Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

Trgovinski stup Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike privremeno se primjenjuje od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, od 1. listopada 2013. s Kostarikom i El Salvadorom te od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. Smanjuje carine i povećava učinkovitost carinskih postupaka.

Ukratko o sporazumu

Šest zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma su:

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu.

Pročitajte poseban dio sporazuma koji se odnosi na trgovinu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

 • trgovcima iz EU-a olakšava se i jeftinije uvoz iz Srednje Amerike i izvoz u nju
 • ukida se većina uvoznih carina i poboljšava pristup tržištima javne nabave i ulaganja.
 • stvara predvidljivije okruženje za trgovinu u Srednjoj Americi s mehanizmom posredovanja za necarinske prepreke i bilateralnim mehanizmom za rješavanje sporova

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Srednje Amerike

EU i Srednja Amerika već dugo održavaju bliske i sveobuhvatne odnose. Kao izvoznik ili uvoznik iz EU-a možete iskoristiti odnos između tih dviju regija u korist vašeg poduzeća.

Najvažniji uvoz iz Srednje Amerike su prehrambeni proizvodi kao što su voće (npr. banane, ananas), šećer, životinjske ili biljne masti i ulja (uglavnom palmino ulje), pića od kave i medicinski instrumenti.

Kad je riječ o izvozu iz EU-a u Srednju Ameriku, značajne skupine proizvoda uključuju farmaceutske proizvode, strojeve i uređaje te prijevoznu opremu.

Tarifa

Industrijska roba i ribarstvo

Jeste li znali da se Sporazumom o pridruživanju u velikoj mjeri ukidaju gotovo sve carine na proizvedene proizvode i ribarstvo?

 • stupanjem na snagu sporazuma EU je uklonio 99 % svojih tarifnih stavki koje se odnose na industrijske proizvode i ribarstvo
 • Središnja Amerika pristala je omogućiti bescarinski pristup svim industrijskim proizvodima i ribarstvu do 2025.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ukinuta je većina carina na poljoprivredne proizvode, pri čemu su zadržane samo one na „osjetljivim područjima”. Stoga

 • EU je pristao ukinuti carine za 73 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki koje čine oko 64 % poljoprivrednog uvoza iz Srednje Amerike. Među proizvodima koji mogu ući u EU bez carine su kava, kozice, ananas i dinje. U EU mogu ući i ključni proizvodi kao što su šećer i rum u okviru bescarinskih kvota.
 • Središnja Amerika ukinula je carine na 67 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki, što obuhvaća oko 62 % poljoprivrednog uvoza iz EU-a. Na primjer, uvoz europskih viskija u zemlje Srednje Amerike koje su stranke sporazuma potpuno je liberaliziran.

 

Prije izvoza

Pravila podrijetla

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati ispunjavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Pogledajte interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije opravilima o podrijetlui postupcima u vezi s podrijetlom mogu se pronaći u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, pronađite uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravila podrijetla

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike.

Je li moj proizvod „s podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu tarifu na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike ako je

 • u cijelosti dobiveno u EU-u ili Srednjoj Americi
 • proizvedeni u EU-u ili Srednjoj Americi uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za određene proizvode utvrđenima u Dodatku 2. Vidjeti i Dodatak 1. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode.
  Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak 2.A.

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav poglavlje 47.)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom sektoru odjeće i kemijskom sektoru

Savjeti i trikovi za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako biste se uskladili s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

 • pravilom o dopuštenom odstupanju proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica.
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a, koji su navedeni u napomenama 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određene proizvode.

Kombiniranje

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike omogućuje se i

 • dvostrana kumulacija, materijali podrijetlom iz zemlje Srednje Amerike mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • dijagonalna kumulacija, materijali podrijetlom iz Bolivije, Kolumbije, Ekvadora, Perua ili Venezuele mogu se smatrati proizvodima podrijetlom iz Srednje Amerike ako se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti
 • osim toga, na zahtjev zemlje Srednje Amerike ili EU-a dijagonalna kumulacija može se odobriti za materijale podrijetlom iz Meksika, južnoameričkih ili karipskih zemalja, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.

Drugi zahtjevi

Proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u zemlju Srednju Ameriku (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteni su ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i nisu podvrgnuti drugim postupcima osim

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svaka radnja namijenjena njihovu očuvanju u dobrom stanju

Morat ćete carinskim tijelima zemlje uvoznice dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carine

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike moguće je dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju robe koja se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezis podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti provjeru vašeg zahtjeva od strane carinskih tijela zemlje u koju uvozite robu. Postupci su utvrđeni u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrde o prometu robe EUR.1
 • izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu vrijedi dvanaest mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
 • Dodatak 3. sadržava ogledni primjerak potvrde EUR.1 i upute o tome kako je ispuniti.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili jedne od zemalja Srednje Amerike dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo koji izvoznik, pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR
Ovlašteni izvoznici
 • izvoznici na temelju ovog Sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti.
 • carinska tijela mogu oduzeti status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe
Kako podnijeti izjavu o podrijetlu?
 • izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj identifikaciji proizvoda trebao upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko [ili nadležno] državno odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi, osim ako je jasno naznačeno drukčije,... preferencijalnog podrijetla.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.
 • izjavu o podrijetlu morate potpisati ručno. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva, pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku deklaraciju kojom se identificirate.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da je podnesena u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopuštene)

Nakon završetka provjere nadležna tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima definiraju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati, kao što su dizajn, označivanje, obilježavanje, pakiranje, funkcionalnost ili učinkovitost, a osmišljena su, na primjer, za zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti ili okoliša. Međutim, ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima trgovcima može biti skupo.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU i zemlje Srednje Amerike surađuju u nadzoru tržišta, izradi tehničkih propisa, utvrđivanju normi i utvrđivanju ocjena sukladnosti. Sve strane predane su transparentnosti i stavljaju na raspolaganje javnosti sve tehničke propise. Što je najvažnije, stranke nastoje razviti usklađene propise i norme u svakoj regiji kako bi olakšale slobodno kretanje robe.

Honduras – kontakti za tehničke zahtjeve

Nikaragva – kontakti za tehničke zahtjeve

Panama – kontakti za tehničke zahtjeve

Kostarika – kontakti za tehničke zahtjeve

EL Salvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Gvatemala – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Upoglavlju 5. o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama (SPS) ponovno se potvrđuju prava i obveze stranaka u okviru Sporazuma WTO-a o SPS- u te se istodobno osigurava WTO – uz postupovne mjere za promicanje učinkovite provedbe. Detaljne postupovne mjere i mjere tumačenja nalaze se u Prilogu VII. Zahtjevima i odredbama za odobravanje objekata za proizvode životinjskog podrijetla te u Smjernicama za provođenje provjera u Prilogu VIII.

Sporazumom se predviđa i osnivanje Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere za rješavanje svih problema koji bi se mogli pojaviti u tom području te praćenje i praćenje sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje provode sve stranke ovog Sporazuma.

Dogovorena su daljnja poboljšanja, npr. u području dobrobiti životinja. To će pomoći u izgradnji kapaciteta u zemljama Srednje Amerike i time olakšati njihov pristup tržištu.

Honduras – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Nikaragva – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Panama – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kostarika – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

EL Salvador – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Gvatemala – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke u trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu predstavljati prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu biti znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom preprekom koja usporava vaše poslovanje ili vam onemogućuje izvoz, možete nam reći.
 • s pomoću internetskog obrasca prijavite što znači zaustavljanje izvoza u Srednju Ameriku, EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere.

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u odjeljku Moja pomoćnica za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde o sukladnosti vašeg proizvoda s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti, možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje za svoj proizvod posjetite Moji pomoćnik za trgovinu.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za traženje povlaštenih tarifa i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom između EU-a i Srednje Amerike predviđena su veća prava intelektualnog vlasništva za uvoz i/ili izvoz vaših proizvoda u Srednju Ameriku.

UPrilogu XVII. i Prilogu XVIII. Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ponovno se potvrđuju obveze stranaka u pogledu Sporazuma TRIPS i Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) te im se odobrava nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije. Drugim riječima, prema vlasnicima intelektualnog vlasništva neće se postupati nepovoljnije nego prema vlastitim državljanima ili državljanima bilo koje druge zemlje.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Zemlje Srednje Amerike izmijenile su i donijele novo zakonodavstvo kako bi uključile regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao EU. Ako ste proizvođač proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla u EU-u, moglo bi vas zanimati da je više od 200 oznaka zemljopisnog podrijetla, kao što su šampagne, šunka Parma i Scotch whisky, također posebno zaštićeno na tržištima Srednje Amerike.

Trgovina uslugama

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike osigurava se da možete iskoristiti prilike na tržištu Srednje Amerike. Tim se sporazumom otvara tržište usluga Srednje Amerike i pruža pravna sigurnost i predvidljivost koje su vam potrebne kao pružatelj usluga za trgovinu u tim zemljama. Osim toga, s vama se postupa na isti način kao prema lokalnim dobavljačima.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste MSP bez namjere da se fizički nastanite u Srednjoj Americi, u sporazumu su navedeni svi sektori koje su EU i Srednja Amerika dogovorili liberalizirati, koji se nalaze u Prilogu XI. Popisi obveza u pogledu prekograničnog pružanja usluga.

Više o prekograničnom pružanju usluga potražite u poglavlju 3. Prekogranično pružanje usluga, u glavi III. Poslovni nastan, trgovina uslugama i elektronička trgovina.

Više informacija o obuhvaćenim uslužnim sektorima dostupno je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (vidjeti članak 170. i Prilog XI. sporazumu).

O osnivanju poduzeća u Srednjoj Americi

U sektorima u kojima su se EU i zemlje Srednje Amerike obvezale na pristup tržištu, stranke su se sporazumjele da neće ograničavati osnivanje poduzeća ni na jedan od sljedećih načina (osim ako nije drukčije navedeno u Prilogu X.)

 • ograničenja broja objekata (u obliku brojčanih kvota, monopola ili isključivih prava ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili imovine koja vam je dopuštena (u obliku brojčanih kvota ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupnog broja operacija koje su dopuštene u zemlji ili ograničenja ukupne količine proizvodnje izražene u određenim brojčanim jedinicama (u obliku kvota ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja sudjelovanja stranog kapitala u smislu ograničenja najvećeg postotka stranog udjela ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja
 • mjere koje ograničavaju ili zahtijevaju posebne vrste poslovnog nastana (društvo kći, podružnica, predstavništvo) ili zajedničkih pothvata putem kojih ulagatelj druge stranke može obavljati gospodarsku djelatnost

Privremeni boravak

Sporazumom se omogućuje ulazak i privremeni boravak na području EU-a i Srednje Amerike

 • ključno osoblje
 • diplomirani vježbenici
 • prodavatelji poslovnih usluga

To se provodi u skladu s ciljem, područjem primjene i opsegom poglavlja o uslugama u granicama sektora navedenih u prilozima X. i XI. Stoga

Ako ste ulagač

 • rukovodećem poslovnom osoblju koje je odgovorno za osnivanje vaše poslovne jedinice dopušteno je boraviti u bilo kojoj od zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma devedeset dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci.
 • vaši rukovoditelji i stručnjaci koji su premješteni iz vaših operacija sa sjedištem u EU-u u Srednju Ameriku mogu ondje ostati do tri godine nakon osnivanja vašeg poduzeća.
 • diplomiranim vježbenicima koji su premješteni iz EU-a u objekt u Srednjoj Americi trebalo bi odobriti boravak u trajanju do jedne godine.

Ako ste prekogranični pružatelj usluga, zemlje EU-a i Srednje Amerike dopustit će vam ulazak i boravak do 90 dana godišnje kako biste pregovarali o prodaji usluga.

Koji su sektori isključeni iz liberalizacije?

Neki osjetljivi sektori isključeni su iz liberalizacije na temelju ovog sporazuma. U nastavku su navedene glavne iznimke:

 • sve strane imaju „bonitetno izuzeće” za financijske usluge koje
  • štiti ulagače, deponente, korisnike financijskih tržišta, ugovaratelje osiguranja ili osobe prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu
  • održava sigurnost, stabilnost, integritet ili financijsku odgovornost pružatelja financijskih usluga
  • osigurava integritet i stabilnost financijskog sustava stranke
 • Kostarika isključuje privatne banke sa stanovništvom koje moraju održavati trajni minimalni kreditni saldo s državnom bankom ili osnovati najmanje četiri agencije ili podružnice za pružanje osnovnih bankarskih usluga u odabranim regijama
 • EL Salvador isključuje ruralno zemljište koje ne smije biti u vlasništvu stranih [pravnih] osoba, uključujući podružnicu strane pravne osobe, te ima uvjet u pogledu državljanstva od 75 % (središnje Amerike) za osiguravajuća društva i 50 % (središnje Amerike) u pogledu vlasništva za banke, osim ako je te financijske institucije odobrio međunarodno priznati subjekt za klasifikaciju rizika.
 • Gvatemala ne navodi rezerve.
 • Honduras zahtijeva od stranih osiguravateljskih institucija koje imaju poslovni nastan u Hondurasu da deponiraju najmanje 10 % minimalnog kapitala predloženog društva u središnjoj banci Banco de Honduras ili da prethodno navedeni iznos ulažu u državne vrijednosne papire. Strani pružatelji financijskih usluga moraju osnovati poslovni nastan kao društva (sociedades anoПnimas), podružnice ili predstavništva.
 • Nikaragva zadržava pravo odobriti naknade pružateljima financijskih usluga ili javnim subjektima (u cijelosti ili u većinskom vlasništvu države) koji nastoje ostvariti ciljeve javne politike pružanjem financijskih usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se) na poljoprivredu, stanovanje za obitelji s niskim prihodima ili mala i srednja poduzeća. Također zadržava pravo donijeti ili zadržati mjere kojima se zahtijeva uključivanje stranih pružatelja financijskih usluga u Nikaragvu. Za osiguranje i reosiguranje potrebna je pravna osobnost koja je osnovana i ima prebivalište u Nikaragvi u obliku javnih korporacija.
 • Panami je potrebno najmanje 49 % nacionalnog vlasništva posrednika u osiguranju

Sektorska izvješća za usmjeravanje ulagača iz EU-a u Srednjoj Americi

U kontekstu 10. obljetnice Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike EU je uz potporu projekta #EUCA_Trade izradio niz sektorskih izvješća s ciljem utvrđivanja gospodarskih sektora koji nude najveći konkurentni potencijal za izvoz i ulaganja iz EU-a u regiji Srednje Amerike.

Postoje mogućnosti za izvoz i ulaganja iz EU-a u mnogim sektorima u Srednjoj Americi. Međutim, ulagači iz EU-a mogu se suočiti s važnim izazovima pri poslovanju u regiji. Stoga ti dokumenti pomažu u utvrđivanju poslovnih prilika koje nude najbolje izglede i u kojima izvoznici iz EU-a mogu ostvariti konkurentan položaj.

Preuzimanje sektorskih izvješća:

Više informacija o prioritetnim ulaganjima zemalja Srednje Amerike dostupno je i na internetskim stranicama agencija za promicanje ulaganja i izvoza šest srednjoameričkih zemalja:

Javna nabava

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike otvara vam se niz mogućnosti javne nabave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u svim zemljama koje su stranke sporazuma.

Neće biti diskriminacije između stranih i lokalnih poduzeća.

Uglavi V. i Prilogu XVI. Sporazumu utvrđena su opća načela i postupci koji su u skladu sa Sporazumom WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Prilogom XVI. utvrđuje se

 • obuhvaćeni subjekti za nabavu i pragovi za vrijednost ugovora iznad kojih se primjenjuju odredbe
 • ključne značajke postupka dodjele ugovora o javnoj nabavi

To se posebno odnosi na mjesto objave ponuda, zahtjeve u pogledu dokumentacije, dodjelu ugovora i rokove.

Osim toga, članak 212. glave V.: „Objava informacija o nabavi” predviđa da Srednja Amerika razvija jedinstvenu točku pristupa na regionalnoj razini za javne natječaje Srednje Amerike. Jedinstvena pristupna točka pokrenuta je u rujnu 2012. i dostupna je na sljedećoj internetskoj stranici:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Za posebne kontakte na razini zemlje posjetite:

Poveznice, kontakti i dokumenti

Honduras

Nacionalne institucije – Honduras

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Telefaks: + 504 22402231

Zamjenik Uprave za carinske prihode dodijeljen Ministarstvu financija

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Honduras

Delegacija Europske unije u Hondurasu

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Telefaks: + 504 2239 99 94

E-pošta: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Hondurasa pri Kraljevini Belgiji i Misija Hondurasa pri Europskoj uniji

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 27340000

E-pošta: info@hondurasembassy.be

Udruženje zona slobodne trgovine Hondurasa

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PO Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Telefaks: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Poslovanje

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Honduras

Ministarstvo financija (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Kat, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Telefaks: + 504 22201705

Honduraški institut za sprečavanje alkohola, ovisnosti o drogama i ovisnosti o lijekovima (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa br. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Vladini centar zajednice u okviru Glavne uprave za vanjsku politiku dodijeljen Ministarstvu vanjskih poslova

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuvait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Telefaks: + 504 2341678

Honduraška agencija za civilno zrakoplovstvo (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centar za studije i kontrolu kontaminanata (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Telefaks: + 504 2390954

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Honduras

Nacionalna služba za poljoprivredno zdravstvo (SENASA) dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Telefaks: + 504 22310786

Ministarstvo energetike, prirodnih resursa, okoliša i rudarstva

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakti za javnu nabavu – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-pošta: info.oncae@scgg.gob.hn

Web -mjesto: http://www.honducompras.gob.hn/

Državna agencija za javnu nabavu (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación i ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web -mjesto: http://www.oncae.gob.hn/

Meksiko

Nacionalne institucije – Nikaragva

Središnja banka Nikaragve

Banco Central de Nikaragva

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255 – 7171

Telefaks: + 505 22650495

E-pošta: oaip@bcn.gob.ni

Internetska stranica: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragvansko carinsko tijelo (DAG)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DAG)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Predstavništva, gospodarske komore, poslovna udruženja – Nikaragva

Delegacija Europske unije u Nikaragvi i Sustavu integracije Srednje Amerike (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Telefaks: + 505 22809569

E-pošta: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Nikaragve u Belgiji

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Telefaks: + 32 2 375 71 88

E-pošta: sky77706@skynet.be

Nacionalna komisija za zone slobodne trgovine (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Telefaks: + 505 22334144

Opća uprava za carinske usluge (DGA) dodijeljena Ministarstvu financija i javnog kredita (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Telefaks: + 504 2402185

EU4Poslovanje

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Nikaragva

Uprava za normalizaciju i mjeriteljstvo (DNM) pri Ministarstvu promicanja, industrije i trgovine (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext 2276

Telefaks: + 505 22489300, ekstrakt 2228

Međuinstitucijsko povjerenstvo za primjenu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, skladištenja i korištenja kemijskog oružja i njegova uništenja u okviru Ministarstva obrane

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Telefaks: + 505 2286960

Nikaragvanski institut za civilnu aeronautiku (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Telefaks: + 505 22768588

Ministarstvo prometa i infrastrukture (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Opća uprava za kvalitetu okoliša dodijeljena Ministarstvu okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaks: + 505 22631274

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve – Nikaragva

Institut za zaštitu i zdravlje u poljoprivredi (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Područje za certificiranje sjemena, Odjel za sjeme, Uprava za zdravlje bilja i sjemena, Institut za zaštitu poljoprivrede i zdravlje

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaks: + 505 22631274

Uprava za reviziju, evaluaciju i registraciju pri Nacionalnom povjerenstvu za registraciju i kontrolu otrovnih tvari

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 ili 12

Kontakti za javnu nabavu – Nikaragva

NIKARAGVA-KOMPAPIR

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web -mjesto: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-pošta: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Ured za nabavu Ministarstva financija

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222 – 7231

Web -mjesto: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nacionalne institucije – Panama

Panamska narodna banka

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Predstavništva, gospodarske komore i poslovne udruge – Panama

Delegacija Europske unije u Panami

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Svjetski trgovinski centar, kat 14, Panamski grad, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Telefaks: + 507 2653239

E-pošta: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Paname pri Kraljevini Belgiji, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Misija pri Europskoj uniji

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 649 0729

Telefaks: + 32 2 648 9216

E-pošta: info@embpanamabxl.be

Internetska stranica: http://www.embpanamabxl.be/

Opća uprava za slobodne zone u okviru Nacionalne uprave za promicanje ulaganja, zamjenik Ministarstva vanjske trgovine, Ministarstvo trgovine i industrije (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sektor El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Poslovanje

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Panama

Ministarstvo zdravstva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Edificio br. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Odjeljak za opasni otpad i kemijske tvari, potodjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Odjeljak za zdravlje okoliša i neopasni otpad, potodjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Panama

Nacionalna uprava za zdravlje životinja, Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Odjeljak za analizu rizika od štetnih organizama i fitosanitarne zahtjeve, Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaks: + 507 2207979, + 507 2207981

Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaks: + 507 2207979, + 507 2207981

Odjel za biološku raznolikost i divlje faune i flore u okviru Ministarstva okoliša

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ekstrakt 6877

Telefaks: + 507 5000839

Odjeljak za opasni otpad i kemijske tvari, potodjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Kontakti za javnu nabavu – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web -mjesto: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nacionalni ured za javnu nabavu (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-pošta: info@dgcp.gob.pa

Web -mjesto: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Nacionalne institucije – Kostarika

Središnja banka Kostarike

Središnja banka Kostarika

Središnja y 1, poziva 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web -mjesto: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Carinski ured Kostarike

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Telefaks: + 506 25229426

Opća uprava za oporezivanje, Ministarstvo financija

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nacionalni registar

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523 – 2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kostarika

Delegacija Europske unije u Kostarici

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Telefaks: + 506 22832960

E-pošta: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kostarike pri Kraljevini Belgiji, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Misija pri Europskoj uniji

489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 26405541

Telefaks: + 32 26483192

E-pošta: info@costaricaembassy.be

Društvo za vanjsku trgovinu Kostarike (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Kostarika (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278 – 1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Telefaks: + 506 22335755

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE), Glavna carinska uprava (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Poslovanje

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kostarika

Institut za tehničke standarde Costa Rican (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Kostarika (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Telefaks: + 506 22834831

Ministarstvo zdravstva,

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado pošta 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 ili 329, + 506 22336922

Telefaks: + 506 22577827

Odjel za kontrolu oružja i eksploziva u okviru Glavne uprave za naoružanje dodijeljen Ministarstvu javne sigurnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Uprava za upravljanje kvalitetom okoliša (DIGECA) dodijeljena Ministarstvu okoliša i energetike (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 i 9 bis, br. 935 costado norte del Liceo de Kostarika, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Telefaks: + 506 22582820

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Kostarika

Nacionalna služba za zdravlje životinja (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Telefaks: + 506 22608301

Nacionalna fitosanitarna služba (SFE), Ministarstvo poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Telefaks: + 506 25493599

Odjel za žive modificirane organizme Odjela za biotehnologiju u okviru Nacionalne fitosanitarne službe (SFE), Ministarstvo poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Telefaks: + 506 25493599

Kontakti za javnu nabavu – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web -mjesto: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digitalni

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-pošta: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Nacionalne institucije – El Salvador

Središnja američka banka za gospodarsku integraciju (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma br. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Telefaks: + 503 22676130

Opća carinska uprava (DAG)

Dirección General de Aduanas (DAG)

Ministerio de Hacienda, Panamerička autocesta Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Telefaks: + 503 22447201

Predstavništva, gospodarske komore i poslovne udruge – El Salvador

Delegacija Europske unije u El Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Telefaks: + 503 22432525

E-pošta: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo EL Salvadora u Belgiji

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Telefaks: + 32 2 732 65 74

E-pošta: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes br. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE), Centar za uvoz i obradu izvoza središnje banke

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Telefaks: + 503 22818086

EU4Poslovanje

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – El Salvador

Nacionalno vijeće za kvalitetu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web -mjesto: http://www.cnc.gob.sv/

Ministarstvo nacionalne obrane (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Uprava za ugljikovodike i rudarstvo (DHM), Ministarstvo gospodarstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Tijelo za civilno zrakoplovstvo (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Telefaks: + 503 21329429

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – El Salvador

Odjel za veterinarske usluge, Glavna uprava za stočarstvo (DGG), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Opća uprava za biljno zdravstvo (DGSV), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Telefaks: + 503 22101920

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Telefaks: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakti za javnu nabavu – El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-pošta: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web -mjesto: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244 – 3171

Gvatemala

Nacionalne institucije – Gvatemala

Središnja banka Gvatemale

Banco de Gvatemala

7a. Ov. Zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Telefaks: + 502 24296086, + 502 24856041

Web -mjesto: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Gvatemala

Delegacija Europske unije u Gvatemali

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Gvatemala C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Telefaks: + 502 23005900

E-pošta: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Gvatemale u Belgiji

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Telefaks: + 32 2 344 64 99

E-pošta: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Poslovanje

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Gvatemala

Gvatemalska komisija za norme (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, Zona 12, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Telefaks: + 502 22472687

Nacionalno tijelo Gvatemale za zabranu kemijskog oružja (ANGPAQ), Ministarstvo vanjskih poslova

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Telefaks: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministarstvo gospodarstva

Ministerio de Economía

8a Avenida 10 – 43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Gvatemala

Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i prehrane (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Odjel za epidemiološki nadzor i analizu rizika Uprave za biljno zdravstvo Ministarstva poljoprivrede i propise Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Odjel za norme i propise, Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Nacionalno vijeće zaštićenih područja (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, Zona 1, IPM Edificio, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Telefaks: + 502 22534141

Odjel za registraciju poljoprivrednih materijala Uprave za biljno zdravstvo Ministarstva poljoprivrede i propise Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakti za javnu nabavu – Gvatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-pošta: administradorgc@minfin.gob.gt

Web -mjesto: http://www.guatecompras.gt/

Opća uprava za javnu nabavu (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice