Tullunionen mellan EU och Andorra

Är du intresserad av att importera produkter från Andorra? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s tullunion med Andorra.

I korthet

Tullunionen mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra upprättades 1990. Den förutser

 • fri rörlighet mellan de två delarna av tullunionen för de varor som omfattas, till följd av avskaffandet av tariffära och icke-tariffära åtgärder
 • gemensam tulltaxa, gemensam handelspolitik och en gemensam förklaring i EG:s förmånsavtal
 • Andorras antagande av de bestämmelser om importformaliteter som gemenskapen tillämpar på tredje land och de lagar och andra författningar som är tillämpliga på tullfrågor i gemenskapen och som är nödvändiga för att tullunionen ska fungera väl
 • särskild tull/skattelättnad för resande

Handel med varor

 • tullunionen omfattar alla produkter som påträffas i kapitlen 25 och 97 i Harmoniserade systemet (HS).
 • tullunionen omfattar inte jordbruksprodukter. Produkter som omfattas av HS-kapitlen 1–24 med ursprung i Andorra är dock befriade från importtullar när de importeras till EU. Dessutom gäller förmånsbehandling för särskilda tobaksvaror från EU som importeras till Andorra.

Tariffer

 • nolltullsats och nollkvoter för varor som omfattas av tullunionen
 • för bearbetade jordbruksprodukter gäller avskaffandet av importtullar och avgifter med motsvarande verkan på tullar som utgör den fasta delen av avgiften på import av dessa produkter till gemenskapen från Furstendömet Andorra, medan den rörliga delen ska fortsätta att tillämpas.
 • checka ut tullarna för din specifika produkt med ursprung i EU och som exporterats till Andorra med hjälp av Min handelsassistent
 • checka ut tullarna för din specifika produkt med ursprung i Andorra som exporterats till EU med hjälp av Min handelsassistent

Ursprungsregler

 

Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din specifika produkt i min handelsassistent.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • lär dig mer om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

 • Furstendömet Andorra har antagit de tullbestämmelser som är nödvändiga för att tullunionen ska fungera väl på grundval av gemenskapens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter.
 • om Furstendömet Andorra självständigt beviljar tullförmåner och dess myndigheter önskar utföra en kontroll i efterhand av ett ursprungscertifikat (EUR.1 eller formulär A) eller en fakturadeklaration, ska dessa kontroller utföras av ett av de utsedda gemenskapstullkontoren.
 • ersättningsintyg som utfärdas av de tullkontor i gemenskapen eller de tullkontor i Furstendömet Andorra under vars kontroll produkterna har ställts ska godtas i den andra delen av tullunionen på de villkor som fastställs i vart och ett av dessa förfaranden.
 • Andorra ska i tillämpliga delar tillämpa förordning nr 1207/2001 (leverantörsdeklaration).
 • läs mer om tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till Europeiska unionen

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • läs mer om lagstiftningen om immateriella rättigheter och geografiska beteckningar i EU och EU:s politik för immateriella rättigheter på handelsområdet.

Handel med tjänster

 • läs mer om regler, bestämmelser och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

 • hitta allmän information om lagstiftning om offentlig upphandling, regler och tillträde till olika marknader
 • hitta särskild information om EU:s marknad för offentlig upphandling

Investerings —

 • hitta allmän information för att göra det möjligt för dig att investera utomlands
 • hitta särskild information om du investerar från utlandet till EU

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar