Кумулация

За да се установи дали даден продукт е бил трансформиран в достатъчна степен в държавата партньор, важно е да се знае кога материалите и вложените материали могат да се считат за материали с произход от ЕС или от държавата партньор. Преференциалните правила за произход на ЕС включват понятието „кумулиране“, което позволява на Вас като вносител или износител при определени обстоятелства да вземете предвид материалите без произход, внасяни от трети държави, или преработката, извършена в държава, която не е партньор, като произхождаща от ЕС или от държава партньор. Съществуват три вида кумулация, използвани в преференциалните режими на ЕС. Трите вида се различават по броя на държавите, участващи в операцията, и какви видове материали — с произход или без произход — могат да бъдат кумулирани.

А) Двустранна кумулация

Двустранната кумулация се прилага за две страни: ЕС и неговата партньорска държава. Той позволява използването на материали с произход от ЕС като материали с произход от страната партньор и обратно? Това кумулиране се прилага за всички преференциални режими в ЕС.

Двустранната кумулация се прилага по отношение на трите основни правила, описани в раздела за достатъчно преработени стоки, както следва:

  • ако се използва правилото за добавената стойност, двустранната кумулация позволява да не се включва стойността на материалите с произход от ЕС в рамките на максималния процент на материалите без произход.
  • ако се използва промяната на правилата за тарифно класиране, не е необходимо да проверявате дали има промяна в тарифното класиране на материалите с произход от ЕС, използвана от производителя във вашата партньорска държава.
  • ако се използва производството от определени продукти, не е необходимо да проверявате дали материалите с произход от ЕС се отнасят за по-късно състояние на производството

Буква б) Диагонална кумулация

Диагоналната кумулация е като двустранна кумулация, но се използва в споразумения с повече от две държави. Той ви позволява да използвате материали с произход от определена държава (както е посочено в съответната разпоредба за кумулация), която е различна от вашата партньорска държава, от която искате да импортирате като материали с произход от вашата страна партньор. Диагоналното кумулиране може да се прилага само за продукти с произход от определената държава, т.е. други държави, които са членове на споразумението и които впоследствие се обработват допълнително във вашата страна партньор.

Диагоналната кумулация се прилага по отношение на трите основни правила, описани в раздела за достатъчно преработени стоки, както следва:

  • ако се използва правилото за добавената стойност, диагонална кумулация позволява да не се отчита стойността на материалите с произход от определената държава в максималния процент на материалите без произход
  • ако се използва промяната на правилата за тарифно класиране, не е необходимо да проверявате дали има промяна в тарифното класиране на материалите с произход от определената държава при вноса на продукта от Вашата държава партньор.
  • ако се използва производството от определени продукти, не е необходимо да проверявате дали материалите с произход от дадената държава се отнасят за по-късно състояние на производството (т.е. плат).

Пълно кумулиране

В пълна кумулация не се разглеждат само материали с произход от ЕС или от определена държава (както е посочено в съответната разпоредба относно кумулацията), но също така се позволява входящите материали, които са без произход в ЕС или в някоя от определените държави, да се отчитат по отношение на съдържанието с произход.

За разлика от двустранната или диагоналната кумулация, пълната кумулация позволява да се считат за материали за кумулация, които не са с произход от ЕС или от Вашата държава партньор. Тези материали без произход може да са били внесени от производителя във вашата страна партньор и използвани в производствения процес. При пълна кумулация тези материали без произход могат също да бъдат използвани за целите на кумулацията и да се считат за материали с произход от вашата страна партньор.

Пълната кумулация се прилага по отношение на трите основни правила, описани в раздела за достатъчно преработени стоки, както следва:

  • ако се използва правилото за добавената стойност, пълната кумулация позволява да не се отчита стойността на материалите, внасяни от Вашата държава партньор, в максимално процентно изражение.
  • ако се използва промяната на правилото за тарифно класиране, не е необходимо да проверявате дали е извършена тарифна класификация на материалите, внесени от Вашата държава партньор.
  • ако се използва производството от някои продукти, не е необходимо да проверявате дали материалите, които сте внесли от вашата страна партньор, се отнасят за по-късен етап на производство (т.е. плат).

Не забравяйте, че ако обработката, извършена във вашата страна партньор, е само една от операциите, извършени в списъка с минимални операции (връзка към раздел за минималните операции), тогава кумулацията не може да се прилага.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки