Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, która jest tymczasowo stosowana od 1 stycznia2021 r. i weszła w życie w dniu 1 maja 2021 r.

Umowa o handlu i współpracy obejmuje nie tylko handel towarami, usługami, inwestycjami, zamówieniami publicznymi i prawami własności intelektualnej, ale również szeroki wachlarz innych kluczowych obszarów leżących w interesie UE, takich jak transport lotniczy i drogowy, energia i zrównoważony rozwój, rybołówstwo i koordynacja zabezpieczenia społecznego. Przepisy dotyczące handlu i inwestycji opierają się na kompleksowych zobowiązaniach dotyczących równych warunków działania i zrównoważonego rozwoju.

 • Przewiduje ona zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które spełniają odpowiednie reguły pochodzenia.
 • Umożliwia on inwestorom z UE zakładanie przedsiębiorstw na terytorium Zjednoczonego Królestwa i swobodne prowadzenie działalności w większości sektorów.
 • Zapewnia on dostęp do rynku poza tym, co uzgodniono na przykład z Japonią, i zawiera przepisy regulacyjne dotyczące wielu kluczowych sektorów usług.
 • Gwarantuje ona, że przedsiębiorstwa z UE mające już siedzibę w Zjednoczonym Królestwie nie będą dyskryminowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zabezpiecza on prawa do odsprzedaży dla artystów z UE, które nie są objęte międzynarodowymi konwencjami w sprawie praw własności intelektualnej.
 • Zapewnia niezakłóconą wymianę handlową i konkurencję dla przedsiębiorstw z UE w sektorach energii i surowców oraz dla przemysłu w ogóle.
 • Zawiera rozdział dotyczący MŚP, którego celem jest promowanie udziału MŚP w umowie.
 • Obie strony zobowiązały się do zapewnienia solidnych równych warunków działania poprzez utrzymanie wysokiego poziomu ochrony w obszarach takich jak:
  • ochrona środowiska;
  • walka ze zmianą klimatu i ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych;
  • prawa socjalne i pracownicze;
  • przejrzystość podatkowa i pomoc państwa;
  • skuteczne egzekwowanie przepisów na szczeblu krajowym, wiążący mechanizm rozstrzygania sporów oraz możliwość podjęcia przez obie strony środków zaradczych.

W odniesieniu do handlu towarami między UE a Irlandią Północną zastosowanie ma Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej zawarty w umowie o wystąpieniu.

Skargi

Złożyć skargę

Tekst umowy i przegląd

Usługi

Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo są głównymi partnerami w handlu usługami i inwestycjach. W 2021 r. Zjednoczone Królestwo było – po Stanach Zjednoczonych – drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w dziedzinie usług. Główne sektory usług będące przedmiotem wymiany handlowej między UE a Zjednoczonym Królestwem to tzw. „inne usługi dla przedsiębiorstw” (tj. usługi badawczo-rozwojowe, usługi prawne, usługi architektoniczne itp.), usługi finansowe i telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy już w jednolitym rynku UE i w związku z tym nie korzysta już z zasad swobodnego przepływu osób, swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości. W związku z tym usługodawcy ze Zjednoczonego Królestwa, aby oferować usługi w całej UE, być może będą musieli prowadzić działalność w UE, aby kontynuować działalność. Muszą one przestrzegać krajowych przepisów, procedur i zezwoleń mających zastosowanie do ich działalności w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność. To samo dotyczy podmiotów z UE, tj. muszą one przestrzegać przepisów krajowych w Zjednoczonym Królestwie, aby móc świadczyć usługi w Zjednoczonym Królestwie.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem przewiduje znaczny poziom otwartości na handel usługami i inwestycje w wielu sektorach, w tym w sektorze usług świadczonych w ramach wolnych zawodów i usług biznesowych (np. usługi prawne, audytowe, usługi architektoniczne), usługi dostawcze i telekomunikacyjne, usługi informatyczne i cyfrowe, usługi finansowe, usługi badawczo-rozwojowe, większość usług transportowych i środowiskowych. Ponadto ma on również zastosowanie do inwestycji w sektorach innych niż usługi, takich jak produkcja, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, energetyka i inne sektory przemysłu pierwotnego.

Faktyczny poziom dostępu do rynku będzie zależny od sposobu świadczenia usługi: świadczenie usługi w wymiarze transgranicznym z kraju pochodzenia dostawcy np. przez internet („sposób 1”); świadczenie usługi na rzecz konsumenta w państwie dostawcy, np. turysty podróżującego za granicę i nabywającego usługi („sposób 2”); świadczenie usługi przez lokalne przedsiębiorstwo należące do zagranicznego usługodawcy („sposób 3”) lub poprzez tymczasową obecność na terytorium innego państwa usługodawcy będącego osobą fizyczną („sposób 4”). W praktyce faktyczna zdolność do świadczenia danej usługi lub inwestowania w danym sektorze zależy również od szczególnych zastrzeżeń określonych w umowie o handlu i współpracy, które mogą zostać nałożone na usługodawców z UE świadczących usługi w Zjednoczonym Królestwie w niektórych sektorach i odwrotnie.

Jeśli chodzi o wjazd i czasowy pobyt osób fizycznych w celach służbowych (określonych powyżej jako „sposób 4”), UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły szeroki zakres wzajemnych zobowiązań. Strony nie mogą odmówić takiego wjazdu i pobytu ze względów ekonomicznych (np. kwot, testów potrzeb ekonomicznych) – choć w niektórych przypadkach mogą pojawić się zastrzeżenia co do zobowiązań. Ponadto w niektórych przypadkach nadal może być wymagana wiza lub zezwolenie na pobyt lub pracę.

Umowa obejmuje następujące kategorie osób:

 • Osoby odbywające wizyty służbowe do celów prowadzenia przedsiębiorstwa – np. kierownik, który przybywa do Zjednoczonego Królestwa w celu utworzenia spółki zależnej. Osoby te mogą przebywać przez 90 dni w okresie 6 miesięcy.
 • Pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa – np. kierownik, który przedsiębiorstwo X w UE wysyła do pracy w swojej jednostce zależnej Y w Zjednoczonym Królestwie). Osoby te mogą potrwać 3 lata (chyba że są stażystami, w którym to przypadku okres pobytu jest ograniczony do jednego roku).
 • Osoby odbywające krótkoterminowe wizyty służbowe: osoby te mogą przybyć do UE lub Zjednoczonego Królestwa w celu wykonywania pewnych (jedenastu) działań wymienionych w pkt 8 załącznika 21. Mogą one mieć miejsce przez 90 dni w okresie 6 miesięcy. Państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo mogą jednak zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do niektórych z tych działań.
 • Usługodawcy kontraktowi: osoby te mogą przybyć do UE (lub do Zjednoczonego Królestwa) w celu wykonania umowy o świadczenie usług, którą ich przedsiębiorstwo zawarło z klientem z UE (lub ze Zjednoczonego Królestwa) na maksymalny okres 12 miesięcy lub okres obowiązywania umowy – w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Powinni oni posiadać wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane ze świadczoną usługą. Mogą świadczyć usługi wymienione w pkt 10 załącznika 22. Państwa członkowskie mogą jednak zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do niektórych z tych rodzajów działalności: Zob. pkt 12 załącznika 22, tj. warunki świadczenia danej usługi mogą być bardziej restrykcyjne, a nawet niemożliwe.
 • Osoby wykonujące wolne zawody. Podobnie jak usługodawcy kontraktowi, ale prowadzą działalność na własny rachunek. Wykaz dozwolonych usług znajduje się w pkt 11 załącznika 22.

Ponadto zastosowanie mają wszystkie krajowe przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych. Umowa o handlu i współpracy zawiera ramy, na mocy których Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo mogą później, w poszczególnych przypadkach i w odniesieniu do określonych zawodów, uzgodnić dodatkowe ustalenia dotyczące uznawania niektórych kwalifikacji zawodowych, które stałyby się załącznikiem do samej Umowy. Takie ustalenia muszą zostać przyjęte przez Radę Partnerstwa.

Praktyczne informacje dla usługodawców z UE świadczących usługi w Zjednoczonym Królestwie

Wyszukiwarka licencji

Aby świadczyć usługi w Zjednoczonym Królestwie, potrzebna jest licencja na niektóre rodzaje działalności gospodarczej lub innej działalności.

Jak założyć przedsiębiorstwo w Zjednoczonym Królestwie?

Wymogi dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie będą zależały od rodzaju firmy, którą chcesz założyć, miejsca, w którym pracujesz, oraz tego, czy zabierasz ludzi do pomocy. Przewodnik dotyczący zakładania działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe spoza Zjednoczonego Królestwa będą musiały zostać oficjalnie uznane przez organ regulacyjny Zjednoczonego Królestwa, aby móc pracować w zawodzie regulowanym w Zjednoczonym Królestwie. Informacje o organach regulacyjnych i zawodach regulowanych w Zjednoczonym Królestwie

Więcej informacji na temat zawodów regulowanych można znaleźć na stronie internetowej brytyjskiego Centrum Kwalifikacji Zawodowych.

Informacje na temat usług prawnych i usług transportu morskiego

Nowy asystent handlowy ds. usług i inwestycji, dostępny na portalu Access2Markets, oferuje informacje przedsiębiorstwom z UE, które chcą świadczyć usługi prawne i usługi transportu morskiego w Zjednoczonym Królestwie. Zawiera on informacje na temat wymogów, które muszą spełniać, a także dane kontaktowe właściwych organów regulacyjnych.

Zasady wjazdu i pobytu dla wykwalifikowanego personelu

Ogólne informacje na temat wymogów wizowych dla różnych kategorii osób ubiegających się o wizę.

W szczególności w przypadku wykwalifikowanego personelu:

 1. Przepisy dotyczące wizyt służbowych
 2. Wiza dla wykwalifikowanego pracownika
 3. Wiza wewnątrz przedsiębiorstwa
 4. T5 Pracownik zatrudniony na czas określony-umowa międzynarodowa
 5. Przedstawiciel przedsiębiorstwa zamorskiego

Zamówienia publiczne

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem obejmuje Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) i wykracza poza to porozumienie. Oznacza to, że wszystkie korzyści związane z zasadami dwustronnymi i dostępem do rynku Zjednoczonego Królestwa dla unijnych przedsiębiorstw wynikające z GPA są również potwierdzone w ramach umowy o handlu i współpracy i podlegają dwustronnemu rozstrzyganiu sporów.

Umowa o handlu i współpracy wykracza poza zobowiązania GPA i zapewnia dodatkowy dostęp do rynku:

 • Obejmujące podmioty zamawiające obsługujące sieci gazowe i cieplne oraz podmioty zamawiające będące własnością prywatną, posiadające prawa monopolistyczne we wszystkich sektorach użyteczności publicznej,
 • Obejmujące niektóre dodatkowe usługi, takie jak:
  • Usługi hotelarskie i restauracyjne (CPC Prov. 641)
  • Usługi podawania żywności (CPC Prov. 642)
  • Usługi podawania napojów (CPC Prov. 643)
  • Usługi związane z telekomunikacją (CPC Prov. 754)
  • Usługi w zakresie nieruchomości świadczone na podstawie wynagrodzenia lub umowy (CPC Prov. 8220)
  • Pozostałe usługi dla przedsiębiorstw (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Usługi edukacyjne (CPC Prov. 92)

Umowa o handlu i współpracy rozszerza również mający zastosowanie zestaw przepisów i w związku z tym ułatwia dostęp do rynku dzięki:

 • zwiększone wykorzystanie środków elektronicznych,
 • jeden portal dla wszystkich ogłoszeń,
 • przyjmowanie oświadczeń własnych,

W umowie o handlu i współpracy uwzględniono również niedyskryminację przedsiębiorstw będących własnością UE z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do wszystkich przetargów publicznych, w tym zamówień nieobjętych niniejszą Umową, takich jak np. zakupy o małej wartości (traktowanie narodowe poniżej progu GPA).

 

Więcej informacji na temat dostępu do brytyjskiego rynku zamówień publicznych:

Zamówienia publiczne o wartości ponad 10 000 GBP

Zamówienia publiczne w Szkocji

Zamówienia publiczne Walii

Zamówienia publiczne IrlandiiPółnocnej: eSourcing NI – eTenders NI

Zamówienia publiczne o wartości ponad 118 000 GBP

Udostępnij tę stronę: