СИП — Централна Африка

СИП между ЕС и Централна Африка улеснява гражданите и предприятията от ЕС и Камерун да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в цяла Централна Африка. Научете как СИП на ЕС с Камерун може да бъде от полза за вашата търговия.

Накратко

Преговорите за всеобхватно СИП с целия регион на Централна Африка започнаха през 2003 г. Към днешна дата влезе в сила СИП между ЕС и Камерун, което представлява стъпка към постигането на пълно регионално споразумение.

Споразумението предостави на Камерун безпрецедентен свободен достъп до пазара на ЕС за всички негови продукти. Те включват банани, алуминий, преработени какаови продукти, шперплат и други пресни и преработени селскостопански продукти. От своя страна ЕС се възползва от постепенната либерализация на своите продукти на пазара на Камерун от 4 август 2016 г.

Държави бенефициери

 • Понастоящем Камерун е единствената държава в Централна Африка, която прилага СИП.
 • Габон и Конго (Бразавил) все още не са подписали Споразумението за икономическо партньорство. Конго търгува с ЕС в рамките на ОСП на ЕС, а Габон, като държава с по-висок среден доход съгласно класификацията на Световната банка, не отговаря на условията за участие в схемата ОСП от 1 януари 2014 г.
 • Чад, Централноафриканската република, Демократична република Конго, Сао Томе и Принсипи и Екваториална Гвинея са най-слабо развити страни, така че те се ползват от безмитен и освободен от квоти достъп на ЕС по схемата ВОО на ЕС.
 • ЕС и централноафриканските регионални организации (CEMAC и ECCAS) проучват възможността за постигане на всеобхватно споразумение за икономическо партньорство чрез временното споразумение, което вече се използва от Камерун.

Асиметрични разпоредби в полза на Централна Африка

Като отчита в пълна степен различията в нивата на развитие между страните, СИП предвижда разпоредби за асиметрии в полза на Камерун, като например изключване на чувствителни продукти от либерализацията, дълги периоди на либерализация, гъвкави правила за произход и специални предпазни мерки и мерки за някои чувствителни селскостопански пазари и отрасли.

 • Въпреки че пазарите на ЕС са незабавно и напълно отворени, Камерун разполага с 15 години, за да бъде отворен за внос от ЕС. Освен това производителите на 20 % от най-чувствителните стоки ще се ползват от постоянна защита от конкуренция.

Тарифи

 • ЕС предоставя нулеви мита и нулеви квоти за внос от Камерун. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички продукти.
 • Камерун постепенно премахва митата върху 80 % от стоките в продължение на 15 години. Чувствителните продукти, включително повечето видове месо, вина и спиртни напитки, малц, млечни продукти, брашно, някои зеленчуци, дървесина и дървени продукти, употребявани дрехи и текстил, картини и използвани гуми, са напълно изключени от либерализацията.
 • Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA)в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация за правилата за произход е на разположение по-долу.

Понастоящем се водят преговори за нови, подобрени правила за произход, които ще бъдат приложени към СИП възможно най-скоро.

Междувременно Камерун се ползва от общите правила за произход (link), включени в Регламент (ЕО) № 2016/1076 на Съвета (ex 1528/2007) относно достъпа до пазара на ЕС.

Толеранс

Допустимите отклонения, включени в СИП, са по-леки от обичайните. Те възлизат на 15 % от цената франко завода на крайния продукт, вместо 10 %, предвидени в повечето споразумения на ЕС. За текстил и облекло се прилагат специфични допустими отклонения.

Кумулация

СИП между ЕС и Централна Африка включва следните видове кумулация:

 • Двустранна кумулация с ЕС.
 • Диагонална кумулация и пълна кумулация с ОСТ и държавите от АКТБ при определени условия.
 • Кумулация със съседни развиващи се страни при определени условия.

Директен транспорт

На митническите органи на държавата вносител трябва да се представят доказателства за директен транспорт.

Възстановяване на мита

Може да се иска възстановяване на мито, платено за материали, които преди това са били внесени за допълнителна преработка и след това са били изнесени в държава, която е подписала СИП с ЕС.

Условия на плавателните съдове

Риба, уловена в открито море и в изключителните икономически зони на Камерун, може да се счита за произхождаща от Камерун единствено когато е уловена от кораби, които отговарят на определени критерии. Тези критерии се отнасят до мястото на регистрация на плавателния съд, до знамето, под което плават, и до тяхната собственост.

Няма конкретно изискване за националността на екипажа, капитаните или лицата от командния състав. Тези изисквания, които бяха включени в първоначалното Споразумение от Котону, вече бяха премахнати, за да се улесни предоставянето на произход на рибата, уловена от държави със СИП.

Специфични за отделните продукти правила за произход

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Научете повече за техническите изисквания, правила и процедури [link], на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внесени в Европейския съюз.
 • Потърсете конкретните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“.

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

 Доказателства за произход

 • За да станете одобрен износител, трябва да можете да докажете пред Вашите митнически органи статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

 • За да могат да се ползват от преференциални митнически ставки, продуктите с произход от Камерун трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца. Това може да бъде:
  • Сертификат за движение EUR.1 — издаден от митническите органи на държавата износител. Износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде готов да представи при поискване документи, доказващи произхода на съответните продукти, и да изпълни другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.
  • декларация върху фактура — издадена от всеки износител, за пратки на стойност 6,000 EUR или по-малко, или от одобрени износители, за пратки с всякаква стойност. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Други документи

 • Научете повече за други митнически документи и процедури [link], необходими за внос в Европейския съюз.

Интелектуална собственост и географски означения

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други (конкуренция, ТУР)

Медиация и арбитраж

Процедурният правилник за медиация и арбитраж, както и кодексът за поведение на арбитрите бяха приети наскоро с Решение 2019/1954 на Съвета.

Конкуренция

 • От 2014 г. насам ЕС прекрати експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за всички държави, участващи в СИП.
 • ЕС е намалил до минимум мерките с производство и изкривяване на търговията
 • Ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволява на Камерун да предприеме мерки за защита на чувствителните сектори.

Сътрудничество за развитие

За да може да се възползва в пълна степен от търговските преференции по СИП, споразумението има и компонент за сътрудничество. Основните приоритетни области на сътрудничеството за развитие, определени от ЕС и Камерун, са:

 • Развитие на основна регионална инфраструктура;
 • Селско стопанство и продоволствена сигурност;
 • Промишленост, диверсификация и конкурентоспособност на икономиките;
 • Засилване на регионалната интеграция;
 • Подобряване на бизнес средата;
 • Подкрепа за прилагането на правилата, свързани с търговията.

Устойчиво развитие

СИП се основават изрично на „съществените и основни“ елементи, посочени вСпоразумението от Котону, а именно правата на човека, демократичните принципи, върховенството на закона и доброто управление. По този начин СИП съдържат един от най-силните формулировки относно правата и устойчивото развитие, които съществуват в споразуменията на ЕС.

 • „Клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва спиране на търговските ползи.
 • Съвместният комитет по СИП има за задача да наблюдава и оценява въздействието на прилагането върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента имат ясна роля.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки