Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas įsigaliojo 2019 m. vasario 1 d. ES įmonės kasmet į Japoniją jau eksportuoja daugiau kaip 58 mlrd. EUR prekių ir 28 mlrd. EUR paslaugų. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimu mažinamos prekybos kliūtys, su kuriomis Europos įmonės susiduria eksportuodamos į Japoniją, ir taip joms padedama geriau konkuruoti šioje rinkoje.

Glaustai apie susitarimą

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas įsigaliojo 2019 m. vasario 1 d.

Kokia nauda jūsų įmonei?

Prekybos susitarimas su Japonija

 • pašalinami tarifai ir kitos prekybos kliūtys, o abiejų šalių bendrovėms sudaromos palankesnės sąlygos eksportuoti ir importuoti
 • užtikrina paslaugų rinkų, visų pirma finansinių paslaugų, telekomunikacijų ir transporto, atvirumą
 • užtikrinamos nediskriminacinės sąlygos ES įmonėms, veikiančioms viešųjų pirkimų rinkose
 • pagerinama intelektinės nuosavybės teisių apsauga Japonijoje ir aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktų, vadinamųjų geografinių nuorodų, apsauga
 • abiejų šalių įmonės sutaupys daug pinigų ir laiko prekiaudamos prekėmis dvišalėje rinkoje
 • numatoma didesnė parama mažesnėms įmonėms, kurioms prekybos kliūtys daro neproporcingą poveikį

 

Japonija jau yra ketvirta pagal dydį ES žemės ūkio produktų eksporto rinka. Bus pagerintas daugelio Europos produktų patekimas į rinką, visų pirma:

Skaityti visą prekybos susitarimo su Japonija tekstą.

Tarifai

 

Susitarimu panaikinama didžioji dauguma Europos ir Japonijos bendrovių mokamų muitų.

Įsigaliojus susitarimui buvo liberalizuota 99 % ES muitų tarifų eilučių ir 97 % Japonijos muitų tarifų eilučių. Dėl dar neliberalizuotų tarifų buvo susitarta dėl tarifinių kvotų arba tarifų mažinimo.

Šiuo susitarimu Japonijos rinka atveriama ES žemės ūkio produktų eksportui, pavyzdžiui,

 • Daugeliui sūrių, pvz., „Gouda“ ir „Cheddar“, taikomi muitai ilgainiui bus panaikinti.
 • Šviežiems sūriams (pvz., Mozzarella ir Feta) nustatyta neapmuitinama kvota.
 • Įsigaliojus sutarčiai vyno eksportui nebebuvo taikomi muitų tarifai
 • ES eksportuotojams bus taikomas sumažintas jautienos tarifas
 • Kiaulienai taikomi tik maži muitai šviežios mėsos eksportui į Japoniją, o susitarimu visiškai liberalizuojama perdirbta mėsa.

Didžiajai daugumai produktų taikomi tarifai panaikinami arba nedelsiant, įsigaliojus susitarimui, arba palaipsniui pagal tarifų panaikinimo tvarkaraštį.

Muitų panaikinimo ar sumažinimo atskaitos taškas yra „bazinė norma“, kuri mažinama remiantis šia bazine norma. Pagal produkto muitų tarifų kodą galėsite rasti nuolaidą, taikomą jūsų produkto bazinei normai.

Jei eksportuojate į Japoniją, turėsite patikrinti Japonijos tarifų panaikinimo tvarkaraštį, o jei importuojate iš Japonijos, turėsite patikrinti ES tarifų panaikinimo tvarkaraštį.

ES

Japonija

Tarifinės kvotos (TK) taip pat taikomos tam tikriems produktams. Tai yra konkretūs prekių kiekiai, kuriems per tam tikrą laikotarpį bus taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas.

ES ir Japonijos prekybos susitarime taip pat numatytos dvišalės apsaugos priemonės. „Apsaugos“ veiksmų (t. y. laikinai apriboti produkto importą) tikslas – apsaugoti konkrečią vidaus pramonę nuo padidėjusio bet kokio produkto, kuris daro arba gali padaryti didelę žalą pramonei, importo. Šiame susitarime žemės ūkio apsaugos priemonės naudojamos siekiant apsaugoti konkrečius produktus nuo tokio importo padidėjimo.

Žr. žemės ūkio apsaugos priemonių sąrašą.

 

Mano padėjėjas prekybos klausimais jums pateikia išsamią informaciją apie tarifus, jūsų produktui ir rinkai taikomas priemones ir pateikia atitinkamų tarifų eilučių tarifų panaikinimo tvarkaraščius.

Kilmės taisyklės

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinės prekybos susitarimo kilmės taisyklės ir kilmės procedūros.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė priklausomybė“. Jei tema nauja, galite rasti įžangą apie pagrindines sąvokas dalyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras taisykles, kuriomis įrodoma jo kilmė.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo 3 skyriuje dėl kilmės taisyklių (OL L 330, 27.12.2018, p. 21).

Ar mano produktas yra ES arba Japonijos kilmės?

Kad jūsų produktui pagal ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jis turi būti ES arba Japonijos kilmės.

Produkto kilmės šalis yra ES arba Japonija, jei:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus skyriuje nurodytus taikytinus reikalavimus (pvz., nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas, nekeitimo taisyklė). Be to, yra tam tikrų papildomų lankstumo galimybių, padedančių jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leistino nuokrypio arba kumuliacijos).

 

Pagrindinių konkretiems produktams taikomų taisyklių, nustatytų ES prekybos susitarimuose, pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkto kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • tarifinės klasifikacijos pakeitimas – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinė klasifikacija – pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčių plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, pluošto verpimas į verpalus – tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės aprangos ir chemijos sektoriuose.

 

Konkrečias taisykles, taikomas jūsų produktui, galite rasti skyriuje Mano prekybos asistentas.

Patarimai, kaip laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad jums būtų lengviau laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistino nuokrypio arba kumuliacijos.

Nuokrypis
 • pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, jei jų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) arba franko laivo denio kainos.
 • šis nuokrypis negali būti taikomas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribą.
 • tačiau tai yra ES ir Japonijos susitarimo ypatumas, šis nuokrypis gali būti taikomas tais atvejais, kai kilmės statuso neturinčių medžiagų masė viršija konkrečiam produktui taikomose taisyklėse nustatytą ribinę masę, su sąlyga, kad tų medžiagų vertė neviršija 10 % galutinio produkto gamintojo kainos EXW sąlygomis – daugiau kaip 10 % vertės, tos medžiagos turi būti ES arba Japonijos kilmės.
 • Specialios leidžiamosios nuokrypos taikomos tekstilės gaminiams ir drabužiams, priskiriamiems Suderintos sistemos 63–50 skirsniams, kurie yra įtraukti į 3-A priedo 8–6 pastabas.
Kumuliacija

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarime numatyti du kumuliacinės kilmės būdai

 • dvišalė kumuliacija – Japonijos kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti ES
 • visiška kumuliacija – kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimas ar perdirbimas ES arba Japonijoje gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą, kad būtų lengviau laikytis konkrečiam produktui taikomos taisyklės (kitaip tariant, Japonijoje atliktas perdirbimas gali būti laikomas kvalifikacinėmis operacijomis ES, neatsižvelgiant į tai, ar perdirbimo pakanka, kad medžiagoms būtų suteiktas kilmės statusas (ir atvirkščiai).

Kiti reikalavimai

Jūsų produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikomus reikalavimus, nurodytus skyriuje dėl kilmės taisyklių, pvz., nepakankamo apdirbimo ar perdirbimo arba nekeitimo taisyklės.

Nekeitimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Japoniją (ir atvirkščiai) toliau jų neperdirbant trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės priežiūroje, pavyzdžiui:

 • ženklų, etikečių, plombų ar kitų dokumentų papildymas arba tvirtinimas, siekiant užtikrinti atitiktį konkretiems importuojančios šalies vidaus reikalavimams
 • geros būklės produktų konservavimas
 • saugojimas
 • siuntų skaidymas

Muitinė gali prašyti pateikti šios taisyklės laikymosi įrodymus, pavyzdžiui:

 • sutartiniai važtos dokumentai, pvz., važtaraščiai
 • faktiniai arba konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu arba numeracija
 • bet kokie įrodymai, susiję su pačiomis prekėmis;

Muito grąžinimas

Pagal ES ir Japonijos EPS galima susigrąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas gaminant produktą, kuris eksportuojamas taikant lengvatinį tarifą.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Procedūros nustatytos susitarimo 3 skyriaus „Kilmės taisyklės“ B skirsnyje. Juose paaiškinama, pavyzdžiui, kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo

Importuotojai gali prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą remdamiesi:

 • eksportuotojo pateiktą pareiškimą apie prekių kilmę arba
 • „Importuotojo žiniomis“ grindžiamas pareiškimas apie prekių kilmę

Išsamesnės informacijos rasite

Pareiškimas apie prekių kilmę

Eksportuotojo savideklaracija

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra ES arba Japonijos kilmės, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę.

Europos Sąjungoje tai gali būti daroma

 • Registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX) registruotas eksportuotojas ir tas pats REX numeris taip pat gali būti naudojamas kai kuriems kitiems ES lengvatinės prekybos susitarimams (pavyzdžiui, ES prekybos susitarimui su Kanada).
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6,000 EUR.

Japonijoje tai gali padaryti:

 • eksportuotojas, kuriam priskirtas Japonijos įmonės numeris

Kas turėtų būti nurodyta pareiškime apie prekių kilmę?

 • pareiškimas apie prekių kilmę turėtų būti pateikiamas sąskaitoje faktūroje arba bet kuriame komerciniame dokumente, kuriame nurodomas produktas.
 • Kilmės deklaracijos tekstas gali būti parengtas bet kuria oficialiąja ES kalba ir japonų kalba; jį galima rasti 3-D priede; importuojanti šalis negali reikalauti, kad importuotojas pateiktų pareiškimo apie prekių kilmę vertimą.
 • Eksportuotojai pareiškime apie prekių kilmę naudotus kilmės kriterijus turi nurodyti kodu (žr. 3-D priedą).

Pateikimas ir galiojimas

ES ir Japonijos EPS gairėse dėl pareiškimo apie prekių kilmę, taikomo daugkartinėms tapačių produktų siuntoms, pateikiami papildomi paaiškinimai.

Importuotojo žinios
 • importuotojai gali prašyti lengvatinių muitų tarifų remdamiesi savo pačių žiniomis apie importuojamų produktų kilmę – jie gali remtis importuotojo turimais produkto eksportuotojo arba gamintojo pateiktais patvirtinamaisiais dokumentais arba įrašais.ES ir Japonijos EPS gairėse dėl importuotojo žinių pateikiami papildomi paaiškinimai
 • kadangi importuotojas prašymą teikia naudodamasis savo žiniomis, pareiškimas apie prekių kilmę nenaudojamas ir nė vienas eksportuotojas ar gamintojas neturi būti identifikuotas ar imtis kokių nors veiksmų, susijusių su lengvatine prekių kilme eksportuojančioje Šalyje.
 • importuotojo, kuris naudojasi „importuotojo žiniomis“, nereikia registruoti REX duomenų bazėje.

Kilmės patikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas

 • importuojančios ir eksportuojančios šalies muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės atliekami patikrinimai – neleidžiama, kad importuojanti šalis lankytųsi pas eksportuotoją
 • importuojančios šalies institucijos nustato kilmę ir praneša importuojančios šalies institucijoms apie rezultatus.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės apima techninius reglamentus, standartus ir atitikties vertinimo procedūras. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos konkrečios techninės savybės, kurias jūsų gaminys turėtų turėti, pvz., projektavimas, ženklinimas, pakavimas, funkcionalumas ar eksploatacinės savybės, ir jos yra svarbios, nes jomis užtikrinama, kad būtų pasiekti svarbūs viešosios politikos tikslai, pvz., žmonių sveikatos apsauga ar aplinkos sauga.

Turite laikytis šių taisyklių, kad galėtumėte įvertinti, ar jūsų produktai atitinka būtinus techninius standartus.

Norėdami sužinoti apie jūsų produktui taikomas taisykles ir reikalavimus, kreipkitės į „ Mano prekybos asistentą „ir įrašykite savo produkto pavadinimą arba kodą.

Žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos reikalavimai

Sanitarinės ir fitosanitarinės (SFS) priemonės (pvz., įstatymai, kiti teisės aktai, standartai) yra priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti žmones, gyvūnus ir augalus nuo ligų, kenkėjų ar teršalų.

Jomis užtikrinama, kad rinkai pateikiami maisto produktai, įskaitant importuojamus iš užsienio, būtų saugūs vartotojams.

Daugiau informacijos apie ES ir Japonijos SFS priemones rasite čia.

Japonijos, kaip ir ES, maisto saugos standartai yra vieni griežčiausių pasaulyje. Pavyzdžiui, Japonijoje uždrausta jautienos gamybai naudoti augimo hormonus, o genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) kontrolės normos yra labai svarbios Japonijos vartotojams.

Visi iš Japonijos importuojami produktai turi atitikti ES standartus. Tai apima ES draudimą naudoti hormonais apdorotą jautieną ir jos antibiotikų naudojimo taisykles.

Be to, importuojant gyvūninius produktus į ES iš Japonijos turi būti pateikiamas veterinarijos sertifikatas.

Tokį sertifikatą gali išduoti tik kompetentinga Japonijos institucija, Komisijos oficialiai pripažinta įgaliota patvirtinti, kad laikomasi ES importo reikalavimų.

Prekybos susitarimas padeda užtikrinti, kad jūsų produktams nebūtų kliudoma patekti į Japonijos rinką dėl nepagrįstų prekybos sanitarinėmis ir fitosanitarinėmis priemonėmis kliūčių, ir racionalizuoti bei paspartinti jūsų maisto produktų eksporto į Japoniją patvirtinimo procedūras.

Jei importuojate iš Japonijos į ES, daugiau informacijos apie sanitarijos ir fitosanitarijos reikalavimus rasite čia.

 

SkyriujeMano prekybos asistentas sužinosite, kokios konkrečios taisyklės ir reikalavimai taikomi jūsų produktui.

Techninės prekybos kliūtys

Nors techninės taisyklės yra svarbios, jos kartais gali tapti kliūtimi tarptautinei prekybai ir todėl jums, kaip eksportuotojui, gali būti didelė našta.

 • jei manote, kad susiduriate su prekybos kliūtimi, dėl kurios sulėtėja jūsų verslo veikla arba užkertamas kelias eksportui, galite mums pasakyti:

 • užpildydama internetinę formą pranešti, kas sustabdo jūsų eksportą į Japoniją. ES išnagrinės jūsų padėtį ir imsis atitinkamų veiksmų.

Kreipkitės į mus

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Atliekant muitinį įforminimą paprastai tikrinama:

 • mokėtini muitai

 • teisingas prekių aprašymas, jų kilmė ir vertė;

 • saugumo ir saugos priemonės (kontrabanda, narkotikai, cigaretės, ginklai, suklastoti gaminiai, kova su terorizmu)

 • konkrečių teisės aktų, pavyzdžiui, aplinkosaugos teisės aktų, sveikatos reikalavimų, veterinarijos, fitosanitarijos ir kokybės reglamentų, laikymasis

ES ir Japonijos susitarimu užtikrinamos veiksmingesnės muitinės procedūros siekiant palengvinti prekybą ir sumažinti įmonių išlaidas.

Dokumentai

Galite susipažinti su išsamiais nuosekliais vadovais, kuriuose aprašomi įvairių rūšių dokumentai, kuriuos turėtumėte parengti savo produktų muitiniam įforminimui.

Priklausomai nuo jūsų produkto, muitinė gali reikalauti visų arba kai kurių toliau nurodytų elementų.

 • Prekybinė sąskaita faktūra (konkrečius jos formos ir turinio reikalavimus rasite „ Mano prekybos asistentas“)

 • pakuočių sąrašas

 • Tam tikrų prekiųimporto licencijos

 • Sertifikatai, patvirtinantys, kad jūsų produktas atitinka privalomus gaminių reglamentus, pvz., sveikatos ir saugos reikalavimus, ženklinimą ir pakavimą

 • Kilmės įrodymas – kilmės deklaracija

Patikslinama, kad galite prašyti privalomosios tarifinės informacijos ir (arba) privalomosios kilmės informacijos iš anksto.

 

Išsamesnės informacijos apie dokumentus, kuriuos turite pateikti atlikdami savo produkto muitinį įforminimą, ieškokite „ Mano prekybos asistente“.

Procedūros

Apibūdinkite, kaip įrodyti savo produktų, kuriems taikomas lengvatinis tarifas, kilmę, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, žr. pirmiau pateiktą skirsnį apie kilmės taisykles.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūrą galima rasti Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

ES ir Japonijos EPS numatyta geresnė intelektinės nuosavybės teisių apsauga Europos bendrovėms, eksportuojančioms novatoriškus, meninius, išskirtinius ir aukštos kokybės produktus į Japoniją. Šie įsipareigojimai yra sustiprinti ir apima nuostatas dėl komercinių paslapčių apsaugos, prekių ženklų, autorių teisių apsaugos, patentų, būtiniausių bendrų norminių bandymų duomenų apsaugos taisyklių, taikomų vaistams, ir civilinės teisės aktų vykdymo užtikrinimo nuostatas.

Susitarimu pripažįstamas ypatingas statusas ir Japonijos rinkoje užtikrinama daugiau kaip 200 konkrečios Europos geografinės kilmės Europos žemės ūkio produktų, vadinamų geografinėmis nuorodomis (GN), apsauga. Žemės ūkio, maisto ir gėrimų sektorių geografinių nuorodų, dėl kurių susitarta dvišaliu pagrindu, savininkai naudojasi apsauga nuo klastojimo.

Paslaugos

Šiuo susitarimu ES ir Japonijos bendrovėms sudaromos palankesnės sąlygos teikti paslaugas, o bendrovių darbuotojams sudaromos palankesnės sąlygos dirbti vietoje.

EPS yra keletas nuostatų, horizontaliai taikomų visai prekybai paslaugomis, pavyzdžiui, nuostata, kuria dar kartą patvirtinama Šalių teisė reguliuoti. Valdžios institucijos ir toliau turi teisę viešąsias paslaugas teikti viešai ir dėl to vyriausybės nebus verčiamos privatizuoti ar panaikinti viešųjų paslaugų reguliavimą, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, švietimo ir vandens sektoriuose.

Buvo susitarta dėl konkrečių įsipareigojimų tokiuose sektoriuose kaip:

 • pašto ir pasiuntinių paslaugos
 • telekomunikacijos
 • jūrų transporto paslaugos
 • finansinės paslaugos

Kvalifikuotų darbuotojų judėjimas (IV būdas)

Bendra informacija apie vizas
Sutartinių paslaugų teikėjų ir nepriklausomų specialistų verslo veiklos apribojimai Japonijoje

Kai kurių paslaugų atveju verslo veiklos apimtis yra apribota taip, kaip nurodyta susitarimo 8-B priedo „8 skyriaus sąrašai“ IV priedėlyje „Sutartinių paslaugų teikėjų ir nepriklausomų specialistų Japonijoje verslo veiklos apribojimai „.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Japonijoje yra daug su darbu ir darbuotojų apsauga susijusių įstatymų.Šie darbo teisės aktai iš esmės taikomi visoms darbo vietoms Japonijoje, neatsižvelgiant į tai, ar darbdavys yra Japonijos, ar užsienio, ar įmonė yra užsienio ar įsteigta Japonijoje.Šių įstatymų reglamentavimas taip pat taikomas darbuotojams užsieniečiams Japonijoje, jei darbuotojai užsieniečiai atitinka darbuotojų apibrėžtį pagal šiuos įstatymus.

Bendrą informaciją apie bendrą Japonijos darbo teisės sistemą, susijusią su žmogiškųjų išteklių valdymu, galima rasti toliau nurodytose interneto svetainėse.

Bendra informacija apie žmogiškųjų išteklių valdymą
Taisyklės, į kurias reikia atkreipti dėmesį užimtumo užsienyje atveju
Informacija apie pagrindinių darbo vietų reglamentus
 • Informacija apie įstatymą, kuriuo nustatomi pagrindiniai darbuotojų sveikatos ir saugos darbo vietoje standartai: Pramonės saugos ir sveikatos aktas (anglų ir japonų k.). Tačiau prašome atkreipti dėmesį į tai, kad vertimas į anglų kalbą ne visada atnaujintas. Naujausią informaciją rasite japonų kalba
 • Informacija apie teisę, kuria nustatoma pagrindinė darbo sutarčių forma: Darbo sutarčių įstatymas (anglų ir japonų k.). Tačiau prašome atkreipti dėmesį į tai, kad vertimas į anglų kalbą ne visada atnaujintas. Naujausią informaciją rasite japonų kalba
 • Informacija apie įstatymą, kuriuo nustatomi būtiniausi darbo sąlygų standartai: Darbo standartų aktas (anglų ir japonų k.). Tačiau prašome atkreipti dėmesį į tai, kad vertimas į anglų kalbą ne visada atnaujintas. Naujausią informaciją rasite japonų kalba
 • Informacija apie kitus Japonijos darbo politikos ir mokymo instituto pateiktus su darbu susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus: Japonijos darbo įstatymai (anglų ir japonų)

Telekomunikacijų ir kompiuterių informacijos paslaugos

Japonijoje:

 • Telekomunikacijų verslo įstatyme telekomunikacijos plačiai apibrėžiamos kaip „kodų, garsų ar vaizdų perdavimas, perdavimas ar gavimas kabeliniu, radijo ar kitokiu elektromagnetiniu būdu“.
 • Telekomunikacijų paslauga apibrėžiama kaip „kitų asmenų tarpinis ryšys naudojantis telekomunikacijų įrenginiais arba kitaip siūlant telekomunikacijų įrenginius kitų asmenų ryšiams palaikyti“, ir
 • Telekomunikacijų verslas apibrėžiamas kaip „verslas, kuriame paslaugų teikėjas teikia telekomunikacijų paslaugas, kad patenkintų kitų poreikius, išskyrus transliavimo paslaugos teikimą pagal Transliavimo įstatymą“.

Toliau pateikiami telekomunikacijų verslo (kaip nurodyta patekimo į Japonijos telekomunikacijų verslo rinką vadove, prieinamame tik japonų kalba), kuris paprastai patenka į „telekomunikacijų verslo „apibrėžtį ir dėl to apie jį turi būti pranešta arba jis turi būti įregistruotas, pavyzdžiai.

 • telefono nukreipimo paslaugos
 • automatinis pakaitinis telefono skambučių priėmimas ir t. t. (paslauga, kurią teikdamas paslaugų teikėjas gauna telefono skambučius, faksogramas ir t. t., adresuotą paslaugų teikėjo telekomunikacijų įrenginyje (pvz., serveryje) paslaugų gavėjams, po to šių skambučių ar faksogramų turinį perduoda naudotojams be esminių pakeitimų, tačiau pakeitus formatą ar laikmeną)
 • tarpininkavimas turinio srityje
 • tarpininkavimas naudojantis e. pašto naujienlaiškiais
 • interneto paslaugos, kurias pastatų valdymo bendrovės teikia kondominijų ar biurų gyventojams
 • nuomos serveriai ir prieglobos paslaugos (serverių dalių ir serverių funkcijų skolinimo paslauga)
 • tarpininkavimas tarp naudotojų siunčiant pranešimus, įskaitant pranešimus, teikiamus kaip paslaugos dalis
 • uždari pokalbiai (interneto svetainėje įrengtos pokalbių salės, į svetainę atvykusius vartotojus susiejantys su nenurodytais asmenimis ir tarpininkaujantys jų uždaruose pokalbiuose)
 • interneto svetainės, kuriose galima nustatyti datas
 • telekomunikacijų paslaugos, derinamos su nuomos įranga, pvz., mobiliaisiais telefonais ir Wi-Fi maršruto parinktuvais
 • Virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai (VJRTO)
 • Virtualiųjų fiksuotojo ryšio tinklų operatoriai (FVNO)
 • kanalų skolinimas (paslauga, kai telekomunikacijų linijos įrenginio montuotojas padalija dažnių juostą ir dalį jos skolina kitoms įmonėms)
 • perkainojimas (paslauga, kai administratoriai perka telekomunikacijų paslaugas iš telekomunikacijų vežėjų su nuolaida už kiekį ir perparduoda jas vartotojams su nuolaida)
 • e. pašto paslaugos naudojantis ne Japonijoje esančiais serveriais
 • tinklo valdymas tarp susijusių bendrovių
 • sveikinimo atvirukų tvarkymas interneto svetainėse
 • tarpininkavimo paslaugos, susijusios su elektroniniais įgaliojimais
 • domeno vardo problemų sprendimo paslaugos (paslauga, kurioje paslaugos teikėjas nurodo IP adresą, atitinkantį domeno vardą, dėl kurio pateiktas tyrimas)
 • Daugiau informacijos, įskaitant paaiškinimus, kodėl šie pavyzdžiai būtų laikomi „telekomunikacijų paslaugomis“ ir apie juos reikėtų pranešti arba juos registruoti, galima rasti pirmiau minėtame vadove.]
Patekimas į Japonijos rinką
 • Vidaus reikalų ir ryšių ministerija: Patekimo į Japonijos telekomunikacijų verslą vadovas, 2016 m. birželio mėn. (anglų kalba). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tekstas anglų kalba gali būti neatnaujintas. Be to, papildoma medžiaga (įskaitant, inter alia, pavyzdžius, rodančius, ar reikalavimas pranešti taikomas tam tikroms įmonėms) pateikiama tik 2019 m. gegužės mėn. versijoje japonų kalba, taip pat jos 2019 m. spalio mėn. papildyme.
 • Šiuos vadovus ir gaires taip pat galima rasti čia:
  • Įmonės „General Cable Broadcasting Business“ patekimo į rinką vadovas (anglų k.);
  • Telekomunikacijų vežėjų tinklų kūrimo vadovas (anglų k.); ir
  • Komunalinių paslaugų įmonių turimų lenkų, muitų, kunigų ir panašių įrenginių naudojimo gairės (anglų k.).
Griežtesni reglamentai, taikomi užsienio investicijoms į IT sektorių
 • METI: Įtraukti verslo subjektai, kuriems taikomas išankstinio pranešimo reikalavimas, susijęs su vidaus tiesioginiais investuotojais, ir t. t. (anglų k.) – su IT susijusios įmonės įtrauktos į pramonės šakas, kurioms taikomas išankstinio pranešimo reikalavimas, susijęs su tiesioginėmis vidaus investicijomis.Su šia peržiūra susiję vieši skelbimai:
  • A) Viešasis pranešimas apie 2014 m. Viešojo pranešimo Nr. 1 (Japonijos) dalines peržiūras, kurį teikia finansų ministras ir kompetentingas verslo ministras, nustato verslo rūšis pagal Įsakymo dėl tiesioginių investicijų 3 straipsnio 4 dalį (2019 m. gegužės mėn. Ministrų kabineto, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ir ryšių ministerijos, Finansų ministerijos, Švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos, Žemės ūkio ir prekybos ministerijos, Žemės ūkio ir prekybos ministerijos, Gelbėjimo ir technologijų ministerijos viešas pranešimas Nr. 1); ir
  • B) 2017 m. viešas pranešimas apie viešojo skelbimo Nr. 3 (japonų kalba) dalines peržiūras, kurį parengė finansų ministras ir kompetentingas verslo ministras, pagal Įsakymo dėl tiesioginių investicijų 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 3 dalies nuostatas (2019 m. gegužės mėn. Ministrų kabineto, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ir ryšių ministerijos, Finansų ministerijos, Švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos, Ūkio, Ūkio ir prekybos ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ir technologijų ir Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos Finansų, Ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos Finansų, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų ministerijos, Finansų

Viešieji pirkimai

Kiekvienais metais Japonijos ir ES nacionalinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos iš privačių bendrovių perka arba perka milijardus eurų vertės prekes ir paslaugas. Jos skelbia ketinančios sudaryti viešojo pirkimo sutartis arba konkursus ir tada įmonės teikia savo pasiūlymus.

EPS išplečiamos galimybės sudaryti viešųjų pirkimų sutartis ir atveriamos naujos rinkos abiejų šalių įmonėms.

ES ir Japonija susitarė dėl taisyklių, pagal kurias:

 • uždrausti nesąžiningą vienos šalies vykdomą pasiūlymų teikėjų diskriminavimą kitos šalies atžvilgiu

 • kuo labiau padidinti viešųjų pirkimų konkursų skaidrumą, siekiant užtikrinti, kad įmonės žinotų apie abiejų šalių galimybes;

 • kuo labiau padidinti ES įmonių galimybes dalyvauti viešuosiuose konkursuose Japonijoje visais valdžios lygmenimis – nacionaliniu, regioniniu ir savivaldybių.

Didesnės galimybės ES bendrovėms dalyvauti Japonijoje skelbiamuose konkursuose apima tokius sektorius kaip:

 • geležinkeliai

 • ligoninės

 • akademinės institucijos

 • elektros skirstymas

Daugiau informacijos

Investicijos

Susitarimu skatinamos ES ir Japonijos investicijos ir dar kartą patvirtinama kiekvienos šalies teisė reguliuoti teisėtus politikos tikslus, dėl kurių susitarta neišsamiame sąraše. Vyksta dvišalės derybos dėl galimo susitarimo dėl investicijų apsaugos sudarymo.

Informacija apie nuostatas dėl tarpvalstybinės prekybos paslaugomis ir investicijų liberalizavimo

Kalbant apie tarpvalstybinę prekybą paslaugomis ir investicijų liberalizavimą, ES ir Japonijos EPS patvirtino neigiamo sąrašo sistemą, kurioje išvardijamos esamos ir būsimos reikalavimų neatitinkančios priemonės, kurias reikia rezervuoti iš esmės liberalizuojant visą tarpvalstybinę prekybą paslaugomis ir investicijų sritis.

Dėl įsipareigojimų, susijusių su tarpvalstybine prekyba paslaugomis, žr. Susitarimo 8 skyriaus C skirsnį.

Dėl investicijų liberalizavimo žr. Susitarimo 8 skyriaus B skirsnį.

Dėl išlygų dėl galiojančių Europos Sąjungos ir Japonijos priemonių žr. Europos Sąjungos ir Japonijos sąrašus, pateiktus Susitarimo 8-B priedo I priede, kuriuos galima rasti adresu

Dėl išlygų dėl būsimų Europos Sąjungos ir Japonijos priemonių žr. 8-B priedo II priede pateiktą Europos Sąjungos ir Japonijos sąrašą, kurį galima rasti adresu

Susitarimo 8 skyriaus D skirsnyje nustatyti tam tikri įsipareigojimai, susiję su fizinių asmenų atvykimu ir laikinu buvimu.

Europos Sąjungos sąraše ir 8-B priedo III priede pateiktame Japonijos sąraše nustatytos tam tikros išlygos ir papildomos nuostatos dėl įsisteigimo reikalais atvykstančių verslo svečių, bendrovės viduje perkeliamų asmenų, investuotojų ir trumpalaikių verslo svečių.8-B priedo III priedą galima rasti spustelėjus šias nuorodas:

Tam tikros išlygos, apribojimai ir papildomos nuostatos dėl sutartinių paslaugų teikėjų ir nepriklausomų specialistų yra nustatytos Europos Sąjungos ir Japonijos sąrašuose, pateiktuose 8-B priedo IV priede. 8-B priedo IV priedą galima rasti adresu:

8-C priede pateikiamas susitarimas dėl fizinių asmenų judėjimo verslo tikslais, įskaitant nuostatas dėl priemonių, kurių turi imtis arba kurių turi imtis Europos Sąjunga ir (arba) Japonija, kad palengvintų ir paspartintų procedūras, susijusias su kitos Šalies fizinių asmenų atvykimu ir laikinu buvimu verslo tikslais.

Prekybos įmonių vaidmens svarbos paaiškinimas

Prekybos įmonės atlieka svarbų vaidmenį Japonijoje parduodant importuojamas prekes.Prekybos įmonės veikia kaip ryšiai tarp užsienio gamintojų ir Japonijos pirkėjų (taip pat tarp užsienio pirkėjų ir Japonijos gamintojų).Prekybos įmonių vaidmuo, be kita ko, apima paklausos nustatymą, pagalbą gamintojų ir pirkėjų deryboms ir importo bei eksporto procedūrų užbaigimą.Japonijos pirkėjų ar gamintojų požiūriu, prekybos įmonės padeda vykdyti sandorius, kuriuose dalyvauja užsienio gamintojai ar pirkėjai, pašalindamos poreikį nerimauti dėl kalbos barjerų, užsienio įstatymų supratimo ar valiutos kurso svyravimų.ES įmonių požiūriu, prekybos įmonės gali padėti nustatyti paklausą ir (arba) vietos partnerius Japonijoje.Prekybos įmonės skirstomos į bendrąsias prekybos įmones, kurios užsiima beveik viskuo, ir specializuotas prekybos įmones, kurios užsiima tik konkrečiais produktais (pvz., plieno produktais, maisto produktais ir kt.).

Kaip pradėti verslą Japonijoje

Verslo steigimo Japonijoje apžvalga
Reikalaujamos formos

Tiesioginių užsienio investicijų į Japoniją apribojimai pagal Užsienio valiutos ir užsienio prekybos įstatymą

Procedūrų pagal Užsienio valiutos ir prekybos įstatymą apžvalga

 

Pagal Užsienio valiutos ir prekybos įstatymo (FEFTA) 26 straipsnio 1 dalį užsienio investuotojas – bet kuris iš toliau nurodytų asmenų, kuris vykdo tiesiogines užsienio investicijas ir t. t., išvardytų FEFTA 26 straipsnio 2 dalies punktuose, arba vykdo nurodytą įsigijimą, apibrėžtą FEFTA 26 straipsnio 3 dalyje:

I) fizinis asmuo, kuris nėra Japonijos rezidentas;

II) subjektas, įsteigtas pagal užsienio teisę arba turintis pagrindinę buveinę užsienio šalyje;

(III) Japonijos bendrovė, kurioje balsavimo teisių, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai per nustatytą bendrovę turi i ir (arba) ii punktuose nurodyti asmenys, suma sudaro 50 % arba daugiau visų balsavimo teisių; arba

IV) Japonijos subjektas, kuriame i punkte nurodyti asmenys sudaro daugumą visų bendrovės pareigūnų arba daugumą pareigūnų, turinčių atstovavimo įgaliojimus.

Pramonės šakos, kuriose būtina pateikti išankstinius pranešimus

A) The Public Notice of Partial Revisions of Public Notice No. 1 of 2014 (Japanese), under which the Minister of Finance and the competent Minister for the Business determine the types of businesses pursuant to Article 3 (4) of the Order for Inward Direct Investment, etc. (Public Notice No. 1 of the Cabinet Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Internal Affairs and Communications, the Minister of Finance, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the Ministry of Health, Labour and Welfare, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, the Ministry of Economy, Trade and Industry, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, and the Ministry of the Environment, dated May 2019)

B) 2017 m. (Japonijos) viešas pranešimas apie viešojo pranešimo Nr. 3 dalines peržiūras, pagal kurį finansų ministras ir kompetentingas verslo ministras nustato verslo rūšis pagal Įsakymo dėl tiesioginių investicijų 3 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 3 dalį (Ministrų kabineto, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ir ryšių ministerijos, Finansų ministerijos, Švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos, Sveikatos, darbo ir gerovės ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ir Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ir Ūkio ir Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ir Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Mokkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Mokkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Mokkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio, Ūkio ministerijos, Ūkio, Ūkio ir Ūkio ir Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Ūkio

Pranešimų formos

Tinkama naudotina forma priklausys nuo investavimo priemonių.

Vyriausybės paskatos skatinti tiesiogines užsienio investicijas Japonijoje

Tyrimų įstaigos & Konsultacijos

„Invest Japan“ biuras
 • Kiekviena atitinkama ministerija ir agentūra turi „ Invest Japan“ biurą (anglų k.), kuris atsako į šiuos potencialių investuotojų veiksmus:
 • prašymai pateikti informaciją apie investicijas ir investavimo galimybių paraiškas; ir
 • skundai dėl išankstinės pranešimo sistemos, vadinamosios nesiimti veiksmų sistemos, tvarkymo ir investicijų.
 • Anglijos užklausų formas, skirtas kreiptis į kiekvienos atitinkamos ministerijos ir (arba) agentūros „Invest Japan“ biurą, teikia JETRO: Investuoti į JAPAN biurus: Kontaktinė informacija (anglų kalba)
 • JETRO teikia vieno langelio principu veikiantį centrą užsienio investuotojams, planuojantiems steigti arba plėsti savo verslo bazę Japonijoje: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (anglų k.)
„Invest Japan“ telefono linija
 • JETRO paramos užsienio bendrovėms ir su užsieniu susijusioms bendrovėms, planuojančioms investuoti Japonijoje, centras. Paslaugos teikiamos ne japonų kalbomis: Invest Japan Hotline (anglų k.)
Kitos naudingos nuorodos

MVĮ ir ES ir Japonija

ES ir Japonijos susitarime yra specialus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtas skyrius, kuriame nurodoma, kad šalys teikia informaciją apie patekimą į viena kitos rinką.

ES interneto svetainė, skirta remti į Kanadą eksportuojančias ES MVĮ

Japonijos interneto svetainė, skirta remti į Japoniją eksportuojančias ES MVĮ

Šioje Europos MVĮ skirtoje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į valdžios institucijas konkrečiais prekybos klausimais ir duomenų bazė, kurioje galima ieškoti pagal muitų tarifų kodus, kad būtų galima gauti informacijos apie Japonijos rinkos patekimą į rinką.

Nuorodos ir kontaktai

MVĮ ir ES ir Japonija

Prekybos GD interneto svetainė

ES ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras

Europos Sąjungos delegacija Japonijoje

Visas susitarimo tekstas

Share this page:

Sparčiosios nuorodos