Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

Trgovinski stup Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike privremeno se primjenjuje od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, od 1. listopada 2013. s Kostarikom i El Salvadorom, a od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. Njime se smanjuju carine i povećava učinkovitost carinskih postupaka.

Ukratko o sporazumu

Šest zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma su

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu.

Pročitajte poseban dio sporazuma koji se odnosi na trgovinu.

Koje su koristi za vaše poslovanje?

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

 • trgovcima iz EU-a olakšava i jeftinije uvoze iz Srednje Amerike i izvoze u nju
 • ukida se većina uvoznih carina i poboljšava pristup tržištima javne nabave i ulaganja.
 • stvara predvidljivije okruženje za trgovinu u Srednjoj Americi s mehanizmom posredovanja za necarinske prepreke i bilateralnim mehanizmom za rješavanje sporova

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Srednje Amerike

EU i Srednja Amerika već dugo održavaju bliske i sveobuhvatne odnose. Kao izvoznik ili uvoznik iz EU-a možete iskoristiti odnos između tih dviju regija kako biste ostvarili korist od vašeg poslovanja.

Najznačajniji uvoz iz Srednje Amerike su prehrambeni proizvodi kao što su voće (npr. banane, ananas), šećer, životinjske ili biljne masti i ulja (uglavnom palmino ulje), pića od kave i medicinski instrumenti.

Kad je riječ o izvozu iz EU-a u Srednju Ameriku, važne skupine proizvoda uključuju farmaceutske proizvode, strojeve i uređaje te prijevoznu opremu.

Tarifa

Industrijski proizvodi i ribarstvo

Jeste li znali da se Sporazumom o pridruživanju u velikoj mjeri ukidaju gotovo sve carine na proizvedene proizvode i ribarstvo?

 • nakon stupanja na snagu sporazuma EU je uklonio 99 % svojih tarifnih stavki koje se odnose na industrijske proizvode i ribarstvo
 • Srednja Amerika pristala je omogućiti bescarinski pristup svim industrijskim proizvodima i ribarstvu do 2025.

Poljoprivredna roba

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ukinuta je većina carina na poljoprivredne proizvode, pri čemu su ostale samo carine na „osjetljiva područja”. Stoga

 • EU je pristao ukinuti carine za 73 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki koje čine oko 64 % poljoprivrednog uvoza iz Srednje Amerike. Među proizvodima koji mogu ući u EU bez carine su kava, kozice, ananas i dinje. Ključni proizvodi kao što su šećer i rum također mogu ući u EU u okviru bescarinskih kvota.
 • Središnja Amerika ukinula je carine na 67 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki, čime je obuhvaćeno oko 62 % poljoprivrednog uvoza iz EU-a. Primjerice, uvoz europskih viskija u zemlje Srednje Amerike koje su stranke sporazuma potpuno je liberaliziran.

 

Prije izvoza

Pravila o podrijetlu

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteni tretman, vaš će proizvod morati ispunjavati pravila o podrijetlu na temelju sporazuma. Pogledajte interaktivni „Alat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u My Trade Assistantu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije opravilima o podrijetlui postupcima u vezi s podrijetlom mogu se pronaći u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi na temu, pronađite uvod u glavne pojmove u odjeljku o robi.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike.

Je li moj proizvod „s podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu tarifu na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike ako je

 • u cijelosti dobiveno u EU-u ili Srednjoj Americi
 • proizvedeni u EU-u ili Srednjoj Americi uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za pojedine proizvode utvrđenima u Dodatku 2. Vidjeti i Dodatak 1. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za pojedine proizvode.
  Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak 2.A.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak rezultira promjenom razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) iz celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, primjerice centrifugiranje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom sektoru odjeće i kemijskom sektoru.

 

Savjeti i trikovi za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazum pruža dodatnu fleksibilnost kako bi vam pomogao da se pridržavate pravila specifičnih za proizvod, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Toleranciju

 • pravilo o odstupanju omogućuje proizvođaču da upotrebljava materijale bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za pojedine proizvode do 10 % cijene proizvoda fco tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za prekoračenje praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene od 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određene proizvode

Kumulacija

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike također se omogućuje

 • bilateralna kumulacija, materijali podrijetlom iz srednjoameričke zemlje potpisnice mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • dijagonalna kumulacija, materijali podrijetlom iz Bolivije, Kolumbije, Ekvadora, Perua ili Venezuele mogu se računati kao materijali podrijetlom iz Srednje Amerike ako se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.
 • osim toga, na zahtjev zemlje Srednje Amerike ili EU-a dijagonalna kumulacija može se odobriti za materijale podrijetlom iz Meksika, južnoameričkih ili karipskih zemalja, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.

Ostali zahtjevi

Proizvod mora ispunjavati i sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u srednjoameričku zemlju potpisnicu (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Prekrcaj ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteni su ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne podvrgavaju se postupcima koji nisu

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaka operacija osmišljena kako bi ih se očuvalo u dobrom stanju

Morat ćete carinskim tijelima zemlje uvoznice dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carine

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike moguće je dobiti povrat carine na prethodno plaćene carine na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju robe koja se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci uvezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke o podrijetlu i vaš zahtjev provjeriti carinska tijela zemlje u koju uvozite robu. Postupci su utvrđeni u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti ili

 • potvrda o prometu robe EUR.1
 • izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi

 • 500 EUR za male pakete
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu vrijedi dvanaest mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde trebao bi biti spreman dostaviti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
 • Dodatak 3. sadržava ogledni primjerak potvrde EUR.1 i upute o tome kako ga ispuniti

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili jedne od zemalja Srednje Amerike dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR
Ovlašteni izvoznici
 • izvoznici na temelju ovog Sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti
 • carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu?
 • izvoznik bi trebao na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj identifikaciji proizvoda utipkati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinska [ili nadležna državna] dozvola br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva, pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da prihvaćate punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da je podnesena u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni dostaviti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i izvoznica
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nakon završetka provjere tijela stranke izvoznice određuju podrijetlo i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima utvrđuju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati, kao što su dizajn, označivanje, označivanje, pakiranje, funkcionalnost ili učinkovitost, te su osmišljeni, na primjer, za zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti ili okoliša. Međutim, trgovcima može biti skupo ispuniti različite zahtjeve na različitim tržištima.

U okviru sporazuma o pridruživanju EU i zemlje Srednje Amerike surađuju na nadzoru tržišta, izradi tehničkih propisa, utvrđivanju normi i utvrđivanju ocjenjivanja sukladnosti. Sve strane predane su transparentnosti, čineći sve tehničke propise javno dostupnima. Što je najvažnije, stranke teže razvoju usklađenih propisa i normi unutar svake regije, s ciljem olakšavanja slobodnog kretanja robe.

Honduras – kontakti za tehničke zahtjeve

Nikaragva – kontakti za tehničke zahtjeve

Panama – kontakti za tehničke zahtjeve

Kostarika – kontakti za tehničke zahtjeve

El Salvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Gvatemala – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Upoglavlju 5. o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama (SPS) ponovno se potvrđuju prava i obveze stranaka na temelju Sporazuma WTO-a o SPS- u, a istodobno se predviđa WTO i postupovne mjere za promicanje učinkovite provedbe. Detaljne postupovne mjere i mjere tumačenja nalaze se u Prilogu VII. Zahtjevima i odredbama za odobravanje objekata za proizvode životinjskog podrijetla i u Prilogu VIII. Smjernicama za provođenje provjera.

Sporazumom se predviđa i da Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere rješava sve probleme koji bi mogli nastati u tom području te prati i prati aktivnosti sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje provode sve stranke tog sporazuma.

Dogovorena su daljnja poboljšanja, npr. u području dobrobiti životinja. To će pomoći u izgradnji kapaciteta u zemljama Srednje Amerike i time olakšati njihov pristup tržištu.

Honduras – kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS)

Nikaragva – kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS)

Panama – kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kostarika – kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS)

El Salvador – kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS)

Gvatemala – kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu biti znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da ste suočeni s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili sprječava izvoz, možete nam reći.
 • na internetskom obrascu izvijestite o zaustavljanju vašeg izvoza u Srednju Ameriku, a zatim će EU analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Isprave i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i pojednostavnjeni carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima korak po korak opisuju se različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navedite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u My Trade Assistant)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti, možda ćete željeti unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Detaljne informacije o dokumentima koje trebate predočiti za carinjenje za svoj proizvod potražite u odjeljku My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za traženje povlaštenih tarifa i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom između EU-a i Srednje Amerike predviđaju se veća prava intelektualnog vlasništva na uvoz i/ili izvoz svojih proizvoda u Srednju Ameriku.

UPrilogu XVII. i Prilogu XVIII. Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ponovno se potvrđuju obveze stranaka prema Sporazumu o TRIPS-u i Konvenciji o biološkoj raznolikosti te im se odobrava nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije (MFN). Drugim riječima, prema vlasnicima intelektualnog vlasništva neće se postupati nepovoljnije nego prema vlastitim državljanima ili državljanima bilo koje druge zemlje.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Zemlje Srednje Amerike izmijenile su i donijele novo zakonodavstvo kako bi uključile regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i EU. Ako ste proizvođač proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla u EU-u, moglo bi vas zanimati da je više od 200 oznaka zemljopisnog podrijetla, kao što su šampanjac, šunka Parma i viski viski, također posebno zaštićeno na tržištima Srednje Amerike.

Trgovina uslugama

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike osigurava se da imate koristi od mogućnosti na tržištu Srednje Amerike. Ovaj sporazum otvara tržište usluga Srednje Amerike i pruža pravnu sigurnost i predvidljivost koja vam je potrebna kao pružatelj usluga za trgovinu u tim zemljama. Osim toga, prema vama se postupa na isti način kao i prema lokalnim dobavljačima.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste MSP bez namjere da se fizički nastanite u Srednjoj Americi, u sporazumu se navode svi sektori koje su EU i Srednja Amerika dogovorili liberalizirati, a koje možete pronaći u Prilogu XI. Popisi obveza u pogledu prekograničnog pružanja usluga.

Saznajte više o prekograničnom pružanju usluga u poglavlju 3. Prekogranično pružanje usluga u okviru glave III. Osnivanje, trgovina uslugama i elektronička trgovina.

Više informacija o obuhvaćenim uslužnim sektorima dostupno je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (vidjeti članak 170. i Prilog XI. Sporazumu).

Osnivanje poduzeća u Srednjoj Americi

U sektorima u kojima su zemlje EU-a i Srednje Amerike preuzele obveze u pogledu pristupa tržištu, stranke su se dogovorile da neće ograničavati osnivanje poduzeća na bilo koji od sljedećih načina (osim ako je drukčije navedeno u Prilogu X.)

 • ograničenja broja poslovnih jedinica (bilo u obliku brojčanih kvota, putem monopola ili isključivih prava ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili imovine koja vam je dopuštena (u obliku brojčanih kvota ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupnog broja operacija koje su dopuštene u zemlji ili ograničenja ukupne količine proizvodnje izražene u određenim brojčanim jedinicama (u obliku kvota ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja sudjelovanja stranog kapitala u smislu ograničenja najvećeg postotka stranog udjela ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja
 • mjere kojima se ograničavaju ili zahtijevaju posebne vrste poslovnog nastana (društva kćeri, podružnice, predstavništva) ili zajedničkih pothvata preko kojih ulagatelj druge stranke može obavljati gospodarsku djelatnost

Privremeni boravak

Sporazumom se omogućuje ulazak i privremeni boravak na području EU-a i Srednje Amerike.

 • ključno osoblje
 • diplomirani vježbenici
 • prodavatelji poslovnih usluga

To se provodi u skladu s ciljem, područjem primjene i obuhvatom poglavlja o uslugama u granicama sektora navedenih u prilozima X. i XI. Stoga

Ako ste investitor

 • vaše više poslovno osoblje koje je odgovorno za osnivanje vašeg poslovnog nastana smije boraviti u bilo kojoj od zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma devedeset dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci.
 • vaši rukovoditelji i stručnjaci koji su premješteni iz vašeg poslovanja sa sjedištem u EU-u na osobe u Srednjoj Americi mogu ondje ostati do tri godine nakon što vaše poduzeće ondje bude osnovano.
 • diplomiranim stažistima koji su premješteni iz EU-a u poslovni nastan u Srednjoj Americi trebalo bi odobriti boravak u trajanju do jedne godine

Ako ste pružatelj prekograničnih usluga, zemlje EU-a i Srednje Amerike omogućit će vam ulazak i boravak do 90 dana godišnje kako biste pregovarali o prodaji usluga.

Koji su sektori isključeni iz liberalizacije?

Neki osjetljivi sektori isključeni su iz liberalizacije na temelju tog sporazuma. Sljedeće su glavne iznimke

 • sve strane imaju „bonitetno izuzeće” za financijske usluge koje
  • štiti ulagatelje, deponente, korisnike financijskih tržišta, ugovaratelje osiguranja ili osobe prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu
  • održava sigurnost, pouzdanost, integritet ili financijsku odgovornost pružatelja financijskih usluga
  • osigurava integritet i stabilnost financijskog sustava stranke
 • Kostarika isključuje privatne maloprodajne banke koje moraju održavati trajni minimalni kreditni saldo kod državne banke ili uspostaviti najmanje četiri agencije ili podružnice za pružanje osnovnih bankovnih usluga u odabranim regijama.
 • El Salvador isključuje ruralno zemljište, koje ne smije biti u vlasništvu stranih [pravnih] osoba, uključujući podružnicu strane pravne osobe, i ima 75 % (srednjoameričko) državljanstvo za osiguravajuća društva i 50 % (srednjoamerički) zahtjev za vlasništvo za banke, osim ako te financijske institucije odobri međunarodno priznati subjekt za klasifikaciju rizika
 • UGvatemali nema rezervacija.
 • Honduras zahtijeva od stranih osiguravajućih institucija s poslovnim nastanom u Hondurasu da polože najmanje 10 % minimalnog kapitala predloženog društva u Banco Central de Honduras ili da prethodno navedeni iznos ulažu u državne vrijednosne papire. Strani pružatelji financijskih usluga moraju osnovati kao društva (društva anosnimas), kao podružnice ili kao predstavništva.
 • Nikaragva zadržava pravo pružanja koristi pružateljima financijskih usluga ili javnim subjektima (u cijelosti ili u većinskom vlasništvu države) koji nastoje ostvariti ciljeve javne politike pružanjem financijskih usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se) poljoprivredi, stanovanju za obitelji s niskim prihodima ili malim i srednjim poduzećima. Također zadržava pravo donošenja ili zadržavanja mjera kojima se u Nikaragvi zahtijeva uključivanje stranih pružatelja financijskih usluga. Osiguranje i reosiguranje zahtijevaju pravnu osobnost koja je osnovana i ima prebivalište u Nikaragvi u obliku javnih društava.
 • Panama zahtijeva najmanje 49 % nacionalnog vlasništva za posrednike u osiguranju

Sektorska izvješća za usmjeravanje ulagača iz EU-a u Srednju Ameriku

U kontekstu 10. obljetnice Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike, EU je uz potporu projekta #EUCA_Trade izradio niz sektorskih izvješća čiji je cilj utvrditi gospodarske sektore koji nude najveći konkurentski potencijal za izvoz i ulaganja EU-a u regiji Srednje Amerike.

Postoje mogućnosti za izvoz i ulaganja iz EU-a u mnogim sektorima diljem Srednje Amerike. Međutim, ulagači iz EU-a mogu se suočiti s važnim izazovima pri poslovanju u regiji. Stoga ti dokumenti pomažu u utvrđivanju poslovnih prilika koje nude najbolje izglede i u kojima izvoznici iz EU-a mogu postići konkurentni položaj.

Preuzmite sektorska izvješća:

Više informacija o prioritetnim ulaganjima zemalja Srednje Amerike možete pronaći i na internetskim stranicama agencija za promicanje ulaganja i izvoza 6 zemalja Srednje Amerike:

Javna nabava

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike otvara vam niz mogućnosti javne nabave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u svim zemljama koje su stranke sporazuma.

Neće biti diskriminacije između stranih i lokalnih tvrtki.

Uglavi V. i Prilogu XVI. Sporazumu utvrđena su opća načela i postupci koji su u skladu sa Sporazumom WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Prilogom XVI. utvrđuje se

 • obuhvaćeni subjekti nabave i pragovi za vrijednost ugovora iznad kojih se primjenjuju odredbe
 • ključne značajke postupka dodjele ugovora o javnoj nabavi

To se posebno odnosi na mjesto objave ponuda, zahtjeve u pogledu dokumentacije, dodjele ugovora i rokove.

Osim toga, članak 212. glave V.: „Objava informacija o nabavi” predviđa da Srednja Amerika razvija jedinstvenu pristupnu točku na regionalnoj razini za javne natječaje Srednje Amerike. Ta jedinstvena pristupna točka pokrenuta je u rujnu 2012. i dostupna je na sljedećoj internetskoj stranici:

Punto de acceso regional de Contratactión pública Centroamericana

Za posebne kontakte na razini zemlje posjetite:

Poveznice, kontakti i dokumenti

Honduras

Nacionalne institucije – Honduras

Centralnoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Telefaks: + 504 22402231

Zamjenik Uprave za carinske prihode dodijeljen Ministarstvu financija

Dirección Adjunta de Rentas aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Honduras

Delegacija Europske unije u Hondurasu

Pukovnik Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Telefaks: + 504 2239 99 94

E-pošta: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Hondurasa u Kraljevini Belgiji i Misija Hondurasa pri Europskoj uniji

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 27340000

E-pošta: info@hondurasembassy.be

Udruženje zona slobodne trgovine Hondurasa

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Po Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Telefaks: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Honduras

Ministarstvo financija (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3.kat, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Telefaks: + 504 22201705

Honduraški institut za prevenciju alkoholizma, ovisnosti o drogama i ovisnosti o lijekovima (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa br. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Vladin centar zajednice u okviru Glavne uprave za vanjsku politiku dodijeljen Ministarstvu vanjskih poslova

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

hr la proximidad del Boulevard Kuvajt, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Telefaks: + 504 2341678

Honduraška agencija za civilno zrakoplovstvo (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centar za studije i kontrolu kontaminanata (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Telefaks: + 504 2390954

Kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS) – Honduras

Nacionalna služba za poljoprivredno zdravstvo (SENASA) dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Telefaks: + 504 22310786

Ministarstvo energetike, prirodnih resursa, okoliša i rudnika

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metroa al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakti za javnu nabavu – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-pošta: info.oncae@scgg.gob.hn

Web-mjesto: http://www.honducompras.gob.hn/

Agencija za javnu nabavu (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación i Adquisiciones (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web-mjesto: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragva

Nacionalne institucije – Nikaragva

Središnja banka Nikaragve

Banco Central de Nikaragva

Km. 7 carretera sur, 100 metroa al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255 – 7171

Telefaks: + 505 22650495

E-pošta: oaip@bcn.gob.ni

Web-mjesto: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragvansko carinsko tijelo (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Predstavništva, gospodarske komore, poslovna udruženja – Nikaragva

Delegacija Europske unije u Nikaragvi i u integracijskom sustavu Srednje Amerike (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Pošta 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Telefaks: + 505 22809569

E-pošta: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Nikaragve u Belgiji

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Telefaks: + 32 2 375 71 88

E-pošta: sky77706@skynet.be

Nacionalna komisija za slobodnu trgovinsku zonu (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Telefaks: + 505 22334144

Glavna uprava za carinske službe (DGA) dodijeljena Ministarstvu financija i javnih kredita (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Centralnoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Telefaks: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Nikaragva

Uprava za normalizaciju i mjeriteljstvo (DNM) u okviru Ministarstva promicanja, industrije i trgovine (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext 2276

Telefaks: + 505 22489300, ext 2228

Međuinstitucijska komisija za primjenu Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i uporabe kemijskog oružja i njegova uništenja u okviru Ministarstva obrane

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los Semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Telefaks: + 505 2286960

Nikaragvanski institut za civilnu aeronautiku (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Telefaks: + 505 22768588

Ministarstvo prometa i infrastrukture (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Glavna uprava za kvalitetu okoliša dodijeljena Ministarstvu okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Pošta 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaks: + 505 22631274

Kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS) – Nikaragva

Institut za poljoprivrednu zaštitu i zdravlje (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Područje za certificiranje sjemena, Odjel sjemena, Uprava za biljno i sjemensko zdravstvo, Institut za poljoprivrednu zaštitu i zdravstvo

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Pošta 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaks: + 505 22631274

Uprava za reviziju, evaluaciju i registraciju u okviru Nacionalnog povjerenstva za registraciju i kontrolu toksičnih tvari

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas

COSTADo sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 ili 12

Kontakti za javnu nabavu – Nikaragva

NIKARAGVA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web-mjesto: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-pošta: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

Ured za nabavu Ministarstva financija

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222 – 7231

Web-mjesto: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nacionalne institucije – Panama

Narodna banka Paname

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Panama

Delegacija Europske unije u Panami

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Svjetski trgovački centar, 14. kat, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Telefaks: + 507 2653239

E-pošta: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Paname u Kraljevini Belgiji, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Misiji pri Europskoj uniji

Avenija Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 649 0729

Telefaks: + 32 2 648 9216

E-pošta: info@embpanamabxl.be

Web-mjesto: http://www.embpanamabxl.be/

Glavna uprava za slobodne zone u okviru Nacionalne uprave za promicanje ulaganja, Zamjenik Ministarstva vanjske trgovine, Ministarstvo trgovine i industrije (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sektor El Paical, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Panama

Ministarstvo zdravstva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Edificio br. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Odjel za opasni otpad i kemijske tvari, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Odsjek za zdravlje okoliša i neopasni otpad, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS) – Panama

Nacionalna uprava za zdravlje životinja, Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Pošta 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Odjel za analizu rizika od štetnika i fitosanitarne zahtjeve, Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Pošta 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaks: + 507 2207979, + 507 2207981

Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Pošta 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaks: + 507 2207979, + 507 2207981

Odjel za biološku raznolikost i divlje životinje pri Ministarstvu okoliša

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, ravnatelj Sedea

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Telefaks: + 507 5000839

Odjel za opasni otpad i kemijske tvari, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Kontakti za javnu nabavu – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web-mjesto: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nacionalni ured za javnu nabavu (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-pošta: info@dgcp.gob.pa

Web-mjesto: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Nacionalne institucije – Kostarika

Središnja banka Kostarike

Banco Central de Costa Rica

Av. centralni y 1, zove 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web-mjesto: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Kostarikanski carinski ured

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Središnja Avenida, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Telefaks: + 506 25229426

Glavna uprava za oporezivanje, Ministarstvo financija

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nacionalni registar

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Pošta 523 – 2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kostarika

Delegacija Europske unije u Kostarici

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metroa oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Telefaks: + 506 22832960

E-pošta: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kostarike u Kraljevini Belgiji, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Misiji pri Europskoj uniji

489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 26405541

Telefaks: + 32 26483192

E-pošta: info@costaricaembassy.be

Vanjskotrgovinska korporacija Kostarike (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Pošta 1278 – 1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Telefaks: + 506 22335755

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE), Glavna carinska uprava (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kostarika

Kostarikanski institut za tehničke standarde (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metroa norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Telefaks: + 506 22834831

Ministarstvo zdravstva

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Poštana 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 ili 329, + 506 22336922

Telefaks: + 506 22577827

Odjel za kontrolu oružja i eksploziva pod Općom upravom za naoružanje dodijeljenom Ministarstvu javne sigurnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Uprava za upravljanje kvalitetom okoliša (DIGECA) dodijeljena Ministarstvu okoliša i energetike (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, poziva 9 y 9 bis, br. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Telefaks: + 506 22582820

Kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS) – Kostarika

Nacionalna služba za zdravlje životinja (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Telefaks: + 506 22608301

Nacionalna fitosanitarna služba (SFE), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metroa Sur de Teletica kanal 7, en el kampus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Pošta 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Telefaks: + 506 25493599

Odjel za modificirane organizme Odjela za biotehnologiju u okviru Nacionalne fitosanitarne službe (SFE), Ministarstva poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metroa Sur de Teletica kanal 7, en el kampus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Pošta 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Telefaks: + 506 25493599

Kontakti za javnu nabavu – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web-mjesto: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-pošta: consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Nacionalne institucije – El Salvador

Centralnoamerička banka za gospodarsku integraciju (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Telefaks: + 503 22676130

Opća carinska uprava (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Panamerička autocesta Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Telefaks: + 503 22447201

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – El Salvador

Delegacija Europske unije u El Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Poštana 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Telefaks: + 503 22432525

E-pošta: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo El Salvadora u Belgiji

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Telefaks: + 32 2 732 65 74

E-pošta: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE), centar za preradu uvoza i izvoza središnje banke

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Pošta 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Telefaks: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – El Salvador

Nacionalno vijeće za kvalitetu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web-mjesto: http://www.cnc.gob.sv/

Ministarstvo nacionalne obrane (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Uprava za ugljikovodike i rudnike (DHM), Ministarstvo gospodarstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Tijelo za civilno zrakoplovstvo (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Telefaks: + 503 21329429

Kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS) – El Salvador

Odjel za veterinarstvo, Glavna uprava za stočarstvo (DGG), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Glavna uprava za biljno zdravstvo (DGSV), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Telefaks: + 503 22101920

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Telefaks: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakti za javnu nabavu – El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-pošta: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web-mjesto: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244 – 3171

Gvatemala

Nacionalne institucije – Gvatemala

Središnja banka Gvatemale

Banco de Gvatemala

7a. AV. 22 – 01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Telefaks: + 502 24296086, + 502 24856041

Web-mjesto: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Gvatemala

Delegacija Europske unije u Gvatemali

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Gvatemala Grad C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Telefaks: + 502 23005900

E-pošta: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Gvatemale u Belgiji

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Telefaks: + 32 2 344 64 99

E-pošta: embbelgica@minex.gob.gt,

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Gvatemala

Gvatemalska komisija za standarde (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, Zona 12, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Telefaks: + 502 22472687

Nacionalno tijelo Gvatemale za zabranu kemijskog oružja (ANGPAQ), Ministarstvo vanjskih poslova

Autoridad Nacional de Gvatemala para la Prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Telefaks: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministarstvo gospodarstva

Ministerio de Economía

8a Avenida 10 – 43, Zona 1, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kontakti za sanitarne/hitosanitarne zahtjeve (SPS) – Gvatemala

Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Odjel za epidemiološki nadzor i analizu rizika Uprave za biljno zdravstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Odjel za norme i propise, Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Nacionalno vijeće zaštićenih područja (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Telefaks: + 502 22534141

Odjel za registraciju poljoprivrednih materijala Uprave za biljno zdravstvo Zamjenika Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i prehrane Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakti za javnu nabavu – Gvatemala

GVATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-pošta: administradorgc@minfin.gob.gt

Web-mjesto: http://www.guatecompras.gt/

Glavna uprava za javnu nabavu (DGAE)

Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de Adquisiciones del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice