EPA - Oirthear agus Deisceart na hAfraice

Éascaíonn EPA AE-GES do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus forbairt a spreagadh ar fud Oirthear agus Dheisceart na hAfraice. Faigh amach conas is féidir le Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA) an Aontais le 5 stát Afracacha dul chun tairbhe do do thrádáil.

Sracfhéachaint

Shínigh Oileán Mhuirís, na Séiséil, an tSiombáib agus Madagascar an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir an tAontas Eorpach agus Oirthear agus Deisceart na hAfraice (AE-ESA iEPA) i mí Lúnasa 2009 agus cuireadh i bhfeidhm é go sealadach i mí na Bealtaine 2012. I mí Eanáir 2013, thug Parlaimint na hEorpa a toiliú don chomhaontú. Shínigh Oileáin Chomóra an comhaontú i mí Iúil 2017 agus thosaigh sé á chur i bhfeidhm i mí Feabhra 2019.

Áirítear an méid seo a leanas ar an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus GSE:

 • deireadh a chur le dleachtanna agus cuótaí uile an Aontais ar allmhairí ó stáit CEC;
 • margaí GSE a oscailt de réir a chéile d'onnmhairí AE;
 • forálacha mionsonraithe maidir le rialacha tionscnaimh, iascaigh agus cosaint trádála;
 • comhar maidir le bacainní teicniúla ar thrádáil, chomh maith le caighdeáin maidir le sláinte ainmhithe agus plandaí;
 • rialacha maidir le comhar um fhorbairt;
 • sásraí chun díospóidí a réiteach.

Tá sé dearbhaithe ag na cúig thír a bhfuil an comhaontú á chur i bhfeidhm acu cheana féin go bhfuil siad réidh le bogadh níos faide ná trádáil in earraí, i dtreo comhaontú níos cuimsithí. An 2 Deireadh Fómhair 2019, seoladh caibidlíocht chun raon feidhme EPA a leathnú chun trádáil i seirbhísí, infheistíocht, forbairt inbhuanaithe agus iomaíocht a áireamh. Thairis sin, tháinig na páirtithe ar chomhaontú maidir le pacáiste lena nuachóirítear na rialacha tionscnaimh don EPA seo.

Tíortha is tairbhithe

 • Oileáin Chomóra
 • Madagascar
 • Oileán Mhuirís
 • na Séiséil
 • an tSiombáib
 • Tá an comhaontú fós oscailte do thíortha eile ón réigiún.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha CEC

Foráiltear le EPA AE-GES d’fhorálacha neamhshiméadrachta i bhfabhar thíortha GSE, amhail táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, tréimhsí fada léirscaoilte, rialacha solúbtha tionscnaimh, agus coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, don tslándáil bia agus do chosaint thionscal naíonán.

 • Cé gur osclaíodh margaí an AE láithreach agus go hiomlán, osclaíonn stáit ESA a gcuid margaí go páirteach d'allmhairí ón AE, agus na difríochtaí sna leibhéil forbartha á gcur san áireamh go hiomlán.

Taraifí

Deonaíonn an tAontas rochtain 100% saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar na hallmhairí uile a thagann ó thíortha CEC. Tá rochtain ar mhargadh an Aontais buan, iomlán agus saor in aisce do gach táirge.

Cuireann tíortha CEC deireadh de réir a chéile leis na dleachtanna i bpáirt, i gcomhréir lena sceidil aonair atá i gceangal leis an CCE eatramhach, mar seo a leanas:

 • Liobrálann Madagascar 81 % d’allmhairí an Aontais;
 • Oileán Mhuirís 96 %;
 • Na Séiséil 98 %;
 • An tSiombáib 80%.

Is féidir táirgí íogaire a eisiamh go hiomlán ón léirscaoileadh. Áirítear na nithe seo a leanas ar na príomheisiaimh ón léirscaoileadh:

 • Madagascar: feoil, bainne agus cáis, iascach, glasraí, gránaigh, olaí agus saillte, ullmhóidí inite, siúcra, cócó, deochanna, tobac, ceimiceáin, earraí plaisteacha agus páipéir, teicstílí, earraí miotail, troscán;
 • Oileán Mhuirís: ainmhithe beo agus feoil, táirgí inite de bhunadh ainmhíoch, saillte, ullmhóidí agus deochanna inite, ceimiceáin, plaistigh agus earraí rubair as leathar agus as craicne fionnaidh, iarann & cruach agus earraí leictreonacha tomhaltais;
 • Na Séiséil: feoil, iascaigh, deochanna, tobac, earraí leathair, táirgí gloine agus criadóireachta agus feithiclí;
 • An tSiombáib: táirgí de bhunadh ainmhíoch, gránaigh, deochanna páipéar, plaistigh agus rubar, teicstílí agus éadaí, coisbheart, gloine agus criadóireacht, tomhaltóirí leictreonacha agus feithiclí.

Bain úsáid as rogha cuardaigh Mo Chúntóra Trádála chun an t-eolas cruinn a fháil faoi dhleachtanna agus taraifí do tháirge ar leith, agus a thír thionscnaimh agus a cheann scríbe á gcur san áireamh. Má tá amhras ort, déan teagmháil le d'údaráis chustaim.

Rialacha tionscnaimh

D'fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach an uirlis idirghníomhach ‘UirlisFéinmheasúnaithe maidir leis na Rialacha Tionscnaimh (ROSA)’ i Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

 

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • Foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d'earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnais tionscnaimh

Chun a bheith i d'onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú do d'údaráis chustaim, chomh maith le haon cheanglais eile a d'fhéadfadh siad a fhorchur.

Is féidir leis na húdaráis chustaim do stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d'údaráis chustaim.

Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh thíortha CEC. Beidh an cruthúnas ar thionscnamh fós bailí ar feadh 10 mí. D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith i gceist leis sin:

 1. Deimhniú Gluaiseachta EUR.1 - arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dó agus ní mór dó ceanglais eile na rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh.
 2. dearbhú sonraisc – arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí dar luach EUR 6 000 nó níos lú, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí d’aon luach. Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí agus lena gcomhlíontar ceanglais eile an Phrótacail maidir le rialacha tionscnaimh.

Doiciméid eile

Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta eile imréitigh custaim is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Trádáil Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Eile (iomaíocht, TSD)

Iomaíocht

 • Ó 2014 i leith, tá deireadh curtha ag an Aontas le fóirdheontais onnmhairiúcháin ar gach táirge a onnmhairítear chuig tíortha EPA.
 • Tá bearta íoslaghdaithe ag an Aontas le táirgeadh agus saobhadh trádála
 • Má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh allmhairithe ón Eoraip, ceadaíonn an EPA bearta a chur i bhfeidhm chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPA AE-GES bunaithe go sainráite ar na gnéithe "riachtanacha agus bunúsacha" a leagtar amach igComhaontú  Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, agus dea-rialachas.

 • Ciallaíonn an ‘clásal neamh-fhorghníomhaithe’ gur féidir ‘bearta iomchuí’ (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a dhéanamh má mhainníonn aon pháirtí a oibleagáidí a chomhlíonadh i ndáil leis na heilimintí fíor-riachtanacha. D’fhéadfadh fionraí sochar trádála a bheith san áireamh leis sin.
 • Cuirtear de chúram ar chomhinstitiúidí EPA faireachán agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur chun feidhme EPA ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí parlaiminte.

Lánpháirtiú réigiúnach

Cuireann CCE le hullmhacht thíortha CCE chun Limistéar Saorthrádála Mhór-roinn na hAfraice (AfCFTA) a chur chun feidhme faoin Aontas Afracach, agus ar an gcaoi sin is bloc tógála é i dtreo comhtháthú eacnamaíoch réigiúnach.

Comhar um fhorbairt, fothú acmhainneachta agus cúnamh teicniúil

 • Tá an tAontas réidh chun tacaíocht a chur ar fáil, a mhaoineofar trí ionstraimí atá ann cheana, go príomha buiséad forbartha an Aontais agus an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF), tríd an gCúnamh don Trádáil.
 • Arna iarraidh sin do na cúig thír in CEC, tá sé comhaontaithe cheana féin ag an Aontas Eorpach cúnamh airgeadais a chur ar fáil chun Sásra um Chomhordú CCE a bhunú. Is é is aidhm dó comhordú iomchuí agus tacaíocht theicniúil iomchuí a áirithiú do na cúig thír in CEC, rud a chuirfidh ar a gcumas páirt éifeachtach a ghlacadh sa phróiseas caibidlíochta. Rannchuidigh an Sásra Comhordúcháin cheana féin ar thaobh GSE le hullmhú na céime scóipe don chaibidlíocht atá ar na bacáin.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo: