Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)

Saznajte više o Sporazumu o EGP-u između 27 država članica EU-a i triju država članica Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA): Island, Lihtenštajn i Norveška.

Kratki pregled

Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) Island, Lihtenštajn i Norveška (države EFTA-e koje su članice EGP-a) postaju unutarnje tržište EU-a, čime se jamči sloboda kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala te povezane politike (tržišno natjecanje, promet, energetika, ekonomska i monetarna suradnja).

 • Ista pravila i uvjeti primjenjuju se na sva poduzeća unutar EGP-a. Zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na unutarnje tržište dio je zakonodavstva država EGP-a.

Što je obuhvaćeno Sporazumom o EGP-u?

Osim obveza koje potpadaju pod unutarnje tržište i s njime povezanih politika, Sporazumom o EGP-u osigurava se sudjelovanje triju država u nizu programa i agencija EU-a u sljedećim područjima:

 • istraživanje i razvoj (R & D)
 • obrazovanje
 • socijalna politika
 • okoliš
 • zaštita potrošača
 • turizam
 • kultura

Norveška, Island i Lihtenštajn nemaju službeni pristup postupku donošenja odluka u EU-u. Međutim, oni mogu dati svoj doprinos tijekom pripremnih faza. Na primjer, imaju pravo sudjelovati u stručnim skupinama i odborima Komisije te podnijeti primjedbe o predstojećem zakonodavstvu koje će se uključiti u Sporazum o EGP-u.

Što Sporazum o EGP-u ne obuhvaća?

Sporazumom o EGP-u nisu obuhvaćene sljedeće politike EU-a:

 • Zajednička poljoprivredna i ribarstvena politika (iako Sporazum sadrži odredbe o različitim aspektima trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima);
 • Carinska unija;
 • Zajednička trgovinska politika;
 • Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku;
 • Pravosuđe i unutarnji poslovi (iako su zemlje EFTA-e dio schengenskog područja);
 • ekonomsku i monetarnu uniju (EMU).

Trgovina robom

Sporazumom o EGP-u predviđa se visok stupanj liberalizacije trgovine u većini sektora. Međutim, poljoprivreda i ribarstvo nisu obuhvaćeni Sporazumom o EGP-u.

Poljoprivredni proizvodi

Protokolom 3. uz Sporazum o EGP-u utvrđuje se sustav kompenzacije cijena za prerađene poljoprivredne proizvode. Cilj je tog sustava nadoknaditi razlike u cijenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda unutar EGP-a. To se postiže dodjelom subvencija na izvoz i naplatom uvoznih carina. Subvencije i carine izračunavaju se na temelju referentnih cijena koje su dogovorile ugovorne stranke. Protokol 3. ne primjenjuje se na Lihtenštajn.

Ribe

Države EFTA-e koje su članice EGP-a ne sudjeluju u zajedničkoj ribarstvenoj politici EU-a. Island i Norveška izdaju vlastite ribolovne kvote i zadržavaju određena ograničenja vlasništva i poslovnog nastana u sektoru ribarstva.

Na temelju Sporazuma o EGP-u i dodatnih bilateralnih sporazuma carine na većinu vrsta proizvoda od bijele ribe ukinute su. Osim toga, došlo je do znatnih smanjenja carina za ostalu ribu i prerađene riblje proizvode. Međutim, Sporazumom o EGP-u ne uređuju se smanjenja carina za neke od najvažnijih vrsta u Islandu i Norveškoj.

Stoga Sporazum o EGP-u ne sprečava EU u primjeni zaštitnih mjera, kao što su antidampinške pristojbe i kompenzacijske mjere, na riblje proizvode.

Tarife

 • Svim proizvodima podrijetlom iz EGP-a, osim određenih ribljih i poljoprivrednih proizvoda te u skladu s pravilima o podrijetlu, može se trgovati bez carina unutar EGP-a.
 • Međutim, EU i zemlje EFTA-e koje su članice EGP-a primjenjuju različite carine na uvoz iz trećih zemalja.
 • Provjerite tarife koje se primjenjuju na vaš proizvod u My Trade Assistantu

Pravila o podrijetlu

Kako bi se dobio povlašteni tretman na temelju Sporazuma o EGP-u, proizvod mora biti podrijetlom iz EGP-a. Sporazum o EGP-u stoga sadržava pravila o podrijetlu kojima se određuje u kojoj se mjeri proizvod mora proizvoditi ili prerađivati unutar EGP-a kako bi stekao status proizvoda povlaštenog podrijetla u EGP-u.

Prije izvoza/uvoza provjerite jeste li:

 • Provjerite pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na vaš proizvod u My Trade Assistantu
 • Obratite se svojim carinskim tijelima.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Roba se može slobodno kretati između EU-a i drugih zemalja EGP-a. Zahtjevi za proizvode među državama EGP-a (uključujući EU) su:

 • Usklađeno i identično jer su pravila donesena na europskoj razini koja se primjenjuju u cijelom EGP-u zamijenila nacionalne propise o proizvodima. Stoga se roba može kretati bez dodatnog odobrenja ili ispitivanja.
 • Neusklađeno, ali se primjenjuje uzajamno priznavanje. Stoga se proizvodi koji se zakonito stavljaju na tržište u jednoj državi EGP-a mogu stavljati na tržište u svim drugim državama EGP-a, čak i ako proizvod nije u potpunosti u skladu s tehničkim pravilima države EGP-a uvoznice.

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europski gospodarski prostor.
 • Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati s nazivom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • Veterinarska i fitosanitarna pitanja obuhvaćena su Prilogom I. Sporazumu o EGP-u, a zakonodavstvo o hrani obuhvaćeno je poglavljem XII. Priloga II. Zakonodavstvo o hrani i veterinarskim pitanjima ne primjenjuje se na Lihtenštajn koji, zbog svoje carinske unije sa Švicarskom, primjenjuje veterinarske odredbe utvrđene u Sporazumu između Švicarske i EU-a o poljoprivredi.
 • EU i države EFTA-e koje su članice EGP-a nemaju u potpunosti usklađeno zakonodavstvo o postrojenjima. Sporazum o EGP-u sadržava zakonodavstvo o biljnom sjemenu koje je obuhvaćeno poglavljem III. Priloga I. (fitosanitarna pitanja), uz iznimku odredaba koje se odnose na uvoz i nadzor granica.
 • Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispunjavati kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.
 • Pretražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati s nazivom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Dokumenti i postupci carinjenja

 • Carinska unija EU-a ne obuhvaća Norvešku, Lihtenštajn i Island. Carinske granice i postupci između tih zemalja i EU-a i dalje su na snazi.
 • Za neke proizvode koji se smatraju visokorizičnima tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (CAB) mora ocijeniti je li proizvod sukladan primjenjivom certificiranju proizvoda koje provodi CAB kojeg je imenovala jedna država EGP-a priznat u cijelom EGP-u.
 • Saznajte više o drugim dokumentima za carinjenje i postupcima potrebnima za uvoz u Europski gospodarski prostor.
  • Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla
 • Sporazum o EGP-u sadržava usklađene odredbe o pravima intelektualnog vlasništva i njime se osigurava visoka razina zaštite industrijskih prava (izumi, dizajni, žigovi itd.) i autorskih prava (glazba, filmovi, tiskani mediji, softver itd.) u svim državama EGP-a.
 • Pravila sadržavaju i načelo regionalnog iscrpljenja prava intelektualnog vlasništva koje se primjenjuje u cijelom EGP-u. U praksi, kada nositelj prava stavi proizvod na tržište EGP-a (ili uz njegov pristanak), on se više ne može pozivati na svoje isključivo pravo kako bi spriječio uvoz takvih proizvoda iz druge države EGP-a.
 • Na temelju članka 65. stavka 2. Sporazuma o EGP-u zakonodavstvo o intelektualnom vlasništvu uključeno je u Prilog XVII. Međutim, nisu uključene sve inicijative EU-a u tom području.
 • Saznajte više o zakonodavstvu o intelektualnom vlasništvu i zelenoj infrastrukturi u EU-u, kao i o politici EU-a o pravima intelektualnog vlasništva prema trgovini.

Trgovina uslugama

Više informacija o pravilima, propisima i mogućnostima trgovine uslugama

Javna nabava

Sporazumom o EGP-u uspostavljeno je jedinstveno tržište javne nabave u vrijednosti od otprilike 18 % BDP-a EGP-a. Stoga postoje znatne mogućnosti za poduzeća unutar EGP-a jer se mogu natjecati za državne ugovore na cijelom unutarnjem tržištu.

Pronađite opće informacije o zakonodavstvu o javnoj nabavi, pravilima i pristupu različitim tržištima. Pronađite posebne informacije o tržištu javne nabave EU-a.

Ulaganja

Pronađite opće informacije koje će vam omogućiti ulaganje u inozemstvo i. ako ulažete u EGP, pronađite konkretne informacije.

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Natjecanja

Kako bi se osigurao ujednačen EGP s jednakim uvjetima tržišnog natjecanja, ista se pravila tržišnog natjecanja primjenjuju na sve poduzetnike u cijelom EGP-u. Pravila o tržišnom natjecanju na unutarnjem tržištu obuhvaćaju četiri glavna područja i jednaka su u trima državama EFTA-e koje su članice EGP-a i državama članicama EU-a. Ta su pravila sljedeća:

 • Ukidanje sporazuma kojima se ograničava tržišno natjecanje i zlouporaba vladajućeg položaja (npr. sporazumi o određivanju cijena između tržišnih natjecatelja)
 • Kontrola spajanja poduzeća (npr. spajanje dviju velikih grupa koje rezultira njihovim dominantnim položajem na tržištu)
 • Liberalizacija monopolističkih gospodarskih sektora (npr. telekomunikacije)
 • Zabrana – uz određene iznimke – državne potpore kojima bi se narušilo tržišno natjecanje selektivnim davanjem prednosti određenim poduzećima ili nacionalnim industrijskim sektorima.

Kao rezultat strogih pravila o tržišnom natjecanju uključenih u Sporazum o EGP-u, među državama EGP-a u pravilu su zabranjene antidampinške, kompenzacijske i druge trgovinske mjere.

Državne potpore

U skladu s Ugovorima EU-a, Sporazumom o EGP-u općenito se zabranjuju sve mjere koje se mogu utvrditi kao državne potpore, uključujući bespovratna sredstva, povoljne zajmove i porezne olakšice, kojima se može narušiti trgovina. Međutim, određena politička, gospodarska i socijalna razmatranja mogu dovesti do iznimaka od te zabrane.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice