Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, która jest tymczasowo stosowana od 1stycznia 2021 r. i weszła w życie 1 maja 2021 r.

Umowa o handlu i współpracy obejmuje nie tylko handel towarami, usługami, inwestycjami, zamówieniami publicznymi i prawami własności intelektualnej, ale również szeroki zakres innych kluczowych obszarów leżących w interesie UE, takich jak transport lotniczy i drogowy, energia i zrównoważony rozwój, rybołówstwo i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady dotyczące handlu i inwestycji opierają się na kompleksowych zobowiązaniach dotyczących równych warunków działania i zrównoważonego rozwoju.

 • Przewiduje ona zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które spełniają odpowiednie reguły pochodzenia.
 • Umożliwia on inwestorom z UE zakładanie przedsiębiorstw na terytorium Zjednoczonego Królestwa i swobodne prowadzenie ich w większości sektorów.
 • Zapewnia dostęp do rynku poza tym, co zostało uzgodnione np. z Japonią, i zawiera przepisy regulacyjne dla wielu kluczowych sektorów usług.
 • Gwarantuje on, że przedsiębiorstwa z UE mające już siedzibę w Zjednoczonym Królestwie nie będą dyskryminowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Gwarantuje on artystom z UE prawa do odsprzedaży, które nie są objęte międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw własności intelektualnej.
 • Zapewnia ona niezakłóconą wymianę handlową i konkurencję dla unijnych przedsiębiorstw w sektorach energii i surowców oraz dla przemysłu w ogóle.
 • Zawiera on rozdział poświęcony MŚP, którego celem jest promowanie udziału MŚP w umowie.
 • Obie strony zobowiązały się do zapewnienia solidnych równych warunków działania poprzez utrzymanie wysokiego poziomu ochrony w obszarach takich jak:
  • ochrona środowiska;
  • walka ze zmianą klimatu i ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych;
  • prawa socjalne i pracownicze;
  • przejrzystość podatkowa i pomoc państwa;
  • ze skutecznym egzekwowaniem prawa na szczeblu krajowym, wiążącym mechanizmem rozstrzygania sporów oraz możliwością podjęcia przez obie strony działań naprawczych.

W odniesieniu do handlu towarami między UE a Irlandią Północną zastosowanie ma Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej zawarty w umowie o wystąpieniu.

Reklamacja

Złożenie skargi

Tekst umowy i przegląd

Usług

Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo są głównymi partnerami w handlu usługami i inwestycjach. W 2021 r. Zjednoczone Królestwo było drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w dziedzinie usług, po Stanach Zjednoczonych. Głównymi sektorami usług będącymi przedmiotem wymiany między UE a Zjednoczonym Królestwem były tzw. „inne usługi dla przedsiębiorstw” (tj. usługi w zakresie badań i rozwoju, usługi prawne, usługi architektoniczne itp.), usługi finansowe oraz usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy już w jednolitym rynku UE i w związku z tym nie korzysta już z zasad swobodnego przepływu osób, swobodnego świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości. W związku z tym aby oferować usługi w całej UE, usługodawcy ze Zjednoczonego Królestwa mogą być zmuszeni do prowadzenia działalności w UE, aby kontynuować działalność. Muszą one przestrzegać krajowych przepisów, procedur i zezwoleń mających zastosowanie do ich działalności w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność. To samo dotyczy podmiotów z UE, tj. muszą przestrzegać przepisów krajowych w Zjednoczonym Królestwie, aby móc świadczyć usługi w Zjednoczonym Królestwie.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem przewiduje znaczny poziom otwartości na handel usługami i inwestycje w wielu sektorach, w tym w sektorze usług świadczonych w ramach wolnych zawodów i usług dla przedsiębiorstw (np. usług prawnych, audytowych, architektonicznych), usług dostawy i telekomunikacji, usług informatycznych i cyfrowych, usług finansowych, usług badawczo-rozwojowych, większości usług transportowych i usług środowiskowych. Ponadto ma on również zastosowanie do inwestycji w sektorach innych niż usługi, takich jak produkcja, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, energetyka i inne gałęzie przemysłu pierwotnego.

Faktyczny poziom dostępu do rynku będzie zależny od sposobu świadczenia usługi: czy jest on dostarczany za granicą z kraju pochodzenia dostawcy, np. przez internet („sposób 1”); świadczone konsumentowi w kraju dostawcy, na przykład turysta podróżujący za granicę i nabywający usługi („sposób 2”); świadczone za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa będącego własnością zagranicznego usługodawcy („sposób 3”) lub poprzez czasową obecność na terytorium innego państwa przez usługodawcę będącego osobą fizyczną („sposób 4”). W praktyce rzeczywista zdolność do świadczenia danej usługi lub inwestowania w danym sektorze zależy również od konkretnych zastrzeżeń określonych w umowie o handlu i współpracy, które mogą zostać nałożone na usługodawców z UE świadczących usługi w Zjednoczonym Królestwie w niektórych sektorach i odwrotnie.

Jeżeli chodzi o wjazd i czasowy pobyt osób fizycznych w celach służbowych (zwany dalej „sposobem 4”), UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły szeroki zakres wzajemnych zobowiązań. Strony nie mogą odmówić takiego wjazdu i pobytu ze względów ekonomicznych (np. kontyngenty, testy potrzeb ekonomicznych) – chociaż w niektórych przypadkach mogą pojawić się zastrzeżenia do zobowiązań. Ponadto w niektórych przypadkach nadal wymagana może być wiza lub zezwolenie na pobyt lub pracę.

Umowa obejmuje następujące kategorie osób:

 • Osoby odbywające wizyty służbowe w celu założenia przedsiębiorstwa – np. kierownik, który przyjeżdża do Zjednoczonego Królestwa w celu założenia spółki zależnej. Osoby te mogą przybyć przez 90 dni w okresie 6 miesięcy.
 • Pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa – np. kierownik, który przedsiębiorstwo X w UE wysyła do pracy w swojej jednostce zależnej Y w Zjednoczonym Królestwie). Osoby te mogą przebywać przez 3 lata (chyba że są stażystami, w którym to przypadku okres pobytu jest ograniczony do jednego roku).
 • Krótkoterminowe wizyty służbowe: osoby te mogą przybyć do UE lub Zjednoczonego Królestwa w celu prowadzenia niektórych (jeden z nich) działań wymienionych w pkt 8 załącznika 21. Mogą występować przez 90 dni w okresie 6 miesięcy. Państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo mogą jednak zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do niektórych z tych działań.
 • Usługodawcy kontraktowi: osoby te mogą przybyć do UE (lub do Zjednoczonego Królestwa) w celu wykonania umowy o świadczenie usług, którą ich przedsiębiorstwo zawarło z klientem z UE (lub ze Zjednoczonego Królestwa) na maksymalny okres 12 miesięcy lub okres obowiązywania umowy – w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Powinni oni posiadać dyplomy uniwersyteckie i doświadczenie zawodowe związane ze świadczoną usługą. Mogą one świadczyć usługi wymienione w pkt 10 załącznika 22. Państwa członkowskie mogą jednak zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do niektórych z tych rodzajów działalności: Zob. pkt 12 załącznika 22, tj. warunki świadczenia danej usługi mogą być bardziej restrykcyjne, a nawet niemożliwe.
 • Niezależni specjaliści. Tak samo jak usługodawcy kontraktowi, ale prowadzą oni działalność na własny rachunek. Wykaz dozwolonych usług znajduje się w pkt 11 załącznika 22.

Ponadto zastosowanie mają wszystkie krajowe przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych. Umowa o handlu i współpracy zawiera ramy, dzięki którym Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo mogą później uzgodnić, w poszczególnych przypadkach i w odniesieniu do określonych zawodów, dodatkowe ustalenia dotyczące uznawania niektórych kwalifikacji zawodowych, które stałyby się załącznikiem do samej umowy. Takie ustalenia muszą zostać przyjęte przez Radę Partnerstwa.

Praktyczne informacje dla usługodawców z UE świadczących usługi w Zjednoczonym Królestwie

Wyszukiwarka licencji

Aby świadczyć usługi w Zjednoczonym Królestwie, konieczna jest licencja na niektóre rodzaje działalności gospodarczej lub inne rodzaje działalności.

Jak założyć przedsiębiorstwo w Zjednoczonym Królestwie

Wymogi dotyczące założenia przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie będą zależały od rodzaju przedsiębiorstwa, które chcesz założyć, miejsca pracy oraz od tego, czy zabierasz pomoc. Przewodnik na temat zakładania działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Aby wykonywać zawód regulowany w Zjednoczonym Królestwie, kwalifikacje zawodowe spoza Zjednoczonego Królestwa będą musiały zostać oficjalnie uznane przez organ regulacyjny Zjednoczonego Królestwa. Informacje na temat organów regulacyjnych i zawodów regulowanych w Zjednoczonym Królestwie

Więcej informacji na temat zawodów regulowanych można znaleźć na stronie internetowej brytyjskiego Centrum Kwalifikacji Zawodowych.

Informacje na temat usług prawnych i usług transportu morskiego

Nowy asystent handlowy ds. usług i inwestycji, dostępny na portalu Access2Markets, oferuje informacje przedsiębiorstwom z UE, które chcą świadczyć usługi prawne i usługi transportu morskiego do Zjednoczonego Królestwa. Zawiera on informacje na temat wymogów, które muszą spełniać, a także dane kontaktowe właściwych organów regulacyjnych.

Zasady wjazdu i pobytu dla wykwalifikowanego personelu

Ogólne informacje na temat wymogów wizowych dla różnych kategorii osób ubiegających się o wizę.

W szczególności w przypadku wykwalifikowanego personelu:

 1. Zasady dotyczące wizyt służbowych
 2. Wiza dla wykwalifikowanych pracowników
 3. Wiza wewnątrz przedsiębiorstwa
 4. T5 Pracownik tymczasowy – pracownik umowy międzynarodowej
 5. Przedstawiciel przedsiębiorstwa zamorskiego

Zamówień publicznych

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem uwzględnia porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) i wykracza poza to porozumienie. Oznacza to, że wszystkie korzyści związane z zasadami dwustronnymi i dostępem do rynku Zjednoczonego Królestwa dla przedsiębiorstw z UE wynikające z GPA są również potwierdzone w ramach umowy o handlu i współpracy i podlegają dwustronnemu rozstrzyganiu sporów.

Umowa o handlu i współpracy wykracza poza zobowiązania zawarte w GPA i zapewnia dodatkowy dostęp do rynku:

 • Obejmujące podmioty zamawiające obsługujące sieci gazowe i ciepłownicze oraz podmioty zamawiające będące własnością prywatną posiadające prawa monopolistyczne we wszystkich sektorach użyteczności publicznej,
 • Obejmuje niektóre usługi dodatkowe, takie jak:
  • Usługi hotelarskie i restauracyjne (CPC Prov. 641)
  • Usługi gastronomiczne (CPC Prov. 642)
  • Usługi podawania napojów (CPC Prov. 643)
  • Usługi związane z telekomunikacją (CPC Prov. 754)
  • Usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości (CPC Prov. 8220)
  • Pozostałe usługi biznesowe (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Usługi edukacyjne (CPC Prov. 92)

Umowa o handlu i współpracy rozszerza również zakres obowiązujących przepisów i w związku z tym ułatwia dostęp do rynku dzięki:

 • zwiększone wykorzystanie środków elektronicznych,
 • jeden portal dla wszystkich ogłoszeń,
 • akceptacja oświadczeń własnych,

W umowie o handlu i współpracy Trybunał uwzględnił również niedyskryminację przedsiębiorstw będących własnością UE mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do wszystkich przetargów publicznych, w tym zamówień nieobjętych zobowiązaniami, takich jak np. zakupy o małej wartości (traktowanie narodowe poniżej progu GPA).

 

Więcej informacji na temat dostępu do rynku zamówień publicznych w Zjednoczonym Królestwie:

Zamówienia publiczne o wartości ponad 10,000 GBP

Zamówienia publiczne w Szkocji

Zamówienia publiczne Walii

Zamówienia publiczne w IrlandiiPółnocnej: eSourcing NI – eTenders NI

Zamówienia publiczne o wartości ponad 118,000 GBP

Udostępnij tę stronę: