Kavatsetud meetmete rakendamiskeeld

Standstill-tingimusega kohustuvad kaubanduslepingu osalised hoidma turgu tulevikus vähemalt sama avatuna, kui see oli lepingu sõlmimise ajal.

Praktikas tähendab see, et kui pool otsustab pärast kaubanduslepingu sõlmimist oma turu veelgi avatumaks muuta ja seejärel tagasi minna piiravamale raamistikule, ei tohi see raamistik kunagi langeda allapoole lepingus ette nähtud avatuse taset.

Näide: kui üks lepinguosaline kohustub kaubanduslepingu raames lubama 30 % välisosalust kodumaistes äriühingutes ja hiljem otsustama ühepoolselt lubada 40 % osalust, võib ta soovi korral taaskehtestada esialgse 30 % taseme (kuid ta ei saa seda rohkem piirata alla 30 %).

Jagage seda lehte: