ELi-Andorra tolliliit

Kas olete huvitatud Andorrast toodete importimisest? See jaotis aitab teil mõista ELi tolliliitu Andorraga.

Lühiülevaade

Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vaheline tolliliit loodi 1990. aastal. Sellega nähakse ette, et

 • hõlmatud kaupade vaba liikumine tolliliidu kahe osa vahel tariifsete ja mittetariifsete meetmete kaotamise tõttu
 • ühine tollitariifistik, ühine kaubanduspoliitika ja ühisdeklaratsioon EÜ sooduslepingutes
 • Andorra võtab vastu sätted, mis käsitlevad impordiformaalsusi, mida ühendus kohaldab kolmandate riikide suhtes, ning õigus- ja haldusnorme, mida kohaldatakse ühenduses tolliküsimustes ja mis on vajalikud tolliliidu nõuetekohaseks toimimiseks
 • eritollimaksud/maksusoodustused reisijatele

Kaubavahetus

 • tolliliit hõlmab kõiki harmoneeritud süsteemi (HS) gruppidesse 25 ja 97 kuuluvaid tooteid.
 • tolliliit ei hõlma põllumajandustooteid. Andorrast pärit tooted, mis kuuluvad harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1-24, on aga ELi importimisel imporditollimaksudest vabastatud. Lisaks kohaldatakse sooduskohtlemist konkreetsete EList Andorrasse imporditavate tubakatoodete suhtes.

Tariifid

 • nulltollimaksud ja nullkvoodid tolliliiduga hõlmatud kaupadele
 • töödeldud põllumajandustoodete puhul kohaldatakse imporditollimaksude ja samaväärse toimega maksude kaotamist tollimaksude suhtes, mis moodustavad Andorra Vürstiriigist ühendusse imporditavate toodete impordimaksu püsikomponendi, kusjuures muutuva komponendi kohaldamist jätkatakse.
 • Kontrollige oma konkreetse EList pärit ja Andorrasse eksporditud toote tariife, kasutades minu kaubandusassistenti
 • Kontrollige oma Andorrast pärit ja ELi eksporditud konkreetse toote tariife, kasutades minu kaubandusassistenti

Päritolueeskirjad;

 

Tutvuge päritolureeglitega, mida kohaldatakse teie konkreetse toote suhtes minu kaubandusassistendi juures.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

 • tutvuge tervise-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

 • Andorra Vürstiriik võttis vastu tolliliidu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud tollisätted, mis põhinevad ühenduse tolliseadustikul ja selle rakendussätetel.
 • kui Andorra Vürstiriik annab ühepoolseid tariifseid soodustusi ja tema ametiasutused soovivad teha päritolusertifikaadi (EUR.1 või vorm A) või arvedeklaratsiooni tollivormistusjärgset kontrolli, teostab sellise kontrolli üks määratud ühenduse tolliasutus.
 • asendussertifikaate, mille on välja andnud ühenduse tolliasutused või Andorra Vürstiriigi tolliasutused, kelle kontrolli alla tooted on suunatud, aktsepteeritakse tolliliidu teises osas vastavalt tingimustele, mis on sätestatud igas kõnealuses protseduuris.
 • Andorra kohaldab mutatis mutandis määrust nr 1207/2001 (tarnija deklaratsioon)
 • lisateave Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetluste kohta

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • lisateave intellektuaalomandit ja geograafilisi tähiseid käsitlevate ELi õigusaktide ning ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika kohta kaubanduses

Teenuskaubandus

 • lisateave teenuskaubanduse eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

 • üldteave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja eri turgudele juurdepääsu kohta
 • konkreetse teabe leidmine ELi riigihangete turu kohta

Investeerimine

 • otsige üldist teavet, mis võimaldab teil investeerida välismaale
 • otsige konkreetset teavet, kui investeerite välismaalt ELi

Lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid