Splošna shema preferencialov plus (GSP+)

Ali vaše podjetje uvaža proizvode iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta oddelek vam pomaga razumeti GSP+ v EU.

Na kratko

Splošna shema preferencialov EU plus (GSP+) daje državam v razvoju posebno spodbudo za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. 

Države upravičenke morajo izvajati 27 mednarodnih konvencij o

 • razsežnost človekovih pravic
 • pravice delavcev
 • okolja,
 • dobro upravljanje

V zameno EU zniža svoje uvozne dajatve na nič za več kot dve tretjini tarifnih postavk njihovega izvoza.

Države upravičenke

 • Bolivija
 • Zelenortski otoki
 • Kirgizistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šrilanka

Potek veljavnosti: Sedanji GSP+ velja do leta 2023.

Tarife

Popoln seznam zajetih izdelkov.

 

Uporabite možnost iskanja Mojega trgovinskega pomočnika in poiščete natančne informacije o dajatvah in tarifah za določen izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države.

V primeru dvoma se obrnite na vaše carinske organe.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Oglejte siorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Dovoljeno odstopanje

Dovoljeno odstopanje je izraženo

 • cena končnih proizvodov za ribiške in industrijske proizvode
 • teža končnih proizvodov za kmetijske proizvode

Odstopanja, vključena v GSP, so milejša od običajnih odstopanj. Znašajo 15 % cene franko tovarna končnega izdelka namesto 10 %.

Posebna odstopanja veljajo tudi za tekstil in oblačila ter so opisana v uvodnih opombah Priloge 22–03.

Glej tudi splošno pravilo tolerance ali De Minimis.

Kumulacija

Naslednje vrste kumulacije se uporabljajo v trgovini v okviru GSP EU

 • dvostranski
 • regionalni
 • podaljšano
 • kumulacija z Norveško, Švico in Türkiye
Dvostranska kumulacija

Materiali s poreklom iz EU se lahko vključijo v izdelke, proizvedene v državi GSP, in se nato štejejo za izdelke s poreklom iz te države GSP, če predelava v državi GSP presega minimalne ravni.

Regionalna kumulacija

I. skupina

II. skupina

III. skupina

IV. skupina

Brunej-Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazilija

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmar

Honduras

Šrilanka*

 

Filipini*

Nikaragva

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Države, ki so trenutno upravičenke do GSP+

**Vietnam od 1. januarja2023 ne bo več upravičenka do GSP+.

 • uporaba sestavnih delov med državami iz iste skupine je dovoljena (npr. Indija lahko uporablja sestavine iz Pakistana, ker spadajo v skupino III), čeprav je treba upoštevati nekatera pomembna pravila:
 • regionalna kumulacija med državami znotraj iste skupine se uporablja le, če so države, vključene v kumulacijo, v času izvoza izdelka v Evropsko unijo države upravičenke in ne le države upravičenke.
 • če se blago s poreklom iz ene države upravičenke nadalje predela v drugi državi članici te skupine, se blago lahko šteje za blago s poreklom iz slednje države (če predelava presega minimalne postopke).
 • za določitev porekla vložka (ko se vložek enega člana skupine pošlje drugemu članu skupine) je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
 • kumulacija je mogoča tudi med posameznimi državami upravičenkami kumulacije iz skupine I in skupine III. To velja le na zahtevo in pod določenimi pogoji.

Opozoriti je treba, da so nekateri izdelki izključeni iz kumulacije, kadar obstajajo razlike med statusom držav GSP iste skupine (GSP/GSP+/EBA). Seznam zadevnih izdelkov je vključen v Prilogo 13b.

Razširjena kumulacija 

Države GSP lahko pod določenimi pogoji zaprosijo EU za dovoljenje za kumulacijo z državami, s katerimi je EU sklenila trgovinski sporazum.

 • ta možnost je na voljo samo za industrijske proizvode in predelane kmetijske proizvode.
 • kadar se vložek iz tretje države, s katero je EU sklenila sporazum o prosti trgovini, pošlje državi GSP, je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
Kumulacija z blagom s poreklom iz Norveške, Švice in Türkiye

Države upravičenke lahko kumulirajo poreklo z blagom iz poglavij 25 do 97 harmoniziranega sistema s poreklom iz Norveške, Švice in Türkiye.

 • materiali s poreklom iz Norveške, Švice ali Türkiye, ki so predmet več kot minimalnih postopkov v upravičeni državi, se štejejo za materiale s poreklom iz navedene upravičene države in se lahko izvažajo v EU, na Norveško, v Švico ali v Türkiye
 • zgornje pravilo se ne uporablja za kmetijske proizvode ali proizvode, za katere velja odstopanje.
 • za uporabo te vrste kumulacije morajo EU, Norveška, Švica in Türkiye odobriti enako preferencialno obravnavo za izdelke s poreklom iz držav GSP.

Neposeganje v blago

Določba o neposrednem prevozu v pravilih o poreklu GSP je bila nadomeščena s klavzulo o neposeganju (člen 74 Uredbe Komisije št. 1063/2010).

 • glavna razlika v primerjavi z določbo o neposrednem prevozu je, da uvoznikom v EU ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
 • vendar lahko carinska uprava države članice EU zahteva takšno dokazilo, če utemeljeno meni, da pogoji niso izpolnjeni.

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev se odobri.

Pogoji za plovila

Da bi se štelo, da ima ribiško plovilo poreklo iz države upravičenke – kar bi pomenilo, da ribe, ki jih ulovi to plovilo zunaj teritorialnih voda, prav tako izvirajo – se veljavna merila nanašajo na državo registracije in zastavo plovila, pa tudi na njegovo lastništvo. Upoštevajte, da v skladu s pravili o poreklu GSP ni posebne zahteve glede državljanstva posadke ali častnikov.

Minimalni postopki

Obstajata dva sklopa tako imenovanih „minimalnih“ operacij, ki nikoli ne zadostujejo za dodelitev porekla.

 • tiste iz člena 76
 • in tiste, ki se uporabljajo samo za tekstilne izdelke in samo zaradi regionalne kumulacije, vključene v Prilogo 16.

Pravila za posamezne izdelke

Seznam obdelav, ki jih je treba opraviti na materialih, da bi pridobili status blaga s poreklom, je vključen v Prilogo 13a k isti uredbi. Seznam vključuje dva stolpca.

 • eden, ki se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP
 • ena se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP

Zaključek usposabljanja

Nekatere države v razvoju izvažajo zelo konkurenčne izdelke, ki ne potrebujejo preferencialov za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP iz teh proizvodnih sektorjev umakne z mehanizmom graduacije.

 • kadar povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (razdeljena s skupno vrednostjo celotnega uvoza do GSP za navedeni oddelek) v treh letih presega splošni prag 57 %.
 • graduacija za rastlinske proizvode, živalska ali rastlinska olja, masti in voske ter mineralne proizvode se uporablja, kadar navedeni odstotni delež presega 17,5 %.
 • za gradacijo tekstila se uporablja, kadar navedeni odstotni delež presega 47,2 %.

EU z izvedbeno uredbo in na podlagi objektivnih meril vsaka tri leta pregleda seznam graduiranih izdelkov.

Tukaj je na voljo trenutni seznam graduiranih izdelkov.

Odstopanja

Pod določenimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo milejša pravila o poreklu, ki se uporabljajo za posebne izdelke s poreklom iz določenih držav. Tako odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom. Glej odstopanje z Zelenortskih otokov in veljavna pravila o poreklu.

Preverite tudi obvestilo uvoznikom, ki ga je izdala EU in ki gospodarske subjekte obvešča o posebnih elementih v zvezi z Bangladešem.

Pravila o poreklu za določene izdelke

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo, in sicer pod 2,6.
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

 • seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo pod 2,6. Zahteve za proizvode
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočniku. Za ogled zahtev za vaš izdelek boste morali najprej opredeliti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazila o poreklu

Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev morajo biti izdelki s poreklom iz držav upravičenk do GSP EU opremljeni z dokazilom o poreklu. Vsa dokazila o poreklu ostanejo veljavna 10 mesecev po izdaji. Dokazilo o poreklu je lahko eno od naslednjih:

 • Potrdilo o poreklu obrazec A, ki ga izdajo pristojni organi v državi upravičenki. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Potrdilo mora biti izvozniku na voljo takoj, ko je izvoz opravljen (ali je zagotovljen). Kljub temu se lahko izjemoma izda potrdilo po izvozu pod nekaterimi pogoji.
 • izjava na računu, ki jo sestavi izvoznik * – za pošiljke, katerih vrednost je znašala 6 000 EUR ali manj. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

* Za izjavo na računu morate na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument vnesti, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v angleščini ali francoščini): „Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da so ti izdelki [...] preferencialnega porekla v skladu s pravili o poreklu splošne sheme preferencialov Evropske skupnosti, razen če je jasno navedeno drugače“. Izjavo na računu morate podpisati osebno.

Drugi dokumenti

Več o drugih dokumentih o carinjenju in postopkih, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

GSP+ zajema samo blago.

Javno naročanje

Naložbe

Drugo (konkurenca, direktiva o varnosti igrač)

Upravičene države

Država je upravičena do GSP+, če:

 • vložitev zahtevka
 • izpolnjuje vse standardne pogoje GSP
 • izpolnjujejo naslednji dve dodatni merili:
 • merila ranljivosti
  • delež uvoza je triletni povprečni delež uvoza iz posamezne države upravičenke, za katerega velja splošni sistem preferencialov, glede na uvoz vseh držav GSP, za katerega velja splošni sistem preferencialov.  Za upravičenost do GSP+ mora biti to povprečje nižje od 6,5 %.
  • sedem največjih oddelkov uvoza, za katerega velja splošni sistem preferencialov, predstavlja 75 % celotnega uvoza GSP te države v triletnem obdobju.
 • merila trajnostnega razvoja
  • država je morala ratificirati 27 mednarodnih konvencij GSP+ o
   • razsežnost človekovih pravic
   • pravice delavcev
   • okolje;
   • dobro upravljanje.
  • država ne sme izraziti pridržkov, ki so prepovedani s temi konvencijami.
  • organi za spremljanje konvencij ne smejo poročati, da jih država ni učinkovito izvajala.

Spremljanje

Ko EU dodeli državi GSP+, jo spremlja, da preveri, ali je država

 • še naprej pogodbenica mednarodnih konvencij, zajetih v GSP+
 • učinkovito izvaja konvencije
 • izpolnjuje zahteve glede poročanja
 • sprejema redno spremljanje v skladu s konvencijami
 • sodeluje z Evropsko komisijo in zagotavlja vse potrebne informacije

EU vodi stalen dialog o skladnosti GSP+ z organi držav upravičenk.

 • dialog temelji na seznamu vprašanj („pregled stanja“), pripravljenem za vsako upravičenko do GSP+. Temelji na informacijah, prejetih od
  • države upravičenke
  • mednarodni organi za spremljanje
  • civilna družba
  • sindikati
  • za podjetja
  • Evropskega parlamenta
  • Svet Evropske unije
 • EU organizira redne obiske za spremljanje GSP+ v vsaki državi upravičenki, da bi se srečala z deležniki. Od države upravičenke se pričakuje, da bo dokazala, da si resno prizadeva za reševanje vprašanj, navedenih v preglednicah rezultatov.

Dialog o GSP+ je vključen v javno poročilo o GSP, ki ga mora Komisija vsaki dve leti predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Poročilo vsebuje podrobno oceno, kako dobro vsaka država upravičenka izvaja 27 konvencij.

Zmogljivosti – krepitev podpore

Poleg natančnega spremljanja je Komisija začela več projektov za krepitev zmogljivosti, da bi pomagala državam upravičenkam.

EU podpira ustrezne trgovinske partnerje in več upravičenk do GSP+ z nepovratnimi sredstvi Mednarodni organizaciji dela. Ti projekti

 • pomagati državam pri izvajanju temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela
 • krepitev zmogljivosti za izpolnjevanje obveznosti poročanja

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice vključuje namensko podporo v višini 4,5 milijona EUR za krepitev vloge organizacij civilne družbe, da prispevajo k spremljanju in učinkovitemu izvajanju 27 ustreznih konvencij, ki so jih ratificirale države upravičenke do GSP+.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave