Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu między UE a Mołdawią

UE i Republika Mołdawii podpisały układ o stowarzyszeniu w czerwcu 2014 r. i układ ten jest w pełni skuteczny od lipca 2016 r. Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) stanowi integralną część układu. Zmniejsza on cła, z którymi borykają się przedsiębiorstwa europejskie przy wywozie do Mołdawii, i zwiększa skuteczność procedur celnych. Ponadto układ jeszcze bardziej ułatwia handel poprzez stopniowe zbliżanie mołdawskich przepisów, zasad i procedur, w tym norm, do przepisów i procedur UE.

Porozumienie w skrócie

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką Mołdawii został podpisany w czerwcu 2014 r. i obowiązuje w pełni od lipca 2016 r.

Zob. pełny tekst umowy i załączniki do niej.

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Układ o stowarzyszeniu

 • ułatwia wywóz i przywóz z Republiki Mołdawii (zwanej dalej „Mołdawią”)
 • obniża stawki celne i umożliwia skuteczne i szybkie prowadzenie procedur celnych

Ponadto układ ustanawia stopniowy proces zbliżania mołdawskich przepisów, zasad i procedur do przepisów, zasad i procedur UE, na przykład w dziedzinie norm, co jeszcze bardziej ułatwia przedsiębiorcom.

Kto może eksportować z UE do Mołdawii w ramach układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią?

Jeżeli jesteś przedsiębiorstwem zarejestrowanym w państwie członkowskim UE i uzyskałeś ważne zgłoszenie celne – a w razie potrzeby pozwolenie na wywóz – możesz dokonać wywozu na podstawie układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Kto może eksportować do UE z Mołdawii na mocy układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią?

Aby eksportować do UE w ramach umowy między UE a Mołdawią, musisz być przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Republice Mołdawii.

UE jest jednym z największych partnerów handlowych Mołdawii. Do najważniejszych towarów handlowych między UE a Mołdawią należą maszyny i urządzenia, produkty roślinne, tekstylia i artykuły włókiennicze, a także metale nieszlachetne.

Taryfy

Towary przemysłowe

W dniu tymczasowego wejścia w życie umowy UE zniosła wszystkie cła na produkty przemysłowe z Mołdawii, natomiast Mołdawia zaczęła stopniowo znosić cła na niektóre produkty w okresie przejściowym wynoszącym 3–5 lat, np.

 • niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i podobne produkty
 • meble
 • różne wyroby włókiennicze (np. dywany i odzież)

Mołdawia całkowicie zniosła swoje cła na te produkty do dnia 1 września 2019 r.

Towary rolne

Porozumienie obniża również taryfy celne na produkty rolne.

Mołdawia zgodziła się znieść cła na większość swoich produktów rolnych po okresie przejściowym trwającym do dziesięciu lat. Jest to istotne na przykład w przypadku:

 • wina
 • niektóre przetwory spożywcze

Ponadto Mołdawia zobowiązała się do zniesienia ceł w ramach szczególnych kontyngentów taryfowych na szereg produktów wrażliwych, takich jak:

 • wieprzowe
 • drób
 • przetwory mleczne
 • przetworzone produkty mięsne
 • cukry

Kontyngenty taryfowe przyznane na wywóz tych produktów z UE do Mołdawii określono w załączniku XV-D tabela koncesyjna w następujący sposób:

Mołdawia – Kontyngent taryfowy (w tonach)

 

2020

2021

2022

1. Wieprzowina *

4,500

5,000

5,500

2. Drób *

5,000

5,500

6,000

3. Mleczarnie *

1,500

2,000

 

4. Mięso przetworzone

1,700

   

5. Cukry *

7,000

8,000

9,000

6. Substancje słodzące

640

   

* kwoty na wieprzowinę, drób, przetwory mleczne i cukry zostały poddane przeglądowi w 2020 r.

Z kolei UE zniosła od pierwszego dnia cła na produkty rolne, z wyjątkiem szczególnych produktów wrażliwych, w odniesieniu do których wprowadziła również kontyngenty taryfowe. Oznacza to, że każdego roku tylko ograniczona ilość produktów wrażliwych może być przedmiotem wolnego handlu. Dokładne kwoty określono w załączniku 15A do układu o stowarzyszeniu.

Kontyngenty taryfowe przyznane mołdawskim wywozowi tych produktów do UE określono w załączniku XV-A Produkty objęte rocznymi kontyngentami taryfowymi (Unii) w następujący sposób:

UE – Kontyngent taryfowy (w tonach)*

Pomidorów 2,000
Czosnek 220
Winogron stołowych 20,000
Jabłek 40,000
Świeże wiśnie 1,500,000
Śliwki 15,000
Sok winogronowy 500

*Kwoty te są zarządzane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Okres składania wniosków trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Przed dokonaniem wywozu należy sprawdzić saldo każdego obowiązującego kontyngentu.

Jeżeli jakikolwiek przywóz do UE przekroczy te kontyngenty taryfowe, zastosowanie będzie miało cło KNU. Ponadto należy zauważyć, że niektóre owoce i warzywa wymagają zapłaty cen wejścia do UE. Dotyczy to na przykład pomidorów. Oznacza to, że dodatkowe opłaty mogą być dodawane do opłat przywozowych za dany towar, jeżeli jego cena importowa jest niższa od ustalonej ceny wejścia.

Ponadto załącznik XV-C zawiera wykaz produktów rolnych, w odniesieniu do których UE może stosować „mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł”. Oznacza to, że jeżeli przywóz z Mołdawii przekroczy pewien poziom, UE może zawiesić niższe cła na te produkty na okres sześciu miesięcy.

Umowa nie zezwala na stosowanie ceł na wywóz. Zawiera również tzw. klauzulę zawieszającą. Klauzula ta oznacza, że ani UE, ani Mołdawia nie mogą podwyższyć ceł ani wprowadzić nowych ceł na towary pochodzące od drugiej strony. Umowa zakazuje również ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie (z wyjątkiem ograniczeń dozwolonych zgodnie z zasadami WTO, takimi jak art. XI GATT).

Znajdź stawkę taryfową mającą zastosowanie do Twojego produktu w zakładce My Trade Asystent.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia mające zastosowanie na mocy układu o stowarzyszeniu z Mołdawią określono w dodatku I do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencji PEM). Regułyte podlegają przeglądowi, a nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia powinien mieć zastosowanie w połowie 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niewprowadzania zmian (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Konwencja PEM w sprawie reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między 25 Umawiającymi się Stronami (UE, EFTA, krajami bałkańskimi i partnerami umowy o wolnym handlu z południowego i wschodniego sąsiedztwa UE) oraz UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w obrębie strefy.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu są dostępne w podręczniku użytkownika.

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Mołdawii zgodnie z konwencją PEM?

Aby produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub z Mołdawii.

Produkt „pochodzą”, jeżeli jest:

 • całkowicie uzyskane w UE lub w Mołdawii, lub
 • wyprodukowane w UE lub w Mołdawii z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, jeżeli materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi poszczególnych produktów określonymi w załączniku II do dodatku I do konwencji PEM, zob.
  również załącznik I „Uwagi wprowadzające” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów. W przypadku niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące poszczególnych produktów – zob. dodatek II.

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie oraz zasada transportu bezpośredniego. Istnieje również pewna dodatkowa elastyczność, która ma pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy włóknistej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • szczególne działania – wymagany jest szczególny proces produkcji, np. przędzenie włókien w przędzę – takie reguły stosuje się głównie w sektorze odzieżowym i chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancje lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji umożliwia producentowi stosowanie materiałów niepochodzących, które są zwykle zakazane na mocy reguły dotyczącej poszczególnych produktów, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia żadnego progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży klasyfikowanych do działów 50–63 HS, które są zawarte w uwagach 5–6 załącznika I Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II
Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje trzy sposoby kumulacji pochodzenia

 • kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Mołdawii można uznać za pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do produkcji produktu w UE
 • kumulacja diagonalna – materiały pochodzące z jednej Umawiającej się Strony konwencji PEM można uznać za pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy ocenie, czy produkt końcowy ma być objęty preferencyjnym dostępem w przypadku wywozu do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej,
  jednak diagonalna kumulacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje umowa o handlu między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami, a państwa te stosują te same reguły pochodzenia. Proszę sprawdzić „matrycę” (tabelę zawierającą wszystkie obowiązujące umowy korzystające z konwencji PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Mołdawia może stosować kumulację diagonalną. W kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Republiki Mołdawii kwalifikującymi się do kumulacji diagonalnej były Türkiye i Bałkany Zachodnie (partnerzy w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu – CEFTA).
 • pełna kumulacja – obróbka lub przetworzenie dokonane na terytorium Umawiającej się Strony PEM można uznać za operacje przeprowadzone na terytorium innej umawiającej się strony PEM, niezależnie od tego, czy przetwarzanie jest wystarczające do nadania statusu pochodzenia,
  Mołdowa może wykorzystać pełną kumulację w handlu wewnątrzwspólnotowym w państwach CEFTA.

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna występuje między kilkoma różnymi krajami, które stosują te same reguły pochodzenia i zawarły między sobą umowy handlowe. Jest to sytuacja, w której producent towarów w którymkolwiek z państw może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodziły z własnego kraju. Na przykład zgodnie z konwencją PEM mołdawski podmiot gospodarczy, który wytwarza ubrania przeznaczone na wywóz do UE, może wykorzystywać tkaniny pochodzące z Türkiye do produkcji odzieży i może uznać ją za pochodzącą z Mołdawii. Wymóg podwójnego przetwarzania, tj. produkcji tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcji odzieży, został spełniony, a ubrania uważa się za pochodzące z Mołdawii w przypadku wywozu do UE, a zatem będą mogły korzystać ze swobodnego dostępu do rynku UE.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Mołdawii (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być przeprowadzane w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • rozładunek
 • ponowny załadunek
 • wszelkie inne czynności mające na celu konserwowanie produktów w dobrym stanie

Dowody, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez okazanie

 • jednolity dokument przewozowy (np. konosament), który obejmuje przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem
 • zaświadczenie wydane przez organy celne państwa trzeciego, przez które transportujesz towary
 • w przypadku ich braku, wszelkie dokumenty potwierdzające

Zwrot ceł

Zgodnie z konwencją PEM w handlu między UE a Mołdawią nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego na podstawie preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury określono w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia i tytule VI dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np., w jaki sposób należy deklarować pochodzenie produktu, jak stosować preferencje lub w jaki sposób organy celne mogą weryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

 • świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiają organy celne kraju wywozu
 • Załącznik IIIa i załącznik IIIb zawierają wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz instrukcje ich wypełniania.
 • eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy korzystać ze świadectwa EUR.1 lub EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub z Umawiającej się Strony konwencji PEM, przedstawiając deklarację pochodzenia. Deklarację pochodzenia można sporządzić przez:

 • upoważniony eksporter
 • każdego eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR
Jak sporządzić deklarację pochodzenia

Eksporter powinien wpisać, opieczętować lub wydrukować następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IVa):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Jak sporządzić deklarację pochodzenia EUR-MED

W takim przypadku deklaracja jest następująca (załącznik IV b):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

zastosowano kumulację z... (nazwa kraju/państw).

- nie zastosowano kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, jak określono w załączniku IV a i b (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno być zawsze w języku angielskim).

Deklarację pochodzenia należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu pod warunkiem złożenia przez organy celne pisemnego zobowiązania do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację identyfikującą Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi przywożącymi i wywożącymi
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne. Nie zezwala się na wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera

Organy strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują organy strony dokonującej przywozu o wynikach.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Mołdawia podjęła kroki w celu zbliżenia swoich przepisów, norm i procedur dotyczących barier technicznych w handlu do przepisów, norm i procedur UE. Ułatwia to wymianę handlową między Mołdawią a UE.

Mołdawia zbliżyła przepisy, w tym:

 • akredytacja i wprowadzanie do obrotu produktów. Określono w nim moduły procedur oceny zgodności.
 • ogólne bezpieczeństwo produktów określające, co należy brać pod uwagę przy stwierdzaniu, że produkt jest bezpieczny, oraz określające, kiedy należy zakazać stosowania produktu, ponieważ stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Wykaz tych rozporządzeń i innych przepisów wdrożonych przez Mołdawię znajduje się w załączniku XVI do układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Mołdawia zgodziła się również na zbliżenie

 • wymogi bezpieczeństwa dotyczące szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, dźwigów, zabawek, wyrobów medycznych i prostych zbiorników ciśnieniowych
 • produkty, które nie wymagają oznakowania Conformité Européenne (CE), np. produkty kosmetyczne, pojazdy silnikowe, chemikalia i produkty farmaceutyczne

Jeśli chodzi o normy, Mołdawia:

 • przyjmuje międzynarodowe i europejskie normy zgodnie z najlepszymi praktykami
 • zobowiązuje się do uchylenia wszelkich sprzecznych norm krajowych. Obejmuje to wszelkie sprzeczne normy GOST (Gosudarstvenny Standart) stosowane w stanach postSowieckich – mołdawski krajowy organ normalizacyjny powołał siedem komitetów technicznych w celu określenia sprzecznych norm, które należy uchylić.

 

Jeżeli chcesz importować towary do UE z Mołdawii od producenta, który zdecydował się na stosowanie własnych specyfikacji z Mołdawii, musisz uzyskać deklarację zgodności UE podpisaną przez producenta.

Deklaracja zgodności UE poświadcza i oświadcza, że dane produkty spełniają odpowiednie wymogi i normy. Po wypełnieniu tych informacji producent może załączyć do swoich towarów etykietę Conformité Européenne (CE), która wskazuje, że spełnia ona normy UE.

Jeżeli producent zdecyduje się udowodnić zgodność za pomocą deklaracji zgodności UE, może to kosztować więcej pod względem pieniędzy i czasu niż praca z zharmonizowanymi normami UE, które dają równoważność.

Przeglądanie zharmonizowanych norm zgrupowanych w istniejących dyrektywach sektorowych dotyczących produktów.

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Skąd wiem, że towary importowane do UE są zgodne z przepisami i normami UE?

W przypadku przywozu do UE towarów, które stwarzają wysokie ryzyko dla interesu publicznego (np. zbiorników ciśnieniowych, dźwigów i niektórych maszyn), ocena zgodności musi zostać przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną (która jest zazwyczaj konkretną organizacją, taką jak laboratoria lub jednostki kontrolujące i certyfikujące akredytowane przez rząd Mołdawii).

Ministerstwo Gospodarki i Infrastruktury monitoruje podległe instytucje odpowiedzialne za zadania takie jak procedury oceny zgodności, weryfikacje metrologiczne i akredytacja przedsiębiorstw. Instytucje te obejmują:

 • mołdawski Instytut Normalizacyjny (ISM), który jest odpowiedzialny za opracowywanie krajowej polityki w dziedzinie normalizacji i prowadzenie katalogu mołdawskich przepisów i norm technicznych
 • mołdawskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Ochrony Socjalnej, które jest odpowiedzialne za standardy i normy dotyczące środków spożywczych i wyrobów tytoniowych. W związku z tym jest ona odpowiedzialna za dostosowanie krajowych ram prawnych do przepisów międzynarodowych lub regionalnych.

W przypadku dużej liczby towarów będą Państwo musieli uzyskać obowiązkową certyfikację, którą może przyznać jedna z akredytowanych instytucji oceny zgodności.

UE i Mołdawia pracują obecnie nad rodzajem umowy o wzajemnym uznawaniu, która umożliwi wprowadzanie do obrotu niektórych produktów przemysłowych spełniających wymogi zgodności bez dalszych badań lub procedur zgodności.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – środki sanitarne i fitosanitarne

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin

W odniesieniu do handlu roślinami, produktami rolnymi i spożywczymi, które są świadome zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, Mołdawia zgodziła się na zbliżenie przepisów UE, w tym:

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych
 • szczegółowe zasady dotyczące pasz dla zwierząt
 • przepisy dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie
 • przepisy dotyczące wyrobów medycznych do celów weterynaryjnych

Wykaz wszystkich objętych nim produktów znajduje się w załączniku XVII-A do układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Czy planują Państwo importować towary z Mołdawii do UE?

 • Twoje towary muszą być zarejestrowane w Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (ANSA)
 • musisz złożyć oświadczenie powiadamiające ANSA o konkretnych towarach, które importujesz.
 • musisz uzyskać świadectwo fitosanitarne wydane w Mołdawii, które umożliwia wjazd towarów do UE

Uwaga!

 • jeżeli przywozisz do UE jakiekolwiek towary wymienione jako gatunki w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), będziesz mógł to robić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii. Czy Twoi towar jest wymieniony na liście? Dowiedz się tutaj.
 • jeśli przywozisz do UE jakiekolwiek toksyczne substancje i materiały chemiczne, musisz uzyskać zezwolenie na przywóz od Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii.
 • jeśli importujesz jakiekolwiek toksyczne substancje chemiczne, należy skontaktować się z krajowym oficjalnym punktem kontaktowym (OCP)

Departament Zdrowia Zwierząt przydzielony do Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności jest odpowiedzialny za kontrole weterynaryjne żywych zwierząt w Mołdawii. Wykaz szczegółowych przepisów dotyczących postępowania z chorobami zwierząt lub roślin i ryb znajduje się w załączniku XVIII-A do układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Kontakty w zakresie wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, mogą one czasami stanowić bariery w handlu międzynarodowym, a zatem mogą stanowić znaczne obciążenie dla Państwa jako eksportera.

 • jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową, która spowalnia przedsiębiorstwo lub uniemożliwia Ci eksport, możesz powiedzieć nam
 • za pomocą formularza on-line poinformujemy, co wstrzymuje eksport do Mołdawii – UE przeanalizuje Twoją sytuację i podejmie odpowiednie działania

Kontakt z nami

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Umowa zapewnia bardziej przejrzyste i uproszczone procedury celne, aby ułatwić wymianę handlową i zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Dokumentów

Przewodniki krok po kroku opisują różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej swoich produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą wymagać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów:

 • faktura handlowa (szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści – Mój asystent handlowy)
 • wykaz opakowań
 • pozwolenia na przywóz niektórych towarów
 • certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i pakowanie.
 • dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności należy wyjaśnić, że mogą Państwo wcześniej ubiegać się o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które należy przedstawić w celu odprawy celnej produktu, można znaleźć na stronie My Trade Asystent.

Procedury potwierdzania i weryfikacji pochodzenia

Opisy, w jaki sposób udowodnić pochodzenie Państwa produktów w celu ubiegania się o preferencyjne stawki celne, oraz opisy zasad dotyczących weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajdują się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.

Informacje na temat ogólnych procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Umowa chroni Twoje prawa własności intelektualnej przy przywozie lub wywozie towarów do Mołdawii.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Umowa między UE a Mołdawią przewiduje sprawiedliwy i przejrzysty system rejestracji znaków towarowych. W przypadku odrzucenia wniosku przez urząd ds. znaków towarowych decyzja musi zostać przekazana na piśmie wraz z uzasadnieniem odmowy.

Wzory i patenty

Twoje niezależnie twoje wzory, które mają indywidualny charakter, podlegają ochronie w ramach rejestracji przez okres do 25 lat. Dzięki temu użytkownik będzie miał wyłączne prawo do korzystania ze wzoru i uniemożliwi osobom trzecim, które nie posiadają Państwa zgody, korzystanie z niego, odtworzenie, sprzedaż, przywóz lub wywóz.

Oznaczenie geograficzne,

Specjalny komitet ds. oznaczeń geograficznych ustanowiony na mocy umowy UE-Mołdawia monitoruje wdrażanie umowy w odniesieniu do oznaczeń geograficznych i składa sprawozdania Komitetowi ds. Handlu. Więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych produktów rolnych, środków spożywczych, rodzajów wina i napojów spirytusowych można znaleźć w załączniku XXX do porozumienia UE-Mołdawia.

Jak uzyskać ochronę?

Mołdawską agencją ochrony praw autorskich jest Państwowa Agencja Własności Intelektualnej (AGEPI). Agencja ta pracuje nad poprawą ram prawnych i dostosowaniem ich do norm UE, a także nad podnoszeniem świadomości społecznej i budowaniem zdolności w zakresie egzekwowania prawa.

Możesz złożyć wniosek o rejestrację własności intelektualnej w systemie AGEPI online. Czas potrzebny na uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej w Mołdawii różni się w zależności od rodzaju ochrony, o którą się ubiegasz.

 • prawa autorskie: 15–30 dni
 • znaki towarowe: 10–12 miesięcy
 • patent na rośliny: 1,5–3 lata
 • krótkoterminowy patent na wynalazek: 7–8 miesięcy
 • długoterminowy patent na wynalazek: 17–18 miesięcy
 • wzór przemysłowy: 10–12 miesięcy
 • oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia lub tradycyjne specjalności: 10–12 miesięcy

Handel usługami

Zarówno rząd mołdawski, jak i UE przedstawiły swoje istniejące ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług, przy zachowaniu wysokiego poziomu przejrzystości. Wykaz zastrzeżeń szczegółowych Mołdawii znajduje się w załączniku XXVII-E do –G układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Jak poruszasz się po załącznikach?

Układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią zawiera trzy załączniki z zastrzeżeniami Mołdawii, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność.

 • chcesz założyć przedsiębiorstwo w Mołdawii? Załącznik XXVII-E zawiera wykaz negatywny wszystkich sektorów usług, do których nie mają Państwo dostępu. Oznacza to, że możesz skorzystać z możliwości we wszystkich pozostałych sektorach, które nie zostały wymienione w wykazie.
 • interesujesz się transgranicznym handlem usługami? Załącznik XXVIII-F zawiera pozytywny wykaz sektorów usług, do których mają Państwo dostęp. Lista ta wymienia wszystkie sektory, w których masz zezwolenie na prowadzenie działalności.
 • szukasz absolwenta stażu lub kluczowego personelu? Załącznik XXVII-G zawiera wykaz sektorów lub podsektorów, w których stosuje się ograniczenia.
 • czy są Państwo niezależnym profesjonalnym lub umownym usługodawcą? Załącznik XXVII-H zawiera wykaz zastosowanych zastrzeżeń.
Kto może założyć przedsiębiorstwo w Mołdawii?

Jeśli

 • przedsiębiorstwo – umowa między UE a Mołdawią umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów przedsiębiorstwa lub przedstawicielstw w Mołdawii lub w UE.
 • umowa między UE a Mołdawią daje osobom fizycznym możliwość zakładania i zakładania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności na własny rachunek lub przedsiębiorstwa znajdujące się pod Państwa kontrolą.

Zasiłki te zapewniają Ci takie samo traktowanie jak obywatele Mołdawii.

Transgraniczne świadczenie usług

W sektorach, którym przyznano dostęp do Mołdawii, umowa znosi następujące ograniczenia:

 • od całkowitej wartości transakcji usługowych lub aktywów
 • w odniesieniu do całkowitej liczby operacji usługowych lub całkowitej ilości produktów usługowych

Będzie Pan również mógł świadczyć usługi na rzecz Mołdawii na takich samych warunkach jak obywatele Mołdawii.

Pobyt tymczasowy

Umowa między UE a Mołdawią umożliwia tymczasowe przeniesienie się do Mołdawii (lub UE) w celu podjęcia pracy jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub jako kluczowy personel przedsiębiorstwa w tym kraju.

Okresy pobytu czasowego są następujące:

 • pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (kluczowy personel przedsiębiorstwa w Mołdawii (lub w UE) lub absolwent odbywający staż) – do 3 lat
 • wizyta służbowa (np. podróż w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w Mołdawii (lub w UE) lub sprzedawca biznesowy) – do 90 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy
 • absolwent odbywający staż, który nie jest pracownikiem przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa – do 1 roku

Umowa między UE a Mołdawią stwarza również możliwości dla usługodawców kontraktowych w poszczególnych sektorach w obu krajach. W tym względzie usługodawca musi jednak:

 • tymczasowo świadczyć daną usługę w charakterze pracownika jednostki, która zawarła umowę o świadczenie usług na okres nieprzekraczający jednego roku
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w tym sektorze
 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Więcej informacji na temat limitów nakładanych na personel, absolwentów odbywających staż, sprzedawców biznesowych i usługodawców kontraktowych można znaleźć w załączniku XXVII-G i załączniku XXVII-H do układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.

Zamówień publicznych

UE i Mołdawia przewidują wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych w każdym kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dotyczy to zamówień publicznych i koncesji w sektorach tradycyjnych, a także w sektorze użyteczności publicznej.

Umowa między UE a Mołdawią zapewnia również sprawiedliwe rozpatrywanie wniosków o udzielenie zamówienia w obu krajach, z takim samym traktowaniem wnioskodawców lokalnych i zagranicznych.

Układ zobowiązuje zarówno UE, jak i Mołdawię do zapewnienia, aby:

 • wszystkie planowane zamówienia są podawane do wiadomości publicznej – ma to na celu otwarcie rynku na konkurencję i zapewnienie dostępu do informacji dotyczących planowanego zamówienia przed udzieleniem zamówienia.
 • istnieje niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, wskazujący odpowiednie terminy, dostępny dla wszystkich wykonawców
 • nie ma dyskryminacji wobec Ciebie jako wykonawcy, która może uniemożliwić Ci zakwalifikowanie się do udziału w przetargu.
 • proces udzielania zamówienia jest przejrzysty aż do ogłoszenia zwycięskiej oferty.
 • ostateczna decyzja zostanie przekazana wszystkim osobom ubiegającym się o wizę – na ich wniosek kandydaci, którzy nie zostali wybrani, otrzymają wyjaśnienie umożliwiające przeanalizowanie decyzji.

Elektroniczna platforma zamówień publicznych służąca tworzeniu sieci MTender zapewnia łatwiej dostępne informacje na temat zamówień, w tym ogłaszania planowanych działań związanych z zamówieniami, dostępności elektronicznych dokumentów przetargowych, zautomatyzowanego biuletynu zamówień publicznych oraz generowania elektronicznego wzoru oferty dla operatorów elektronicznych.

Linki, dane kontaktowe, dokumenty

Instytucje krajowe

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Kontakty w zakresie wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Instytucje krajowe

Rada Gospodarcza premiera Mołdawii

Strona www: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Wydział Kontroli Handlu Towarami podwójnego zastosowania w Ministerstwie Gospodarki i Infrastruktury

Mołdawia jest stroną Międzynarodowej konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) i monitoruje przywóz substancji, które mogą być wykorzystane do produkcji takiej broni. Przywóz może zatem wymagać szczególnego zezwolenia.

SecΩia control al circulaΩiei mărfurilor cu dubla destinaΩie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 250669

Faks: +373 22 234064

Narodowy Bank Mołdawii (BNM)

Organem odpowiedzialnym za kontrolę i stabilność walut jest Narodowy Bank Mołdawii (BNM). Krajowy Komitet ds. Stabilności Finansowej jest podporządkowany BNM.

Banca NaΩională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr 1, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Mołdawskie służby celne

Serviciul Vamal al Republicii Mołdowa

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 574201, 574206

Centrum obsługi telefonicznej: +373 22 574111

Faks: +373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Strona www: http://www.customs.gov.md/

Dyrekcja ds. Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Gospodarowania Odpadami w Ministerstwie Rolnictwa

DirecΩia prevenire poluării i managementul deeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Faks: +373 22 226858

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Delegatura Unii Europejskiej w Republice Mołdawii

DelegaΩia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22505210

Faks: +373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misja Republiki Mołdawii przy Unii Europejskiej

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruksela, Belgia

Tel.: +32 27400660

Faks: +32 27400669

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Strona www: mrmue.mfa.gov.md

Izba przemysłowo-handlowa Republiki Mołdawii

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kiszyniów, MD2004, Mołdawia

Tel.: +373 22 22 15 52

Faks: +373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu Mołdawskie

AsociaΩia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str. 7, Kiszyniów, MD2012, Mołdawia

Tel.: +373 22 90 70 25

Telefon komórkowy: +373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

EU4Business Secretariat (sekretariat EU4Business)

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: +32 27491851

Adres poczty elektronicznej: secretariat@eu4business.eu

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Instytut Normalizacyjny Mołdawii (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 905300

Faks: +373 22 905310

Jako inną organizację kontrolowaną przez wspomniane ministerstwo jako jedyną krajową jednostkę akredytującą w Mołdawii wyznaczono Krajowe Centrum Akredytacji Republiki Mołdawii (MOLDAC).

Katalog mołdawskich norm i przepisów technicznych: www.estandard.md

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Ochrony Socjalnej

Ministerul Snůtсții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 729907, 268818

Faks: +373 22 738781

Agencja Usług Publicznych

Nowo przywożone pojazdy silnikowe muszą wpisywać się do rejestru środków transportu Agencji Usług Publicznych. Ponadto importer musi zadeklarować i określić warunki techniczne dotyczące pojazdów silnikowych.

AgenΩia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 257070

Faks: +373 22 212259

Krajowa Agencja Transportu Drogowego

Organem odpowiedzialnym za kontrolę i monitorowanie środków prawnych w zakresie przewozu drogowego jest Krajowa Agencja Transportu Drogowego.

AgenΩia NaΩionala Transport Auto (ANTA) podordonat Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 498810

Faks: +373 22 220657

Kontakty w zakresie wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Krajowa Organizacja Ochrony Roślin (NPPO)/Dyrekcja Ochrony Zdrowia Roślin

DirecΩia ProtecΩia i sănătatea plantelor atribuite AgenΩiei NaΩionale pentru SiguranΩa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 264674, 294730

Faks: +373 22294730

Departament Zdrowia Zwierząt przydzielony do Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei AgenΩiei NaΩionale pentru SiguranΩa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kiszyniów, Mołdawia

Tel.: +373 22 210178, 294730

Faks: +373 22 294730

Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 204579

Faks: +373 22 220748

Oficjalny punkt kontaktowy ds. toksycznych substancji chemicznych

DirecΩia prevenire poluării i managementul deeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kiszyniów, Mołdowa

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Faks: +373 22 226858

Krajowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Biologicznego

Comisia NaΩională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kiszyniów, Mołdawia

Tel. i Faks: +373 22 226874

Dalsze linki

Udostępnij tę stronę: