Przewodnik dotyczący przywozu towarów

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje importować towary spoza UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć, czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe do przywozu, i nakreśla poszczególne etapy procesu przywozu.

4 kroki w kierunku przywozuproduktu

 
 

Czy planujesz po raz pierwszy import produktu do UE?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Państwa firma jest gotowa:

 • Czy produkt może odnieść sukces na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolność do zakupu produktu na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy Państwa firma jest gotowa prowadzić sprzedaż międzynarodową, wybierać najodpowiedniejsze środki transportu i przechodzić procedury celne?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy o jasno określonych celach w zakresie wspierania przywozu produktów z krajów spoza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię importu produktu na Państwa rynek? Na przykład możesz przywozić produkt bezpośrednio od producenta lub pośrednio, korzystając z usług osoby trzeciej, takiego dystrybutora. Zarówno bezpośredni, jak i pośredni przywóz mogą być również wspierane przez platformy handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy własność intelektualna związana z Państwa produktem jest chroniona na rynku eksportowym?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma możliwość analizowania i sprawdzania, czy produkt jest zgodny z normami UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, technicznymi lub handlowymi?

Zanim będziesz kontynuować, dokładnie przejrzyj powyższe pytania i przedyskutuj je w swoim przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy do prowadzenia handlu z krajami spoza UE, czy też jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Krok 1: Znajdź dostawcę za granicą

Aby importować towary spoza UE, należy zacząć od identyfikacji potencjalnych dostawców produktu.

 • Izby handlowe mogą udzielić informacji na temat rynków i partnerów handlowych oraz kierować Państwa do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy informacji o handlu lub agencje promocji handlu, które zajmują się analizą rynku i oceną możliwości biznesowych. Instytucje te często prowadzą badania dla kluczowych sektorów.
 • Doradztwo mogą również zapewniaćkonsultanci ds. handlu i odpowiednie banki.

Jak wybrać rynki dostaw?

Przeglądanie potencjalnych rynków importowych, aby ocenić, czy produkt jest dostarczany.

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące potencjalnego rynku dostaw.

Jak znaleźć potencjalnych dostawców?

Po wybraniu rynku dostaw sprawdź potencjalnych partnerów handlowych i kontakty biznesowe.

Partnerów i osoby kontaktowe można znaleźć na stronie:

 • Targi zorganizowane specjalnie dla kupujących i sprzedających w celu spotkania się. Na przykład Europejska Sieć Przedsiębiorczości organizuje regularne spotkania kojarzące dla konkretnych sektorów, w których uczestniczą również przedsiębiorstwa z państw spoza UE.
 • Wydarzenia lub pomoc zapewniana przez izby handlowe w celu nawiązania kontaktów między potencjalnymi partnerami handlowymi.

 

2

Sprawdzanie warunków przywozu i ceł oraz sprawdzanie zgodności produktu z wymogami UE

Warunki przywozu i cła będą zależały od tego, jak chcą Państwo dokonać przywozu, oraz od rynku dostaw.

Kto może importować do UE?

 • Zazwyczaj musisz mieć siedzibę w UE jako przedsiębiorstwo lub stały zakład. Obejmuje to rejestrację do celów VAT.
 • Jeśli mieszkasz poza UE, musisz posiadać pozwolenie na pracę, aby prowadzić niezależną działalność handlową; ponadto należy znaleźć osobę mającą siedzibę w UE, która jest gotowa działać w Twoim imieniu jako eksporter (np. dostawca usług logistycznych lub agent celny).

Ogólnie rzecz biorąc, musisz również zarejestrować się w krajowym rejestrze handlowym. Więcej informacji można uzyskać w lokalnej izbie handlowej. Jako importer z UE musisz ubiegać się o numer EORI. EORI jest numerem identyfikacyjnym, który jest ważny w całej UE.

Wskazówka: Rejestracja EORI może zająć trochę czasu, dlatego zaplanować i złożyć wniosek z dużym wyprzedzeniem.

W niektórych krajach UE przedsiębiorstwa powyżej określonej wielkości muszą być zarejestrowane w krajowym rejestrze handlowym.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do rynku UE lub skontaktuj się z lokalną izbą handlową.

 • Jeśli masz miejsce zamieszkania poza UE, musisz mieć siedzibę jako firma lub posiadać zezwolenie na pracę, które pozwala na prowadzenie niezależnej działalności handlowej.

Jakie przepisy dotyczące przywozu lub wprowadzania do obrotu mają zastosowanie do Państwa produktu przywożonego do UE?

Sprawdzić, czy w UE lub w danym państwie członkowskim istnieją jakiekolwiek ograniczenia przywozowe.

Przywóz niektórych towarów wrażliwych lub przywóz niektórych towarów pochodzących z określonych krajów może być zakazany lub ograniczony. Mogą Państwo potrzebować zezwolenia, pozwolenia lub oficjalnego powiadomienia o przywozie.

Sprawdź bazę danychTARIC, aby sprawdzić, czy potrzebujesz pozwolenia na przywóz swojego produktu

Główne rodzaje produktów, które podlegają ograniczeniom przywozowym, to:

 • produkty rolne,
 • produkty lecznicze,
 • chemikalia,
 • wyroby żelazne i stalowe,
 • dobra kultury,
 • wyrobów włókienniczych i odzieży,
 • broni,
 • towary podrobione lub pirackie,
 • nieprzyjemne artykuły/publikacje/nagrania wideo,
 • gatunki zagrożone,
 • odpady,
 • niektóre żywe zwierzęta i produkty zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego,
 • rośliny i produkty zawierające substancje roślinne.

W przypadku takich produktów należy sprawdzić, które przepisy mają zastosowanie.

Jakie cła przywozowe mają zastosowanie do Państwa produktu?

 • Może zaistnieć konieczność uiszczenia ceł przywozowych za Twój produkt w momencie jego wprowadzenia do UE. UE jest unią celną, co oznacza, że jedna taryfa przywozowa jest należna w miejscu wprowadzenia, w którym dokonywane jest zgłoszenie przywozowe, niezależnie od państwa członkowskiego UE. Produkt może następnie zostać wprowadzony do obrotu na rynku UE bez dalszych formalności celnych.
 • To, kto płaci za taryfy, zależy od umowy ze sprzedawcą, ale często należności celne przywozowe są płacone przez importera.

 

Czym jest taryfa importowa?

Czy moja firma może skorzystać z umowy handlowej UE?

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, z którego chcesz dokonać przywozu, cła na Twój produkt mogą zostać obniżone, a nawet zniesione.

 • Są one nazywane preferencyjnymi stawkami celnymi.
 • preferencyjna stawka celna jest uzależniona od zgodności produktu z regułami pochodzenia
 • Kontyngenty mogą być stosowane w oparciu o umowę handlową lub na podstawie polityki UE w odniesieniu do produktów rolnych określonego rodzaju produktów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółowych zasad obowiązujących w odniesieniu do Państwa produktu i rynku będącego przedmiotem zainteresowania, zob. My Trade Assistant.

Kiedy potrzebujesz świadectwa pochodzenia?

Często Twój dostawca musi przedstawić dowód pochodzenia produktu zgodnie z regułami pochodzenia zawartymi w umowie. Dowodem tym może być świadectwo pochodzenia lub deklaracja pochodzenia wydana przez upoważnionego eksportera lub zarejestrowanego eksportera (w systemie REX), który podaje również numer upoważnienia lub rejestracji.

Czy istnieją dodatkowe cła, które mają zastosowanie?

 • Możliwe jest, że UE zastosuje środki ochrony handlu w odniesieniu do produktu przywożonego z określonego kraju.
 • Najczęściej stosowane cła to środki antydumpingowe. Są one pokazane w Mój Trade Assistant. Organ celny UE może udzielić informacji, czy dodatkowe cła, takie jak cła antydumpingowe, mają zastosowanie do produktu.
 • Wyjaśnienie różnych rodzajów środków ochrony handlu znajduje się w sekcji dotyczącej towarów.
 • Jeśli szukasz kompleksowego przeglądu konkretnych środków stosowanych przez poszczególne kraje, odwiedź sekcję dotyczącą rynków.

Jakie podatki wewnętrzne mają zastosowanie?

Podatek od wartości dodanej (VAT) ma zastosowanie do towarów sprzedawanych na rynku UE, a zatem również do towarów przywożonych spoza UE. Podatek VAT różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE i jest zwykle płacony przez importera.

 • Stawka jest taka sama jak w przypadku zakupu produktu na rynku krajowym.
 • Przedsiębiorstwa zarejestrowane w VAT mogą odzyskać podatek VAT z tytułu importu jako podatek naliczony, podobnie jak mogą ubiegać się o zwrot krajowych płatności VAT.
 • Wysokość płatności podatku VAT obliczana jest na podstawie wartości Twoich towarów, Twojego podatku przywozowego i akcyzy, jeżeli mają one zastosowanie. Więcej informacji na temat podatku VAT i stawek stosowanych przez państwa członkowskie można znaleźć tutaj.
 • W przypadku wybranych towarów będziesz musiał zapłacić podatek akcyzowy, który różni się w poszczególnych krajach UE. Podatki te mają zastosowanie na przykład do:
  • wyroby tytoniowe,
  • napoje alkoholowe,
  • olej mineralny,
  • produkty energetyczne.

W jaki sposób zapewniają Państwo zgodność produktu z wymogami UE?

W przypadku przywożonych towarów obowiązują takie same wymogi jak w przypadku towarów produkowanych w UE na rynek UE.

Jakie są wymogi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i techniczne dotyczące Państwa produktu i jak je certyfikować?

Większość produktów musi spełniać określone wymogi techniczne lub zdrowotne i higieniczne. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Dotyczy to często wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych oraz wymogów zdrowotnych i higienicznych w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Ważne jest rozróżnienie między wymogami obowiązkowymi a wymogami dobrowolnymi.

Grupy produktów, w których często stosuje się obowiązkowe wymogi, obejmują:

 • chemikalia,
 • kosmetyki,
 • produkty lecznicze,
 • produkty rolne, środki spożywcze i pasze,
 • żywe zwierzęta,
 • i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Świadectwa fitosanitarne są wymagane na przykład do przywozu:

 • większość świeżych owoców,
 • warzywa,
 • inne materiały roślinne
 • produkty składające się z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest zgodny z prawodawstwem UE.

 • Oznakowanie CE jest obowiązkowe w przypadku niektórych produktów, takich jak:
  • elektronika,
  • wyroby medyczne
  • zabawki,
  • urządzenia elektryczne,
  • wyrobów budowlanych.
 • Oznakowanie CE nie ma zastosowania do:
  • środki spożywcze,
  • pojazdy silnikowe,
  • chemikalia,
  • kosmetyki,
  • produkty farmaceutyczne
  • i biocydy

Wszystkie te państwa mają własne przepisy szczegółowe. Więcej informacji na temat oznakowania C RegulacjiE

Informacje na temat szczegółowych wymogów mających zastosowanie do danego produktu można znaleźć w Mój Trade Assistant.

Jakie są wymogi dotyczące pakowania i etykietowania?

Państwa członkowskie UE często mają szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

 • Obowiązkowe oznaczenia i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub środowiskiem. Mogą one dostarczać informacji takich jak składniki lub termin przydatności do spożycia.
 • Znaki dobrowolne to na przykład znaki wskazujące na ekologiczną produkcję towaru z oznakowania ekologicznego na produktach przemysłowych.

Zazwyczaj istnieją różne agencje odpowiedzialne za różne gałęzie przemysłu, np. medyczne, elektryczne, spożywcze i chemiczne, które mają bardzo różne wymogi.

 

3

Przygotowywać sprzedaż i organizować transport

W jaki sposób odpowiedzialność jest dzielona między Ciebie a Twój dostawca?

Aby określić swoje zobowiązania umowne, można skorzystać z Incoterms®.

Incoterms® 

 • Określenie obowiązków sprzedających i kupujących w zakresie dostawy, ubezpieczenia i transportu towarów w ramach umów sprzedaży.
 • proszę określić, kto jest odpowiedzialny za celne formalności wywozowe w UE i formalności na rynku eksportowym.

Przykłady

„Bezpłatna na statku” (FOB): oznacza to, że odpowiedzialność za wszystkie koszty lokalne spoczywa na dostawcy:

 • transport towarów do portu załadunku
 • koszty załadunku
 • procedury odprawy celnej w kraju wywozu.

Jako kupujący ponosisz koszty:

 • transport z portu załadunku po
 • ubezpieczenia
 • rozładunek
 • transport z portu przybycia do miejsca przeznaczenia.

„Koszt, ubezpieczenie i fracht” (CIF) oznacza, że dostawca ponosi odpowiedzialność za koszty lokalne w ramach FOB, powiększone o:

 • opłaty za przewóz towarów
 • ubezpieczenia

W ramach CIF Twój dostawca ponosi wszelkie koszty do momentu przybycia produktów do portu przeznaczenia.

 

4

Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej w UE

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 • Musisz przedstawić zgłoszenie celne swojemu krajowemu organowi celnemu. Przedstawiciel celny może udzielić Państwu porady w tej ważnej kwestii.
 • Przed przybyciem towarów do pierwszego miejsca wprowadzenia do UE należy przedstawić przywozową deklarację skróconą.
  • PDS powinien zostać przedstawiony w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia do UE przez przewoźnika towarów, a w niektórych przypadkach przez importera-odbiorcę lub przedstawiciela przewoźnika lub importera.
  • Termin złożenia PDS zależy od rodzaju transportu towarów. Więcej.
 • UE posiada wspólny formularz zgłoszenia przywozowego dla wszystkich krajów UE, zwany jednolitym dokumentem administracyjnym (SAD). Więcej.
  • W zależności od rodzaju towarów dodatkowe dokumenty, które należy przedstawić organom celnym, mogą obejmować:
  • faktura handlowa,
  • w dokumentach transportowych,
  • świadectwa pochodzenia,
  • pozwolenia na przywóz,
  • wyniki badań i inne certyfikaty,
  • świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowia, świadectwa weterynaryjne lub świadectwa zdrowia roślin).

Odprawę celną może wnieść importer lub przedstawiciel celny, który jest osobą wyznaczoną przez importera do dopełnienia wszystkich formalności celnych wymaganych na mocy przepisów prawa celnego UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentów i procesów, należy zwrócić się do krajowego organu celnego, izby handlowej lub agencji promocji handlowej. Więcej

Co się dzieje po przybyciu towarów na granicę?

 • Zostają objęte czasowym składowaniem pod dozorem celnym (nie dłużej niż 90 dni) do czasu ich odprawy celnej.
  • Twoje towary mogą zostać odprawione na podstawie przedłożonych dokumentów, lub
  • Twoje towary mogą zostać wybrane do sprawdzenia dokumentów i mogą zostać poproszone o przedłożenie dodatkowych dokumentów przed odprawą towarów, lub
  • Towary mogą również zostać wybrane do kontroli dokumentów lub kontroli bezpośredniej.

Czy Twój produkt może być sprzedawany w dowolnym miejscu w UE po jego oczyszczeniu?

Jeżeli organy celne dokonały odprawy celnej, produkt ten ma taki sam status jak produkt unijny i może być swobodnie wprowadzany do obrotu w UE i sprzedawany w dowolnym miejscu na rynku UE.

 • Wszystkie kraje UE stosują tę samą stawkę celną w odniesieniu do towarów przywożonych spoza UE.
 • Te same zasady mają zastosowanie do przywozu, niezależnie od tego, przez jaki kraj UE jest on wprowadzany na rynek UE.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Lista kontrolna: 4 kroki w celu przywozu produktu

Krok 1: Znajdź dostawcę za granicą

 • Ocenić potencjalne kraje będące przedmiotem zainteresowania i porównać konkurencyjność potencjalnych dostawców (np. porównanie cen, w tym kosztów związanych z przywozem, takich jak cła i koszty transportu).
 • Wskazanie partnerów biznesowych/dostawców.
 • Wskazanie agencji/instytucji/partnera do celów wsparcia w zakresie formalności związanych z procesami przywozu (np. w celu przygotowania umów, warunków płatności, zdolności kredytowej dostawcy).

Etap 2: Ocena warunków przywozu i ceł oraz zapewnienie zgodności produktu z wymogami UE

 • Uzyskanie numeru rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI) ( z dużym wyprzedzeniem).
 • Sprawdzić, czy nie ma zastosowania ograniczenie przywozu.
 • Sprawdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, z którego chcesz importować.
 • Ocenia, czy produkt jest zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia i określa obowiązującą (preferencyjną) stawkę celną.
 • Ocenić, czy mają zastosowanie inne cła (np. ochrona handlu) lub podatki wewnętrzne.
 • Określenie wymogów zdrowotnych, bezpieczeństwa, środowiskowych i technicznych w UE.
 • Zapewnić zgodność produktu z wymogami, a dostawca może przedstawić niezbędną certyfikację.
 • Sprawdź przepisy dotyczące pakowania i etykietowania w UE.
 • Ocenić, czy wymagane jest świadectwo pochodzenia, które eksporter musi przedstawić, oraz jaki rodzaj świadectwa należy przedstawić w zależności od tego, czy istnieje umowa handlowa lub porozumienie handlowe mające zastosowanie między UE a krajem pochodzenia towarów.

Etap 3: Przygotowywać sprzedaż i organizować transport

 • Przygotowanie i podpisanie umowy z dostawcą, w tym porozumienia co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za co, oraz organizacja procesu transportu.
 • Koordynacja z potencjalnymi instytucjami wspierającymi ten proces.

Krok 4: Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej na granicy

 • W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem celnym w celu uzyskania porady
 • Zapewnienie dostępności przywozowej deklaracji skróconej
 • Przygotować dodatkowe dokumenty do odprawy celnej przywozowej (faktura handlowa, dokumenty przewozowe, świadectwo pochodzenia (takie jak formularz A, Eur.1/Eur.Med, komunikat REX wydany przez zarejestrowanego eksportera lub deklaracja pochodzenia wydana przez upoważnionego eksportera), pozwolenie na przywóz, wyniki badań, świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowia, weterynaryjne lub fitosanitarne).Wypełnić i przedłożyć zgłoszenie przywozowe/jednolity dokument administracyjny (SAD)
Udostępnij tę stronę: