Tullunionen mellan EU och Andorra

Är du intresserad av att importera produkter från Andorra? Detta avsnitt hjälper dig att förstå EU:s tullunion med Andorra.

I korthet

Tullunionen mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra inrättades 1990. I planen föreskrivs följande:

 • fri rörlighet mellan de två delarna av tullunionen för de varor som omfattas, till följd av avskaffandet av tariffära och icke-tariffära åtgärder
 • gemensamma tulltaxan, den gemensamma handelspolitiken och en gemensam förklaring i EG:s preferensavtal
 • Andorras antagande av de bestämmelser om importformaliteter som tillämpas av gemenskapen gentemot tredje land och de lagar och andra författningar som gäller för tullfrågor i gemenskapen och som är nödvändiga för en väl fungerande tullunion
 • särskild skatt/skattelättnader för resenärer

Handel med varor

 • tullunionen omfattar alla produkter som finns i kapitel 25–97 i Harmoniserade systemet (HS)
 • tullunionen omfattar inte jordbruksprodukter. Produkter som omfattas av kapitlen 1–24 i HS med ursprung i Andorra är dock befriade från importtullar när de importeras till EU. Dessutom gäller förmånsbehandling för vissa EU-tobaksprodukter som importeras till Andorra.

Tariffer

 • tullfrihet och nollkvoter för varor som omfattas av tullunionen
 • för bearbetade jordbruksprodukter ska avskaffandet av tullar på import och avgifter med motsvarande verkan tillämpas på tullar som utgör den fasta delen av avgiften på import av dessa produkter till gemenskapen från Furstendömet Andorra, medan den rörliga delen ska fortsätta att gälla.
 • Visa avgifterna för din särskilda produkt med ursprung i EU och exportera till Andorra med hjälp av Min handelsassistent
 • Checka ut avgifterna för din särskilda produkt som kommer från Andorra och exporteras till EU med hjälp av Min handelsassistent

Ursprungsregler

 

Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din särskilda produkt i min handelsassistent.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • information om tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Din handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

 • läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU
 • Söka efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära bestämmelser som gäller för din produkt och ursprungslandet i Min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

 • Furstendömet Andorra antog de tullbestämmelser som är nödvändiga för en väl fungerande tullunion på grundval av gemenskapens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter.
 • om Furstendömet Andorra beviljar tullförmåner, och dess myndigheter önskar genomföra en kontroll i efterhand av ett ursprungsintyg (EUR.1 eller formulär A) eller en fakturadeklaration, ska dessa kontroller utföras av en av gemenskapens utsedda tullkontor.
 • ersättningsintyg som utfärdas av gemenskapens tullkontor eller tullkontor i Furstendömet Andorra enligt vars kontroll produkterna har placerats ska godtas i den andra delen av tullunionen på de villkor som fastställs i vart och ett av dessa förfaranden.
 • Andorra ska i tillämpliga delar tillämpa förordning nr 1207/2001 (leverantörsdeklaration)
 • läs mer om tullklareringshandlingar och tullförfaranden som behövs för import till EU

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • läs mer om immaterialrätt och grön infrastruktur i EU och om EU:s politik för immateriella rättigheter i handeln

Handel med tjänster

 • läs mer om regler, regler och möjligheter för tjänstehandel

Offentlig upphandling

 • hitta allmän information om lagstiftning, regler och tillträde till olika marknader
 • hitta specifik information om EU:s marknad för offentlig upphandling

Investeringar

 • hitta allmän information för att göra det möjligt för din investering utomlands
 • hitta specifik information om du investerar från ett annat EU-land

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar