Здравеопазване и защита на потребителите на животински и растителни продукти

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Здраве на животните

Задължителни условия за внос в ЕС на животни и продукти от животински произход (здравно одобрение на държавата, одобрено предприятие, здравни сертификати, здравен контрол, общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВВД)

 

Здравен контрол на живите животни

Живи животни могат да бъдат внасяни в ЕС само ако идват от трета държава, включена в положителен списък на държави, отговарящи на условията за съответното животно, придружени са от съответните сертификати и са преминали задължителния контрол на съответния граничен инспекционен пункт (ГИП) на съответната държава членка.

 

Здравен контрол на продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека

Вносът на продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, трябва да отговаря на следните здравни изисквания, свързани, наред с другото, със здравните условия, свързани с обществеността и защитата на животните, одобрението на държавата и одобрените предприятия.

 

Здравен контрол на продуктите от животински произход, които не са предназначени за консумация от човека

Вносът в ЕС на животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека, трябва да отговаря на общите правила за общественото здраве и здравето на животните. Това се прави, за да се гарантират високи равнища на здраве и безопасност по цялата верига на храните и фуражите и да се избегне разпространението на болести, опасни за добитъка или хората.

 

Здравен контрол на рибните продукти, предназначени за консумация от човека

Вносът на рибни продукти и продукти от аквакултури за консумация от човека трябва да отговаря на общите здравни изисквания, свързани със здравното одобрение от страна на упълномощена страна, одобрено предприятие, здравни сертификати и здравен контрол.

 

Здравен контрол на рибни продукти, които не са предназначени за консумация от човека

Вносът на рибни продукти и продукти от аквакултури, които не са предназначени за консумация от човека, трябва да отговаря на общите здравни изисквания, свързани със здравното одобрение от страна на упълномощена страна, одобрено предприятие, здравни сертификати и здравен контрол.

 

Здравен контрол на сперма, яйцеклетки и ембриони

Вносът на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни в Европейския съюз трябва да има за цел да се гарантира отсъствието на специфични патогени, които могат да бъдат пренасяни от тези продукти, и да се избегне заразяването на реципиентите от женски пол и тяхното потомство.

 

Здравето на растенията

Защитни мерки срещу въвеждането в ЕС на растения, вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение

 

Фитосанитарен контрол

Вносът в ЕС на растителни продукти и на всякакви материали, които могат да задържат вредители по растенията (напр. дървени продукти, почва и др.), може да подлежи на защитни мерки. Целта е да се предотврати въвеждането и/или разпространението на вредители по растенията или растителните продукти, които преминават границите на ЕС.

 

Безопасност на храните и фуражите

Вносът на храни и фуражи от неживотински произход е разрешен само ако отговаря на общите условия и специфичните разпоредби, предназначени да предотвратят рискове за здравето на хората и животните.

 

Проследимост, съответствие и отговорност в областта на храните и фуражите

Храните и фуражите не могат да бъдат пускани на пазара в Европейския съюз (ЕС), ако не са безопасни. Законодателството на ЕС в областта на храните има за цел не само високо равнище на защита на живота и здравето на хората и интересите на потребителите, но и защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и околната среда.

 

Здравен контрол на храните за животни от неживотински произход

Вносът в ЕС на фуражи от неживотински произход се разрешава само ако те идват от предприятия, които имат представител в ЕС и отговарят на общите и специфичните правила, предназначени да предотвратяват риска за здравето на хората и животните и да опазват околната среда.

 

Здравен контрол на храните от неживотински произход

Вносът на хранителни продукти от неживотински произход в Европейския съюз (ЕС) трябва да отговаря на общите условия и специфичните разпоредби, предназначени да предотвратят риска за общественото здраве и да защитят интересите на потребителите.

 

Здравен контрол на изделията в контакт с хранителни продукти

Всички материали и предмети, предназначени за контакт с храни (пряко или непряко), трябва да отговарят на изискванията на ЕС, предназначени да осигурят високо равнище на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите.

 

Здравен контрол на генетично модифицирани храни и нови храни

Вносът в ЕС на генетично модифицирани (ГМ) храни и на нови храни трябва да отговаря на специални процедури за разрешаване, за да се гарантира най-високо равнище на защита на човешкото здраве.

 

Контрол на здравето и етикетирането на тютюневите изделия

Всички тютюневи изделия, внасяни в ЕС, трябва да отговарят на новата правна рамка (приложима от 20 май 2016 г.), която урежда производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия, за да се защитят общественото здраве и интересите на потребителите.

 

Контрол на химичните вещества в храните

Вносът на храни и фуражи е разрешен само ако те не съдържат химически остатъци (т.е. ветеринарни лекарства, пестициди и замърсители) на нива, които биха могли да застрашат човешкото здраве.

 

Контрол на остатъчните вещества от ветеринарномедицински продукти при животни и животински продукти, предназначени за консумация от човека

Вносът в ЕС на животински продукти за консумация от човека е разрешен само ако е в съответствие със законодателството на ЕС, което ограничава разрешеното количество химични вещества и остатъци в живи животни и животински продукти.

 

Контрол на замърсителите в храните

Вносът на храни в ЕС следва да е в съответствие със законодателството на ЕС, предназначено да гарантира, че храните, пуснати на пазара, са безопасни за консумация и не съдържат замърсители в количества, които биха могли да застрашат човешкото здраве.

 

Контрол на остатъчните вещества от пестициди в растителни и животински продукти, предназначени за консумация от човека

Вносът на растителни и животински продукти, предназначени за консумация от човека, които могат да съдържат остатъчни вещества от пестициди, е разрешен само при спазване на законодателството на ЕС, предназначено да контролира наличието на химически вещества и остатъци в живи животни, животински продукти и продукти от растителен произход.

 

Стандарти за предлагане на пазара (за качество) на селскостопански и рибни продукти

Някои селскостопански и рибни продукти, които се доставят в прясно състояние на потребителя, трябва да отговарят на общи стандарти за търговия и качество, които се отнасят до различни аспекти (свежест, размер, качество, представяне, допустими отклонения, маркировка и др.) и могат да бъдат контролирани чрез документални и/или физически проверки.

 

Пазарни стандарти за яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

Яйцата за люпене и пилетата, внасяни в ЕС, трябва да имат ясни указания за тяхната цел и държава на произход. Само тези от един и същи вид, категория и домашни птици могат да бъдат опаковани заедно.

 

Пазарни стандарти за яйца

Вносните кокошки яйца, годни за консумация от човека или за употреба в хранителната промишленост, не могат да бъдат пускани на пазара на Европейския съюз (ЕС), освен ако не отговарят на правилата на ЕС за класифициране, маркиране и етикетиране/опаковане.

 

Пазарни стандарти за някои рибни продукти

Някои рибни продукти могат да бъдат внасяни от трети държави и предлагани на пазара в рамките на Европейския съюз (ЕС) само ако отговарят на правилата на ЕС за класифициране по свежест, размер или тегло, опаковане, представяне и етикетиране.

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци

Плодове и зеленчуци, които са предназначени за продажба в прясно състояние на потребителите в ЕС, могат да бъдат предлагани на пазара само ако са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и ако държавата на произход е посочена съгласно разпоредбите на ЕС. Предвиждат се специални разпоредби за вноса на такива продукти от Индия, Кения, Мароко, Сенегал, Тюркие и Южна Африка.

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Индия

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Кения

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Мароко

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Сенегал

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Türkiye

 

Пазарни стандарти за пресни плодове и зеленчуци от Южна Африка

 

Пазарни стандарти за пресни банани

Преди да бъдат пуснати на пазара, вносните банани трябва да отговарят на правилата на ЕС в области като качество, размер, представяне и т.н.

 

Пазарни стандарти за коноп

(Изисква се само за конопено семе) вносното конопено семе трябва да бъде подложено на проверки в области като предназначението и съдържанието на третрахидроканабинол (THC).

 

Пазарни стандарти за хмел

Хмел и продукти от хмел могат да бъдат внасяни в ЕС само ако докажат, че техните стандарти за качество са поне равностойни на минималните изисквания за предлагане на пазара, установени от ЕС.

 

Пазарни стандарти за натурална минерална вода

Използването на описания и определения за натурална минерална вода е задължително за износа на бутилирана вода за пазара на ЕС и отговаря на стандартни критерии за качество.

 

Пазарни стандарти за маслиново масло

Използването на описания и определения за маслинови масла и масла от маслинено кюспе е задължително за износа на маслинови масла за пазара на ЕС и отговаря на стандартни критерии за качество.

 

Пазарни стандарти за птиче месо

Преди да бъде пуснато на пазара, внесеното птиче месо трябва да отговаря на правилата на ЕС в области като консервиране, критерии за класифициране, етикетиране и съдържание на вода.

 

Пазарни стандарти за консервирана сардина

Преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС, внасяните консервирани сардини трябва да отговарят на правилата на ЕС в области като вид, представяне, покриваща среда, стерилизация и др.

 

Изисквания за търговия със семена и посадъчен материал

Семената и посадъчният материал, които навлизат на пазара на ЕС, трябва да отговарят на специфичното законодателство на ЕС относно изискванията за предлагане на пазара. Те са предназначени да гарантират, че продуктите отговарят на критериите за здраве и качество, както и за опазване на биологичното разнообразие.

 

Пазарни стандарти за консервирана риба тон и паламуд

Преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС, консервираната риба тон и паламуд, внасяни в ЕС, трябва да отговарят на пазарните стандарти по отношение на използването на рибни видове, хомогенност, покриваща среда, търговско описание и т.н.

 

Сертификат и доклад за извършен анализ на вино, гроздов сок и мъст

За освобождаване на вноса на вино, гроздова мъст и гроздов сок се изисква документ V I 1, който представлява сертификат за доклад за извършен анализ, извършен от официална лаборатория, призната от третата страна.

 

Продукти от биологично производство

Описание на схемата за биологично производство, която има за цел насърчаването на качествени стоки и интегрирането на опазването на околната среда в селското стопанство.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки