Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Lär dig mer om EES-avtalet mellan 27 EU-medlemsstater och tre länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta): Island, Liechtenstein och Norge.

I korthet

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sammanför Island, Liechtenstein och Norge (EES/Efta-länderna) på EU:s inre marknad, vilket garanterar fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt en enhetlig relaterad politik (konkurrens, transporter, energi, ekonomiskt och monetärt samarbete).

 • Samma regler och villkor gäller för alla företag inom EES. EU-lagstiftningen om den inre marknaden är en del av EES-ländernas lagstiftning.

Vad omfattar EES-avtalet?

Förutom de åtaganden som ingår i den inre marknaden och dess relaterade politik säkerställer EES-avtalet de tre staternas deltagande i ett antal EU-program och EU-byråer på följande områden:

 • forskning och utveckling (R & D)
 • utbildning
 • socialpolitik
 • miljö
 • konsumentskydd
 • turism
 • kultur

Norge, Island och Liechtenstein har inte formellt tillgång till EU:s beslutsprocess. De kan dock lämna synpunkter under de förberedande faserna. De har till exempel rätt att delta i expertgrupper, kommissionens kommittéer och att lämna synpunkter på kommande lagstiftning som ska införlivas med EES-avtalet.

Vad omfattar EES-avtalet?

EES-avtalet omfattar inte följande EU-politik:

 • Gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken (även om avtalet innehåller bestämmelser om olika aspekter av handel med jordbruks- och fiskeriprodukter),
 • Tullunion,
 • Den gemensamma handelspolitiken.
 • Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
 • Rättsliga och inrikes frågor (även om Eftaländerna ingår i Schengenområdet).
 • ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Handel med varor

EES-avtalet innebär en hög grad av liberalisering av handeln inom de flesta sektorer. Jordbruk och fiske omfattas dock inte av EES-avtalet.

Jordbruksprodukter

Protokoll 3 till EES-avtalet innehåller ett system för ersättning av priser för bearbetade jordbruksprodukter. Detta system syftar till att kompensera för skillnaderna i priser på basprodukter från jordbruket inom EES. Detta uppnås genom att bidrag beviljas för export och uppbörd av tullar på import. Subventionerna och tullarna beräknas på grundval av de referenspriser som de avtalsslutande parterna kommit överens om. Protokoll 3 är inte tillämpligt på Liechtenstein.

Fisk

Eftastaterna i EES deltar inte i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Island och Norge utfärdar sina egna fiskekvoter och behåller vissa begränsningar när det gäller ägande och etablering inom fiskerisektorn.

På grundval av EES-avtalet och ytterligare bilaterala avtal har tullarna på de flesta typer av vitfisk avskaffats. Det finns dessutom betydande tullsänkningar för andra fiskeriprodukter och bearbetade fiskprodukter. EES-avtalet tar dock inte hänsyn till tullsänkningar för några av de viktigaste arterna i Island och Norge.

EES-avtalet hindrar därför inte EU från att tillämpa skyddsåtgärder, såsom antidumpnings- och utjämningsåtgärder, på fiskprodukter.

Tariffer

 • Handel med alla produkter med ursprung i EES, utom viss fisk och vissa jordbruksprodukter i enlighet med ursprungsreglerna, får ske utan tariffer inom EES.
 • EU och Eftastaterna i EES tillämpar dock olika tullsatser på import från tredjeländer.
 • Kontrollera de taxor som gäller för din produkt i ” Min handelsassistent”.

Ursprungsregler

För att en produkt ska få förmånsbehandling enligt EES-avtalet måste den ha sitt ursprung inom EES. EES-avtalet innehåller därför ursprungsregler som avgör i vilken utsträckning en produkt måste tillverkas eller bearbetas inom EES för att erhålla status som en produkt med förmånsberättigande ursprung inom EES.

Innan du exporterar/importerar, se till att du

 • Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din produkt i ” Min handelsassistent”.
 • Kontakta tullmyndigheterna.

Produktkrav

Varor kan cirkulera fritt mellan EU och övriga EES-länder. Produktkrav mellan EES-länder (inklusive EU) är antingen

 • Harmoniserade och identiska, eftersom bestämmelser som antagits på EU-nivå och som gäller i hela EES har ersatt nationella produktbestämmelser. Varor kan därför cirkulera utan ytterligare godkännande eller tester.
 • Icke-harmoniserade men ömsesidigt erkännande tillämpas. Produkter som lagligen saluförs i en EES-stat kan därför saluföras i alla andra EES-stater, även om produkten inte helt överensstämmer med den importerande EES-statens tekniska bestämmelser.

Tekniska regler och krav

 • Information om tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Din handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

 • Veterinära och fytosanitära frågor omfattas av bilaga I till EES-avtalet och livsmedelslagstiftningen omfattas av kapitel XII i bilaga II. Lagstiftning om livsmedel och veterinärmedicinska frågor gäller inte Liechtenstein, som på grund av sin tullunion med Schweiz tillämpar de veterinära bestämmelser som fastställs i avtalet mellan EU och Schweiz om jordbruk.
 • EU och Eftastaterna i EES har inte helt harmoniserad lagstiftning om växter. EES-avtalet innehåller lagstiftning om utsäde, som omfattas av kapitel III i bilaga I (fytosanitära frågor), med undantag för bestämmelser som rör import och gränskontroller.
 • Läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Söka efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära bestämmelser som gäller för din produkt och ursprungslandet i Min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

 • EU:s tullunion omfattar inte Norge, Liechtenstein och Island. Det finns fortfarande gränser och förfaranden på tullområdet mellan dessa länder och EU.
 • För vissa produkter som betraktas som högriskprodukter måste ett organ för bedömning av överensstämmelse (CAB) bedöma om en produkt överensstämmer med den tillämpliga produktcertifiering som utförs av ett organ för bedömning av överensstämmelse som har utsetts av en EES-stat i hela EES.
 • Läs om andra dokument och förfaranden för tullklarering som behövs för import till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
 • EES-avtalet innehåller harmoniserade bestämmelser om immateriella rättigheter och säkerställer en hög skyddsnivå för industriella rättigheter (uppfinningar, mönster, varumärken osv.) och upphovsrätt (musik, filmer, tryckta medier, programvara osv.) i alla EES-stater.
 • Reglerna innehåller också principen om regional konsumtion av immateriella rättigheter, som gäller i hela EES. När en produkt väl har släppts ut på marknaden i EES av en rättighetshavare (eller med hans samtycke) kan den senare inte längre förlita sig på sin ensamrätt att hindra import av sådana produkter från en annan EES-stat.
 • På grundval av artikel 65.2 i EES-avtalet införlivas lagstiftningen om immateriella rättigheter i bilaga XVII. Alla EU-initiativ på detta område har dock inte tagits med.
 • Läs mer om immaterialrätt och grön infrastruktur i EU och EU:s politik för immateriella rättigheter.

Handeln med tjänster

Läs mer om regler, regler och möjligheter för tjänstehandel

Offentlig upphandling

Genom EES-avtalet upprättades en gemensam marknad för offentlig upphandling till ett värde av cirka 18 % av BNP för EES. Därför finns det stora möjligheter för företag inom EES eftersom de kan konkurrera om offentliga kontrakt på hela den inre marknaden.

Hitta allmän information om lagstiftning, regler och tillträde till olika marknader. Hitta information om EU:s marknad för offentlig upphandling.

Investeringar

Hitta allmän information för att göra det möjligt för din investering i utlandet i. om du investerar från ett annat land till ett annat EES-land hittar du specifik information.

Övrigt (konkurrens, TSD)

Konkurrens

För att säkerställa att EES är enhetligt med lika konkurrensvillkor gäller samma konkurrensregler för alla företag i hela EES. Bestämmelserna om konkurrens på den inre marknaden omfattar fyra huvudområden och är identiska i de tre Eftastaterna i EES och EU:s medlemsstater. Dessa regler är följande:

 • Avskaffande av avtal som begränsar konkurrensen och missbruk av dominerande ställning (t.ex. avtal om fastställande av priser mellan konkurrenter)
 • Kontroll av företagssammanslagningar (t.ex. sammanslagning av två stora koncerner som leder till att de dominerar marknaden)
 • Liberalisering av monopolistiska ekonomiska sektorer (t.ex. telekommunikation)
 • Förbud – med vissa undantag – statligt stöd som snedvrider konkurrensen genom att selektivt gynna vissa företag eller nationella industrisektorer.

Till följd av de strikta konkurrensregler som är införlivade med EES-avtalet är antidumpningsåtgärder, utjämningstullar och andra handelsåtgärder generellt förbjudna mellan EES-staterna.

Statligt stöd

I enlighet med EU-fördragen förbjuder EES-avtalet generellt alla åtgärder som kan identifieras som statligt stöd, inbegripet bidrag, mjuka lån och skattelättnader, som kan snedvrida handeln. Vissa politiska, ekonomiska och sociala hänsyn kan dock leda till undantag från detta förbud.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar