ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

ES ir Jungtinė Karalystė pasiekė susitarimą dėl ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo, kuris laikinai taikomas nuo 2021 m.sausio 1 d. ir įsigaliojo 2021 m. gegužės 1 d.

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas taikomas ne tik prekybai prekėmis, paslaugomis, investicijoms, viešiesiems pirkimams ir intelektinės nuosavybės teisėms, bet ir įvairioms kitoms svarbioms ES svarbioms sritims, pavyzdžiui, oro ir kelių transportui, energetikai ir tvarumui, žuvininkystei ir socialinės apsaugos koordinavimui. Prekybos ir investicijų taisyklės grindžiamos išsamiais įsipareigojimais dėl vienodų sąlygų ir darnaus vystymosi.

 • Jame numatyta taikyti nulinius tarifus ir nulines kvotas visoms prekėms, kurios atitinka taikytinas kilmės taisykles.
 • Pagal ją ES investuotojai gali steigti savo bendroves Jungtinės Karalystės teritorijoje ir laisvai jas vykdyti daugelyje sektorių.
 • Pavyzdžiui, ji suteikia daugiau galimybių patekti į rinką, nei susitarta su Japonija, ir apima reguliavimo nuostatas, taikomas daugeliui pagrindinių paslaugų sektorių.
 • Juo užtikrinama, kad Jungtinėje Karalystėje jau įsisteigusios ES įmonės nebūtų diskriminuojamos viešųjų pirkimų procedūrose.
 • Ja užtikrinamos ES menininkų perpardavimo teisės, kurioms netaikomos tarptautinės INT konvencijos.
 • Taip užtikrinama neiškraipyta prekyba ir konkurencija energetikos ir žaliavų sektoriuose veikiančioms ES įmonėms ir pramonei apskritai.
 • Jame yra MVĮ skirtas skyrius, skirtas MVĮ dalyvavimui susitarime skatinti.
 • Abi šalys įsipareigojo užtikrinti tvirtas vienodas sąlygas, išlaikydamos aukšto lygio apsaugą tokiose srityse kaip:
  • aplinkos apsauga;
  • kova su klimato kaita ir anglies dioksido kainodara;
  • socialinės ir darbo teisės;
  • mokesčių skaidrumas ir valstybės pagalba;
  • veiksmingas vidaus vykdymo užtikrinimas, privalomas ginčų sprendimo mechanizmas ir galimybė abiem šalims imtis taisomųjų priemonių.

ES ir Šiaurės Airijos prekybai prekėmis taikomas į Susitarimą dėl išstojimo įtrauktas Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos.

Skundai

Pateikti skundą

Susitarimo tekstas ir apžvalga

Paslaugos

ES ir Jungtinė Karalystė yra pagrindinės partnerės prekybos paslaugomis ir investicijų srityje. 2021 m. Jungtinė Karalystė buvo antra pagal dydį ES prekybos paslaugomis partnerė po Jungtinių Amerikos Valstijų. Pagrindiniai paslaugų sektoriai, kuriais ES ir JK prekiauja, buvo vadinamieji „kitos verslo paslaugos“ (t. y. mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos, teisinės paslaugos, architektūros paslaugos ir t. t.), finansinės paslaugos ir telekomunikacijų, kompiuterių ir informacijos paslaugos.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebedalyvauja ES bendrojoje rinkoje, todėl jai nebetaikomi laisvo asmenų judėjimo, laisvo paslaugų teikimo ir įsisteigimo laisvės principai. Todėl Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjams, norintiems teikti paslaugas visoje ES, gali tekti įsisteigti ES, kad galėtų toliau veikti. Jie turi laikytis nacionalinių taisyklių, procedūrų ir leidimų, taikomų jų veiklai kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jie vykdo veiklą. Tas pats pasakytina ir apie ES veiklos vykdytojus, t. y. jie turi laikytis JK vidaus taisyklių, kad galėtų teikti paslaugas Jungtinėje Karalystėje.

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu (PBS) numatomas didelis atvirumas prekybai paslaugomis ir investicijoms daugelyje sektorių, įskaitant profesines ir verslo paslaugas (pvz., teisines, audito, architektūros paslaugas), pristatymo ir telekomunikacijų paslaugas, kompiuterines ir skaitmenines paslaugas, finansines paslaugas, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugas, daugumą transporto paslaugų ir aplinkosaugos paslaugų. Be to, ji taip pat taikoma investicijoms į kitus nei paslaugų sektorius, pavyzdžiui, gamybos, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, energetikos ir kitus pirminės pramonės sektorius.

Faktinis patekimo į rinką lygis priklausys nuo paslaugos teikimo būdo: ar ji teikiama tarpvalstybiniu lygmeniu iš tiekėjo buveinės šalies, pvz., internetu (1 būdas); teikiama vartotojui tiekėjo šalyje, pvz., turistui keliaujant į užsienį ir perkant paslaugas (2 būdas); teikiama per vietoje įsteigtą užsienio paslaugų teikėjui priklausančią įmonę (3 būdas) arba per paslaugų teikėją, kuris yra fizinis asmuo, laikinai esantį kitos šalies teritorijoje (4 būdas). Praktiškai faktinis gebėjimas teikti tam tikrą paslaugą arba investuoti į tam tikrą sektorių taip pat priklauso nuo konkrečių PBS nustatytų išlygų, kurios gali būti taikomos ES paslaugų teikėjams, kai jie teikia paslaugas Jungtinėje Karalystėje kai kuriuose sektoriuose, ir atvirkščiai.

Dėl fizinių asmenų atvykimo ir laikino buvimo verslo reikalais (kaip nurodyta pirmiau – 4 paslaugų teikimo būdas) ES ir Jungtinė Karalystė susitarė dėl įvairių abipusių įsipareigojimų. Šalys negali atsisakyti leisti atvykti į šalį ir joje būti dėl ekonominių priežasčių (pvz., dėl kvotų, ekonominių poreikių tyrimų), nors kai kuriais atvejais gali būti išlygų dėl įsipareigojimų. Be to, tam tikrais atvejais vis dar gali būti reikalaujama vizos ir (arba) leidimo gyventi ar dirbti.

Susitarimas taikomas šių kategorijų asmenims:

 • Verslo svečiai įsisteigimo tikslais, pvz., vadovas, atvykstantis į Jungtinę Karalystę įsteigti patronuojamąją įmonę. Šie asmenys gali atvykti 90 dienų per 6 mėnesių laikotarpį.
 • Bendrovės viduje perkeliami asmenys, pvz., vadovas, kurį bendrovė X ES siunčia dirbti savo patronuojamojoje įmonėje Y Jungtinėje Karalystėje). Šie asmenys gali būti 3 metus (išskyrus atvejus, kai jie yra stažuotojai – tokiu atveju buvimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 1 metai).
 • Trumpalaikiai verslo svečiai: šiems asmenims leidžiama atvykti į ES arba Jungtinę Karalystę vykdyti tam tikrą (vienuolika) veiklą, nurodytą 21 priedo 8 dalyje. Jie gali būti 90 dienų per 6 mėnesių laikotarpį. Tačiau valstybės narės ir Jungtinė Karalystė gali pareikšti išlygas dėl kai kurių iš šių veiklos rūšių.
 • Sutartinių paslaugų teikėjai: šie asmenys gali atvykti į ES (arba į Jungtinę Karalystę) siekdami įgyvendinti paslaugų sutartį, kurią jų bendrovė yra sudariusi su ES (arba Jungtinės Karalystės) klientu ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui arba sutarties trukmei, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra trumpesnis. Jie turėtų turėti universitetinį išsilavinimą ir profesinę patirtį, susijusią su teikiama paslauga. Jie gali teikti 22 priedo 10 punkte išvardytas paslaugas. Tačiau valstybės narės gali taikyti išlygas dėl kai kurių iš šių veiklos rūšių: žr. 22 priedo 12 punktą, t. y. konkrečios paslaugos teikimo sąlygos gali būti griežtesnės ar net neįmanomas.
 • Nepriklausomi specialistai. Kaip ir sutartinių paslaugų teikėjai, tačiau jie dirba savarankiškai. Leidžiamų teikti paslaugų sąrašas pateiktas 22 priedo 11 dalyje.

Be to, taikomos visos nacionalinės profesinių kvalifikacijų taisyklės. Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime nustatyta sistema, pagal kurią Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį ir konkrečias profesijas, vėliau gali susitarti dėl papildomos tam tikrų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos, kuri taptų paties Susitarimo priedu. Tokią tvarką turi priimti Partnerystės taryba.

Praktinė informacija ES paslaugų teikėjams, norintiems teikti paslaugas Jungtinėje Karalystėje

Licencijų ieškotojas

Norint teikti paslaugą Jungtinėje Karalystėje, licencija reikalinga tam tikrai verslo veiklai ar kitai veiklai.

Kaip įsteigti įmonę Jungtinėje Karalystėje

Įmonės steigimo Jungtinėje Karalystėje reikalavimai priklausys nuo įmonės, kurią norite sukurti, rūšies, darbo vietos ir pagalbos perimančių žmonių. Vadovas, kaip įsteigti įmonę Jungtinėje Karalystėje

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Jungtinės Karalystės reguliavimo institucija turės oficialiai pripažinti ne Jungtinės Karalystės profesinę kvalifikaciją, kad galėtų dirbti pagal Jungtinėje Karalystėje reglamentuojamą profesiją. Informacija apie Jungtinės Karalystės reguliavimo institucijas ir reglamentuojamas profesijas

Daugiau informacijos apie reglamentuojamas profesijas galima rasti Jungtinės Karalystės profesinių kvalifikacijų centro interneto svetainėje.

Informacija apie teisines paslaugas ir jūrų transporto paslaugas

Naujasis prekybos asistentas paslaugų ir investicijų klausimais, kurį galima rasti portale „Access2Markets“, teikia informaciją ES įmonėms, norinčioms teikti Jungtinei Karalystei teisines paslaugas ir jūrų transporto paslaugas. Jame pateikiama informacija apie reikalavimus, kuriuos jos turi įvykdyti, taip pat atitinkamų reguliavimo institucijų kontaktiniai duomenys.

Kvalifikuotiems darbuotojams taikomos atvykimo ir buvimo taisyklės

Bendra informacija apie vizų reikalavimus įvairių kategorijų prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims.

Konkrečiau kvalifikuotiems darbuotojams:

 1. Verslo svečių taisyklės
 2. Kvalifikuoto darbuotojo viza
 3. Bendrovės vidaus viza
 4. T5 Laikinas darbuotojas ir pagal tarptautinį susitarimą dirbantis darbuotojas
 5. Užjūrio verslo atstovas

Viešieji pirkimai

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas apima PPO susitarimą dėl viešųjų pirkimų (SVP) ir juo neapsiribojama. Tai reiškia, kad visa nauda, susijusi su dvišalėmis taisyklėmis ir ES bendrovių patekimu į Jungtinės Karalystės rinką pagal SVP, taip pat patvirtinama pagal PBS ir taikoma dvišalio ginčų sprendimo tvarka.

PBS viršija SVP įsipareigojimus ir suteikia papildomų galimybių patekti į rinką:

 • Apima perkančiuosius subjektus, eksploatuojančius dujų ir šilumos tinklus, ir privačius perkančiuosius subjektus, turinčius monopolines teises visuose komunalinių paslaugų sektoriuose,
 • Apima kai kurias papildomas paslaugas, pavyzdžiui:
  • Viešbučių ir restoranų paslaugos (CPC Prov. 641)
  • Maitinimo paslaugos (CPC Prov. 642)
  • Gėrimų tiekimo paslaugos (CPC Prov. 643)
  • Su telekomunikacijomis susijusios paslaugos (CPC Prov. 754)
  • Nekilnojamojo turto paslaugos už atlygį arba pagal sutartį (CPC Prov. 8220)
  • Kitos verslo paslaugos (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Švietimo paslaugos (CPC Prov. 92)

PBS taip pat išplečiamas taikomų taisyklių rinkinys ir taip palengvinamas patekimas į rinką, nes:

 • dažnesnis elektroninių priemonių naudojimas,
 • visiems skelbimams skirtas bendras portalas,
 • priimti savideklaracijas,

Į PBS mes taip pat įtraukėme JK įsisteigusių ES priklausančių įmonių nediskriminavimą visuose viešuosiuose konkursuose, įskaitant į taikymo sritį nepatenkančius viešuosius pirkimus, pavyzdžiui, mažos vertės pirkimus (nacionalinis režimas nesiekia SVP ribos).

 

Daugiau informacijos apie patekimą į JK viešųjų pirkimų rinką:

Viešojo pirkimo sutartys, kurių vertė viršija 10 000 GBP

Škotijos viešosios sutartys

Velso viešosios sutartys

Šiaurės Airijos viešosios sutartys: eSourcing NI – eTenders NI

Viešojo pirkimo sutartys, kurių vertė viršija 118 000 GBP

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos