Przewodnik dotyczący przywozu towarów

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje importować towary spoza UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć, czy Twoja firma jest gotowa do przywozu, i przedstawia poszczególne etapy procesu przywozu.

4 Działania w kierunku przywozuproduktu

 
 

Czy planujesz po raz pierwszy importować produkt do UE?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Twoja firma jest gotowa:

 • Czy produkt może odnieść sukces na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo jest w stanie kupić produkt na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe dokonywać sprzedaży międzynarodowej, wybrać najodpowiedniejszy środek transportu i przejść przez procedury celne?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy z jasno określonymi celami wspierającymi import produktów z krajów spoza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię przywozu produktu na Państwa rynek? Na przykład można importować produkt bezpośrednio od producenta lub pośrednio za pośrednictwem osoby trzeciej, takiego dystrybutora. Zarówno przywóz bezpośredni, jak i pośredni mogą być również wspierane przez platformy handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy własność intelektualna związana z Państwa produktem jest chroniona na rynku eksportowym?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo jest w stanie przeanalizować i sprawdzić, czy produkt spełnia unijne normy zdrowotne, bezpieczeństwa, techniczne lub handlowe?

Zanim przejdź dalej, proszę dokładnie przeanalizować powyższe pytania i przedyskutować je w swoim przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Krok 1: Znajdź dostawcę za granicą

Przywóz towarów spoza UE rozpoczyna się od identyfikacji potencjalnych dostawców produktu.

 • Izby handlowe mogą udzielać informacji na temat rynków i partnerów handlowych oraz kierować je do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy wiadomości lub agencje promocji handlu zajmujące się analizą rynku i oceną możliwości biznesowych. Instytucje te często prowadzą badania dla kluczowych sektorów.
 • Doradcy handlowi i odpowiednie banki mogą również udzielać porad.

Jak wybrać rynki dostaw?

Sprawdzić potencjalne rynki importowe, aby ocenić, czy Państwa produkt jest dostarczany.

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące potencjalnego rynku dostaw.

Jak znaleźć potencjalnych dostawców?

Po wybraniu rynku dostaw należy zapoznać się z potencjalnymi partnerami handlowymi i kontaktami biznesowymi.

Partnerów i osoby kontaktowe można znaleźć pod adresem:

 

2

Sprawdzenie warunków przywozu i należności celnych oraz zapewnienie zgodności produktu z wymogami UE

Warunki i cła przywozowe będą zależały od sposobu przywozu i od rynku dostaw.

Kto może importować do UE?

 • Zazwyczaj musisz mieć siedzibę w UE jako przedsiębiorstwo lub stałe miejsce prowadzenia działalności. Obejmuje to rejestrację do celów podatku VAT.
 • Jeżeli mieszkasz poza UE, musisz posiadać zezwolenie na pracę, aby prowadzić niezależną działalność handlową; ponadto należy znaleźć osobę mającą siedzibę w UE, która jest gotowa działać w Twoim imieniu jako eksporter (np. dostawca usług logistycznych lub agent celny).

Zasadniczo należy również zarejestrować się w krajowym rejestrze handlowym. Więcej informacji można uzyskać w lokalnej izbie handlowej. Jako importer z UE musisz ubiegać się o numer EORI. Numer EORI jest numerem identyfikacyjnym, który jest ważny w całej UE.

Końcówka: Rejestracja EORI może potrwać trochę czasu, dlatego zaplanuj i zastosuje się z dużym wyprzedzeniem.

W niektórych krajach UE przedsiębiorstwa powyżej określonej wielkości muszą być zarejestrowane w krajowym rejestrze handlowym.
Więcej informacji można znaleźć na unijnym rynku lub skontaktować się z lokalną izbą handlową.

 • Jeżeli mieszkasz poza UE, musisz mieć siedzibę jako firma lub posiadać zezwolenie na pracę, które umożliwia prowadzenie niezależnej działalności handlowej.

Jakie przepisy dotyczące przywozu lub wprowadzania do obrotu mają zastosowanie do produktów importowanych do UE?

Sprawdzić, czy w UE lub w danym państwie członkowskim istnieją jakiekolwiek ograniczenia przywozowe.

Przywóz niektórych towarów wrażliwych lub przywóz niektórych towarów pochodzących z określonych krajów może zostać zakazany lub ograniczony. Możesz potrzebować zezwoleń, pozwolenia lub przedstawić urzędowo zatwierdzone powiadomienie o przywozie.

Sprawdź w bazie danychTARIC, czy potrzebujesz pozwolenia na przywóz produktu

Główne rodzaje produktów, które podlegają ograniczeniom przywozowym, to:

 • produkty rolne,
 • produktów leczniczych,
 • chemikalia,
 • wyroby z żelaza i stali,
 • dobra kultury,
 • wyrobów włókienniczych i odzieży,
 • broń,
 • towarów podrobionych lub pirackich,
 • nieprzydatne artykuły/publikacje/nagrania wideo,
 • gatunki zagrożone,
 • odpady,
 • niektórych żywych zwierząt i produktów zawierających substancje pochodzenia zwierzęcego,
 • rośliny i produkty zawierające substancje roślinne.

W odniesieniu do takich produktów należy sprawdzić, jakie przepisy mają zastosowanie.

Jakie cła przywozowe mają zastosowanie do Państwa produktu?

 • W momencie wprowadzenia produktu do UE konieczne może być opłacenie należności celnych przywozowych. UE jest unią celną, co oznacza, że jedna taryfa przywozowa jest należna w miejscu wprowadzenia, w którym dokonywane jest zgłoszenie przywozowe, niezależnie od państwa członkowskiego UE. Produkt może następnie być przedmiotem obrotu na rynku UE bez dalszych formalności celnych.
 • To, kto płaci za taryfy, zależy od umowy ze sprzedawcą, ale często należności celne przywozowe są płacone przez importera.

 

Czym jest taryfa przywozowa?

Czy moje przedsiębiorstwo może skorzystać z umowy handlowej UE?

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, z którego chcesz importować, cła na Twój produkt mogą zostać obniżone lub nawet zniesione.

 • Są one nazywane preferencyjnymi stawkami taryfowymi.
 • Preferencyjna stawka celna jest uzależniona od zgodności produktu z regułami pochodzenia.
 • Kontyngenty mogą mieć zastosowanie – na podstawie umowy handlowej lub w oparciu o politykę UE w odniesieniu do produktów rolnych – do określonego rodzaju produktów.

Aby dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do Twojego produktu i rynku, skontaktuj się z Mój asystentem ds. handlu.

Kiedy potrzebują Państwo świadectwa pochodzenia?

Dostawca często musi przedstawić dowód pochodzenia produktu zgodnie z regułami pochodzenia określonymi w umowie. Dowodem tym może być świadectwo pochodzenia lub również deklaracja pochodzenia wydana przez upoważnionego eksportera lub zarejestrowanego eksportera (w systemie REX), który podaje również swój numer upoważnienia lub rejestracji.

Czy obowiązują jakieś dodatkowe cła?

 • Możliwe jest, że UE stosuje środki ochrony handlu w odniesieniu do produktu przywożonego z określonego kraju.
 • Najczęściej stosowane cła to środki antydumpingowe. Są one przedstawione w zakładce My Trade Asystent. Organ celny UE może udzielić informacji na temat tego, czy na dany produkt mają zastosowanie dodatkowe cła, takie jak cła antydumpingowe.
 • Wyjaśnienie różnych rodzajów środków ochrony handlu znajduje się w sekcji dotyczącej towarów.
 • Więcej informacji na temat konkretnych środków stosowanych przez poszczególne państwa można znaleźć w sekcji „Rynki”.

Jakie podatki wewnętrzne mają zastosowanie?

Podatek od wartości dodanej (VAT) stosuje się do towarów sprzedawanych na rynku UE, a zatem również do towarów przywożonych spoza UE. VAT różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE i jest zwykle płacony przez importera.

 • Stawka jest taka sama jak w przypadku zakupu produktu na rynku krajowym.
 • Przedsiębiorstwa zarejestrowane do celów VAT mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT z tytułu importu jako podatku naliczonego, podobnie jak mogą ubiegać się o zwrot krajowych płatności VAT.
 • Płatności VAT oblicza się na podstawie wartości towarów, cła przywozowego i akcyzy, jeżeli mają one zastosowanie. Więcej informacji na temat podatku VAT i stawek stosowanych przez państwa członkowskie można znaleźć tutaj.
 • W przypadku wybranych towarów będziesz musiał zapłacić podatek akcyzowy, który różni się w zależności od kraju UE. Podatki te mają zastosowanie na przykład do:
  • wyroby tytoniowe,
  • napoje alkoholowe,
  • olej mineralny,
  • produkty energetyczne.

W jaki sposób zapewniają Państwo zgodność produktu z wymogami UE?

W przypadku towarów importowanych obowiązują te same wymogi, co w przypadku towarów produkowanych w UE na rynek UE.

Jakie są wymogi zdrowotne, bezpieczeństwa, środowiskowe i techniczne dotyczące Państwa produktu i w jaki sposób je certyfikować?

Większość produktów musi spełniać określone wymogi techniczne lub zdrowotne i higieniczne. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Dotyczy to często wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych oraz wymogów zdrowotnych i higienicznych w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Ważne jest rozróżnienie między wymogami obowiązkowymi a dobrowolnymi.

Grupy produktów, w przypadku których często stosuje się obowiązkowe wymogi, obejmują:

 • chemikalia,
 • kosmetyki,
 • produktów leczniczych,
 • produkty rolne, środki spożywcze i pasze,
 • żywe zwierzęta,
 • oraz produkty pochodzenia zwierzęcego.

Na przykład świadectwa fitosanitarne są wymagane do przywozu:

 • większość świeżych owoców,
 • warzywa,
 • pozostałe materiały roślinne
 • produkty składające się z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest zgodny z prawodawstwem UE.

 • Oznakowanie CE jest obowiązkowe w przypadku niektórych produktów, takich jak:
  • elektronika,
  • wyroby medyczne
  • zabawki,
  • urządzenia elektryczne,
  • wyrobów budowlanych.
 • Oznakowanie CE nie ma zastosowania do:
  • środki spożywcze,
  • pojazdy silnikowe,
  • chemikalia,
  • kosmetyki,
  • produkty farmaceutyczne
  • i biocydy

Wszystkie te podmioty mają własne przepisy szczególne. Więcej informacji na temat oznakowania C-E.

Informacje na temat szczegółowych wymogów mających zastosowanie do Twojego produktu można znaleźć na stronie My Trade Asystent.

Jakie są wymogi dotyczące pakowania i etykietowania?

W państwach członkowskich UE często obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

 • Obowiązkowe oznaczenia i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub ochroną środowiska. Mogą one dostarczać informacji, takich jak składniki lub termin przydatności do spożycia.
 • Dobrowolne znaki to na przykład znaki wskazujące na ekologiczną produkcję towaru opatrzonego oznakowaniem ekologicznym na produktach przemysłowych.

Zazwyczaj istnieją różne agencje odpowiedzialne za różne gałęzie przemysłu, np. medyczne, elektryczne, spożywcze i chemiczne, które mają bardzo różne wymogi.

 

3

Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

W jaki sposób dzielą się Państwo z Państwa dostawcą?

Abyokreślić swoje zobowiązania umowne, możesz skorzystać z Incoterms®.

Incoterms® 

 • określenie obowiązków sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy, ubezpieczenia i transportu towarów na podstawie umów sprzedaży
 • określić, kto jest odpowiedzialny za celne formalności wywozowe w UE i formalności na rynku eksportowym.

Przykłady

„Wolne na pokładzie” (FOB): oznacza, że odpowiedzialność za wszystkie koszty lokalne spoczywa na dostawcy:

 • transport towarów do portu załadunku
 • koszty załadunku
 • procedury odprawy celnej w kraju wywozu.

Jako nabywca ponosisz koszty:

 • transport z portu załadunku
 • ubezpieczenia
 • rozładunek
 • transport z portu przybycia do miejsca przeznaczenia.

„Koszt, ubezpieczenie i fracht” (CIF) oznacza, że Twój dostawca ponosi koszty lokalne w ramach FOB, powiększone o:

 • opłaty frachtowe
 • ubezpieczenia

W ramach CIF Twój dostawca ponosi wszelkie koszty aż do momentu przybycia produktów do portu przeznaczenia.

 

4

Przygotuj dokumenty do odprawy celnej w UE

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 • Zgłoszenie celne należy złożyć krajowemu organowi celnemu. Przedstawiciel celny może udzielić Ci porad w tej ważnej kwestii.
 • Przed przybyciem towarów do pierwszego miejsca wprowadzenia do UE należy przedstawić przywozową deklarację skróconą (ENS).
  • PDS powinien zostać przedstawiony w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia do UE przez przewoźnika towarów lub, w niektórych przypadkach, przez importera-odbiorcę lub przedstawiciela przewoźnika lub importera.
  • Termin składania PDS zależy od rodzaju transportu towarów. Więcej.
 • UE posiada wspólny formularz zgłoszenia przywozowego dla wszystkich państw UE, zwany jednolitym dokumentem administracyjnym (SAD). Więcej.
  • W zależności od rodzaju towarów dodatkowe dokumenty, które należy przedstawić organom celnym, mogą obejmować:
  • fakturę handlową,
  • w dokumentach transportowych,
  • świadectwa pochodzenia,
  • pozwolenia na przywóz,
  • wyniki badań i inne świadectwa,
  • świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowia, weterynaryjne lub fitosanitarne).

Odprawę celną może złożyć importer lub przedstawiciel celny, który jest osobą wyznaczoną przez importera do dopełnienia wszystkich formalności celnych wymaganych na mocy unijnych przepisów celnych.

Więcej informacji na temat dokumentów i procedur można uzyskać od krajowego organu celnego, izby handlowej lub agencji promocji handlu. Więcej.

Co dzieje się po przybyciu towarów na granicę?

 • Są one wprowadzane do czasowego składowania pod dozorem celnym (nie dłużej niż 90 dni) do czasu ich odprawy celnej.
  • Towary mogą zostać odprawione na podstawie przedłożonych dokumentów, lub
  • Towary mogą zostać wybrane do kontroli dokumentów i mogą zostać poproszone o przedłożenie dalszych dokumentów przed odprawą towarów, lub
  • Towary mogą również zostać wybrane do kontroli dokumentów lub kontroli fizycznej.

Czy Twój produkt może być sprzedawany w dowolnym miejscu w UE po odprawie celnej?

W przypadku gdy organy celne dokonały odprawy celnej, produkt ten ma taki sam status jak produkt unijny i może być przedmiotem swobodnego obrotu w UE i być sprzedawany w dowolnym miejscu na rynku UE.

 • Wszystkie kraje UE stosują tę samą taryfę celną na towary przywożone spoza UE.
 • Te same zasady mają zastosowanie do przywozu, niezależnie od tego, przez który kraj UE jest on wprowadzany na rynek UE.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Państwa lista kontrolna: 4 Działania mające na celu przywóz produktu

Krok 1: Znajdź dostawcę za granicą

 • Ocena potencjalnych krajów będących przedmiotem zainteresowania i porównanie konkurencyjności potencjalnych dostawców (np. porównanie cen, w tym kosztów związanych z przywozem, takich jak taryfy i koszty transportu).
 • Identyfikować partnerów biznesowych/dostawców.
 • Wskazanie agencji/instytucji/partnera w zakresie wsparcia w zakresie formalności związanych z procesami przywozu (np. w celu przygotowania umów, warunków płatności, zdolności kredytowej dostawcy).

Krok 2: Ocena warunków przywozu i należności celnych oraz zapewnienie zgodności produktu z wymogami UE

 • Uzyskanie numeru rejestracyjnego i identyfikacyjnego przedsiębiorcy (EORI) (stosuje się z dużym wyprzedzeniem).
 • Sprawdzić, czy nie ma zastosowania żadne ograniczenia przywozowe.
 • Sprawdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, z którego chcesz importować.
 • ocenia, jeżeli produkt jest zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia i określa mającą zastosowanie (preferencyjną) stawkę taryfową.
 • Ocenić, czy zastosowanie mają inne cła (np. ochrona handlu) lub podatki wewnętrzne.
 • Określenie wymogów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wymogów technicznych w UE.
 • Zapewnić zgodność produktu z wymogami, a dostawca może przedstawić niezbędną certyfikację.
 • Sprawdź przepisy dotyczące pakowania i etykietowania w UE.
 • Ocenić, czy wymagane jest świadectwo pochodzenia, które eksporter musi przedstawić, oraz jakiego rodzaju świadectwo należy przedstawić w zależności od tego, czy między UE a krajem pochodzenia towarów ma zastosowanie umowa handlowa lub porozumienie handlowe.

Etap 3: Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

 • Przygotowuje i podpisuje umowę z dostawcą, w tym porozumienie co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za co, oraz organizuje proces transportu.
 • Koordynacja z potencjalnymi instytucjami wspierającymi ten proces.

Etap 4: Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej na granicy

 • W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem celnym w celu uzyskania porady
 • Zapewnienie dostępności przywozowej deklaracji skróconej
 • Przygotować dodatkowe dokumenty do odprawy celnej przywozowej (faktura handlowa, dokumenty przewozowe, świadectwo pochodzenia (takie jak formularz A, Eur.1/Eur.Med, komunikat REX wydany przez zarejestrowanego eksportera lub deklaracja pochodzenia wydana przez upoważnionego eksportera), pozwolenie na przywóz, wyniki badań, świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowia, weterynaryjne lub fitosanitarne)Wypełnić i złożyć deklarację przywozową/jednolity dokument administracyjny (SAD)
Udostępnij tę stronę: