Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore,

Genom avtalet avskaffas de tullar och den byråkrati som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Singapore. Det undanröjer också andra handelshinder och förbättrar handeln med viktiga varor som elektronik, livsmedel och läkemedel. Avtalet öppnar också Singapores marknad för EU:s tjänsteexport, till exempel inom transport och telekommunikation.

Avtalet i korthet

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (Eusfta) trädde i kraft den 21 november 2019. Se den fullständiga texten och bilagorna till avtalet.

EU och Singapore har också undertecknat ett avtal om investeringsskydd (EUSIPA). Det kommer att träda i kraft efter det att det har ratificerats av alla EU:s medlemsstater, i enlighet med deras egna nationella förfaranden.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Eusfta medför betydande fördelar för företagen, bland annat följande:

 • ökat marknadstillträde för EU-företag i Singapore och vice versa
 • mindre betungande tekniska regler
 • avskaffande av dubbla tester för vissa produkter.
 • tullförfaranden och ursprungsregler som underlättar handeln
 • skydd av immateriella rättigheter, inklusive geografiska beteckningar – särskilda regionala livsmedels- och dryckesprodukter, t.ex. parmaskinka och Irish whiskey
 • nya möjligheter inom miljötjänster och miljöanpassad offentlig upphandling
 • undanröjande av hinder för handel och investeringar i grön teknik

Hur kommer handelsavtalet att gynna EU:s jordbrukssamhällen?

Före handelsavtalet hade Singapore nolltull på import av alla jordbruksbaserade livsmedelsprodukter utom öl. När avtalet trädde i kraft avskaffade Singapore också alla återstående tariffer på öl, stenbrott och samsu.

Avtalet erkänner och skyddar geografiska beteckningar för vin, spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i EU eller Singapore.

De åtgärder som föreskrivs i avtalets sanitära och fytosanitära del syftar också till att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa. Sådana åtgärder avser erkännande av områden med låg/fri förekomst av skadegörare eller sjukdomar och säkerställer öppenhet, informationsutbyte och undvikande av handelshinder.

 

Singapore har mycket lite jordbruksmark, så landet tillgodoser sitt livsmedelsbehov med import.

Dess jordbruksproduktion är småskalig och begränsad till

 • blommor
 • vissa frukter (främst durianer och rambutaner)
 • ägg
 • grönsaker
 • fjäderfä
 • griskött

Under 2019 exporterade EU-27 jordbruksbaserade livsmedelsprodukter till Singapore till ett värde av 1.9 miljarder euro, vilket är mer än dubbelt så mycket som 10 år tidigare. I dag är Singapore EU:s 5:e största exportmarknad för jordbruksbaserade livsmedel i Asien och dess 18:e globala marknad.

Hur stor är Singapores marknad? Hur mycket handel gör EU med Singapore?

Singapore har en befolkning på 5.6 miljoner människor och är ett av de viktigaste handels-, transport- och finansnaven i Asien. Landet har ett omfattande nätverk av handelsavtal med över 30 partner och handlar med över 550 miljarder euro varje år med resten av världen.

För EU är Singapore den 14:e största handelspartnern med varor i världen och den första i Sydostasien. Singapore har en djupt tjänsteorienterad ekonomi och är också EU:s 5:e största handelspartner för tjänster i världen.

Med mer än 10,000 europeiska företag som inrättade sina kontor/regionala nav i Singapore blev landet EU:s 6:eglobala destination för utgående direktinvesteringar och står för två tredjedelar av EU:s direktinvesteringar i SEA.

Tariffer

För export till Singapore

Före avtalet kunde nästan alla varor med ursprung i EU redan komma in i Singapore tullfritt. Sedan avtalet trädde i kraft är Singapore skyldigt att tillämpa tullfritt tillträde för alla varor med ursprung i EU, även de som tidigare omfattades av tullar (t.ex. öl och stenbrott).

För import till EU

Från och med den 21 november 2019 kommer omkring 84 % av importen från Singapore till EU att föras in tullfritt.

Exempel på sektorer som drar nytta av ett omedelbart avskaffande av tullar är

 • elektronik
 • läkemedel
 • de flesta petrokemiska produkter (vissa tullar på petrokemiska produkter kommer att fasas ut först efter 3 år)
 • bearbetade jordbruksprodukter (med undantag av kemiskt ren fruktos och sockermajs)

Nästan alla återstående tullar på singaporianska varor som förs in i EU kommer att fasas ut före november 2024.

EU kommer att fortsätta att tillämpa tullar på ett fåtal produkter även efter utfasningsperiodens slut, bland annat på vissa fiskprodukter (Tilapia, Skipjack) och bearbetat jordbruk samt kemiskt ren fruktos och sockermajs.

Avveckling av tullar

I handelsavtalet beskrivs de olika kategorierna för avveckling av tullar under 5 år i detalj i bilaga 2-A till avtalet.

 

I Min handelsassistent hittar du tidsplanen för avveckling av tullar för din specifika produkt.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll 1 till Eusfta.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Singapore?

För att få omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt frihandelsavtalet mellan EU och Singapore måste din produkt ha sitt ursprung i EU eller Singapore. En produkt anses ha ursprung i EU eller Singapore om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans och kumulation).

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och kemisektorerna.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. toleranser eller kumulation.

Tolerans

Enligt toleransregeln i frihandelsavtalet mellan EU och Singapore får tillverkaren använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln, förutsatt att deras nettovikt eller nettovärde inte överstiger

 • 10 % av produktens vikt när det gäller jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter enligt kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 10 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder

Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkning 6 och anmärkning 7 i bilaga A Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga B

Denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Kumulation

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore innehåller tre sätt att kumulera ursprung. Observera dock att för närvarande endast den första tillämpas (bilateral kumulation).

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Singapore kan anses ha ursprung i EU när det används vid tillverkningen av en produkt i EU (och vice versa)
 • kumulation med ett Asean-land som har ett förmånsavtal med EU, enligt vilket material med ursprung i sådana länder kan räknas som material med ursprung i Singapore eller EU när det används vid tillverkningen av en produkt.
  Observera att de material som förtecknas i bilaga C till protokollet om ursprungsregler är undantagna från denna kumulation. För närvarande är denna kumulation inte tillämplig.
 • kumulation med ett Asean-land som inte har något förmånsavtal med EU, enligt vilket material med ursprung i sådana länder kan räknas som material med ursprung i EU eller Singapore när det används vid tillverkningen av de produkter som förtecknas i bilaga D till protokollet om ursprungsregler. Denna kumulation är för
  närvarande inte tillämplig.

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet om ursprungsregler, t.ex. regeln om förbud mot ändringar.

Transport genom ett tredjeland: regel om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Singapore (och vice versa) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

I tveksamma fall får tullmyndigheterna begära att deklaranten lägger fram bevis på efterlevnad. Bevis på överensstämmelse får lämnas på vilket sätt som helst, inbegripet

 • transporthandlingar, t.ex. konossement 
 • faktisk eller konkret bevisning baserad på märkning eller numrering av kollin 
 • all bevisning som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är inte tillåten enligt detta handelsavtal.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena anges i avsnitt B i protokollet om ursprungsregler för avtalet. De klargör till exempel hur

 • att deklarera en produkts ursprung
 • för att ansöka om förmånsbehandling
 • tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur kan man ansöka om förmånstull?

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Enligt detta avtal kan importörer ansöka om förmånstull på grundval av en ursprungsdeklaration som exportören lämnat.

Ursprungsdeklaration

Exportörens egen deklaration

Exportörer kan själv deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Singapore genom att lämna in en ursprungsdeklaration.

 • i EU kan den göras
  • av en godkänd exportör
  • av vilken exportör som helst, förutsatt att försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
 • i Singapore kan det göras av en exportör som
  • är registrerad hos myndigheterna i Singapore
  • har fått ett unikt enhetsnummer

 

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge varje exportör som exporterar produkter som omfattas av handelsavtalet tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter oavsett deras värde. Exportören måste ge tullmyndigheterna tillräckliga garantier för att produkternas ursprungsstatus och alla övriga villkor i avtalet (protokollet) kan kontrolleras. Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

För att upprätta en ursprungsdeklaration bör du skriva, stämpla eller trycka deklarationen på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling enligt följande:

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullen eller det behöriga statliga tillståndet nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.”

Ursprungsdeklarationens text kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i bilaga E till protokollet om ursprungsregler.

Du måste underteckna din fakturadeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Inlämning och giltighet

En ursprungsdeklaration får i undantagsfall upprättas efter exporten (försäkran i efterhand) på villkor att den uppvisas i importlandet senast två år, när det gäller EU, och ett år när det gäller Singapore efter varornas införsel till territoriet.

Ni bör bevara och vara beredda att lämna in styrkande handlingar som styrker att din produkt har ursprungsstatus (t.ex. leverantörsdeklarationer) och uppfyller andra krav i protokollet om ursprungsregler, om tullmyndigheterna begär det.

Ursprungsdeklarationen förblir giltig i 12 månader från och med dagen för exportörens utfärdande.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore bygger på följande principer:

 • kontrollen begärs av myndigheterna i importlandet och utförs av myndigheterna i exportlandet.
 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i importländerna och exportländerna.
 • kontroller av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter. Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtet.
 • myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska regler och krav

Handelsavtalet inför mer kompatibla tekniska krav och tester av produkter och minskar de tekniska hinder som annars skulle kunna göra det svårt för dig att sälja dina produkter i Singapore. Till exempel

 • Godkänd ekonomisk aktör
 • reglerna för märkning och etikettering förenklas
 • dubbleringen av kostsamma och tidskrävande förfaranden för provning av produkter minskas – t.ex. erkänner Singapore nuvarande EU-standarder och provning av bilar och bildelar.
 • ett system för certifiering av köttproducerande anläggningar i EU som vill exportera till Singapore införs.
Hur kommer handelsavtalet att skydda europeiska standarder, inklusive standarder för livsmedelssäkerhet?

Handelsavtalet kommer inte på något sätt att påverka, ändra, sänka eller avskaffa EU:s normer på något område.

Detta innebär att singaporianska produkter och tjänster endast får säljas i EU på samma villkor som EU:s produkter och tjänster. De måste uppfylla alla EU:s regler och förordningar, t.ex.

 • tekniska regler och standarder
 • krav på konsumentsäkerhet
 • miljökrav
 • bestämmelser om djurhälsa, växtskydd och hygien
 • bestämmelser om livsmedelssäkerhet
Elektronik

Standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse baseras på relevanta internationella standarder.

Överenskommelsen syftar till att undvika dubbla och betungande förfaranden för överensstämmelseprovning av produktsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för

 • elektriska och elektroniska produkter
 • elektriska hushållsapparater
 • konsumentelektronik

Singapore godtar en leverantörsförsäkran om överensstämmelse för produkter som anses utgöra en låg risk för konsumenternas säkerhet, hälsa eller miljö.

Motorfordon och fordonsdelar

Med avtalet är det möjligt att sälja nya motorfordon och bildelar från EU i Singapore utan någon ytterligare provning eller certifiering, förutsatt att de är certifierade i enlighet med internationella standarder som godkänts i EU, särskilt Uneces (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) föreskrifter om typgodkännande.

EU och Singapore har också enats om att

 • avstå från att införa nya regleringsåtgärder som skiljer sig från internationella standarder.
 • tillåta försäljning av produkter som innehåller ny teknik, såvida det inte kan bevisas att sådan teknik utgör en betydande risk för människors hälsa, säkerhet eller miljö.
Läkemedel och medicintekniska produkter

EU och Singapore har enats om att

 • använda internationella standarder, metoder och riktlinjer för läkemedel och medicintekniska produkter
 • se till att listning, prissättning och ersättning för läkemedel är rättvis, rimlig och icke-diskriminerande.

EU kommer att erkänna Singapores standarder för god tillverkningssed vid tillverkning av aktiva farmaceutiska substanser som likvärdiga med landets egna, vilket kommer att underlätta exporten av Singapores aktiva farmaceutiska substanser till EU.

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

När det gäller livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd har både EU och Singapore stränga lagar och förfaranden. Avtalet syftar till att underlätta export av produkter av animaliskt ursprung. EU och Singapore har till exempel enats om att utvärdera varandras inspektions- och certifieringssystem för köttproducerande anläggningar, i stället för att kräva att varje enskilt slakteri eller livsmedelsbearbetningsanläggning inspekteras av den andra parten innan den kan exportera.

 

Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i min handelsassistent.

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för den internationella handeln och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ner ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som hindrar din export till Singapore med hjälp av webbformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer effektivare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

För att stärka säkerheten i leveranskedjan föreskrivs det att EU och Singapore ska ingå ömsesidigt erkännande av program för handelspartnerskap såsom EU:s program för godkända ekonomiska aktörer.

Dokument

I handledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör utarbeta för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av nedanstående uppgifter.

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll hos min handelsassistent)
 • packningslist
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller de obligatoriska produktföreskrifterna, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull påpekas att du kan ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

 

Mer information om de dokument du måste visa upp för tullklarering av din produkt finns hos Min handelsassistent.

Förfaranden

För en beskrivning av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handelsavtalet innehåller också moderna regler för att skydda och upprätthålla immateriella rättigheter.

Geografiska beteckningar

Singapore har stärkt sitt befintliga system för geografiska beteckningar genom att inrätta ett system för registrering av geografiska beteckningar i Singapore för att skydda produkter som har särskilda egenskaper eller åtnjuter visst anseende eller andra egenskaper på grund av sitt geografiska ursprung. EU:s producenter kan ansöka om registrering av sina geografiska beteckningar i Singapore. Tillverkare utanför EU kan också ansöka om registrering av geografiska beteckningar i Singapore, om produkterna omfattas av de föreskrivna kategorierna. 139 geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och vissa jordbruksprodukter har samma skyddsnivå som i EU. Detta förbättrade skydd kommer att stärka konsumenternas erkännande av äkta högkvalitativa livsmedelsprodukter, viner och spritdrycker från EU i Singapore, t.ex.

 • Viner från Bordeaux
 • Parmaskinka
 • Champagne
 • Bayerskt öl

Patent

Enligt avtalet åtog sig Singapore att bevilja en förlängning av patentskyddets giltighetstid för att kompensera för den förkortning av patenttiden som följer av den administrativa marknadsprocessen.

Upphovsrätt och närstående rättigheter

I handelsavtalet föreskrivs 70 års upphovsrättsligt skydd. Den föreskriver en enda skälig ersättning till producenter av ljudupptagningar som sänds eller utförs offentligt. Detta kommer att genomföras senast i november 2021. Avtalet kommer att anpassa Singapores upphovsrättslagstiftning till länder som gör det möjligt för producenter av ljudupptagningar att samla in royalties för radio- och tv-sändningar och offentliga framföranden.

Varumärken

EU och Singapore kommer att skydda välkända varumärken på grundval av den gemensamma rekommendationen från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

Skydd av testdata

I avtalet föreskrivs också att testdata som lämnas in för att erhålla ett administrativt godkännande för försäljning för att släppa ut farmaceutiska och agrokemiska produkter på marknaden kommer att skyddas under en period på 5 år som kan förlängas med ytterligare 5 år.

Industriella formgivningar

Enligt handelsavtalet ska Singapore öka skyddsvillkoren för registrerade formgivningar till 10 år.

Verkställighet

Avtalet innehåller detaljerade bestämmelser om civilrättsliga verkställighetsåtgärder. När det gäller gränskontroll kommer rättsinnehavare att kunna begära att Singapores tullmyndigheter beslagtar varumärkesförfalskade varor och upphovsrättsligt piratkopierade varor.

Senast i november 2022 kommer rättighetsinnehavarna att kunna begära att Singapores tullmyndigheter även beslagtar varumärkesförfalskade varor med geografiska beteckningar och pirattillverkade formgivningar när de ska importeras eller exporteras.

Singapore och EU har också åtagit sig att genomföra förfaranden som kommer att göra det möjligt för myndigheterna att på eget initiativ skjuta upp frigörandet av varumärkesförfalskade varor, piratkopierade upphovsrättsprodukter och varumärkesförfalskade varor med geografiska beteckningar. När det gäller förfalskade varor med geografiska beteckningar kommer Singapore att genomföra detta åtagande senast i november 2022.

Rådgivningstjänsten för immateriella rättigheter i Sydostasien erbjuder en hjälptjänst för direkt stöd till små och medelstora företag i fråga om immateriella rättigheter.

Tjänster

Handelsavtalet omfattar ett brett spektrum av tjänster och ger ytterligare marknadstillträde för tjänsteleverantörer.

Rent konkret har EU och Singapore enats om att minska eller avskaffa vissa restriktioner för

 • antalet tjänsteleverantörer
 • värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • antalet tjänster som utförs eller mängden tjänster som produceras.
 • antal personer som kan komma att anställas
 • den särskilda typ av rättslig enhet som är tillåten
 • gränser för utländskt aktieinnehav/eget kapital

Detta gäller en rad olika sektorer, bland annat följande:

 • telekommunikationstjänster
 • finansiella tjänster
 • dator- och tillhörande tjänster
 • transporttjänster
 • miljötjänster
 • vissa företagstjänster (t.ex. arkitekt- och ingenjörstjänster)
 • posttjänster

EU och Singapore har också enats om att se till att samma regler och bestämmelser gäller för inhemska och utländska tjänsteleverantörer inom vissa sektorer för att skapa förutsägbarhet och lika villkor. Detta gäller till exempel för

 • posttjänster – se till att dominerande marknadsaktörer inte använder sig av konkurrenshämmande metoder
 • telekommunikationstjänster – stora leverantörer, t.ex. nätoperatörer, måste ge andra operatörer tillträde till specifika nätelement, på separata villkor, på rimliga och transparenta villkor.
 • internationella sjötransporter – definiera relevanta åtaganden och säkerställa klarhet om exakt vad som görs
 • datatjänster – fånga upp alla framtida datatjänster baserade på deras funktioner
 • nationell lagstiftning – omfattande bestämmelser om licensieringsförfaranden och yrkeskvalifikationer som säkerställer att en investerare som ansöker om licens för att tillhandahålla en tjänst eller en annan tjänst behandlas rättvist och skyddas från godtyckliga begränsningar samtidigt som deras rätt att överklaga garanteras

 

Tjänster är ryggraden i ekonomierna i EU och Singapore. Singapore är ett viktigt nav i Sydostasien för EU:s tjänsteleverantörer och står för mer än hälften av all handel med kommersiella tjänster mellan EU och Asean.

  EU Singapore
Professionella tjänster
 • arkitekttjänster 
 • redovisning
 • ingenjörstjänster och integrerade tekniska tjänster
 • tjänster inom stadsplanering och landskapsarkitektur
 • konsulttjänster avseende företagsledning
 • internationella kommersiella skiljedomstjänster
 • juridiska tjänster
 • redovisning
 • beskattning
 • arkitekttjänster
 • integrerad teknik
 • läkar- och tandläkartjänster
 • veterinärtjänster
Dator- och tillhörande tjänster Alla relaterade tjänster på detta område Alla relaterade tjänster på detta område
Forskning och utveckling
 • naturvetenskap och tvärvetenskapliga vetenskaper utom offentligt finansierade FoU-tjänster
 • samhällsvetenskap och humaniora
 • naturvetenskap
 • samhällsvetenskap, utom juridisk forskning
Företagstjänster
 • reklam
 • marknadsundersökningar
 • konsulttjänster avseende företagsledning
 • rådgivning och samråd i samband med tillverkning
 • tryckning och förlagsverksamhet
 • tjänster enligt konventionen
 • översättning
 • tjänster i samband med utformning
 • reklam 
 • marknadsundersökningar
 • konsulttjänster avseende företagsledning
 • teknisk provning och analys av bilar
 • tjänster i samband med tillverkning
 • samråd om säkerhetsfrågor
 • övervakning av larm
 • tjänster avseende fotografering
 • tjänster avseende kongress- och utställningshantering
 • översättningstjänster
Posttjänster Alla relaterade tjänster inom detta område Grundläggande brev- och expresstjänster
Telekommunikationstjänster Tjänster som består av sändning och mottagning av signaler på elektromagnetisk väg, med undantag av radio- och televisionssändningar

Tjänster (utom radio- och televisionssändningar), såsom

 • anläggningsbaserade och tjänstebaserade tjänster
 • mobila tjänster och mervärdestjänster
Miljötjänster
 • tjänster avseende avloppsvatten
 • hantering av fast/farligt avfall, utom transport över gränserna av farligt avfall
 • skydd av luft och klimat samt sanering av mark och vatten
 • minskning av buller och vibrationer
 • skydd av den biologiska mångfalden och landskapet
 • tjänster avseende insamling och bortskaffande av avfall, utom deponier
 • hantering av farligt avfall
 • renhållning och liknande tjänster
 • rengöring av avgaser
 • tjänster för att minska buller
 • skydd av naturen och landskapet
Turism och reserelaterade tjänster Resebyråer och researrangemang 
 • hotell- och restaurangtjänster
 • servering av mat och dryck, utom måltidsservering i offentliga serveringsanläggningar
 • resebyråer och turistguidetjänster
Transport

Sjöfart – tjänster med anknytning till

 • internationell passagerar- och godstransport
 • lagring och lagring
 • containerstation och förråd
 • speditionstjänster och stödtjänster för sjötransport


Vägar och järnvägar – stödtjänster som

 • byrå för godstransport
 • godshantering
 • lagring 

Sjöfart – tjänster med anknytning till

 • internationell passagerar- och godstransport
 • agent- och mäklartjänster för sjöfart
 • internationell bogsering
 • mäkleri för sjöfart
 • spedition och spedition
 • uthyrning av fartyg med besättning

Vägtransporter – stödtjänster som

 • tjänster avseende uthyrning
 • vissa stödtjänster såsom underhåll och reparation av delar till motorfordon
Tillverkning
 • livsmedel och drycker
 • kläder
 • skodon
 • maskiner och apparater
 • pappersprodukter
 • datorer och elektriska maskiner
 • livsmedel och drycker
 • kläder
 • pappersprodukter
 • kemikalier
 • viss maskinutrustning
 • dator- och telekommunikationsutrustning

E-handel

Singapore och EU erkänner vikten av ett fritt informationsflöde och har enats om att inte införa tullar på elektroniska överföringar.

Båda sidor är också överens om att

 • e-handeln bör inte inkräkta på immateriella rättigheter
 • utvecklingen av e-handeln måste vara förenlig med internationella standarder för uppgiftsskydd.

Offentlig upphandling

Singapore och EU är medlemmar i WTO:s avtal om offentlig upphandling.

Redan före handelsavtalet hade de öppna och moderna system för offentlig upphandling och tillämpade höga standarder för öppenhet och rättvisa förfaranden vid offentlig upphandling, och i många fall kunde EU-företag redan konkurrera om offentliga kontrakt i Singapore över ett visst tröskelvärde.

Handelsavtalet erbjuder dock ännu fler möjligheter för EU-företag att konkurrera om offentliga upphandlingskontrakt i Singapore.

Singapore har

 • enades om ytterligare bestämmelser om upphandling
 • enades om lägre tröskelvärden för öppna anbudsförfaranden för organ som styrelsen för allmännyttiga företag och Energimarknadsmyndigheten.
 • utvidgning av de typer av avtal om allmän trafik som omfattas av åtaganden om öppenhet och icke-diskriminering – detta är viktigt eftersom tillgång till information är ett av de största hindren för mindre företag i EU att få tillträde till utländska marknader.

EU har

 • läggas till i förteckningen över enheter som är öppna för anbud för offentliga kontrakt, ytterligare ministerier, byråer och andra organ på central nivå – jämfört med dem som ingår i WTO:s förteckning över offentliga upphandlingar – samt enheter som är verksamma inom vissa allmännyttiga sektorer.
 • inkluderade fler typer av offentliga tjänstekontrakt som omfattas av öppen upphandling jämfört med vad man har kommit överens om i WTO, t.ex.
  • järnvägstjänster
  • datatjänster
  • telekommunikationstjänster
  • tjänster avseende landskapsarkitektur

7 b Handel och hållbar utveckling

I handelsavtalet fastställs bindande åtaganden för att säkerställa att de inhemska miljö- och arbetsskyddsnivåerna är förenliga med grundläggande internationella normer och avtal.

Den förbjuder ”race-to-bottom” -praxis där arbets- och miljölagstiftningen sänks för att locka till sig handel eller investeringar, samtidigt som man erkänner EU:s och Singapores rätt att fastställa sina egna miljö- och arbetarskyddsnivåer.

Handelsavtalet syftar till att öka handelns och investeringarnas bidrag till hållbar utveckling, inbegripet

 • företagens sociala ansvar
 • initiativ för miljömärkning
 • rättvis och etisk handel
 • bevarande och hållbar förvaltning av naturresurser, bland annat genom hållbar skogsförvaltning och bevarande och förvaltning av fiskbestånd

Arbetsnormer

Frihandelsavtalet innehåller åtaganden om att genomföra Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner som parterna har ratificerat, men också åtaganden om att vidta nödvändiga åtgärder för att ratificera ILO-konventioner om grundläggande rättigheter som de ännu inte har undertecknat, t.ex.

 • ministerförklaringen från FN:s ekonomiska och sociala råd om full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla från 2006
 • ILO:s deklaration om principer och grundläggande rättigheter i arbetslivet.
 • de grundläggande ILO-konventionerna

Miljö och klimatförändringar

Avtalet innehåller åtaganden från EU och Singapore om ett effektivt genomförande av multilaterala miljöavtal i vilka EU och/eller Singapore är parter, t.ex.

 • FN:s konvention om biologisk mångfald
 • FN:s konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)
 • FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Särskilda bestämmelser om klimatförändringar understryker ytterligare EU:s och Singapores insatser för att ta itu med klimatförändringarna.

I frihandelsavtalet föreskrivs också samarbete mellan parterna, bland annat i fråga om miljömärkning och miljöanpassad offentlig upphandling, undanröjande av handelshinder för klimatvänliga varor och tjänster såsom hållbara produkter för förnybar energi. en gradvis minskning av subventionerna till fossila bränslen och främjande av företagens sociala ansvar.

Investeringar

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (EUSIPA) kommer att träda i kraft när det har ratificerats av alla EU-medlemsstater i enlighet med deras egna nationella förfaranden.

När det väl trätt i kraft kommer det att ytterligare förbättra investeringsklimatet och skapa större säkerhet för investerare.

Avtalet kommer att säkerställa att europeiska och singaporianska investerare behandlas lika och rättvist och inte utsätts för någon diskriminerande behandling, såsom

 • påtvingad expropriation eller expropriation utan skälig ersättning
 • diskriminering
 • återkallande av verksamhetstillstånd
 • missbruk från värdstatens sida, t.ex. avsaknad av ett korrekt rättsförfarande eller underlåtenhet att göra internationella överföringar av kapital

Investeringsskyddsavtalet kommer att erbjuda investerare en modern och reformerad tvistlösningsmekanism för investeringar – investeringsdomstolssystemet.

Hörnstenarna i det nya investeringsdomstolssystemet är

 • en permanent investeringstribunal i första instans
 • en överprövningstribunal för överklaganden

Systemet kommer att bygga på principerna om insyn i förfaranden och bestämmelser mot missbruk av systemet. Avtalet om investeringsskydd innehåller till exempel regler för att förhindra bedrägliga eller manipulativa fordringar, såsom omstrukturering av ett företag i syfte att lämna in en fordran.

Investeringsdomstolssystemet kommer att säkerställa att investeringsskyddsavtalet tolkas på ett rättsligt korrekt och förutsägbart sätt.

Användbara länkar och kontakter

Ministeriet för handel och industri P.O.

100 High Street, #09 – 01, The Treasury, Singapore 179434

Tfn: + 65 6225 9911

Webben: www.mti.gov.sg

Företaget Singapore (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Tfn: + 65 6898 1800

Webben: www.enterprisesg.gov.sg

ESG:s kontor i Frankfurt

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland

Tfn: + 49 699207350

ESG:s kontor i London

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Förenade kungariket

Tfn: + 44 2074842730

Europeiska unionens delegation i Singapore

250 North Bridge Road, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Tfn: + 65 6336 7919

Webben: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Ytterligare länkar:

Mer information om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore och avtalet om investeringsskydd finns på GD Handels webbplats. En översikt finns också i faktabladet här.

Du kan också söka efter annan information om handelsförbindelserna mellan EU och Singapore via den här länken.

Europeiska utrikestjänsten tillhandahåller också detaljerad information om förbindelserna mellan EU och Singapore.

Dela sidan:

Genvägar