EPO — Centraal-Afrika

De EPO tussen de EU en Centraal-Afrika maakt het voor mensen en bedrijven uit de EU en Kameroen gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven in en vaart te zetten achter de ontwikkeling in heel Centraal-Afrika. Lees hoe de EPO van de EU met Kameroen uw handel ten goede kan komen.

In een notendop

De onderhandelingen over een volledige EPO met de hele Centraal-Afrikaanse regio gingen in 2003 van start. Tot op heden is een EPO tussen de EU en Kameroen in werking getreden, hetgeen een stap is in de richting van een volledige regionale overeenkomst.

De overeenkomst heeft Kameroen voor al zijn producten ongekende vrije toegang tot de EU-markt verschaft. Deze omvatten bananen, aluminium, verwerkte cacaoproducten, multiplex en andere verse en verwerkte landbouwproducten. De EU heeft van haar kant geprofiteerd van een geleidelijke liberalisering van haar producten op de Kameroense markt sinds 4 augustus 2016.

Begunstigde landen

 • Momenteel is Kameroen het enige land in Centraal-Afrika dat de EPO uitvoert.
 • Gabon en Congo (Brazzaville) hebben de economische partnerschapsovereenkomst nog niet ondertekend. Congo handelt in het kader van het SAP van de EU met de EU, terwijl Gabon volgens de indeling van de Wereldbank als hogere-middeninkomensland niet in aanmerking komt voor de SAP-regeling sinds 1 januari 2014.
 • Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, São Tomé en Principe en Equatoriaal Guinea zijn de minst ontwikkelde landen, zodat zij in aanmerking komen voor rechten- en contingentvrije toegang tot de EU in het kader van de EBA-regeling van de EU.
 • De EU en de Centraal-Afrikaanse regionale organisaties (CEMAC en Ceeac) bestuderen de mogelijkheid om tot een alomvattende economische partnerschapsovereenkomst te komen door middel van de tijdelijke overeenkomst die Kameroen al gebruikt.

Asymmetrische bepalingen voor Centraal-Afrika

Rekening houdend met de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de partijen, voorziet de EPO in asymmetrische bepalingen ten gunste van Kameroen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van de liberalisering, lange perioden van liberalisering, flexibele oorsprongsregels en bijzondere waarborgen en maatregelen voor bepaalde gevoelige landbouwmarkten en industrieën.

 • Hoewel de EU-markten onmiddellijk en volledig worden opengesteld, beschikt Kameroen over 15 jaar om de invoer van de EU te openen. Bovendien genieten producenten van 20 % van de meest gevoelige goederen een permanente bescherming tegen concurrentie.

Tarieven

 • De EU verleent een nulrecht en een nulquotum voor de invoer uit Kameroen. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten.
 • In Kameroen worden de rechten geleidelijk op 80 % van de goederen gespreid, gespreid over 15 jaar. Gevoelige producten, waaronder de meeste soorten vlees, wijn en gedistilleerde dranken, mout, zuivelproducten, meel, bepaalde groenten, hout en houtproducten, gebruikte kleding en textiel, schilderijen en gebruikte banden zijn volledig uitgesloten van de liberalisering.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade assistent om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw douane.

Oorsprongsregels

Nieuwe, verbeterde oorsprongsregels zijn momenteel in onderhandeling en zullen zo spoedig mogelijk als bijlage bij de EPO worden gevoegd.

In de tussentijd profiteert Kameroen van de algemene EPO-verbeterde oorsprongsregels (link), die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 2016/1076 van de Raad (ex 1528/2007) inzake de toegang tot de EU-markt.

Voordat u exporteert/importeren, moet u er zorg voor dragen dat:

Tolerantie

De in de EPO opgenomen toleranties zijn minder streng dan de gebruikelijke. Zij belopen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO tussen de EU en Centraal-Afrika omvat de volgende soorten cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU.
 • Diagonale cumulatie en volledige cumulatie met de LGO en de ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet worden geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Er kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de rechten die worden betaald op materialen die eerder voor verdere verwerking zijn ingevoerd en vervolgens zijn uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Omstandigheden van het vaartuig

In volle zee en in de exclusieve economische zones van Kameroen gevangen vis kan alleen als van oorsprong uit Kameroen worden beschouwd als zij is gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van inschrijving van een vaartuig, de vlag waaronder zij varen en de eigendom ervan.

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze voorschriften, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om de oorsprong van de door de EPO-landen gevangen vis te vergemakkelijken.

Productspecifieke oorsprongsregels

Producteisen

Technische voorschriften en eisen

 • Informatie over de technische vereisten, regels en procedures [link] waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoeken naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in de „My Trade Assistant” —databank.

Sanitaire en veiligheidsvoorschriften

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van de oorsprong

 • Om een toegelaten exporteur te worden, moet u bij de douane kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere eisen zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Om meer te weten te komen over de procedures, kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten de producten van oorsprong uit Kameroen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan:
  • Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of de gemachtigde) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten in te dienen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en voldoet aan de andere eisen van het protocol betreffende de oorsprongsregels.
  • Een factuurverklaring, afgegeven door een exporteur, voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of van toegelaten exporteurs, voor partijen van enige waarde. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u de documenten overleggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Andere documenten

 • Lees meer over andere inklaringsdocumenten en -procedures [link] die nodig is voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, TSD)

Bemiddeling en arbitrage

Het reglement van orde voor bemiddeling en arbitrage en de gedragscode voor arbiters zijn onlangs vastgesteld bij Besluit 2019/1954 van de Raad.

Mededinging

 • Sinds 2014 is de EU gestopt met de exportsubsidies voor alle producten die naar alle EPO-landen worden uitgevoerd.
 • De EU heeft maatregelen tot beperking van de productie en de handel tot een minimum beperkt
 • Indien de lokale industrie wordt bedreigd als gevolg van een sterke toename van de invoer uit Europa, biedt de EPA Kameroen de mogelijkheid maatregelen te nemen om gevoelige sectoren te beschermen.

Ontwikkelingssamenwerking

Om ten volle van de handelspreferenties van het EPA te kunnen profiteren, heeft de overeenkomst ook een samenwerkingscomponent. De belangrijkste prioritaire gebieden van ontwikkelingssamenwerking die door de EU en Kameroen zijn aangewezen, zijn:

 • Ontwikkeling van regionale basisinfrastructuur;
 • Landbouw en voedselzekerheid;
 • Industrie, diversificatie en concurrentievermogen van de economieën;
 • Versterking van de regionale integratie;
 • Verbetering van het ondernemingsklimaat;
 • Ondersteuning van de uitvoering van handelsgerelateerde regels.

Duurzame ontwikkeling

EPO’s zijn expliciet gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen die in de   Overeenkomst van Cotonou zijn opgenomen, namelijk de mensenrechten, de democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. EPO’s bevatten dus een aantal van de sterkste talen over rechten en duurzame ontwikkeling die in EU-overeenkomsten beschikbaar zijn.

 • Onder „niet-uitvoeringsclausule” wordt verstaan dat „passende maatregelen” (als bedoeld in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden getroffen indien een van de partijen haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan onder meer inhouden dat de voordelen van de handel worden opgeschort.
 • Het gezamenlijk EPO-comité is belast met de taak de gevolgen van de uitvoering voor de duurzame ontwikkeling van de partijen te monitoren en te beoordelen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links