Често задавани въпроси:

Какво е задължението за заплащане на стойността на услуги като инженеринг, развойна дейност, художествени произведения или дизайн, разработени в ЕС, изнесени в трета държава и след това внесени например в дрехи, велосипеди обратно в ЕС?

Продуктът, който е произведен извън ЕС въз основа на инженерен проект или дизайн (напр. облекла, проектирани в ЕС, но произведени в трета държава), разработен в ЕС, не се облага със задължение за стойността на услугите, предоставяни в ЕС. Това е така, при условие че такъв проект за проектиране, инженеринг или разработване е бил необходим за производството на продукта. Митото се начислява въз основа на митническата стойност на внасяния продукт, като се изключва стойността на услугата, произведена в ЕС. Ако такива услуги се предоставят извън ЕС, митническата стойност на стоките ще трябва да включва стойността на тези услуги (вж. член 71, параграф 1, буква б), подточка iv) от Митническия кодекс на Съюза).

За повече подробности относно изчисляването на митническата стойност в такива случаи, моля, свържете се с Вашето митническо учреждение или вижте Европейския компендиум за митническо остойностяване.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки