Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Läs mer om EES-avtalet mellan 27 EU-medlemsstater och tre Eftaländer: Island, Liechtenstein och Norge.

I korthet

Genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förs Island, Liechtenstein och Norge (Eftaländerna i EES) in på EU:s inre marknad, vilket garanterar fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt en enhetlig politik på området (konkurrens, transport, energi, ekonomiskt och monetärt samarbete).

 • Samma regler och villkor gäller för alla företag inom EES. EU-lagstiftningen om den inre marknaden är en del av EES-ländernas lagstiftning.

Vad omfattar EES-avtalet?

Utöver de åtaganden som omfattas av den inre marknaden och dess relaterade politik säkerställer EES-avtalet de tre staternas deltagande i ett antal EU-program och EU-organ på följande områden:

 • forskning och utveckling (FoU)
 • utbildning
 • socialpolitik
 • miljön
 • konsumentskydd
 • turism
 • kultur

Norge, Island och Liechtenstein har inte formellt tillträde till EU:s beslutsprocess. De kan dock lämna synpunkter under de förberedande faserna. De har till exempel rätt att delta i expertgrupper och kommissionskommittéer och att lämna synpunkter på kommande lagstiftning som ska införlivas med EES-avtalet.

Vad omfattar EES-avtalet inte?

EES-avtalet omfattar inte följande politikområden inom EU:

 • Den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken (även om avtalet innehåller bestämmelser om olika aspekter av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter),
 • Tullunionen,
 • Den gemensamma handelspolitiken,
 • Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
 • Rättsliga och inrikes frågor (även om Eftaländerna ingår i Schengenområdet).
 • ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Handeln med varor

EES-avtalet föreskriver en hög grad av liberalisering av handeln inom de flesta sektorer. Jordbruk och fiske omfattas dock inte av EES-avtalet.

Jordbruksprodukter

I protokoll 3 till EES-avtalet fastställs ett system för priskompensation för bearbetade jordbruksprodukter. Detta system syftar till att kompensera för prisskillnaderna på basjordbruksprodukter inom EES. EU uppnår detta genom att bevilja exportsubventioner och ta ut tullar på import. Subventionerna och tullarna beräknas på grundval av referenspriser som överenskommits mellan de avtalsslutande parterna. Protokoll 3 är inte tillämpligt på Liechtenstein.

Fisk

Eftastaterna i EES deltar inte i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Island och Norge utfärdar egna fiskekvoter och behåller vissa restriktioner för ägande och etablering inom fiskerisektorn.

På grundval av EES-avtalet och ytterligare bilaterala avtal har tullarna på de flesta typer av vitfiskprodukter avskaffats. Dessutom har tullarna på annan fisk och bearbetade fiskeriprodukter sänkts avsevärt. EES-avtalet tar dock inte hänsyn till sänkta tullar för några av de viktigaste arterna i Island och Norge.

EES-avtalet hindrar därför inte EU från att tillämpa skyddsåtgärder, såsom antidumpningstullar och utjämningsåtgärder, på fiskeriprodukter.

Tariffer

 • Alla produkter med ursprung i EES, utom viss fisk och vissa jordbruksprodukter och i enlighet med ursprungsreglerna, får handlas tullfritt inom EES.
 • EU och Eftastaterna i EES tillämpar dock olika tullar på import från tredjeländer.
 • Kontrollera de taxor som gäller för din produkt i Min handelsassistent

Ursprungsregler

För att en produkt ska få förmånsbehandling enligt EES-avtalet måste den ha sitt ursprung i EES. EES-avtalet innehåller därför ursprungsregler som avgör i vilken utsträckning en produkt måste tillverkas eller bearbetas inom EES för att få status som en produkt med förmånsursprung inom EES.

Innan du exporterar/importerar, se till att du

 • Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din produkt i Min handelsassistent
 • Kontakta era tullmyndigheter.

Produktkrav

Varor kan cirkulera fritt mellan EU och de andra EES-länderna. Produktkraven mellan EES-länderna (inklusive EU) är antingen

 • Harmoniserade och identiska, eftersom regler som antagits på europeisk nivå och som gäller i hela EES har ersatt nationella produktbestämmelser. Därför kan varor cirkulera utan ytterligare godkännande eller provning.
 • Icke-harmoniserat men ömsesidigt erkännande gäller. Produkter som lagligen saluförs i en EES-stat kan därför saluföras i alla andra EES-stater, även om produkten inte helt överensstämmer med den importerande EES-statens tekniska föreskrifter.

Tekniska regler och krav

 • Läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • Veterinära och fytosanitära frågor omfattas av bilaga I till EES-avtalet och livsmedelslagstiftningen omfattas av kapitel XII i bilaga II. Lagstiftningen om livsmedel och veterinära frågor gäller inte Liechtenstein, som på grund av sin tullunion med Schweiz tillämpar de veterinära bestämmelserna i jordbruksavtalet mellan Schweiz och EU.
 • EU och Eftastaterna i EES har inte helt harmoniserad lagstiftning om anläggningar. EES-avtalet innehåller lagstiftning om växtutsäde som omfattas av kapitel III i bilaga I (växtskyddsfrågor), med undantag för bestämmelser om import och gränskontroll.
 • Lär dig mer om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

 • EU:s tullunion omfattar inte Norge, Liechtenstein och Island. Tullgränser och tullförfaranden finns fortfarande mellan dessa länder och EU.
 • För vissa produkter som betraktas som högriskprodukter måste ett organ för bedömning av överensstämmelse bedöma om en produkt överensstämmer med den tillämpliga produktcertifiering som utförs av ett organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts av en EES-stat, är erkänt i hela EES.
 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
 • EES-avtalet innehåller harmoniserade bestämmelser om immateriella rättigheter och säkerställer en hög skyddsnivå för industriella rättigheter (uppfinningar, formgivningar, varumärken osv.) och upphovsrätt (musik, filmer, tryckta medier, programvara osv.) i alla EES-stater.
 • Reglerna innehåller också principen om regional konsumtion av immateriella rättigheter, som är tillämplig i hela EES. När en produkt väl har släppts ut på marknaden i EES av en rättighetshavare (eller med dennes samtycke) kan denne i praktiken inte längre åberopa sin ensamrätt för att hindra import av sådana produkter från en annan EES-stat.
 • På grundval av artikel 65.2 i EES-avtalet införlivas lagstiftningen om immateriella rättigheter i bilaga XVII. Alla EU-initiativ på detta område har dock inte införlivats.
 • Läs mer om lagstiftningen om immateriella rättigheter och geografiska beteckningar i EU och EU:s politik för immateriella rättigheter när det gäller handel.

Handeln med tjänster

Läs mer om regler, bestämmelser och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

Genom EES-avtalet inrättades en inre marknad för offentlig upphandling till ett värde av cirka 18 % av BNP i EES. Det finns därför stora möjligheter för företag inom EES eftersom de kan konkurrera om offentliga kontrakt på hela den inre marknaden.

Här hittar du allmän information om lagstiftning om offentlig upphandling, regler och tillträde till olika marknader. Hitta särskild information om EU:s marknad för offentlig upphandling.

Investerings —

Hitta allmän information för att möjliggöra din investering utomlands i. Om du investerar från utlandet till EES hittar du särskild information.

Övrigt (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Tävling

För att säkerställa ett enhetligt EES med lika konkurrensvillkor gäller samma konkurrensregler för alla företag i hela EES. Konkurrensreglerna på den inre marknaden omfattar fyra huvudområden och är identiska i de tre Eftastaterna i EES och i EU:s medlemsstater. Dessa regler är följande:

 • Undanröjande av avtal som begränsar konkurrensen och missbruk av dominerande ställning (t.ex. avtal om fastställande av priser mellan konkurrenter)
 • Kontroll av företagskoncentrationer (t.ex. en sammanslagning mellan två stora koncerner som leder till att de dominerar marknaden)
 • Liberalisering av monopolistiska ekonomiska sektorer (t.ex. telekommunikationer)
 • Förbud – med vissa undantag – mot statligt stöd som skulle snedvrida konkurrensen genom att selektivt gynna vissa företag eller nationella industrisektorer.

Till följd av de strikta konkurrensregler som införlivats i EES-avtalet är antidumpningsåtgärder, utjämningstullar och andra handelsåtgärder som regel förbjudna mellan EES-staterna.

Statligt stöd

I linje med EU-fördragen förbjuder EES-avtalet generellt alla åtgärder som kan identifieras som statligt stöd, inbegripet bidrag, mjuka lån och skattelättnader, som kan snedvrida handeln. Vissa politiska, ekonomiska och sociala överväganden kan dock leda till undantag från detta förbud.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar