Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019. Podjetja iz EU na Japonsko vsako leto izvozijo že več kot 58 milijard EUR blaga in 28 milijard EUR storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zmanjšuje trgovinske ovire, s katerimi se srečujejo evropska podjetja pri izvozu na Japonsko, in jim pomaga, da bolje konkurirajo na tem trgu.

Na kratko o sporazumu

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Trgovinski sporazum z Japonsko

 • odpravlja tarife in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje uvoz in izvoz
 • zagotavlja odprtost trgov storitev, zlasti finančnih storitev, telekomunikacij in prometa
 • zagotavlja nediskriminatorno obravnavo podjetij EU, ki poslujejo na trgih javnih naročil
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine na Japonskem ter zaščito visokokakovostnih evropskih kmetijskih proizvodov, t. i. geografskih označb;
 • podjetjem na obeh straneh prihrani veliko denarja in časa pri dvostranskem trgovanju z blagom
 • zagotavlja okrepljeno podporo manjšim podjetjem, ki jih trgovinske ovire nesorazmerno prizadenejo

 

Japonska je že četrti največji trg EU za izvoz kmetijskih proizvodov. Izboljšal se bo dostop do trga za številne evropske proizvode, zlasti

Celotno besedilo trgovinskega sporazuma z Japonsko.

Tarife

Sporazum odpravlja veliko večino dajatev, ki jih plačujejo evropska in japonska podjetja.

Z začetkom veljavnosti sporazuma je bilo odpravljenih 99 % tarifnih postavk EU in 97 % japonskih tarifnih postavk. Ker tarife še niso bile odpravljene, so bile dogovorjene tarifne kvote ali tarifna znižanja.

Za preverjanje tarif za vaš izdelek morate poznati oznako izdelka, ki temelji na oznaki HS 2017 harmoniziranega sistema (HS) za evropske in japonske oznake.

Kodo izdelka lahko
najdete pri Moji trgovinski asistent

Preverite lahko tudi japonsko statistično oznako za uvoz.

Sporazum odpira japonski trg za izvoz kmetijskih proizvodov iz EU, na primer

 • dajatve za številne sire, kot sta gavda in cheddar, bodo sčasoma odpravljene.
 • za sveže sire (kot sta mozzarella in Feta) je določena dajatev prosta kvota.
 • tarife za izvoz vina so bile odpravljene ob začetku veljavnosti
 • na področju govejega mesa bodo izvozniki EU imeli koristi od znižane tarife
 • za svinjino ostajajo nizke dajatve za izvoz svežega mesa na Japonsko, sporazum pa je v celoti odpravil dajatve na predelano meso.

Časovni razpored odprave tarif

Tarife za veliko večino izdelkov se odpravijo takoj po začetku veljavnosti sporazuma ali postopoma po časovnem razporedu odprave tarif.

Izhodišče za odpravo ali znižanje carin je „osnovna stopnja“, pri čemer se ta osnovna stopnja zniža. Z oznako carinske tarife izdelka boste našli znižanje, ki se uporablja za osnovno stopnjo vašega izdelka.

 • splošne opombe v pomoč pri branju časovnega razporeda odprave tarif v EU in na Japonskem
Uvoz iz Japonske
Izvoz na Japonsko

Tarifne kvote

Tarifne kvote se uporabljajo tudi za nekatere izdelke. To so določene količine blaga, ki bo v določenem časovnem okviru upravičeno do preferencialne tarifne obravnave.

 • obstaja 25 japonskih agroživilskih proizvodov s tarifnimi kvotami.
 • tarifne kvote Japonske
 • Japonsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (MAFF) zagotavlja informacije o zahtevku in dodelitvi tarifnih kvot za vsako tarifno postavko, kot so sladkor, pšenični izdelki, mlečni izdelki in druga živila (vključno s slaščicami in nekaterimi čokoladami) v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (Japonski).

Za mlečne proizvode se tarifne kvote in pobiranje dajatev dodelijo v okviru sodelovanja v kmetijski in živinorejski industriji (ALIC).

Za uvoz določenih mlečnih izdelkov (npr. masla in sirotke) v okviru tarifne kvote velja državni trgovinski sistem.

Informativni listi Centra za industrijsko sodelovanje EU-Japonska (podjetja EU na Japonskem)

Za nekatere morske proizvode veljajo uvozne kvote, uvozniki pa morajo vložiti zahtevek.

Več informacij o uporabi in dodelitvi tarifnih kvot na Japonskem.

Japonski sistem podatkovnih zbirk za prevajanje prava, ki ga zagotavlja japonsko ministrstvo za pravosodje.

Zaščitni ukrepi

Trgovinski sporazum med EU in Japonsko določa tudi dvostranske zaščitne ukrepe. Cilj „zaščitnega“ ukrepa (tj. začasne omejitve uvoza izdelka) je zaščititi določeno domačo industrijo pred povečanjem uvoza katerega koli izdelka, ki povzroča ali grozi, da bo povzročil resno škodo industriji. V tem sporazumu se kmetijski zaščitni ukrepi uporabljajo za zaščito posebnih proizvodov pred takšnim povečanjem uvoza.

Proizvodi EU, za katere veljajo ti ukrepi, so:

 • goveje in svinjsko meso (vključno s predelanim svinjskim mesom)
 • beljakovinski koncentrat sirotke (WPC), sirotka v prahu
 • sveže pomaranče
 • dirkalne konje

Oglejte si seznam kmetijskih zaščitnih ukrepov.

 

Moj trgovinski pomočnik vam posreduje podrobne informacije o tarifah, ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in trg, ter prikaže časovne razporede odprave tarif za zadevne tarifne postavke.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v poglavju 3 o pravilih o poreklu iz Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (UL L 330, 27.12.2018, str. 21).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Japonske?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, mora imeti poreklo v EU ali na Japonskem.

Izdelek „izvira“ v EU ali na Japonskem, če je

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostna obdelava ali predelava, pravilo o nespreminjanju). Obstajajo tudi nekatere dodatne prilagodljivosti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer toleranca ali kumulacija).

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebni postopki – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, če njihova vrednost ne predstavlja več kot 10 % cene izdelka franko tovarna ali cene izdelka franko ladja.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • vendar in to je posebnost v sporazumu med EU in Japonsko, se to odstopanje lahko uporabi v primerih, ko teža materialov brez porekla presega prag teže, predviden v pravilih za posamezne izdelke, pod pogojem, da vrednost navedenih materialov ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna – nad to vrednostjo 10 %, morajo biti navedeni materiali s poreklom iz EU ali Japonske.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 6 do 8 k uvodnim opombam k pravilom o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko določa dva načina kumulacije porekla

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Japonske se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • polna kumulacija – obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla v EU ali na Japonskem, se lahko šteje kot izdelek s poreklom, kar prispeva k skladnosti s pravilom za določen izdelek (z drugimi besedami, predelava, ki se izvaja na Japonskem, se lahko šteje za upravičene postopke v EU, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa porekla materialom samim (in obratno)

Druge zahteve

Vaš izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja o pravilih o poreklu, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju.

Pravilo o nespreminjanju

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU na Japonsko (in obratno), ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Nekatere dejavnosti se lahko izvajajo v tretji državi, če izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom, na primer

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije, da se zagotovi skladnost s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • ohranjanje proizvodov v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom

Povračilo dajatev

V skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je mogoče dobiti nadomestilo za dajatve, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi v skladu s preferencialno tarifo.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v oddelku B poglavja 3 o pravilih o poreklu iz sporazuma. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo 

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi

 • navedbo o poreklu, ki jo predloži izvoznik, ali
 • navedba o poreklu, ki temelji na „znanju uvoznika“

Podrobnejše informacije so na voljo v

Navedba o poreklu

Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko z navedbo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Japonske.

V EU lahko to stori:

 • izvoznik, registriran v sistemu registriranih izvoznikov (REX), in ista številka REX se lahko uporabita tudi za nekatere druge preferencialne trgovinske sporazume EU (na primer trgovinski sporazum EU s Kanado).
 • katerega koli izvoznika, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR

Na Japonskem ga lahko pripravi

 • izvoznik z dodeljeno japonsko korporativno številko

Kaj naj vsebuje navedba o poreklu?

 • navedba o poreklu mora biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu za identifikacijo izdelka.
 • besedilo izjave o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in v japonskem jeziku ter je na voljo v Prilogi 3-D, država uvoznica pa ne sme zahtevati, da uvoznik predloži prevod navedbe o poreklu.
 • izvozniki morajo v svoji navedbi o poreklu navesti merila o poreklu z oznako (glej Prilogo 3-D).

Predložitev in veljavnost

 • navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila dana.
 • običajno je navedba o poreklu za eno pošiljko, lahko pa zajema tudi več pošiljk enakih izdelkov v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev.

Smernice sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o navedbi o poreklu za več pošiljk identičnih izdelkov vsebujejo dodatna pojasnila.

Znanje uvoznika
 • uvozniki lahko zahtevajo preferencialne tarife na podlagi svojega poznavanja porekla uvoženih izdelkov – lahko temeljijo na spremnih dokumentih ali evidencah, ki jih predloži izvoznik ali proizvajalec izdelka in so v lasti uvoznika. Smernice sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o poznavanju uvoznika vsebujejo dodatna pojasnila
 • ker uvoznik uveljavlja zahtevek na podlagi svojega znanja, se ne uporablja nobena navedba o poreklu in ni treba identificirati izvoznika ali proizvajalca ali sprejeti ukrepov, ki se nanašajo na preferencialno poreklo blaga v pogodbenici izvoznici.
 • uvoznika, ki uporablja „znanje uvoznika“, ni treba registrirati v podatkovni zbirki REX.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni
 • organi pogodbenice uvoznice določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za proizvode 

Tehnična pravila vključujejo tehnične predpise, standarde in postopke za ugotavljanje skladnosti. Ta pravila opredeljujejo posebne tehnične značilnosti, ki bi jih moral imeti vaš izdelek, kot so zasnova, označevanje, pakiranje, funkcionalnost ali zmogljivost, in so pomembna, ker zagotavljajo doseganje pomembnih ciljev javne politike, kot sta varovanje zdravja ljudi ali varnost okolja.

Te zahteve so lahko povezane z vprašanji, kot so:

 • Tehnična pravila in zahteve
 • Zdravstveni in varnostni predpisi in zahteve, SPS
 • Okoljski predpisi, ki se uporabljajo za uvoženo blago.

Ta pravila morate upoštevati, da lahko ocenite, ali so vaši izdelki v skladu s potrebnimi tehničnimi standardi.

 

Če želite izvedeti več o pravilih in zahtevah, ki veljajo za vaš izdelek, pojdite na Moj trgovinski pomočnik in vpišite svoje ime ali kodo izdelka.

Vspodnjih kategorijah izdelkov lahko preverite podrobnejše podatke o zahtevah za proizvod in ustrezne povezave.

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi (npr. zakoni, predpisi, standardi) so ukrepi za zaščito ljudi, živali in rastlin pred boleznimi, škodljivimi organizmi ali onesnaževali.

Zagotavljajo, da so živila, ki so dana na trg, vključno z uvozom iz držav zunaj EU, varna za potrošnike.

Več informacij o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih med EU in Japonsko je na voljo tukaj.

Japonska ima, tako kot EU, nekatere najvišje standarde za varnost hrane na svetu. Japonska na primer v proizvodnji govedine ne dovoljuje uporabe rastnih hormonov in predpisi o GSO so za japonske potrošnike zelo pomembni.

Vsi proizvodi, uvoženi z Japonske, morajo biti skladni s standardi EU. To vključuje prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa in pravila EU o uporabi antibiotikov.

Poleg tega mora ves uvoz živalskih proizvodov iz Japonske v EU spremljati veterinarsko spričevalo.

Tako spričevalo lahko izda samo pristojni organ na Japonskem, ki ga je Komisija uradno priznala, da lahko izdaja potrdila o skladnosti z uvoznimi zahtevami EU.

Trgovinski sporazum pomaga zagotoviti, da vaši proizvodi ne bodo ovirali vstopa na japonski trg zaradi neupravičenih sanitarnih in fitosanitarnih trgovinskih ovir, ter prispeva k racionalizaciji in pospešitvi postopkov za odobritev izvoza hrane na Japonsko.

Če iz Japonske v EU uvažate več informacij o sanitarnih in fitosanitarnih zahtevah.

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek poiščite v Moji strokovni sodelavec.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so lahko za vas kot izvoznika precejšnje breme.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste
 • poročanje o tem, kaj preprečuje vaš izvoz na Japonsko, z uporabo spletnega obrazca, EU pa bo analizirala vaš položaj in sprejela ustrezne ukrepe

Stik z nami

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Carinjenje običajno vključuje nadzor nad

 • dajatve, ki jih je treba plačati
 • pravilen opis blaga, njegovo poreklo in vrednost
 • zaščitni in varnostni ukrepi (tihotapljenje, droge, cigarete, orožje, ponarejeni izdelki, boj proti terorizmu)
 • skladnost s posebno zakonodajo, kot so okoljska zakonodaja, zdravstvene zahteve, veterinarski in fitosanitarni predpisi ter predpisi o kakovosti

Sporazum med EU in Japonsko zagotavlja učinkovitejše carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Na voljo so podrobna navodila za posamezne korake, ki opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • trgovinski račun (poiščite posebne zahteve glede njegove oblike in vsebine v Moji strokovni sodelavec)
 • Nakladnica ali letalski tovorni list
 • dobavnica, tovorni računi in potrdila o zavarovanju (v nekaterih primerih je to potrebno)
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • potrdila, ki dokazujejo, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Pojasniti je treba, da boste morda želeli vnaprej zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje svojega izdelka, pojdite na Moj trgovinski pomočnik.

Japonski carinski organ zagotavlja informacije o japonskih carinskih postopkih, vključno z zahtevanimi dokumenti

Japonska ima tudi devet različnih carinskih jurisdikcij in morda bi bilo vredno stopiti v stik s tistimi, ki so pomembne za vas, da bi bil carinski postopek za vaš izdelek lažji.

Postopki

Opis, kako dokazati poreklo izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla, ki ga izvajajo carinski organi, je na voljo v oddelku o pravilih o poreklu.

Splošne informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zagotavlja okrepljeno varstvo pravic intelektualne lastnine za evropska podjetja, ki izvažajo inovativne, umetniške, razločljive in visokokakovostne izdelke na Japonsko. Zaveze so okrepljene in vključujejo določbe o varstvu poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk, varstva avtorskih pravic, patentov, minimalnih skupnih pravil za regulativno varstvo podatkov iz preskusov za farmacevtske izdelke in določbe o civilnem izvrševanju.

Sporazum priznava poseben status in zagotavlja zaščito na japonskem trgu za več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov s posebnim evropskim geografskim poreklom, imenovanih geografske označbe. Lastniki dvostransko dogovorjenih geografskih označb v kmetijskem in živilskem sektorju ter sektorju pijač imajo koristi od zaščite pred ponarejanjem. Seznam zaščitenih geografskih označb v EU in na Japonskem je v Prilogi 14-B k SGP.

Patenti

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko potrjuje, da bosta obe strani sodelovali pri ohranjanju okrepljenega patentnega varstva.

V skladu s sporazumom sta se EU in Japonska zavezali, da bosta odobrili podaljšanje trajanja patentnega varstva farmacevtskih izdelkov in kmetijskih kemičnih izdelkov. Za več informacij o patentih na Japonskem, vključno s postopki prijave in preverjanja, glej japonski patentni urad.

Druga vprašanja intelektualne lastnine

Japonski patentni urad zagotavlja preglede uporabnih modelov, modelov, blagovnih znamk in avtorskih pravic.

Ministrstvo za gospodarstvo dodatno pojasnjuje tudi uveljavljanje vaših pravic intelektualne lastnine.

Storitve

Sporazum podjetjem iz EU in Japonske olajšuje zagotavljanje storitev in zaposlenim v podjetjih omogoča večjo mobilnost pri opravljanju dela na kraju samem.

Začasno gibanje osebja podjetja 

Priloga 8-C: Dogovor o gibanju fizičnih oseb iz poslovnih razlogov

Sporazum določa nekatere obveznosti v zvezi z vstopom in začasnim bivanjem fizičnih oseb v oddelku D poglavja 8.

Seznam Evropske unije in seznama Japonske v Prilogi III k Prilogi 8-B predpisujeta nekatere pridržke in nadaljnje določbe v zvezi s poslovnimi obiskovalci, pristojnimi za ustanovitev poslovne enote, osebami, premeščenimi znotraj podjetja, vlagatelji in kratkoročnimi poslovnimi obiskovalci. Priloga III k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Nekateri pridržki, omejitve in nadaljnje določbe glede ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov so predpisani na seznamu Evropske unije in seznama Japonske v Prilogi IV k Prilogi 8-B. Priloga IV k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebuje številne določbe, ki se uporabljajo horizontalno za vso trgovino s storitvami, kot je določba o ponovni potrditvi pravice pogodbenic do urejanja storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu potrjuje pravico organov, da ohranijo javne storitve, in vlad ne bo prisilil k privatizaciji ali deregulaciji javnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje in oskrba z vodo.

Posebne zaveze so bile dogovorjene v sektorjih, kot so

 • poštne in kurirske storitve
 • telekomunikacije
 • storitve pomorskega prevoza
 • finančne storitve

V zvezi z obveznostmi za čezmejno trgovino s storitvami glej oddelek C poglavja 8 Sporazuma.

Gibanje usposobljenega osebja

Splošne informacije o vizumih
Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem

V zvezi z nekaterimi storitvami je obseg poslovnih dejavnosti omejen tako, kot je predpisano v Dodatku IV „Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem“ k Prilogi 8-B „Seznami za poglavje 8“ k Sporazumu.

Upravljanje človeških virov

Na Japonskem je veliko delovnih zakonov, ki se nanašajo na zaščito delavcev. To delovno pravo se načeloma uporablja za vsa delovna mesta na Japonskem, ne glede na to, ali je delodajalec japonski ali tuji delodajalec ali pa je družba tuja ali registrirana na Japonskem. Uredba za te zakone se uporablja tudi za tuje delavce na Japonskem, če tuji delavci izpolnjujejo pravno opredelitev delavcev v skladu s temi zakoni.

Splošne informacije o splošnem sistemu delovnega prava na Japonskem v zvezi z upravljanjem človeških virov so na voljo na spletnih straneh iz naslednjih naslovov:

Splošne informacije o upravljanju človeških virov
Pravila, ki jih je treba upoštevati pri zaposlovanju v tujini
Informacije o glavnih predpisih na področju dela

Telekomunikacijske in računalniške informacijske storitve

Na Japonskem

 • telekomunikacije so v zakonu o telekomunikacijskih podjetjih široko opredeljene kot „prenos, prenos ali sprejem kod, zvokov ali slik po kablu, radiu ali kateri koli drugi elektromagnetni obliki“.
 • telekomunikacijska storitev je opredeljena kot „posredovanje komunikacij drugih z uporabo telekomunikacijske zmogljivosti ali kako drugače ponuja telekomunikacijske zmogljivosti za komunikacije drugih“ in
 • telekomunikacijska dejavnost je nato opredeljena kot „podjetje, v katerem ponudnik storitev zagotavlja telekomunikacijsko storitev, da bi zadovoljil potrebe drugih, razen zagotavljanja radiodifuzijske zmogljivosti v skladu z zakonom o radiodifuziji“.

Priročnik za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih dejavnosti, ki je na voljo samo v japonščini, ki na splošno spada v opredelitev „telekomunikacijske dejavnosti“ in ga je zato treba priglasiti ali registrirati.

Vstop na japonski trg
 • Ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije: Priročnik za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih dejavnosti, junij 2016 (v angleščini). Upoštevajte, da angleška različica morda ni posodobljena. Poleg tega so dodatni materiali (ki med drugim vključujejo primere, v katerih je navedeno, ali se zahteva glede priglasitve uporablja za določena podjetja) na voljo le v japonski različici iz maja 2019 in dodatku k tej različici iz oktobra 2019.
 • Na voljo so tudi naslednji priročniki in smernice:
  • Priročnik za vstop na trg v dejavnosti splošne kabelske radiodifuzije (angleščina);
  • Priročnik za izgradnjo omrežij s strani telekomunikacijskih prevoznikov (angleščina); in
  • Smernice za uporabo Poljakov, dajatev, vodov in podobnih objektov, ki so v lasti javnih gospodarskih služb (angleščina).
Strožji predpisi, ki se uporabljajo za tuje naložbe v sektorju informacijske tehnologije

Dodajanje podjetij, ki morajo predložiti predhodno obvestilo v zvezi z vhodnimi neposrednimi vlagateljit (METI, angleščina) – podjetja, povezana z informacijsko tehnologijo, so bila dodana industrijam, za katere velja zahteva po predhodnem obveščanju v zvezi z notranjimi neposrednimi naložbami.

Javna naročila

Nacionalne, regionalne in občinske vlade na Japonskem in v EU vsako leto kupujejo ali naročajo blago in storitve v vrednosti milijard evrov od zasebnih podjetij. Izdajajo javna naročila ali razpise, za katera se nato podjetja potegujejo.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu razširja dostop do javnih naročil in odpira nove trge za podjetja na obeh straneh.

EU in Japonska sta se dogovorili o pravilih, ki

 • prepoved nepravične diskriminacije ene strani do ponudnikov z druge strani
 • čim bolj povečati preglednost pri razpisih za javna naročila, da se zagotovi, da so podjetja seznanjena s priložnostmi na obeh straneh
 • čim bolj povečati priložnosti za podjetja EU za sodelovanje na javnih razpisih na Japonskem na vseh vladnih ravneh – na nacionalni, regionalni in občinski ravni

Večji dostop podjetij iz EU do javnih naročil na Japonskem zajema sektorje, kot so:

 • železnice
 • bolnišnice
 • akademske ustanove
 • distribucija električne energije

Več informacij

Naložbe

Sporazum spodbuja naložbe med EU in Japonsko ter ponovno potrjuje pravico obeh strani, da uredita legitimne cilje politike, dogovorjene na neizčrpnem seznamu. Potekajo dvostranska pogajanja za sklenitev morebitnega sporazuma o zaščiti naložb.

Kar zadeva čezmejno trgovino s storitvami in liberalizacijo naložb, je sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko sprejel sistem negativnega seznama, ki navaja obstoječe in prihodnje neskladne ukrepe, ki jih je treba rezervirati, pri čemer načeloma liberalizira vso čezmejno trgovino s storitvami in naložbena področja.

V zvezi z zavezami za liberalizacijo naložb glej oddelek B poglavja 8 Sporazuma

Glede pridržkov glede obstoječih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in seznama Japonske iz Priloge I k Prilogi 8-B k Sporazumu, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

Glede pridržkov glede prihodnjih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in seznama Japonske iz Priloge II k Prilogi 8-B, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

V zvezi s pretokom vlagateljev za poslovne namene glej oddelek o storitvah zgoraj.

Kako ustanoviti podjetje na Japonskem

Pregled ustanavljanja podjetij na Japonskem
Zahtevani obrazci

Omejitve neposrednih tujih naložb na Japonskem

Pregled postopkov v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in zunanji trgovini

Pregled Zakona o deviznem poslovanju in zunanji trgovini ter sistema obveščanja (Japonski)

Zakon o deviznem poslovanju in zunanji trgovini (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da angleški prevod ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonski različici.

 

Pojasnilo o področju uporabe Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju

V skladu s členom 26(1) Zakona o deviznem poslovanju in zunanji trgovini (FEFTA) „tuji vlagatelj“ pomeni katero koli od naslednjih oseb, ki izvaja neposredne vhodne naložbe itd., naštete v postavkah člena 26(2) FEFTA, ali določeno pridobitev, opredeljeno v členu 26(3) FEFTA:
(I) posameznik, ki ni rezident Japonske;
(II) subjekt, ustanovljen v skladu s tujim pravom ali s sedežem v tuji državi;
(III) japonsko družbo, v kateri vsota glasovalnih pravic, ki jih imajo neposredno ali posredno prek predpisanega podjetja osebe iz točk (i) in/ali (ii) zgoraj, znaša 50 % ali več skupnih glasovalnih pravic; ali
(iv) japonski subjekt, v katerem osebe iz točke (i) predstavljajo bodisi večino vseh uradnikov družbe bodisi večino uradnikov z zastopniškim pooblastilom.

Panoge, v katerih se zahtevajo predhodna obvestila
Obrazci za priglasitev

Pravilna oblika, ki se bo uporabila, bo odvisna od sredstev za naložbe.

Vladne spodbude za spodbujanje neposrednih tujih naložb na Japonskem

Institucije za poizvedbe in posvetovanje

Urad za naložbe na Japonskem

Vsako od zadevnih ministrstev in agencij ima urad Invest Japan Office (angleščina), ki se odziva na naslednje ukrepe potencialnih vlagateljev:

Vloži japonsko telefonsko številko
Druge koristne povezave

MSP

Sporazum med EU in Japonsko vsebuje posebno poglavje o malih in srednjih podjetjih (MSP), v katerem je določeno, da pogodbenici zagotovita informacije o dostopu do trga druge pogodbenice.

Spletišče EU za podporo MSP iz EU, ki izvažajo na Japonsko

Japonska spletna stran za podporo MSP iz EU, ki izvažajo na Japonsko

Spletišče, namenjeno evropskim MSP, vsebuje povezave do organov o posebnih trgovinskih vprašanjih in podatkovno zbirko, ki omogoča iskanje po oznakah carinskih tarif, za pridobitev informacij o dostopu do trga za japonski trg.

Distribucijski kanal

Vzpostavitev praktičnega distribucijskega kanala je ključnega pomena za to, da se izdelek prenese na japonske police in trgovce na drobno. Treba je zavarovati japonske nacionalne in lokalne distributerje, zlasti za premagovanje jezikovnih, tehničnih in logističnih ovir za trgovino.

Organizacija Manufactured Imports and domestic Promotion Organisation (Mipro), Center EU-Japonska za industrijsko sodelovanje, sta dobri začetni kontaktni točki za vse proizvajalce EU.

Japonska zunanja trgovinska organizacija (JETRO) ima tudi platformo za povezovanje mednarodnih poslov, kjer lahko japonski in tuji prodajalci in kupci objavljajo obvestila.

Pojasnilo o pomenu vloge trgovalnih podjetij

Trgovinska podjetja imajo pomembno vlogo pri prodaji uvoženega blaga na Japonskem in delujejo kot povezave med tujimi proizvajalci in japonskimi kupci ter obratno.

Vloga trgovalnih podjetij med drugim vključuje:

 • opredelitev povpraševanja
 • pomoč pri pogajanjih med proizvajalci in kupci
 • dokončanje uvoznih/izvoznih postopkov. 

Trgovinska podjetja lahko zagotovijo pomoč pri prepoznavanju povpraševanja in/ali lokalnih partnerjev na Japonskem in so lahko

 • splošna trgovinska podjetja, ki obravnavajo skoraj vse
 • specializirana trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo z določenimi proizvodi (npr. jeklenimi izdelki, živili itd.).

Povezave in kontakti

Spletišče GD za trgovino

Center za industrijsko sodelovanje EU-Japonska

Delegacija Evropske unije na Japonskem

Zadevno besedilo v celoti

Deli to stran:

Hitre povezave