Hälsa och konsumentskydd för djur- och växtprodukter

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Djurs hälsa

Obligatoriska villkor för import av djur och produkter av animaliskt ursprung till EU (godkännande av landet, godkänd anläggning, hälsointyg, hälsokontroller, gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED)

 

Hälsokontroll av levande djur

Levande djur får endast importeras till EU om de kommer från ett tredjeland som ingår i en positivlista över länder som kan komma i fråga för det berörda djuret, åtföljs av lämpliga intyg och har genomgått de obligatoriska kontrollerna vid den berörda medlemsstatens gränskontrollstation.

 

Hälsokontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Import av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel måste uppfylla följande hälsokrav i fråga om bland annat folk- och djurskyddet, godkännande av landets hälsa och godkända anläggningar.

 

Hälsokontroll av produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda att användas som livsmedel

EU:s import av animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel måste följa de allmänna reglerna för människors och djurs hälsa. Detta görs för att garantera höga hälso- och säkerhetsnivåer i hela livsmedels- och foderkedjan och undvika spridning av sjukdomar som är farliga för boskap eller människor.

 

Hälsokontroll av fiskeriprodukter avsedda att användas som livsmedel

Import av fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel måste uppfylla de allmänna hälsokraven för hälsogodkännande av ett godkänt land, en godkänd anläggning, hälsointyg och hälsokontroll.

 

Hälsokontroll av fiskeriprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

Import av fiskeri- och vattenbruksprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel måste uppfylla de allmänna hälsokraven för hälsogodkännande av ett godkänt land, en godkänd anläggning, hälsointyg och hälsokontroll.

 

Hälsokontroll av sperma, ägg och embryon

Import av sperma, ägg och embryon från djur till Europeiska unionen måste syfta till att garantera att det inte finns några specifika patogener som kan överföras till dessa produkter och att undvika kontaminering av honmottagare och deras avkomma.

 

Växtskydd

Skyddsåtgärder mot att växter, skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till EU och mot att de sprids

 

Växtskyddskontroll

EU:s import av växtprodukter och allt material som kan hysa växtskadegörare (t.ex. träprodukter, jord osv.) kan bli föremål för skyddsåtgärder. Syftet är att förhindra introduktion och/eller spridning av skadegörare på växter eller växtprodukter som passerar EU:s gränser.

 

Livsmedels- och fodersäkerhet

Import av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung är endast tillåten om de uppfyller allmänna villkor och särskilda bestämmelser för att förebygga risker för människors och djurs hälsa.

 

Spårbarhet, efterlevnad och ansvar i livsmedel och foder

Livsmedel och foder får inte släppas ut på marknaden i Europeiska unionen (EU) om de inte är säkra. EU:s livsmedelslagstiftning syftar inte bara till en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa och konsumenternas intressen, utan även till att skydda djurs hälsa och välbefinnande, växters hälsa och miljön.

 

Hälsokontroll av foder av icke-animaliskt ursprung

Import till EU av foder av icke-animaliskt ursprung är endast tillåten om de kommer från anläggningar som har en företrädare i EU och uppfyller allmänna och särskilda regler för att förebygga risker för människors och djurs hälsa och skydda miljön.

 

Hälsokontroll av livsmedel av icke-animaliskt ursprung

Import av livsmedel av icke-animaliskt ursprung till Europeiska unionen (EU) måste uppfylla allmänna villkor och särskilda bestämmelser som syftar till att förebygga risker för folkhälsan och skydda konsumenternas intressen.

 

Hälsokontroll av varor som kommer i kontakt med livsmedel

Alla material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (direkt eller indirekt) måste uppfylla EU:s krav för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen.

 

Hälsokontroll av genetiskt modifierade livsmedel och nya livsmedel

Import till EU av genetiskt modifierade livsmedel och av nya livsmedel måste uppfylla särskilda godkännandeförfaranden för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för människors hälsa.

 

Hälso- och märkningskontroll av tobaksvaror

Alla tobaksvaror som importeras till EU måste följa den nya rättsliga ram (som gäller från och med den 20 maj 2016) som reglerar tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror för att skydda folkhälsan och konsumenternas intressen.

 

Kontroll av kemiska ämnen i livsmedel

Import av livsmedel och foder är endast tillåten om de inte innehåller kemiska restsubstanser (dvs. veterinärmedicinska läkemedel, bekämpningsmedel och främmande ämnen) i halter som kan utgöra ett hot mot människors hälsa.

 

Kontroll av restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel i djur och animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel

Import till EU av animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel är endast tillåten om de är förenliga med EU:s lagstiftning som begränsar den mängd kemiska ämnen och restsubstanser som tillåts i levande djur och animaliska produkter.

 

Kontroll av främmande ämnen i livsmedel

Livsmedelsimporten till EU bör överensstämma med EU:s lagstiftning för att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att äta och inte innehåller främmande ämnen i halter som kan hota människors hälsa.

 

Kontroll av bekämpningsmedelsrester i vegetabiliska och animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel

Import av vegetabiliska och animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel som kan innehålla bekämpningsmedelsrester är endast tillåten om EU-lagstiftningen om kontroll av förekomsten av kemiska ämnen och restsubstanser i levande djur, animaliska produkter och produkter av vegetabiliskt ursprung efterlevs.

 

Handelsnormer (kvalitetsnormer) för jordbruks- och fiskeriprodukter

Vissa jordbruks- och fiskeriprodukter som levereras färska till konsumenten måste uppfylla gemensamma handelsnormer och kvalitetsnormer som rör en rad olika aspekter (färskhet, storlek, kvalitet, presentation, toleranser, märkning osv.) och kan kontrolleras genom dokument- och/eller fysiska kontroller.

 

Handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar

Kläckägg och kycklingar som importeras till EU måste ha tydliga uppgifter om deras syfte och ursprungsland. Endast produkter av samma art, kategori och fjäderfä får förpackas tillsammans.

 

Handelsnormer för ägg

Importerade hönsägg, lämpliga som livsmedel eller avsedda att användas inom livsmedelsindustrin, får inte släppas ut på marknaden i Europeiska unionen (EU) om de inte uppfyller EU:s regler om klassificering, märkning och etikettering/förpackning.

 

Handelsnormer för vissa fiskeriprodukter

Vissa fiskeriprodukter får endast importeras från tredjeländer och saluföras inom Europeiska unionen (EU) om de uppfyller EU:s regler om klassificering efter färskhet, storlek eller viktkategorier, förpackning, presentation och märkning.

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker

Frukt och grönsaker som är avsedda att säljas färska till konsumenter i EU får endast saluföras om de är av sund, god och marknadsmässig kvalitet och om ursprungslandet anges i enlighet med EU:s förordningar. Särskilda bestämmelser fastställs för import av sådana produkter från Indien, Kenya, Marocko, Senegal, Türkiye och Sydafrika.

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Indien

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Kenya

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Marocko

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Senegal

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Türkiye

 

Handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker från Sydafrika

 

Handelsnormer för färska bananer

Importerade bananer måste följa EU:s regler på områden som kvalitet, storlekssortering, presentation osv. innan de släpps ut på marknaden.

 

Handelsnormer för hampa

(Krävs endast för hampfrön) Importerade hampfrön ska kontrolleras i områden som ändamål och tretrahydrokannabinolhalt (THC).

 

Handelsnormer för humle

Humle och humleprodukter får importeras till EU endast om de visar att deras kvalitetsnormer minst motsvarar de minimikrav för saluföring som fastställts av EU.

 

Handelsnormer för naturligt mineralvatten

Det är obligatoriskt att använda beskrivningar och definitioner av naturligt mineralvatten för att exportera buteljerat vatten till EU-marknaden och uppfylla standardkvalitetskriterierna.

 

Handelsnormer för olivolja

Det är obligatoriskt att använda beskrivningar och definitioner av olivoljor och oljor av olivrestprodukter för att exportera olivoljor till EU-marknaden och uppfylla standardkvalitetskriterierna.

 

Handelsnormer för fjäderfäkött

Importerat fjäderfäkött måste uppfylla EU:s regler på områden som konservering, klassificeringskriterier, märkning och vattenhalt innan det släpps ut på marknaden.

 

Handelsnormer för konserverade sardiner

Importerade konserverade sardiner måste följa EU:s regler på områden som arttyp, presentation, mediebevakning, sterilisering osv. innan de släpps ut på EU-marknaden.

 

Saluföringskrav för utsäde och växtförökningsmaterial

Utsäde och växtförökningsmaterial som förs in på EU-marknaden måste följa särskild EU-lagstiftning om saluföringskrav. Dessa är utformade för att säkerställa att produkterna uppfyller hälsokriterier och kvalitetskriterier samt för att skydda den biologiska mångfalden.

 

Handelsnormer för konserverad tonfisk och bonit

Konserverad tonfisk och bonit som importeras till EU måste följa handelsnormerna för användning av fiskarter, homogenitet, medium, handelsbeteckning osv. innan den släpps ut på EU-marknaden.

 

Intyg och analysrapport för vin, druvsaft och druvmust

För klarering av import av vin, druvmust och druvsaft krävs ett V I 1-dokument, som är ett intyg på analysrapporten från ett officiellt laboratorium som är godkänt av det tredje landet.

 

Produkter från ekologisk produktion

Beskrivning av det ekologiska produktionssystem som syftar till att främja kvalitetsvaror och integrera miljöskydd i jordbruket.

 
Dela sidan:

Genvägar