Splošna shema preferencialov plus (GSP+)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta razdelek je v pomoč pri razumevanju GSP+ EU.

Na kratko

Splošna shema preferencialov EU plus (GSP+) daje državam v razvoju posebno spodbudo za trajnostni razvoj in dobro upravljanje.

Države upravičenke morajo izvajati 27 mednarodnih konvencij o

 • človekove pravice
 • pravice delavcev
 • okolje
 • dobro upravljanje

V zameno EU zniža svoje uvozne dajatve na nič za več kot dve tretjini tarifnih postavk njihovega izvoza.

Države upravičenke

 • Bolivija
 • Zelenortski otoki
 • Kirgizistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šrilanka

Potek veljavnosti: Sedanji GSP+ velja do leta 2023.

Tarife

Celoten seznam zajetih izdelkov.

 

Za iskanje točnih informacij o carinah in tarifah za vaš izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države uporabite možnost Mojega trgovinskega pomočnika.

V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preveriteorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Toleranca

Toleranca je izražena

 • v ceni končnih proizvodov za ribiške in industrijske proizvode
 • v teži končnih proizvodov za kmetijske proizvode

Odstopanja, vključena v GSP, so milejša od običajnih odstopanj. Znašajo 15 % cene franko tovarna končnega izdelka namesto 10 %.

Posebna dovoljena odstopanja veljajo tudi za tekstil in oblačila ter so opisana v uvodnih opombah Priloge 22–03.

Glej tudi splošno pravilo o strpnosti ali de minimis.

Kumulacija

V trgovini v okviru splošnega sistema preferencialov EU se uporabljajo naslednje vrste kumulacije:

 • dvostranska
 • regionalni
 • podaljšano
 • kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo
Dvostranska kumulacija

Materiali s poreklom iz EU se lahko vključijo v izdelke, proizvedene v državi GSP, in se nato štejejo za materiale s poreklom iz te države GSP, če predelava, opravljena v državi GSP, presega minimalne ravni.

Regionalna kumulacija

I. skupina

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazilija

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmar

Honduras

Šrilanka*

 

Filipini*

Nikaragva

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Države, ki so trenutno upravičenke do GSP+

 • uporaba sestavin med državami iz iste skupine je dovoljena (npr. Indija lahko uporablja sestavine iz Pakistana, ker sta obe vključeni v III. skupino), čeprav si je treba zapomniti nekatera pomembna pravila:
 • regionalna kumulacija med državami znotraj iste skupine se uporablja samo, kadar so države, vključene v kumulacijo, v času izvoza izdelka v Evropsko unijo države upravičenke in ne le upravičene države.
 • če se blago s poreklom iz ene države upravičenke nadalje predela v drugi državi članici te skupine, se blago lahko šteje za blago s poreklom iz te države (če predelava presega minimalne postopke).
 • za določitev porekla vložka (kadar se vložek enega člana skupine pošlje drugemu članu skupine) je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
 • kumulacija je mogoča tudi med posameznimi državami upravičenkami skupine kumulacije I in skupine III. To je mogoče le na zahtevo in pod določenimi pogoji.

Opozoriti je treba, da so nekateri izdelki izključeni iz kumulacije, kadar obstajajo razlike med statusom držav GSP iste skupine (GSP/GSP+/EBA). Seznam zadevnih izdelkov je vključen v Prilogo 13b.

Razširjena kumulacija 

Države GSP lahko pod določenimi pogoji zaprosijo EU za dovoljenje za kumulacijo z državami, s katerimi je EU sklenila trgovinski sporazum.

 • ta možnost je na voljo samo za industrijske proizvode in predelane kmetijske proizvode.
 • kadar se vložek iz tretje države, s katero ima EU sklenjen sporazum o prosti trgovini, pošlje državi GSP, je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
Kumulacija z blagom s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije

Države upravičenke lahko kumulirajo poreklo z blagom iz poglavij 25 do 97 harmoniziranega sistema s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije.

 • materiali s poreklom iz Norveške, Švice ali Turčije, na katerih je bil opravljen več kot minimalni postopek v državi upravičenki, se šteje, da imajo poreklo v tej upravičeni državi in se lahko izvozijo v EU, Norveško, Švico ali Turčijo.
 • zgornje pravilo se ne uporablja za kmetijske proizvode ali proizvode, za katere velja odstopanje.
 • za uporabo te vrste kumulacije morajo EU, Norveška, Švica in Turčija odobriti enako preferencialno obravnavo za izdelke s poreklom iz držav GSP.

Nemanipulacija

Določba o neposrednem prevozu v pravilih o poreklu GSP je bila nadomeščena s klavzulo o nepriseganju (člen 74 Uredbe Komisije št. 1063/2010).

 • glavna razlika v primerjavi z določbo o neposrednem prevozu je, da uvoznikom v EU ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
 • vendar lahko carinska uprava države članice EU zahteva takšno dokazilo, če ima razlog za domnevo, da pogoji niso izpolnjeni.

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev je odobreno.

Pogoji za plovila

Da bi se ribiško plovilo štelo za plovilo s poreklom iz države upravičenke – kar bi pomenilo, da so ribe, ki jih to plovilo ulovi zunaj teritorialnih voda, tudi s poreklom – se veljavna merila nanašajo na državo registracije in zastavo plovila, pa tudi na njegovo lastništvo. Opozoriti je treba, da v skladu s pravili GSP o poreklu ni posebnih zahtev glede državljanstva posadke ali častnikov.

Minimalne operacije

Obstajata dva sklopa t. i. „minimalnih“ operacij, ki nikoli nista dovolj za podelitev porekla.

 • tiste iz člena 76
 • in tiste, ki se uporabljajo samo za tekstilne izdelke in samo zaradi regionalne kumulacije, vključene v Prilogo 16.

Pravila za posamezne izdelke

Seznam predelav, ki jih je treba opraviti na materialih, ki pridobijo status blaga s poreklom, je vključen v Prilogo 13a k isti uredbi. Seznam vključuje dva stolpca.

 • ki se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP
 • ena, ki se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP

Gradacija

Nekatere države v razvoju izvažajo visoko konkurenčne izdelke, ki ne potrebujejo preferenc za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP umakne iz teh proizvodnih sektorjev z mehanizmom gradacije.

 • kadar povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (deljena s skupno vrednostjo celotnega uvoza po GSP za navedeni oddelek) v treh letih presega splošni prag 57 %
 • za rastlinske proizvode, olja živalskega ali rastlinskega izvora, maščobe in voske ter mineralne izdelke se uporablja gradacija, kadar navedeni odstotni delež presega 17,5 %.
 • za gradacijo tekstila se uporablja, kadar navedeni odstotni delež presega 47,2 %.

EU vsaka tri leta pregleda seznam gradiranih izdelkov z izvedbeno uredbo in na podlagi objektivnih meril.

Tukaj je na voljo trenutni seznam izdelkov z oznako stopnjevanih izdelkov.

Odstopanja

Pod določenimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogoči omilitev pravil o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom. Glej odstopanje Zelenortskih otokov in pravila o poreklu, ki se uporabljajo.

Preverite tudi obvestilo uvoznikom, ki ga je izdala EU in v katerem so gospodarski subjekti obveščeni o posebnih elementih v zvezi z Bangladešem.

Pravila o poreklu za določene izdelke

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • informacije o tehničnih zahtevah, pravilih in postopkih, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo, je na voljo na 2.6.
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla, v Moji strokovni sodelavec. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Zdravstvene in varnostne zahteve za sanitarne in fitosanitarne ukrepe

 • seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo na naslovu 2.6.
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna in fitosanitarna pravila, ki veljajo za vaš proizvod in državo porekla, v Moji trgovinski asistent. Za ogled zahtev za vaš izdelek boste morali najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Dokumenti in postopki carinjenja

Dokazila o poreklu

Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora biti izdelkom s poreklom iz držav upravičenk do GSP EU priloženo dokazilo o poreklu. Vsa dokazila o poreklu ostanejo veljavna 10 mesecev po izdaji. Dokazilo o poreklu je lahko eno od naslednjih:

 • Potrdilo o poreklu obrazec A – ki ga izdajo pristojni organi v državi upravičenki. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Potrdilo mora biti izvozniku na voljo takoj, ko je izvoz opravljen (ali zagotovljen). Vendar se lahko potrdilo izjemoma izda po izvozu pod določenimi pogoji.
 • izjavo na računu, ki jo sestavi izvoznik * – za pošiljke v vrednosti 6 000 EUR ali manj. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

* Za izjavo na računu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v angleščini ali francoščini): „Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če ni jasno navedeno drugače, preferencialno poreklo v skladu s pravili o poreklu iz splošne sheme preferencialov Evropske skupnosti.“ Izjavo na računu morate podpisati ročno.

Drugi dokumenti

Več o drugih dokumentih in postopkih carinjenja, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

GSP+ zajema samo blago.

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, TSD)

Države upravičenke

Da bi bila država upravičena do GSP+, mora:

 • vložite vlogo
 • izpolnjevati vse standardne pogoje GSP
 • izpolnjujejo naslednji dve dodatni merili:
 • merila ranljivosti
  • delež uvoza je triletni povprečni delež uvoza določene države upravičenke, za katerega velja splošni sistem preferencialov, glede na uvoz vseh držav GSP, za katerega velja splošni sistem preferencialov. Za upravičenost do GSP+ mora biti to povprečje nižje od 6,5 %.
  • sedem največjih oddelkov uvoza, za katerega velja splošni sistem preferencialov, predstavlja 75 % celotnega uvoza te države v okviru GSP v triletnem obdobju.
 • merila trajnostnega razvoja
  • država mora ratificirati 27 mednarodnih konvencij GSP+ o
   • človekove pravice
   • pravice delavcev
   • okolje
   • dobro upravljanje.
  • država ne sme imeti zadržkov, ki so prepovedani s temi konvencijami.
  • organi za spremljanje konvencij ne smejo poročati, da jih država ni učinkovito izvajala.

Spremljanje

Ko EU odobri državo GSP+, jo spremlja, da zagotovi, da bo država

 • še naprej pogodbenica mednarodnih konvencij, ki jih zajema GSP+
 • učinkovito izvaja konvencije
 • izpolnjuje zahteve glede poročanja
 • sprejema redno spremljanje v skladu s konvencijami
 • sodeluje z Evropsko komisijo in zagotavlja vse potrebne informacije

EU vodi stalen dialog o skladnosti GSP+ z organi držav upravičenk.

 • dialog temelji na seznamu vprašanj („pregled stanja“), pripravljenem za vsako upravičenko do GSP+. Temelji na informacijah, prejetih od
  • države upravičenke
  • mednarodni organi za spremljanje
  • civilna družba
  • sindikati
  • podjetja
  • Evropski parlament
  • Svet Evropske unije —
 • EU organizira redne obiske za spremljanje GSP+ v vsaki državi upravičenki, da bi se srečala z zainteresiranimi stranmi. Država upravičenka naj bi dokazala, da si resno prizadeva za reševanje vprašanj, navedenih v preglednicah.

Dialog o GSP+ je vključen v javno poročilo o GSP, ki ga mora Komisija vsaki dve leti predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Poročilo vsebuje podrobno oceno o tem, kako dobro vsaka država upravičenka izvaja 27 konvencij.

Zmogljivost – podpora za gradnjo

Poleg natančnega spremljanja je Komisija začela več projektov za krepitev zmogljivosti za pomoč državam upravičenkam.

EU podpira ustrezne trgovinske partnerje in več držav upravičenk do GSP+ z nepovratnimi sredstvi za Mednarodno organizacijo dela. Ti projekti

 • pomoč pri zagotavljanju, da države uporabljajo temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela
 • krepitev zmogljivosti za izpolnjevanje obveznosti poročanja

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice vključuje namensko podporo v višini 4,5 milijona EUR za opolnomočenje organizacij civilne družbe, da prispevajo k spremljanju in učinkovitemu izvajanju 27 ustreznih konvencij, ki so jih ratificirale države upravičenke do GSP+.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave