
 • pravice delavcev
 • okolja,
 • dobro upravljanje

V zameno EU zniža svoje uvozne dajatve na nič za več kot dve tretjini tarifnih postavk njihovega izvoza.

Države upravičenke

 • Bolivija
 • Zelenortski otoki
 • Kirgizistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šrilanka

Iztek veljavnosti: Sedanji GSP+ velja do leta 2027.

Tarife

Popoln seznam zajetih izdelkov.

 

Uporabite možnost iskanja mojega trgovinskega pomočnika, da poiščete točne informacije o dolžnostih in tarifah za vaš izdelek, pri čemer upoštevate njegovo državo porekla in namembno državo.

V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, bo moral izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite „orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Odstopanje

Izrazi se toleranca

 • po ceni končnih proizvodov za ribiške in industrijske proizvode
 • po teži končnih proizvodov za kmetijske proizvode

Odstopanja, vključena v GSP, so milejša od običajnih odstopanj. Znašajo 15 % cene franko tovarna končnega izdelka namesto 10 %.

Posebna odstopanja veljajo tudi za tekstil in oblačila ter so opisana v uvodnih opombah Priloge 22–03.

Glej tudi splošno pravilo tolerance ali de minimis.

Združevanje pomoči

V trgovini v okviru GSP EU se uporabljajo naslednje vrste kumulacije:

 • dvostranski
 • regionalni
 • podaljšani
 • kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo
Dvostranska kumulacija

Materiali s poreklom iz EU se lahko vključijo v izdelke, proizvedene v državi GSP, in se nato štejejo za izdelke s poreklom iz te države GSP, če predelava v državi GSP presega minimalne ravni.

Regionalna kumulacija

I. skupina

Skupina II

III. skupina

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazilija

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmaru

Honduras

Šrilanka*

 

Filipini*

Nikaragva

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Države, ki so trenutno upravičenke do GSP+

**Vietnam od 1. januarja2023 ne bo več upravičen do GSP+.

 • dovoljena je uporaba sestavnih delov med državami iz iste skupine (npr. Indija lahko uporablja sestavine iz Pakistana, ker sta obe v III. skupini), čeprav je treba upoštevati nekatera pomembna pravila:
 • regionalna kumulacija med državami znotraj iste skupine se uporablja le, če so države, vključene v kumulacijo, v času izvoza izdelka v Evropsko unijo države upravičenke in ne le države upravičenke.
 • če se blago s poreklom iz ene države upravičenke nadalje predela v drugi državi članici te skupine, se blago lahko šteje za blago s poreklom iz slednje države (če predelava presega minimalne postopke).
 • za določitev porekla vložka (kadar se prispevek enega člana skupine pošlje drugemu članu skupine) je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
 • kumulacija je mogoča tudi med posameznimi državami upravičenkami iz skupine I in skupine III. To velja le na zahtevo in pod določenimi pogoji.

Upoštevati je treba, da so nekateri izdelki izključeni iz kumulacije, kadar obstajajo razlike med statusom držav GSP iste skupine (GSP/GSP+/EBA). Seznam zadevnih proizvodov je vključen v Prilogo 13b.

Razširjena kumulacija 

Države GSP lahko pod določenimi pogoji EU zaprosijo za dovoljenje za kumulacijo z državami, s katerimi ima EU sklenjen trgovinski sporazum.

 • ta možnost je na voljo le za industrijske proizvode in predelane kmetijske proizvode.
 • kadar se prispevek tretje države, s katero ima EU sklenjen sporazum o prosti trgovini, pošlje državi GSP, je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
Kumulacija z blagom s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije

Države upravičenke lahko kumulirajo poreklo z blagom iz poglavij 25 do 97 harmoniziranega sistema s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije.

 • materiali s poreklom iz Norveške, Švice ali Turčije, pri katerih je bila opravljena več kot minimalna operacija v upravičeni državi, se štejejo za materiale s poreklom iz navedene države upravičenke in se lahko izvažajo v EU, na Norveško, v Švico ali v Turčijo.
 • zgoraj navedeno pravilo se ne uporablja za kmetijske proizvode ali proizvode, za katere velja odstopanje.
 • da bi se ta vrsta kumulacije uporabljala, morajo EU, Norveška, Švica in Turčija odobriti enako preferencialno obravnavo za izdelke s poreklom iz držav GSP.

Neposeganje v blago

Določba o neposrednem prevozu v pravilih GSP o poreklu je bila nadomeščena s klavzulo o neposeganju (člen 74 Uredbe Komisije št. 1063/2010).

 • glavna razlika v primerjavi z določbo o neposrednem prevozu je, da uvoznikom v EU ne bo treba predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev.
 • vendar lahko carinska uprava države članice EU zahteva takšno dokazilo, če utemeljeno domneva, da pogoji niso izpolnjeni.

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev je odobreno.

Pogoji za plovila

Da bi se štelo, da ribiško plovilo izvira iz države upravičenke, kar bi pomenilo, da ribe, ki jih ulovi to plovilo zunaj teritorialnih voda, izvirajo tudi iz teritorialnih voda, se veljavna merila nanašajo na državo registracije in zastave plovila, pa tudi na njegovo lastništvo. Opozoriti je treba, da v skladu s pravili GSP o poreklu ni posebne zahteve glede državljanstva posadke ali častnikov.

Minimalni postopki

Obstajata dva sklopa tako imenovanih „minimalnih“ postopkov, ki nikoli ne zadostujeta za podelitev porekla.

 • tiste iz člena 76
 • in tiste, ki se uporabljajo samo za tekstilne izdelke in samo zaradi regionalne kumulacije, vključene v Prilogo 16.

Pravila za posamezne izdelke

Seznam predelave, ki jo je treba opraviti na materialih za pridobitev statusa porekla, je vključen v Prilogo 13a k isti uredbi. Seznam vključuje dva stolpca.

 • ena se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP
 • ena se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP

Maturo

Nekatere države v razvoju izvažajo zelo konkurenčne proizvode, ki ne potrebujejo preferencialov za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP iz teh proizvodnih sektorjev umakne z mehanizmom graduacije.

 • kadar povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (deljena s skupno vrednostjo celotnega uvoza GSP za navedeni oddelek) v treh letih preseže splošni prag 57 %.
 • za rastlinske proizvode, živalska ali rastlinska olja, masti in voske ter mineralne izdelke se uporablja graduacija, kadar navedeni odstotni delež presega 17,5 %.
 • za tekstil se uporablja gradacija, kadar navedeni odstotni delež presega 47,2 %.

EU pregleda seznam progresivnih izdelkov vsaka tri leta z izvedbeno uredbo in na podlagi objektivnih meril.

Trenutni seznam stopenjskih izdelkov je na voljo tukaj.

Odstopanja

Pod določenimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo prožnejša pravila o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom. Glej odstopanje Zelenortskih otokov in veljavna pravila o poreklu.

Preverite tudi obvestilo uvoznikom, ki ga je izdala EU in ki nosilce dejavnosti obvešča o posebnih elementih v zvezi z Bangladešem.

Pravila o poreklu za posebne izdelke

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • informacije o tehničnih zahtevah, pravilih in postopkih, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo, so na voljo v točki 2.6. Zahteve za proizvode
 • v mojem trgovinskem pomočniku poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Zdravstvene in varnostne zahteve SPS

 • informacije o zdravstvenih, varnostnih, sanitarnih in fitosanitarnih standardih, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo, so na voljo v točki 2.6. Zahteve za proizvode
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla, v mojem trgovinskem pomočniku.Za ogled zahtev za vaš izdelek boste morali najprej identificirati njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Dokumenti in postopki carinjenja

Dokazila o poreklu

Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora biti izdelkom s poreklom iz držav upravičenk do GSP EU priloženo dokazilo o poreklu. Vsa dokazila o poreklu ostanejo veljavna 10 mesecev po izdaji. Dokazilo o poreklu je lahko:

 • Potrdilo o poreklu obrazec A, ki ga izdajo pristojni organi v upravičeni državi. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Potrdilo mora biti izvozniku na voljo takoj, ko se izvoz opravi (ali zagotovi). Kljub temu se lahko potrdilo izjemoma izda po izvozu pod določenimi pogoji.
 • izjava na računu, ki jo sestavi izvoznik * – za pošiljke v vrednosti 6 000 EUR ali manj. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

* Za pripravo izjave na računu morate natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v angleščini ali francoščini) na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu: „Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št.... ) izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo v skladu s pravili o poreklu iz splošne sheme preferencialov Evropske skupnosti“. Izjavo na računu morate podpisati ročno.

Drugi dokumenti

Več o drugih dokumentih in postopkih carinjenja, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

GSP+ zajema le blago.

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, direktiva o varnosti igrač)

Upravičene države

Da bi bila država upravičena do GSP+, mora:

 • vložite zahtevek
 • izpolnjevanje vseh standardnih pogojev GSP
 • izpolnjujeta naslednji dodatni merili:
 • merila ranljivosti
  • delež uvoza je triletni povprečni delež uvoza določene države upravičenke, za katerega velja splošni sistem preferencialov, v primerjavi z uvozom iz vseh držav GSP, za katerega velja GSP.  Za upravičenost do GSP+ mora biti to povprečje nižje od 6,5 %.
  • sedem največjih oddelkov uvoza, za katerega velja splošni sistem preferencialov, predstavlja 75 % celotnega uvoza te države v triletnem obdobju.
 • merila trajnostnega razvoja
  • država mora ratificirati 27 mednarodnih konvencij GSP+ o
   • razsežnost človekovih pravic
   • pravice delavcev
   • okolje
   • dobro upravljanje.
  • država ne sme imeti pridržkov, ki so prepovedani s temi konvencijami.
  • organi za spremljanje konvencij ne smejo poročati, da jih država ni učinkovito izvajala

Spremljanje

Ko EU državi odobri GSP+, ga spremlja, da se prepriča, da je država

 • je še naprej pogodbenica mednarodnih konvencij, ki jih zajema GSP+.
 • učinkovito izvaja konvencije
 • izpolnjuje zahteve glede poročanja
 • sprejema redno spremljanje v skladu s konvencijami
 • sodeluje z Evropsko komisijo in zagotavlja vse potrebne informacije

EU vodi stalen dialog o skladnosti s GSP+ z organi držav upravičenk.

 • dialog temelji na seznamu vprašanj (v nadaljnjem besedilu: pregled stanja), pripravljenem za vsako upravičenko do GSP+. Temelji na informacijah, prejetih od
  • države upravičenke
  • mednarodni organi za spremljanje
  • civilna družba
  • sindikati
  • podjetja
  • Evropskega parlamenta
  • Svet Evropske unije —
 • EU organizira redne nadzorne obiske GSP+ v vsaki državi upravičenki, da bi se srečala z deležniki. Od države upravičenke se pričakuje, da bo dokazala, da si resno prizadeva za reševanje vprašanj, navedenih v preglednicah rezultatov.

Dialog o GSP+ se upošteva v javnem poročilu o GSP, ki ga mora Komisija vsaki dve leti predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Poročilo vsebuje podrobno oceno o tem, kako dobro vsaka država upravičenka izvaja 27 konvencij.

Zmogljivost – podpora za krepitev zmogljivosti

Poleg natančnega spremljanja je Komisija začela več projektov za krepitev zmogljivosti, da bi pomagala državam upravičenkam.

EU podpira ustrezne trgovinske partnerje in več upravičenk do GSP+ z nepovratnimi sredstvi za Mednarodno organizacijo dela. Ti projekti

 • pomoč pri zagotavljanju, da države uporabljajo temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela
 • krepitev zmogljivosti za izpolnjevanje obveznosti poročanja

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice vključuje namensko podporo v višini 4,5 milijona EUR za krepitev vloge organizacij civilne družbe, da prispevajo k spremljanju in učinkovitemu izvajanju 27 zadevnih konvencij, ki so jih ratificirale države upravičenke do GSP+.

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave