Wykaz pozytywny i negatywny

W umowach handlowych strony mogą wpisać swoje zobowiązania i wyjątki do swoich list zgodnie z dwiema różnymi technikami - z wykorzystaniem wykazu pozytywnego lub wykazu negatywnego.

Wybór techniki nie ma jednak decydującego znaczenia dla zakresu zobowiązań podjętych w ramach umowy handlowej.

Taki sam stopień otwarcia lub ochrony można osiągnąć za pomocą wykazu pozytywnego, jak w przypadku wykazu negatywnego.

Wykazy pozytywne

Stosując wykaz pozytywny, partner handlowy musi wyraźnie („pozytywnie”) wymienić te sektory i podsektory, w których podejmuje zobowiązania dotyczące dostępu do rynku i traktowania narodowego.

W drugiej kolejności partner handlowy wymienia wszystkie wyjątki lub warunki od tych zobowiązań, określając ograniczenia dotyczące dostępu do rynku lub traktowania narodowego, które chce stosować.   

Wykazy negatywne

Przy stosowaniu wykazu negatywnego partnerzy handlowi muszą przejść jedynie drugi etap.

Nie muszą one wymieniać sektorów, w odniesieniu do których podejmują zobowiązania. Wszystkie sektory lub podsektory, które nie są wymienione, są domyślnie otwarte dla zagranicznych usługodawców na takich samych warunkach jak w przypadku usługodawców krajowych.

Strony wymieniają tylko te sektory lub podsektory, które ograniczają lub wykluczają.

Gdzie znaleźć wykazy w umowie?

Partnerzy handlowi zazwyczaj stosują dwa różne załączniki, aby umieścić swoje zastrzeżenia w wykazie negatywnym.

  • Załącznik I wyraźnie wymienia wszystkie obowiązujące przepisy krajowe stanowiące odstępstwo od dostępu do rynku lub traktowania narodowego
  • Załącznik II zawiera wykaz sektorów i podsektorów, w odniesieniu do których zachowane jest prawo do stosowania w przyszłości odstępstw od dostępu do rynku lub traktowania narodowego, w tym w przypadkach, w których obecnie nie istnieją żadne środki.

UE stosowała zarówno wykazy negatywne (np. w umowach z Kanadą i Japonią), jak i wykazy pozytywne (w umowach z Koreą, Singapurem i Wietnamem).  

UE zaakceptowała również stosowanie tzw. podejścia hybrydowego w TISA. Więcej

Inne klauzule

Partnerzy handlowi mogą również przy negocjowaniu umowy handlowej wprowadzać tzw. klauzule zawieszające lub klauzule zapadkowe.

Takie klauzule określają zakres wprowadzania ograniczeń dostępu do rynku lub środków dyskryminacyjnych w przyszłości.

Nawet w przypadku gdy strony umowy handlowej otwierają dany sektor, czy to poprzez wykaz pozytywny, czy negatywny (oraz z zawieszeniem lub zapadkami lub bez nich), nadal mogą utrzymać lub wprowadzić niedyskryminujące przepisy, takie jak np.:

  • normy leczenia pacjentów
  • wymogi kapitałowe dot. banków.
  • wymogi kwalifikacyjne w odniesieniu do niektórych zawodów
  • obowiązki w zakresie usług powszechnych (np. dla sektora pocztowego)
Udostępnij tę stronę: