Услуги в търговските споразумения на ЕС

Търговските споразумения, сключени или договорени от ЕС, обхващат търговията с услуги. Целта на ЕС в двустранните търговски преговори е да се гарантира, че доставчиците на услуги от ЕС могат да предоставят услуги на чуждестранни пазари и не са дискриминирани спрямо националните оператори или други чуждестранни оператори в същия сектор.

Търговските споразумения на ЕС обикновено включват широк набор от регулаторни принципи в някои ключови сектори, като:

  • телекомуникации
  • финансови услуги
  • морски транспорт
  • цифрова търговия

Освен това страните по дадено споразумение представят подробно условията за достъп до пазара в своите „списъци със специфични задължения“.

Търговските преговори относно услугите не са свързани нито с приватизацията, нито с дерегулирането, а само с постепенното улесняване на търговията чрез повече откритост към чуждестранните доставчици на услуги.

Как търговските споразумения на ЕС обхващат търговията с услуги и инвестициите?

Най-общо казано, има две ключови категории ангажименти

  • ангажимент за достъп до пазара
  • национален ангажимент за третиране

Ангажимент за достъп до пазара

Това е ангажиментът всеки друг доставчик на услуги или инвеститори да има достъп до пазара на вътрешни услуги и да не налага количествени ограничения, като например ограничения по отношение на:

  • броя на доставчиците или операциите по предоставяне на услуги
  • обща стойност на трансакциите
  • участие на чуждестранен капитал по количества

Национален ангажимент за третиране

Това е ангажиментът за третиране на чуждестранни доставчици на услуги или инвеститори не по-малко благоприятно от собствените доставчици на услуги или инвеститори.

Всяка от страните може да поставя условия или изключения от своите ангажименти, наричани често „ограничения „или „резерви“. Поетите задължения и изключенията са записани в т.нар. графици, които представляват неразделна част от споразумението за търговия.

Дори ако дадена страна не съдържа изключения в графика си, и взема това, което се нарича „пълна ангажираност“, това не означава, че секторът е или ще бъде дерегулиран.

Страната може да продължи да регулира този сектор, но ще трябва да направи това, без да налага квоти или да дискриминира, така че правилата да се прилагат по същия начин както за местните, така и за чуждестранните доставчици на услуги и инвеститорите.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки