Przewodnik dotyczący przywozu towarów

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje importować towary spoza UE? Ta sekcja pomaga Państwu zrozumieć, czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe do przywozu, i przedstawia poszczególne etapy procesu przywozu.

4 Postępy w kierunku przywozuproduktu

 
 

Czy planujesz importować produkt do UE po raz pierwszy?

Przedtem sprawdź, czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe:

 • Czy produkt mógłby odnieść sukces na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma zdolność do zakupu produktu na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe dokonać sprzedaży międzynarodowej, wybrać najbardziej odpowiedni środek transportu i przejść procedury celne?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy z jasno określonymi celami wspierającymi import produktów z krajów spoza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma konkretną strategię importu produktu na Państwa rynek? Na przykład możesz przywozić produkt bezpośrednio od producenta lub pośrednio poprzez zatrudnienie osoby trzeciej, takiego dystrybutora. Zarówno przywóz bezpośredni, jak i pośredni mogą być wspierane przez platformy handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy własność intelektualna związana z Państwa produktem jest chroniona na Państwa rynku eksportowym?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo jest w stanie przeanalizować i sprawdzić, czy produkt jest zgodny z unijnymi normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, norm technicznych lub handlowych?

Zanim przejdziesz do dalszej analizy, należy uważnie rozważyć powyższe pytania i przedyskutować je w swoim przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Krok 1: Znajdź dostawcę za granicą

Przywóz towarów spoza UE należy rozpocząć od identyfikacji potencjalnych dostawców produktu.

 • Izby handlowe mogą udzielić Ci informacji na temat rynków i partnerów biznesowych oraz kierować do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy informacji o handlu lub agencje promocji handlu, które obejmują analizę rynku i ocenę możliwości biznesowych. Instytucje te często prowadzą badania dotyczące kluczowych sektorów.
 • Doradztwo mogą również udzielaćkonsultanci handlowi i odpowiednie banki.

Jak wybrać rynki dostaw?

Sprawdzać potencjalne rynki importowe, aby ocenić, czy istnieje podaż produktu.

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące potencjalnego rynku dostaw.

Jak znaleźć potencjalnych dostawców?

Po wybraniu rynku dostaw należy zapoznać się z potencjalnymi partnerami handlowymi i kontaktami handlowymi.

Partnerów i osób kontaktowych można znaleźć na stronie:

 

2

Sprawdza warunki i cła przywozowe oraz upewnia się, czy produkt jest zgodny z wymogami UE

Warunki przywozu i cła będą zależały od tego, w jaki sposób chcesz importować, i na rynku dostaw.

Kto może importować do UE?

 • Zazwyczaj musisz mieć siedzibę w UE jako przedsiębiorstwo lub stały zakład. Obejmuje to rejestrację do celów VAT.
 • Jeżeli mieszkasz poza UE, musisz posiadać zezwolenie na pracę, aby prowadzić niezależną działalność handlową; ponadto musisz znaleźć osobę mającą siedzibę w UE, która jest gotowa działać w Twoim imieniu jako eksporter (np. dostawca usług logistycznych lub agent celny).

Ogólnie rzecz biorąc, musisz również zarejestrować się w krajowym rejestrze handlowym. Więcej informacji można uzyskać w lokalnej izbie handlowej. Jako importer z UE musisz złożyć wniosek o numer EORI. Numer EORI jest numerem identyfikacyjnym, który jest ważny w całej UE.

Wskazówka: Rejestracja EORI może potrwać trochę czasu, tak więc zaplanować i zastosować z dużym wyprzedzeniem.

W niektórych krajach UE przedsiębiorstwa powyżej określonej wielkości muszą być wpisane do krajowego rejestru handlowego.
Więcej informacji można znaleźć na rynku UE lub w lokalnej izbie handlowej.

 • Jeśli jesteś rezydentem spoza UE, musisz mieć siedzibę jako firma lub posiadać zezwolenie na pracę, które umożliwia prowadzenie niezależnej działalności handlowej.

Jakie przepisy dotyczące przywozu lub wprowadzania do obrotu mają zastosowanie do importowanego produktu w UE?

Sprawdź, czy istnieją ograniczenia przywozowe w UE lub w danym państwie członkowskim.

Przywóz niektórych towarów wrażliwych lub przywóz niektórych towarów pochodzących z określonych krajów może być zakazany lub ograniczony. Mogą Państwo potrzebować zezwoleń, pozwolenia lub przedstawić urzędowo zatwierdzone powiadomienie o przywozie.

Sprawdź bazę danychTARIC, aby sprawdzić, czy potrzebujesz pozwolenia na przywóz na swój produkt.

Główne rodzaje produktów, które podlegają ograniczeniom przywozowym, to:

 • produkty rolne,
 • produktów leczniczych,
 • chemikalia,
 • wyroby żelazne i stalowe,
 • dobra kultury,
 • wyrobów włókienniczych i odzieży,
 • broń,
 • towarów podrobionych lub pirackich,
 • artykuły godne/publikacje/nagrania wideo,
 • gatunki zagrożone,
 • odpady,
 • niektórych żywych zwierząt i produktów zawierających substancje zwierzęce,
 • rośliny i produkty zawierające substancje roślinne.

W przypadku takich produktów należy sprawdzić, jakie przepisy mają zastosowanie.

Jakie cła przywozowe mają zastosowanie do Państwa produktu?

 • Być może trzeba będzie uiścić cła przywozowe za Twój produkt w momencie jego wprowadzenia do UE. UE jest unią celną, co oznacza, że jednolita taryfa celna przywozowa jest należna w miejscu wprowadzenia, w którym dokonywane jest zgłoszenie przywozowe, niezależnie od państwa członkowskiego UE. Produkt może następnie być wprowadzany do obrotu na rynku UE bez dalszych formalności celnych.
 • To, kto płaci za taryfy, zależy od umowy ze sprzedawcą, ale często należności celne przywozowe są uiszczane przez importera.

 

Czym jest taryfa celna przywozowa?

Czy moje przedsiębiorstwo może skorzystać z umowy handlowej UE?

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, z którego chcesz importować, cła na Twój produkt mogą zostać obniżone lub nawet zniesione.

 • Są one nazywane preferencyjnymi stawkami taryfowymi.
 • Preferencyjna stawka celna jest uzależniona od zgodności produktu z regułami pochodzenia
 • Kontyngenty mogą mieć zastosowanie albo na podstawie umowy handlowej, albo w oparciu o politykę UE w odniesieniu do produktów rolnych określonego rodzaju.

Aby dowiedzieć się więcej o przepisach obowiązujących w odniesieniu do danego produktu i rynku będącego przedmiotem zainteresowania, należy zapoznać się z My Trade Asystent.

Kiedy potrzebujesz świadectwa pochodzenia?

Często Twój dostawca musi przedstawić dowód pochodzenia produktu zgodnie z regułami pochodzenia określonymi w umowie. Dowodem tym może być świadectwo pochodzenia lub deklaracja pochodzenia wystawiona przez upoważnionego eksportera lub zarejestrowanego eksportera (w systemie REX), którzy również podają swoje numery pozwolenia lub rejestracji.

Czy obowiązują jakieś dodatkowe cła?

 • UE może stosować środki ochrony handlu w odniesieniu do produktu przywożonego z określonego kraju.
 • Najczęściej stosowanymi cłami są środki antydumpingowe. Są one przedstawione w zakładce Mój asystent ds. handlu. Organ celny UE może udzielić informacji, czy do danego produktu mają zastosowanie dodatkowe cła, takie jak cła antydumpingowe.
 • W sekcji dotyczącej towarów przedstawiono wyjaśnienie różnych rodzajów środków ochrony handlu.
 • Jeśli szukasz kompleksowego przeglądu konkretnych środków stosowanych przez poszczególne kraje, należy odwiedzić sekcję poświęconą rynkom.

Jakie podatki wewnętrzne mają zastosowanie?

Podatek od wartości dodanej (VAT) ma zastosowanie do towarów sprzedawanych na rynku UE, a zatem również do towarów przywożonych spoza UE. Podatek VAT różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE i jest zwykle płacony przez importera.

 • Stawka jest taka sama jak w przypadku zakupu produktu na rynku krajowym.
 • Przedsiębiorstwa zarejestrowane do celów VAT mogą odzyskać podatek VAT z tytułu importu jako podatek naliczony, podobnie jak mogą ubiegać się o zwrot krajowych płatności VAT.
 • Wysokość podatku VAT oblicza się na podstawie wartości Twoich towarów, podatku przywozowego i akcyzy, jeżeli mają one zastosowanie. Więcej informacji na temat VAT i stawek obowiązujących w państwach członkowskich można znaleźć tutaj.
 • W przypadku wybranych towarów będziesz musiał zapłacić podatek akcyzowy, który różni się w zależności od kraju UE. Podatki te mają zastosowanie na przykład do:
  • wyrobów tytoniowych,
  • napojów alkoholowych,
  • olej mineralny,
  • produkty energetyczne.

W jaki sposób zapewniają Państwo zgodność produktu z wymogami UE?

W odniesieniu do importowanych towarów obowiązują takie same wymogi jak w przypadku towarów produkowanych w UE na rynek UE.

Jakie są wymogi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i techniczne dotyczące Państwa produktu i jak je certyfikować?

Większość produktów musi spełniać określone wymogi techniczne i/lub zdrowotne i higieniczne. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Ma to często miejsce w przypadku wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych oraz wymogów w zakresie zdrowia i higieny w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Ważne jest rozróżnienie między wymogami obowiązkowymi a wymogami dobrowolnymi.

Grupy produktów, w przypadku których wymogi obowiązkowe są często stosowane, obejmują:

 • chemikalia,
 • kosmetyki,
 • produktów leczniczych,
 • towary rolne, środki spożywcze i pasze,
 • żywe zwierzęta,
 • oraz produkty pochodzenia zwierzęcego.

Świadectwa fitosanitarne są wymagane na przykład w przypadku przywozu:

 • większość świeżych owoców,
 • warzywa,
 • inne materiały roślinne
 • produkty składające się z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest zgodny z prawodawstwem UE.

 • Oznakowanie CE jest obowiązkowe w przypadku niektórych produktów, takich jak:
  • elektronika,
  • wyroby medyczne
  • zabawki,
  • urządzenia elektryczne,
  • wyrobów budowlanych.
 • Znak CE nie ma zastosowania do:
  • środki spożywcze,
  • pojazdy silnikowe,
  • chemikalia,
  • kosmetyki,
  • produkty farmaceutyczne
  • i produkty biobójcze

Wszystkie te przepisy mają swoje własne szczegółowe zasady. Więcej informacji na temat oznakowania CπE.

Informacje na temat szczegółowych wymogów mających zastosowanie do danego produktu można znaleźć w zakładce Mój asystent ds. handlu.

Jakie są wymogi dotyczące pakowania i etykietowania?

Państwa członkowskie UE często mają szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

 • Obowiązkowe znaki i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub ochroną środowiska. Mogą one dostarczyć informacji takich jak składniki lub termin przydatności do spożycia.
 • Dobrowolne znaki to np. znaki wskazujące na ekologiczną produkcję towaru objętego oznakowaniem ekologicznym na produktach przemysłowych.

Zazwyczaj istnieją różne agencje odpowiedzialne za różne gałęzie przemysłu, np. w sektorze medycznym, elektrycznym, spożywczym i chemicznym, które mają bardzo różne wymogi.

 

3

Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

W jaki sposób zobowiązania są dzielone między Państwa a dostawcą?

Do określenia zobowiązań umownych można wykorzystać Incoterms®.

Incoterms® 

 • określenie obowiązków sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy, ubezpieczenia i transportu towarów na podstawie umów sprzedaży
 • określić, kto jest odpowiedzialny za celne formalności wywozowe w UE oraz formalności na rynku eksportowym.

Przykłady

„Wolne na statku” (FOB): oznacza, że odpowiedzialność za pokrycie wszystkich kosztów lokalnych spoczywa na dostawcy:

 • transport towarów do portu załadunku
 • koszty załadunku
 • procedury odprawy celnej w kraju wywozu.

Jako nabywca ponosisz koszty:

 • transport od portu załadunku
 • ubezpieczenia
 • rozładunku
 • transport z portu przybycia do miejsca docelowego.

„Koszt, ubezpieczenie i fracht” (CIF) oznacza, że dostawca jest odpowiedzialny za koszty lokalne w ramach FOB, powiększone o:

 • opłaty frachtowe
 • ubezpieczenia

W ramach CIF dostawca ponosi wszelkie koszty aż do momentu przybycia produktów do portu przeznaczenia.

 

4

Przygotuj dokumenty do odprawy celnej w UE

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 • Zgłoszenie celne musisz przekazać swojemu krajowemu organowi celnemu. Przedstawiciel celny może udzielić Państwu porady w tej ważnej kwestii.
 • Należy przedstawić przywozową deklarację skróconą (ENS) przed przybyciem towarów do pierwszego miejsca wprowadzenia do UE.
  • PDS powinien być przedstawiony w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia do UE przez przewoźnika towarów lub, w niektórych przypadkach, przez importera-odbiorcę lub przedstawiciela przewoźnika lub importera.
  • Termin złożenia PDS zależy od rodzaju transportu towarów. Więcej.
 • UE posiada wspólny formularz zgłoszenia przywozowego dla wszystkich krajów UE, zwany jednolitym dokumentem administracyjnym (SAD). Więcej.
  • W zależności od rodzaju towarów dodatkowe dokumenty, które należy przedstawić organom celnym, mogą obejmować:
  • faktura handlowa,
  • w dokumentach transportowych,
  • świadectwa pochodzenia,
  • pozwolenia na przywóz,
  • wyniki badań i inne certyfikaty,
  • świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowia, świadectwa weterynaryjne lub fitosanitarne).

Odprawę celną może złożyć importer lub przedstawiciel celny, który jest osobą wyznaczoną przez importera do dopełnienia wszystkich formalności celnych wymaganych na mocy przepisów prawa celnego UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentów i procesów, należy zwrócić się do krajowego organu celnego, izby handlowej lub agencji promocji handlu. Więcej.

Co się stanie po przybyciu towarów na granicę?

 • Są one wprowadzane do czasowego składowania pod dozorem celnym (nie dłużej niż 90 dni) do momentu odprawy celnej.
  • Towary mogą zostać poddane odprawie na podstawie przedłożonych dokumentów, lub
  • Twój towar może zostać wybrany do kontroli dokumentów i może zostać poproszony o przedłożenie dalszych dokumentów przed odprawą celną towarów, lub
  • Towary można również wybrać do kontroli dokumentów lub kontroli fizycznej.

Czy Twój produkt może być sprzedawany w dowolnym miejscu w UE po oczyszczeniu?

Gdy organy celne dokonały odprawy celnej produktu, ma on taki sam status jak produkt unijny i może być swobodnie wprowadzany do obrotu w UE i sprzedawany w dowolnym miejscu na rynku UE.

 • Wszystkie kraje UE stosują tę samą stawkę celną na towary importowane spoza UE.
 • Te same zasady mają zastosowanie do przywozu, niezależnie od kraju UE, za pośrednictwem którego produkt ten wchodzi na rynek UE.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Twoja lista kontrolna: 4 Etapy przywozu produktu

Krok 1: Znajdź dostawcę za granicą

 • Ocena potencjalnych krajów będących przedmiotem zainteresowania i porównanie konkurencyjności potencjalnych dostawców (np. porównanie cen, w tym kosztów związanych z przywozem, takich jak cła i koszty transportu).
 • Identyfikacja partnerów biznesowych/dostawców.
 • Wskazanie agencji/instytucji/partnera w celu wsparcia w zakresie formalności związanych z procesami przywozowymi (np. w celu przygotowania umów, warunków płatności, zdolności kredytowej dostawcy).

Etap 2: Ocena warunków przywozu i ceł oraz zapewnienie zgodności produktu z wymogami UE

 • Uzyskanie numeru rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI) (z dużym wyprzedzeniem).
 • Sprawdzić, czy nie stosuje się żadnych ograniczeń przywozowych.
 • Sprawdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, z którego chcesz importować.
 • ocenia, czy Twój produkt jest zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia i określa mającą zastosowanie (preferencyjną) stawkę celną.
 • Ocenić, czy mają zastosowanie inne cła (np. ochrona handlu) lub podatki wewnętrzne.
 • Określenie wymogów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wymogów technicznych w UE.
 • Zapewnić zgodność produktu z wymogami, a dostawca może wydać niezbędną certyfikację.
 • Sprawdź przepisy dotyczące pakowania i etykietowania w UE.
 • Ocenić, czy wymagane jest świadectwo pochodzenia, które eksporter musi dostarczyć, oraz jaki rodzaj świadectwa należy przedstawić w zależności od tego, czy istnieje umowa handlowa lub porozumienie handlowe mające zastosowanie między UE a krajem pochodzenia towarów.

Etap 3: Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

 • Przygotować i podpisać umowę z dostawcą, w tym umowę o tym, kto ponosi odpowiedzialność za co, oraz zorganizować proces transportu.
 • Koordynacja z potencjalnymi instytucjami, które wspierają ten proces.

Etap 4: Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej na granicy

 • W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem celnym w celu uzyskania porady
 • Zapewnienie dostępności przywozowej deklaracji skróconej
 • Przygotowanie dodatkowych dokumentów na potrzeby odprawy celnej przywozu (faktura handlowa, dokumenty przewozowe, świadectwo pochodzenia (takie jak formularz A, Eur.1/Eur.Med, komunikat REX wydany przez zarejestrowanego eksportera lub deklaracja pochodzenia wydana przez upoważnionego eksportera), pozwolenie na przywóz, wyniki badań, świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowotne, weterynaryjne lub fitosanitarne)Wypełnić i przedłożyć zgłoszenie przywozowe/jednolity dokument administracyjny (SAD)
Udostępnij tę stronę: