Comhaontú Saorthrádála AE-Singeapór

Leis an gcomhaontú, cuirtear deireadh leis na dleachtanna custaim agus leis an maorlathas a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag onnmhairiú go Singeapór. Cuireann sé deireadh freisin le bacainní trádála eile agus cuireann sé feabhas ar thrádáil earraí tábhachtacha amhail earraí leictreonacha, táirgí bia agus cógaisíocht. Leis an gcomhaontú freisin, osclófar margadh Shingeapór d’onnmhairí sheirbhísí an Aontais, mar shampla i gcúrsaí iompair agus teileachumarsáide.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig Comhaontú Saorthrádála AE-Singeapór (EUSFTA) i bhfeidhm an 21 Samhain 2019. Féach téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe.

Tá Comhaontú Cosanta Infheistíochta (EUSIPA) sínithe ag AE agus Singeapór freisin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm tar éis do Bhallstáit uile an Aontais é a dhaingniú, de réir a nósanna imeachta náisiúnta féin.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Téann EUSFTA chun tairbhe shuntasach do ghnólachtaí, lena n-áirítear

 • rochtain mhéadaithe ar an margadh do ghnólachtaí AE i Singeapór agus a mhalairt
 • rialacha teicniúla a bhfuil ualach níos lú ag baint leo
 • deireadh a chur le tástáil dhúbailteach i gcás táirgí áirithe
 • nósanna imeachta custaim agus rialacha tionscnaimh lena n-éascaítear an trádáil
 • cearta maoine intleachtúla a chosaint, lena n-áirítear tásca geografacha (GIanna) – táirgí speisialta réigiúnacha bia agus dí, amhail liamhás Parma agus uisce beatha na hÉireann
 • deiseanna nua i seirbhísí comhshaoil agus tairiscintí poiblí glasa
 • deireadh a chur leis na bacainní ar thrádáil agus ar infheistíocht i dteicneolaíochtaí glasa

Conas a rachaidh an comhaontú trádála chun tairbhe do phobail feirmeoireachta an Aontais?

Roimh an gcomhaontú trádála, ní raibh aon dleacht ar bith ag Singeapór ar allmhairí na dtáirgí agraibhia go léir seachas beoir. Tar éis don chomhaontú teacht i bhfeidhm, chuir Singeapór deireadh freisin leis na taraifí go léir atá fágtha aige ar bheoir, ar stout agus ar samsu.

Leis an gcomhaontú, aithnítear agus cosnaítear tásca geografacha d’fhíonta, do bhiotáillí, do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-ábhair ar de thionscnamh chríocha AE nó Shingeapór iad.

Chomh maith leis sin, is é is aidhm do na bearta dá bhforáiltear sa chuid Shláintíochta agus Fíteashláintíochta saol agus sláinte an duine, na n-ainmhithe agus na bplandaí a chosaint. Tagraíonn bearta den sórt sin d’aithint limistéar íseal/saor in aisce lotnaidí nó galar agus áirithíonn siad trédhearcacht agus malartú faisnéise agus seachaint bacainní trádála.

 

Is beag talamh talmhaíochta atá ag Singeapór ionas go bhfreastalaíonn sé ar a riachtanais bhia agus a iompórtálacha.

Tá a tháirgeadh talmhaíochta ar mhionscála agus tá sé teoranta do

 • bláthanna
 • torthaí áirithe (durians agus rambutans den chuid is mó)
 • uibheacha
 • glasraí
 • éanlaith chlóis
 • muiceoil

In 2019, d’easpórtáil na 27 mBallstát EUR1.9 billiún de tháirgí agraibhia go Singeapór, níos mó ná dhá oiread 10 bliain roimhe sin. Sa lá atá inniu ann, is é Singeapór an 5ú margadh onnmhairithe agraibhia is mó san Áise agus an 18ú margadh ar fud an domhain atá aige.

Cé chomh mór is atá margadh Shingaporean? Cé mhéad trádála a dhéanann an tAontas Eorpach le Singeapór?

Le daonra de 5.6 milliún duine, is mol trádála, iompair agus airgeadais tábhachtach san Áise é Singeapór. Tá líonra fairsing comhaontuithe trádála ann le breis agus 30 comhpháirtí agus déanann an tír sin breis agus EUR550 billiún a thrádáil leis an gcuid eile den domhan gach bliain.

Is é Singeapór an 14ú comhpháirtí trádála is mó ar domhan maidir le hearraí agus is é Singeapór an chéad cheann san Áise Thoir Theas (SEA). Agus geilleagar atá dírithe go mór ar sheirbhís aige, tá Singeapór ar an 5ú comhpháirtí is mó de chuid an Aontais maidir le seirbhísí ar fud an domhain.

Ós rud é go bhfuil níos mó ná 10,000 cuideachta Eorpach a bhunaigh a n-oifigí/moil réigiúnacha i Singeapór, rinneadh an tír den 6ú ceann scríbedomhanda d’infheistíocht dhíreach amach agus is ionann í agus dhá thrian de stoc infheistíochta dírí an AE in SEA.

Taraifí

I gcás onnmhairí chuig Singeapór

Roimh an gcomhaontú, d’fhéadfadh beagnach gach earra de thionscnamh an AE dul isteach i Singeapór cheana féin saor ó dhleachtanna custaim. Ó tháinig an comhaontú i bhfeidhm, tá sé de cheangal ar Shingeapór rochtain saor ó dhleacht a chur i bhfeidhm ar gach earra de thionscnamh an Aontais, lena n-áirítear na hearraí sin a bhí faoi réir taraifí roimhe sin (amhail beoir agus stout).

Le haghaidh iompórtálacha isteach san AE

Amhail ón 21 Samhain 2019, tháinig tuairim is 84 % d’allmhairí ó Shingeapór chuig an AE isteach saor ó dhleacht.

Samplaí d’earnálacha a bhaineann tairbhe as díothú dleachtanna custaim láithreach

 • leictreonaic
 • cógais
 • an chuid is mó peitriceimiceáin (Beidh taraifí áirithe ar pheitriceimiceáin a chéimniú amach ach amháin tar éis 3 bliana)
 • táirgí talmhaíochta próiseáilte (seachas fruchtós atá íon go ceimiceach agus arbhar milis)

Beagnach gach dleacht chustaim atá fágtha agus a bhaineann le hearraí Shingeapóracha a thagann isteach san Aontas, cuirfear deireadh leo de réir a chéile roimh mhí na Samhna 2024.

Leanfaidh an tAontas de tharaifí a chur i bhfeidhm ar roinnt táirgí fiú tar éis dheireadh na tréimhse céimnithe amach, lena n-áirítear taraifí ar tháirgí éisc áirithe (an Tilapia, Skipjack) agus ar thalmhaíocht phróiseáilte, chomh maith le fruchtós agus arbhar milis atá íon go ceimiceach.

Díchóimeáil taraifí

Sa chomhaontú trádála, déantar cur síos mionsonraithe ar na catagóirí céimnithe maidir le taraifí a dhíchóimeáil thar 5 bliana in Iarscríbhinn 2-A a ghabhann leis an gcomhaontú.

 

Is féidir leat teacht ar an sceideal dismantling taraife do do tháirge ar leith i Mo Cúntóir Trádála.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh i bPrótacal 1 de CDTA AE.

An de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Shingeapór mo tháirge?

Chun cáiliú don taraif fhabhrach níos ísle nó náid faoin gComhaontú Saorthrádála AE-Singeapór, ní mór gur de thionscnamh an AE nó Shingeapór do tháirge. Meastar gur táirge de thionscnamh an AE nó de thionscnamh Shingeapór é, más

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, riail an neamhathraithe). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge (mar shampla lamháltas agus carnadh).

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Táthar ag súil go mbeidh solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat cloí le rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de, amhail lamháltais nó carnadh.

Caoinfhulaingt

I gComhaontú Saorthrádála AE-Singeapór, ceadaíonn riail na caoinfhulaingthe don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir riail shonrach an táirge chomh fada agus nach dtéann a nglanmheáchan nó a nglanluach thar

 • 10 % de mheáchan an táirge i gcás táirgí talmhaíochta agus táirgí talmhaíochta próiseáilte a thagann faoi Chaibidil 2 agus Caibidil 4 go Caibidil 24 den Chóras Comhchuibhithe, seachas táirgí iascaigh próiseáilte faoi Chaibidil 16
 • 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha le haghaidh táirgí tionsclaíocha seachas teicstílí agus éadaí

Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, atá ar áireamh i Nóta 6 agus i Nóta 7 d’Iarscríbhinn A Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn B

Ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun dul thar aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh atá liostaithe sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge.

Carnadh

Foráiltear le Comhaontú Saorthrádála AE-Singeapór do thrí bhealach chun tionscnamh a charnadh. Tabhair do d’aire, áfach, nach bhfuil feidhm ach ag an gcéad cheann faoi láthair (carnadh déthaobhach)

 • carnadh déthaobhach – ábhair de thionscnamh Shingeapór, is féidir a mheas gur ábhair de thionscnamh AE iad nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú san AE (agus a mhalairt)
 • Carnadh le tír de chuid ASEAN a bhfuil comhaontú fabhrach aici leis an AE, a fhágann gur féidir a mheas gur de thionscnamh Shingeapór nó de thionscnamh AE ábhair de thionscnamh tíortha den sórt sin,
  tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil na hábhair atá liostaithe in Iarscríbhinn C a ghabhann leis an bPrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh eisiata ón carnadh seo. Níl feidhm ag an carnadh seo faoi láthair.
 • Carnadh le tír de chuid ASEAN nach bhfuil aon chomhaontú fabhrach aici leis an AE, a fhágann gur féidir a mheas gur de thionscnamh an AE nó Shingeapór ábhair de thionscnamh na dtíortha sin nuair a úsáidtear iad i monarú na dtáirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn D a ghabhann leis an bPrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh, níl feidhm ag an carnadh seo faoi
  láthair.

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh, amhail riail an neamhathraithe, a chomhlíonadh.

Iompar trí thríú tír: Riail maidir le neamhathrú

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ó AE chuig Singeapór (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leis nó a ghreamú d’fhonn a áirithiú go gcomhlíontar riachtanais baile shonracha na tíre allmhairíochta
 • táirgí atá faoi dhálaí maithe a chaomhnú
 • stóráil
 • coinsíneachtaí a scoilteadh

I gcás amhrais, féadfaidh na húdaráis chustaim iarraidh ar an dearbhóir fianaise ar chomhlíonadh a sholáthar. Féadfar fianaise maidir le comhlíonadh a thabhairt trí mheán ar bith, lena n-áirítear

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí ládála 
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí 
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin

Aistarraingt dleachta

Faoin gcomhaontú trádála seo, ní cheadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an Chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, mar shampla, conas a dhéantar an méid seo a leanas:

 • tionscnamh táirge a dhearbhú
 • chun sainroghanna a éileamh
 • gur féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú

Conas taraif fhabhrach a éileamh?

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Faoin gcomhaontú sin, is féidir le hallmhaireoirí taraif fhabhrach a éileamh bunaithe ar dhearbhú tionscnaimh a chuireann an t-onnmhaireoir ar fáil.

Dearbhú maidir le tionscnamh

Féindearbhú ag an onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go bhfuil a dtáirge de thionscnamh AE nó Shingeapór trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar

 • is féidir é a dhéanamh san Aontas Eorpach
  • onnmhaireoir formheasta
  • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta
 • i Singeapór is féidir é a dhéanamh ag onnmhaireoir a
  • atá cláraithe le húdaráis Shingeapór
  • fuair sé Uimhir Aonáin Uathúla

 

Onnmhaireoirí formheasta

Féadfaidh údaráischustaim na tíre onnmhairithe a údarú d’aon onnmhaireoir a onnmhairíonn táirgí faoin gcomhaontú trádála dearbhuithe tionscnaimh a dhéanamh amach le haghaidh táirgí beag beann ar a luach. Ní mór don onnmhaireoir ráthaíochtaí leordhóthanacha a thabhairt do na húdaráis chustaim gur féidir stádas tionscnaimh na dtáirgí agus comhlíonadh cheanglais eile uile an chomhaontaithe (Prótacal) a fhíorú. Féadfaidh na húdaráis chustaim an stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás aon mhí-úsáide.

Cad ba cheart a bheith sa dearbhú tionscnaimh?

Chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba cheart duit an dearbhú a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile an téacs seo a leanas:

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí atá cumhdaithe ag an doiciméad seo (údarú custaim nó údarú rialtais inniúil Uimh....) gur de... thionscnamh fabhrach iad na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.”

Is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn E a ghabhann leis an bPrótacal maidir le rialacha tionscnaimh.

Ní mór duit do dhearbhú sonraisc a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Cur isteach agus bailíocht

Ar bhonn eisceachtúil, féadfar dearbhú tionscnaimh a dhéanamh tar éis onnmhairiú (‘ráiteas cúlghabhálach’) ar choinníoll go gcuirfear i láthair sa tír allmhairíochta é tráth nach déanaí ná dhá bhliain i gcás an AE, agus bliain amháin, i gcás Shingeapór, tar éis theacht isteach na n-earraí sa chríoch.

Ba cheart duit a bheith ullamh doiciméid tacaíochta a chur isteach lena gcruthaítear gur táirge tionscnaimh é (dearbhuithe soláthróra, mar shampla) agus go gcomhlíonann sé ceanglais eile an Phrótacail maidir le rialacha tionscnaimh má iarrann na húdaráis chustaim sin.

Beidh an dearbhú tionscnaimh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a d’eisigh an t-onnmhaireoir é.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an comhaontú saorthrádála idir an tAontas agus Singeapór bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

 • má iarrann údaráis na tíre is allmhaireoir an fíorú agus má dhéanann údaráis na tíre onnmhairíochta é
 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim na dtíortha allmhairithe agus na dtíortha onnmhairíochta
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí. Nach gceadófar cuairteanna an Pháirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir
 • déanfaidh údaráis an Pháirtí onnmhairíochta an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an Pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí

Ceanglais táirge 

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Leis an gcomhaontú trádála cuirtear i bhfeidhm ceanglais theicniúla níos comhoiriúnaí agus tástáil le haghaidh táirgí agus laghdaíonn sé bacainní teicniúla a d’fhéadfadh sé a dhéanamh deacair duit do tháirgí a dhíol i Singeapór murach sin. Mar shampla

 • Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe
 • simplítear na rialacha maidir le marcáil agus lipéadú
 • laghdaítear dúbailt nósanna imeachta costasacha agus fadálach chun tástáil a dhéanamh ar tháirgí – mar shampla, aithníonn Singeapór caighdeáin reatha AE agus tástáil ar charranna agus ar pháirteanna gluaisteán
 • tá córas curtha ar bun chun bunaíochtaí táirgthe feola AE ar mian leo onnmhairiú go Singeapór a dheimhniú
Conas a chosnófar caighdeáin Eorpacha, lena n-áirítear caighdeáin sábháilteachta bia, leis an gcomhaontú trádála?

Ní dhéanfaidh an comhaontú trádála difear, ar bhealach ar bith, do chaighdeáin an Aontais in aon réimse, ná ní dhéanfaidh sé iad a leasú, a ísliú ná deireadh a chur leo.

Ciallaíonn sé sin nach féidir táirgí agus seirbhísí Shingeapóracha a dhíol san Aontas ach ar na coinníollacha céanna le táirgí agus seirbhísí an Aontais. Ní mór dóibh rialacha agus rialacháin uile an Aontais a chomhlíonadh, amhail

 • rialacha agus caighdeáin theicniúla
 • ceanglais maidir le sábháilteacht tomhaltóirí
 • ceanglais chomhshaoil
 • rialacha maidir le sláinte ainmhithe agus plandaí agus sláinteachas ainmhithe agus plandaí
 • Rialacháin maidir le sábháilteacht bia
Leictreonaic

Tá caighdeáin, rialacháin theicniúla agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta bunaithe ar na caighdeáin idirnáisiúnta ábhartha.

Is é is aidhm don chomhaontú nósanna imeachta tástála comhréireachta a bheadh dúblach trom a sheachaint do shábháilteacht táirgí agus do chomhoiriúnacht leictreamaighnéadach maidir le táirgí.

 • trealamh leictreach agus leictreonach
 • fearais leictreacha tí
 • leictreonaic tomhaltais

Glacann Singeapór le dearbhú comhréireachta ó sholáthróir i gcás táirgí a mheastar riosca íseal a bheith ag baint leo do shábháilteacht an tomhaltóra, do shláinte an tomhaltóra nó don chomhshaol.

Mótarfheithiclí agus Páirteanna Feithiclí

Leis an gcomhaontú sin, is féidir mótarfheithiclí nua agus páirteanna gluaisteán nua a dhíol ón Aontas Eorpach i Singeapór gan aon tástáil bhreise ná deimhniú breise, ar choinníoll go bhfuil siad deimhnithe i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta a nglactar leo san Aontas, go háirithe rialacháin chineálcheadaithe Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE).

D’aontaigh an tAontas Eorpach agus Singeapór freisin

 • staonadh ó bhearta nua rialála a thabhairt isteach nach ionann iad agus caighdeáin idirnáisiúnta
 • ligean do tháirgí ina bhfuil teicneolaíochtaí nua a dhíol, mura gcruthaítear go gcruthaíonn na teicneolaíochtaí sin riosca suntasach do shláinte an duine, don tsábháilteacht nó don chomhshaol
Cógaisíocht agus Feistí Leighis

Tá an tAontas Eorpach agus Singeapór tar éis comhaontú

 • caighdeáin, cleachtais agus treoirlínte idirnáisiúnta a úsáid le haghaidh táirgí cógaisíochta agus feistí leighis
 • a áirithiú go mbeidh liostú, praghsáil agus aisíocaíocht táirgí cógaisíochta cothrom, réasúnach agus neamh-idirdhealaitheach

Aithneoidh an tAontas Eorpach caighdeáin Shingeapór maidir le “Dea-Chleachtais Mhonaraíochta” (GMP) i monarú comhábhar gníomhach cógaisíochta (API) mar choibhéis dá chuid féin, rud a éascóidh onnmhairiú API Shingeapór isteach san AE.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta – SPS

Maidir le sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí, tá dlíthe agus nósanna imeachta diana i bhfeidhm ag AE agus Singeapór araon. Dírítear leis an gcomhaontú ar onnmhairiú táirgí de bhunadh ainmhíoch a éascú. Mar shampla, chomhaontaigh an AE agus Singeapór meastóireacht a dhéanamh ar chórais iniúchta agus deimhniúcháin a chéile do bhunaíochtaí táirgthe feola, seachas ceangal a chur ar an bpáirtí eile cigireacht a dhéanamh ar gach seamlas nó gléasra próiseála bia ar leith sular féidir leis é a onnmhairiú.

 

Faigh na rialacha sonracha agus na ceanglais do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Baic Theicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach ort mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha go Singeapór tríd an bhfoirm ar líne a úsáid agus déanfaidh an tAontas do chás a anailísiú agus déanfaidh sé beart cuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla ann chun trádáil a éascú agus costais a laghdú do ghnólachtaí.

D’fhonn slándáil an tslabhra soláthair a neartú, foráiltear ann go rachaidh AE agus Singeapór i mbun aitheantas frithpháirteach a thabhairt do chláir chomhpháirtíochta trádála amhail clár 'Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe' an AE.

Cáipéisí

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

 

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta

Chun cur síos a dhéanamh ar an gcaoi le cruthú ar thionscnamh do tháirgí chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag na húdaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus Tásca Geografacha

Tá rialacha nua-aimseartha sa chomhaontú trádála freisin chun cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú

Tásca Geografacha

Tá a chóras Tásca Geografacha (GIanna) atá ann cheana neartaithe ag Singeapór trí chóras a chur ar bun chun tásca geografacha a chlárú i Singeapór chun táirgí a bhfuil cáilíochtaí speisialta acu a chosaint nó a bhfuil clú nó tréithe áirithe eile acu mar gheall ar a dtionscnamh geografach. Is féidir le táirgeoirí AE iarratas a dhéanamh a gcuid tásca geografacha a chlárú i Singeapór. Tá táirgeoirí neamh-AE in ann iarratas a chur isteach freisin ar thásca geografacha a chlárú i Singeapór, i gcás ina dtagann na táirgí faoi réim na gcatagóirí a leagtar síos. Tá leibhéil chosanta ann atá cothrom leis na leibhéil cosanta atá san Aontas Eorpach maidir le tásca geografacha de chuid an Aontais Eorpaigh le haghaidh fíonta, biotáillí agus táirgí talmhaíochta áirithe. Neartóidh an chosaint fheabhsaithe sin an t-aitheantas a thugann tomhaltóirí do tháirgí bia, d’fhíonta agus do bhiotáille bharántúil an Aontais i Singeapór, amhail

 • Fíonta Bordeaux
 • Liamhás Parma
 • Champagne
 • Beoir Bavárach

Paitinní

Faoin gcomhaontú, gheall Singeapór go ndeonódh sé síneadh ar ré na cosanta paitinne chun an laghdú ar shaol na paitinne de thoradh an phróisis oibríochtúil margaíochta riaracháin a chúiteamh.

Cóipcheart agus cearta gaolmhara

Déantar foráil sa chomhaontú trádála maidir le 70 bliain de chosaint cóipchirt. Déantar foráil ann maidir le luach saothair cothrom aonair le haghaidh táirgeoirí fuaimthaifeadta a chraoltar nó a dhéantar go poiblí. Cuirfear an méid sin chun feidhme tráth nach déanaí ná mí na Samhna 2021. Leis an gcomhaontú sin, déanfar dlíthe cóipchirt Shingeapór a ailíniú le tíortha a chuireann ar chumas táirgeoirí taifeadtaí fuaime ríchíosanna craoltóireachta agus feidhmíochta poiblí a bhailiú.

Trádmharcanna

Déanfaidh an tAontas agus Singeapór trádmharcanna aitheanta a chosaint ar bhonn an Mholta Chomhpháirtigh ón Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil.

Sonraí tástála a chosaint

Foráiltear sa chomhaontú freisin go gcosnófar sonraí tástála arna gcur isteach chun formheas margaíochta riaracháin a fháil chun táirgí cógaisíochta agus agraiceimiceacha a chur ar an margadh ar feadh tréimhse 5 bliana a fhéadfar a fhadú ar feadh 5 bliana breise.

Dearaí tionsclaíocha

Foráiltear sa chomhaontú trádála go méadóidh Singeapór na téarmaí cosanta do dhearaí cláraithe go 10 bliana.

Forfheidhmiú

Áirítear sa chomhaontú forálacha mionsonraithe maidir le bearta forfheidhmiúcháin sibhialta. Maidir le forfheidhmiú teorann, beidh sealbhóirí cirt in ann iarraidh ar údaráis chustaim Shingeapór earraí trádmhairc góchumtha agus earraí cóipchirt bradacha a urghabháil.

Faoi mhí na Samhna 2022, beidh sealbhóirí cirt in ann iarraidh ar údaráis chustaim Shingeapór earraí góchumtha GI agus dearadh píoráidithe a urghabháil freisin nuair atá siad le hallmhairiú nó le honnmhairiú.

Tá gealltanas tugtha ag Singeapór agus ag an Aontas freisin nósanna imeachta a chuirfidh ar chumas na n-údarás scaoileadh earraí trádmhairc góchumtha, earraí cóipchirt bradacha agus earraí góchumtha GI a chur ar fionraí ar a dtionscnamh féin. Maidir le hearraí góchumtha GI, cuirfidh Singeapór an gealltanas sin chun feidhme faoi mhí na Samhna 2022.

Cuireann Deasc Chabhrach IPR na hÁise Thoir Theas seirbhís Líne Chabhrach ar fáil chun tacaíocht dhíreach a thabhairt do FBManna maidir le maoin intleachtúil.

Seirbhísí

Cumhdaíonn an comhaontú trádála raon leathan seirbhísí agus soláthraíonn sé rochtain bhreise ar an margadh do sholáthraithe seirbhísí.

Go nithiúil, chomhaontaigh AE agus Singeapór go laghdófaí nó go gcuirfear deireadh le srianta áirithe maidir le

 • líon na soláthróirí seirbhísí
 • luach idirbheart nó sócmhainní seirbhísí
 • líon na n-oibríochtaí seirbhísí nó líon na n-aschur seirbhísí
 • líon na ndaoine a fhéadfar a fhostú
 • an cineál sonrach eintitis dhlíthiúil atá ceadaithe
 • teorainneacha maidir le scairshealbhán/cothromas eachtrach

Baineann sé sin le réimse leathan earnálacha, lena n-áirítear

 • seirbhísí teileachumarsáide
 • seirbhísí airgeadais
 • seirbhísí ríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara
 • seirbhísí iompair
 • seirbhísí comhshaoil
 • seirbhísí áirithe gnó (amhail seirbhísí ailtireachta agus innealtóireachta)
 • seirbhísí poist

Chomhaontaigh AE agus Singeapór freisin a áirithiú go mbeidh feidhm ag na rialacha agus na rialacháin chéanna maidir le soláthraithe seirbhísí baile agus eachtracha in earnálacha áirithe chun intuarthacht agus cothrom iomaíochta a chruthú. Baineann sé seo, mar shampla, le

 • seirbhísí poist – a chinntiú nach rachaidh gníomhaithe ceannasacha sa mhargadh i mbun cleachtais fhrithiomaíocha
 • seirbhísí teileachumarsáide – ní mór do mhórsholáthraithe, amhail úinéirí líonra, rochtain ar eilimintí líonra sonracha a sholáthar d’oibreoirí eile, ar bhonn díchuachta, ar théarmaí agus ar choinníollacha atá réasúnach agus trédhearcach
 • iompar muirí idirnáisiúnta – gealltanais ábhartha a shainiú agus soiléireacht a áirithiú maidir lena bhfuil geallta go díreach
 • seirbhísí ríomhaireachta – gach seirbhís ríomhaireachta sa todhchaí atá bunaithe ar a gcuid feidhmiúlachtaí a chuimsiú
 • rialáil intíre – forálacha cuimsitheacha maidir le nósanna imeachta ceadúnaithe agus cáilíochtaí gairmiúla lena n-áirithítear, i gcás ina ndéanann infheisteoir iarratas ar cheadúnas chun seirbhís nó neamhsheirbhís a sholáthar, go gcaitear leo go cothrom agus go gcosnófar iad ó shrianta treallacha agus go n-áirithítear a gceart achomhairc

 

Is iad seirbhísí cnámh droma gheilleagair an AE agus Shingeapór. Is mol tábhachtach in Oirdheisceart na hÁise é Singeapór do sholáthraithe seirbhísí AE agus is ionann é agus breis agus leath den trádáil ar fad sna seirbhísí tráchtála idir AE agus ASEAN.

  AE Singeapór
Seirbhísí gairmiúla
 • seirbhísí ailtireachta
 • cuntasaíocht
 • seirbhísí innealtóireachta agus innealtóireachta comhtháite
 • seirbhísí ailtireachta pleanála uirbí agus tírdhreacha
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • seirbhísí eadrána tráchtála idirnáisiúnta
 • seirbhísí dlí
 • cuntasaíocht
 • cánachas
 • seirbhísí ailtireachta
 • innealtóireacht chomhtháite
 • seirbhísí liachta agus fiaclóireachta
 • seirbhísí tréidliachta
Seirbhísí ríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara Gach seirbhís ghaolmhar sa réimse seo Gach seirbhís ghaolmhar sa réimse seo
Taighde agus Forbairt
 • eolaíochtaí nádúrtha agus eolaíochtaí idirdhisciplíneacha seachas seirbhísí T&D a mhaoinítear go poiblí
 • na heolaíochtaí sóisialta agus na daonnachtaí
 • eolaíochtaí nádúrtha
 • eolaíochtaí sóisialta, seachas taighde dlíthiúil
Seirbhísí gnó
 • fógraíocht
 • taighde margaidh
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • Comhairleach agus comhairliúchán a bhaineann le monaraíocht
 • priontáil agus foilsiú
 • seirbhísí Coinbhinsiúin
 • aistriúchán
 • seirbhísí deartha
 • fógraíocht 
 • taighde margaidh
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • seirbhísí tástála agus anailíse teicniúla gluaisteán
 • seirbhísí a bhaineann le monarú
 • comhairliúchán slándála
 • faireachán aláraim
 • seirbhísí fótagrafacha
 • seirbhísí bainistithe coinbhinsiúin agus taispeántais
 • seirbhísí aistriúcháin
Seirbhísí poist Gach seirbhís ghaolmhar faoin réimse seo Seirbhísí bunlitreacha agus mearlitreacha
Seirbhísí teileachumarsáide Seirbhísí arb é atá iontu tarchur agus glacadh comharthaí leictreamaighnéadacha, seachas craoladh

Seirbhísí (gan craoladh a áireamh), amhail

 • seirbhísí bunaithe ar shaoráidí agus seirbhísí atá bunaithe ar sheirbhísí
 • seirbhísí soghluaiste agus seirbhísí líonra breisluacha
Seirbhísí comhshaoil
 • seirbhísí dramhuisce
 • bainistiú dramhaíola soladaí/ghuaisí, seachas iompar trasteorann dramhaíola guaisí
 • cosaint an aeir thimpeallaigh agus cóireáil aeráide agus glanadh suas na hithreach agus na n-uiscí
 • laghdú torainn agus creathaidh
 • cosaint na bithéagsúlachta agus an tírdhreacha
 • seirbhísí bailithe agus diúscartha bruscair, seachas seirbhísí líonta talún
 • bainistiú dramhaíola guaisí
 • seirbhísí sláintíochta agus seirbhísí dá samhail
 • seirbhísí glanta gás sceite
 • seirbhísí laghdaithe torainn
 • seirbhísí cosanta dúlra agus tírdhreacha
Seirbhísí turasóireachta agus taistil Seirbhísí gníomhaireachtaí taistil agus oibriúcháin turas
 • seirbhísí óstáin agus seirbhísí eile lóistín
 • seirbhísí freastalaithe bia agus deochanna, seachas seirbhísí freastalaithe béile i saoráidí ithe arna reáchtáil ag an rialtas
 • gníomhaireachtaí taistil agus seirbhísí treoraithe do thurasóirí
Iompar

Muirí – seirbhísí a bhaineann le

 • iompar idirnáisiúnta paisinéirí agus lastais
 • stóráil agus trádstóráil
 • stáisiún coimeádáin agus iosta
 • seirbhísí seolta lasta agus seirbhísí tacaíochta d’iompar muirí


Bóithre agus iarnróid – seirbhísí tacaíochta cosúil le

 • an ghníomhaireacht iompair lasta
 • láimhseáil lastais
 • stóráil 

Muirí – seirbhísí a bhaineann le

 • iompar idirnáisiúnta paisinéirí agus lastais
 • seirbhísí gníomhaireachta muirí
 • tuáil idirnáisiúnta
 • bróicéireacht loingseoireachta
 • seoladh lasta ar aghaidh
 • soithí a bhfuil criú acu ar cíos

Iompar de bhóthar – seirbhísí tacaíochta ar nós

 • seirbhísí cíosa
 • seirbhísí tacaíochta áirithe amhail cothabháil agus deisiú páirteanna mótarfheithiclí
Monarú
 • bia agus deochanna
 • éadaí
 • coisbheart
 • innealra
 • táirgí páipéir
 • innealra ríomhaireachta agus leictreach
 • bia agus deochanna
 • éadaí
 • táirgí páipéir
 • ceimiceáin
 • trealamh áirithe innealra
 • trealamh ríomhaireachta agus teileachumarsáide

Ríomhthráchtáil

Aithníonn Singeapór agus an AE an tábhacht a bhaineann le saorshreabhadh faisnéise, agus chomhaontaigh siad gan dualgais chustaim a fhorchur ar tharchur leictreonach.

Aontaíonn an dá thaobh freisin

 • níor cheart don ríomhthráchtáil dochar a dhéanamh do chearta maoine intleachtúla
 • ní mór d’fhorbairt na ríomhthráchtála a bheith comhoiriúnach le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cosaint sonraí

Soláthar Poiblí

Is baill iad Singeapór agus an tAontas Eorpach de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA).

Fiú amháin sular tháinig siad ar an gcomhaontú trádála, bhí córais oscailte nua-aimseartha soláthair phoiblí acu cheana féin agus chuir siad ardchaighdeáin trédhearcachta agus cothroime nós imeachta i bhfeidhm maidir lena dtairiscintí poiblí, agus in a lán cásanna, bhí gnólachtaí AE in ann dul san iomaíocht le haghaidh conarthaí poiblí i Singeapór os cionn tairseach luacha áirithe.

Mar sin féin, cuireann an comhaontú trádála níos mó deiseanna ar fáil do ghnólachtaí AE dul san iomaíocht le haghaidh conarthaí soláthair phoiblí i Singeapór.

Tá an méid seo a leanas déanta ag Singeapór

 • D’aontaigh sé le disciplíní breise maidir le tairiscintí
 • aontaíodh tairseacha luacha a ísliú do nósanna imeachta tairisceana oscailte do chomhlachtaí amhail an Bord Fóntas Poiblí agus an tÚdarás um an Margadh Fuinnimh
 • na cineálacha conarthaí seirbhíse poiblí atá cumhdaithe ag gealltanais maidir le trédhearcacht agus neamh-idirdhealú a leathnú – tá sé sin tábhachtach toisc go bhfuil rochtain ar fhaisnéis ar cheann de na constaicí is mó a bhíonn roimh chuideachtaí beaga san AE rochtain a fháil ar mhargaí thar lear

Tá an AE tar éis

 • curtha le liosta na n-eintiteas atá ar oscailt do thairiscintí ar chonarthaí poiblí aireachtaí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí breise rialtais ar leibhéal lárnach – i gcomparáid leo siúd atá ar áireamh i liosta Chomhaontú Soláthair Rialtais na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) – chomh maith le heintitis atá gníomhach in earnálacha fóntais áirithe
 • áirítear níos mó cineálacha conarthaí seirbhísí poiblí a chumhdaítear le tairiscintí oscailte i gcomparáid leis an méid a chomhaontaigh sí san Eagraíocht Dhomhanda Trádála, amhail
  • seirbhísí iarnróid
  • seirbhísí ríomhaireachta
  • seirbhísí teileachumarsáide
  • seirbhísí ailtireachta tírdhreacha

Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe

Leagtar amach sa chomhaontú trádála gealltanais cheangailteacha chun a áirithiú go mbeidh leibhéil náisiúnta cosanta comhshaoil agus oibre comhsheasmhach le croíchaighdeáin agus le comhaontuithe idirnáisiúnta.

Cuirtear cosc leis ar chleachtais “cine go bun” ina ndéantar dlíthe saothair agus comhshaoil a ísliú chun trádáil nó infheistíocht a mhealladh, agus aithnítear ag an am céanna cearta AE agus Shingeapór a leibhéil cosanta comhshaoil agus saothair féin a bhunú.

Is é is aidhm don chomhaontú trádála rannchuidiú na trádála agus na hinfheistíochta leis an bhforbairt inbhuanaithe a fheabhsú, lena n-áirítear

 • freagracht shóisialta chorparáideach
 • tionscnaimh éicilipéadaithe
 • trádáil chóir agus eiticiúil
 • acmhainní nádúrtha a chaomhnú agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe, lena n-áirítear trí bhainistiú inbhuanaithe foraoisí agus trí stoic éisc a chaomhnú agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe

Caighdeáin saothair

Áirítear sa chomhaontú saorthrádála gealltanais coinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a chur chun feidhme, ar coinbhinsiúin iad atá daingnithe ag na páirtithe ach tá gealltanais tugtha acu freisin na céimeanna is gá a ghlacadh chun coinbhinsiúin EIS maidir le cearta bunúsacha a dhaingniú, coinbhinsiúin nach bhfuil siad sínithe acu go fóill amhail

 • dearbhú Aireachta Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Náisiún Aontaithe maidir le Fionnú Fostaíocht Iomlán Tháirgiúil agus Obair Chuibhiúil do Chách in 2006
 • dearbhú EIS maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha ag an Obair
 • coinbhinsiúin bhunúsacha EIS

An Comhshaol agus an tAthrú Aeráide

Áirítear sa chomhaontú gealltanais ón Aontas agus ó Shingeapór maidir le comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil a chur chun feidhme go héifeachtach a bhfuil an tAontas agus/nó Singeapór ina bpáirtithe iontu faoi seach, amhail

 • Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch
 • Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES)
 • creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)

Cuireann forálacha sonracha maidir leis an athrú aeráide tuilleadh béime ar iarrachtaí an Aontais agus Shingeapór dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Foráiltear leis an gComhaontú Saorthrádála freisin go mbeidh comhar idir na páirtithe, lena n-áirítear maidir le héicilipéadú agus soláthar poiblí glas, deireadh a chur le bacainní ar thrádáil le haghaidh earraí agus seirbhísí atá neamhdhíobhálach don aeráid, amhail earraí fuinnimh in-athnuaite inbhuanaithe; Laghdú de réir a chéile ar fhóirdheontais do bhreoslaí iontaise agus cleachtais freagrachta sóisialta corparáidí a chur chun cinn.

Infheistíocht

Tiocfaidh an Comhaontú Cosanta Infheistíochta (EUSIPA) idir AE agus Singeapór i bhfeidhm tar éis do gach Ballstát AE é a dhaingniú de réir a nósanna imeachta náisiúnta féin.

A luaithe a bheidh sé i bhfeidhm, cuirfear feabhas breise ar thimpeallacht na hinfheistíochta agus tabharfaidh sé níos mó cinnteachta d’infheisteoirí.

Áiritheofar leis an gcomhaontú go gcaithfear go cothrom agus go cothrom le hinfheisteoirí Eorpacha agus le hinfheisteoirí Shingeapóracha agus nach mbeidh siad faoi réir aon chóir idirdhealaitheach, amhail

 • díshealbhú éigeantach nó díshealbhú éigeantach gan cúiteamh cuí
 • idirdhealú
 • ceadúnais ghnó a chúlghairm
 • mí-úsáid ag an stát óstach, amhail easpa próise cuí nó gan a bheith in ann aistriú idirnáisiúnta caipitil a dhéanamh

Tabharfaidh an comhaontú cosanta infheistíochta rogha d’infheisteoirí sásra nua-aimseartha athchóirithe chun díospóidí infheistíochta a réiteach – an Córas Cúirte Infheistíochta.

Is iad bunchlocha an Chórais Cúirte Infheistíochta nua ná

 • binse Chéad chéime buan infheistíochta
 • binse Achomhairc le haghaidh achomharc

Beidh an córas bunaithe ar phrionsabail trédhearcachta na n-imeachtaí agus ar fhorálacha i gcoinne mhí-úsáid an chórais. Mar shampla, tá rialacha sa chomhaontú cosanta infheistíochta chun cosc a chur ar éilimh chalaoiseacha nó chúblála amhail athstruchtúrú gnó chun éileamh a chur isteach.

Áiritheofar le córas na Cúirte Infheistíochta go ndéanfar an comhaontú cosanta infheistíochta a léirmhíniú ar bhealach atá ceart ó thaobh an dlí de agus intuartha.

Naisc agus teagmhálacha úsáideacha

An Aireacht Trádála agus Tionscail

100 High Street, #09-01, An Státchiste, Singeapór 179434

Teil: + 65 6225 9911

Gréasán: www.mti.gov.sg

Fiontar Shingeapór (ESG)

230 Sráid Victoria, Leibhéal 10 Oifig Acomhail Bugis Túr, Singeapór 188024

Teil: + 65 6898 1800

Gréasán: www.enterprisesg.gov.sg

Oifig Frankfurt ESG

Ionad Shingeapór, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, an Ghearmáin

Teil: + 49 699207350

ESG’s London Office Oifig Londan ESG

Ionad Shingeapór, An Chéad Urlár, Teach an Iardheiscirt, 11d Sráid an Ghníomhaire, Londain SW1Y 4LR, an Ríocht Aontaithe

Teil: + 44 2074842730

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Singeapór

250 Bóthar an Droichid Thuaidh, #38-03 Túr Chathair na Raffles, Singeapór 179101

Teil: + 65 6336 7919

Gréasán: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Naisc bhreise:

Tá tuilleadh eolais faoi Chomhaontú Saorthrádála AE-Singeapór agus faoin gComhaontú Cosanta Infheistíochta ar shuíomh gréasáin AS na Trádála. Chun forléargas a fháil, tá bileog eolais le fáil anseo freisin.

Is féidir eolas eile faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus Singeapór a chuardach faoin nasc seo freisin.

Cuireann an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) faisnéis mhionsonraithe ar fáil freisin faoin gcaidreamh idir an tAontas agus Singeapór.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa