EPA – Afryka Środkowa

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom z UE i Kamerunu inwestowanie w siebie nawzajem i handel nimi oraz pobudzanie rozwoju w całej Afryce Środkowej. Dowiedz się, w jaki sposób umowa o partnerstwie gospodarczym UE z Kamerunem może przynieść korzyści dla Państwa handlu.

W skrócie

W 2003 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym z całym regionem Afryki Środkowej. Dotychczas weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Kamerunem, stanowiąca krok w kierunku osiągnięcia pełnego porozumienia regionalnego.

Umowa zapewniła Kamerun bezprecedensowy swobodny dostęp do rynku UE w odniesieniu do wszystkich swoich produktów. Obejmują one banany, aluminium, przetworzone produkty kakaowe, sklejkę oraz inne świeże i przetworzone produkty rolne. Ze swojej strony od 4 sierpnia 2016 r. UE korzysta ze stopniowej liberalizacji swoich produktów na kameruńskim rynku.

Kraje objęte pomocą

 • Obecnie Kamerun jest jedynym państwem w Afryce Środkowej, które wdraża umowę o partnerstwie gospodarczym.
 • Gabon i Kongo (Brazzaville) nie podpisały jeszcze umowy o partnerstwie gospodarczym. Kongo prowadzi handel z UE w ramach unijnego GSP, podczas gdy Gabon jako kraj o średnio wysokim dochodzie zgodnie z klasyfikacją Banku Światowego nie kwalifikuje się do systemu GSP od dnia 1 stycznia 2014 r.
 • Czad, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Gwinea Równikowa są krajami najsłabiej rozwiniętymi, w związku z czym korzystają z bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do UE w ramach unijnego systemu EBA.
 • UE i organizacje regionalne Afryki Środkowej (CEMAC i ECCAS) badają możliwość zawarcia kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym w drodze wstępnej umowy zawartej już z Kamerunem.

Asymetryczne przepisy na rzecz Afryki Środkowej

Uwzględniając w pełni różnice w poziomach rozwoju między stronami, w umowie o partnerstwie gospodarczym przewidziano przepisy dotyczące asymetrii na korzyść Kamerunu, takie jak wyłączenie produktów wrażliwych z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne gwarancje i środki na rzecz niektórych wrażliwych rynków rolnych i sektorów.

 • Chociaż rynki UE są natychmiast i w pełni otwarte, Kamerun ma 15 lat na otwarcie na przywóz do UE. Ponadto producenci 20 % najbardziej wrażliwych towarów będą objęci stałą ochroną przed konkurencją.

Taryfy

 • UE przyznaje zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na przywóz produktów z Kamerunu. Dostęp do rynku UE ma stały, pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich produktów.
 • Kamerun stopniowo znosi cła na 80 % towarów w okresie 15 lat. Produkty wrażliwe, w tym większość rodzajów mięsa, wina i okowity, słód, przetwory mleczne, mąka, niektóre warzywa, drewno i produkty drzewne, używane ubrania i tekstylia, obrazy, są całkowicie wyłączone z procesu liberalizacji.
 • Skorzystaj z opcji wyszukiwania na stronie My Trade (asystent ds. handlu), aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i ceł na dany produkt, biorąc pod uwagę kraj pochodzenia i miejsce przeznaczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organami celnymi.

Reguły pochodzenia

Nowe, poprawione reguły pochodzenia są obecnie przedmiotem negocjacji i zostaną jak najszybciej załączone do umowy o partnerstwie gospodarczym.

W międzyczasie Kamerun korzysta z ulepszonych reguł pochodzenia umów o partnerstwie gospodarczym (link) zawartych w rozporządzeniu Rady 2016/1076 (ex 1528/2007) w sprawie dostępu do rynku UE.

Przed dokonaniem wywozu/przywozu upewnij się, że:

Tolerancja

Tolerancje zawarte w umowie o partnerstwie gospodarczym są mniej restrykcyjne niż dopuszczalne. Ich udział w cenie ex-works produktu końcowego wynosi 15 %, zamiast 10 % przewidzianych w większości umów zawieranych przez UE. W przypadku tekstyliów i odzieży zastosowanie mają szczególne tolerancje.

Kumulacja

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką obejmuje następujące rodzaje kumulacji:

 • Dwustronna kumulacja z UE.
 • Diagonalnej kumulacji i pełnej kumulacji z KTZ i AKP pod pewnymi warunkami.
 • W przypadku kumulacji z sąsiadującymi krajami rozwijającymi się, pod pewnymi warunkami.

Bezpośredni transport

Dowód bezpośredniego transportu należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zwrot ceł

Można wystąpić o zwrot cła zapłaconego od materiałów, które zostały uprzednio przywiezione w celu dalszego przetworzenia, a następnie wywiezione do kraju, który podpisał umowę o partnerstwie gospodarczym z UE.

Warunki dotyczące statków

Ryby złowione na pełnym morzu i w wyłącznych strefach ekonomicznych Kamerunu można uznać za pochodzące z Kamerunu wyłącznie wtedy, gdy zostały złowione przez statki, które spełniają określone kryteria. Kryteria te odnoszą się do miejsca rejestracji statku, pod którego banderą pływają, oraz do ich prawa własności.

Nie ma szczególnego wymogu dotyczącego narodowości załogi, kapitanów lub oficerów. Wymogi te, zawarte w pierwotnej umowie z Kotonu, zostały już usunięte w celu ułatwienia przyznawania pochodzenia ryb złowionych przez kraje objęte umową o partnerstwie gospodarczym.

Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów

Wymagania dotyczące produktów

Przepisy techniczne i wymogi

 • Dowiedz się o wymaganiach technicznych, zasadach i procedurach [link], które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej.
 • Szczegółowe przepisy i przepisy mające zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych „My Trade Asystent”.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokumenty i procedury w zakresie odprawy celnej

Dowód pochodzenia

 • Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić polskim organom celnym status pochodzenia Twoich produktów, jak również wszelkie inne wymogi, które mogą nałożyć.

Organy celne mogą wycofać swój status upoważnionego eksportera w przypadku niewłaściwego użycia. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur, należy skontaktować się z organami celnymi.

 • Aby uzyskać preferencyjne stawki celne, produktom pochodzącym z Kamerunu musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy. Może to być:
  • Świadectwo przewozowe EUR.1 — wystawione przez organy celne kraju wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) składający wniosek o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów na żądanie i spełnia pozostałe wymogi protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
  • Deklaracja na fakturze, wystawiona przez dowolnego eksportera, w przypadku przesyłek o wartości co najmniej 6,000 EUR, lub przez zatwierdzonych eksporterów, w przypadku przesyłek o jakiejkolwiek wartości. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów.

Inne dokumenty

 • Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach związanych z odprawą celną [link] potrzebnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne (konkurencja, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek)

Mediacja i arbitraż

Przepisy proceduralne dotyczące mediacji i arbitrażu oraz kodeks postępowania dla arbitrów zostały niedawno przyjęte, zgodnie z decyzją Rady 2019/1954.

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE wstrzymała subsydia wywozowe na wszystkie produkty wywożone do wszystkich krajów objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizuje środki, które powodują zakłócenia w produkcji i handlu
 • Jeżeli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu przywozu z Europy, umowa o partnerstwie gospodarczym pozwala Kamerunowi uruchomić środki w celu ochrony wrażliwych sektorów.

Współpraca na rzecz rozwoju

Umowa ma również komponent dotyczący współpracy, aby móc w pełni korzystać z preferencji handlowych EPA. Główne priorytetowe obszary współpracy na rzecz rozwoju określone przez UE i Kamerun to:

 • Rozwój podstawowej infrastruktury regionalnej;
 • Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe;
 • Przemysł, dywersyfikacja i konkurencyjność gospodarek;
 • Wzmocnienie integracji regionalnej;
 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wspieranie wdrażania zasad handlowych.

Zrównoważony rozwój

Umowy o partnerstwie gospodarczym są wyraźnie oparte na elementach „zasadniczych i podstawowych” określonych w umowie   z Kotonu, takich jak prawa człowieka, zasady demokratyczne, praworządność i dobre rządy. Umowy o partnerstwie gospodarczym zawierają zatem jedne z najsilniejszych sformułowań dotyczących praw i zrównoważonego rozwoju dostępnych w umowach zawieranych przez UE.

 • „Klauzula niewykonania” oznacza, że „odpowiednie środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do istotnych elementów. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Zadaniem Wspólnego Komitetu UPG jest monitorowanie i ocena wpływu wdrożenia na zrównoważony rozwój Stron. Zgodnie z umową z Kotonu społeczeństwo obywatelskie i posłowie do parlamentu mają do odegrania wyraźną rolę.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę:

Linki