Umowy handlowe

Obecnie UE posiada największą sieć handlową na świecie, która zawiera ponad 40 indywidualnych umów z krajami i regionami. Umowy te ułatwiają handel produktami i usługami między UE a jej partnerami zewnętrznymi.

Nowe umowy są nadal dodawane do wykazu, a starsze umowy są poddawane przeglądowi i negocjowane z krajami partnerskimi.

Znoszenie ceł

Niektóre z umów koncentrują się głównie na zniesieniu ceł

Bardziej kompleksowy dostęp do rynku

Inne obejmują znacznie szersze zobowiązania dotyczące otwarcia handlu towarami i usługami, a także inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji, dotacji i kwestii regulacyjnych.

Celem tych umów jest opracowanie solidniejszych systemów handlu opartych na zasadach i wartościach przy udziale zainteresowanych krajów partnerskich oraz uwzględnienie konkretnych postanowień w sprawie handlu i zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze przepisy zawierają również szczegółowe przepisy mające na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed nowoczesnymi gospodarkami i społeczeństwami, takie jak umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią, która zawiera rozdział dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw, a także specjalne przepisy dotyczące usług informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz handlu elektronicznego.

Zbliżenie przepisów

Szczególny rodzaj umów koncentruje się na zacieśnianiu więzi gospodarczych między UE a jej sąsiadami poprzez zbliżenie ich ram regulacyjnych do prawa UE, zwłaszcza w dziedzinach związanych z handlem. Dotyczy to na przykład umów z

Rozwoju

Inny szczególny rodzaj umów ma wyraźny cel rozwojowy. Są to asymetryczne umowy handlowe, w ramach których strona AKP liberalizuje około 80 % handlu w okresie 15–20 lat, podczas gdy UE przyznaje bezcłowy, bezkontyngentowy dostęp od pierwszego dnia.

Obecnie większość takich umów obejmuje handel towarami i współpracę na rzecz rozwoju. Umowa o partnerstwie gospodarczym z Karaibami zawiera również postanowienia dotyczące usług, inwestycji i innych kwestii związanych z handlem.

W ramach tych umów UE udziela znacznej pomocy związanej z handlem, aby wspierać kraje partnerskie we wdrażaniu umów, wzmacnianiu konkurencyjności eksportowej i budowaniu infrastruktury gospodarczej. Państwa, których to dotyczy, należą do regionów Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Udostępnij tę stronę: