Innealra agus táirgí teicniúla

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Comhchuibhiú teicniúil

Is é is aidhm don chomhchuibhiú teicniúil laistigh den Aontas Eorpach (AE) comhchuibhiú a dhéanamh ar na ceanglais fhíor-riachtanacha nach mór do tháirgí a chomhlíonadh nuair a chuirtear ar an margadh iad, tríd an bhfoirmle “tagairt ghinearálta do chaighdeáin” agus prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh a chur i bhfeidhm chun deireadh a chur le bacainní teicniúla ar shaorghluaiseacht earraí. Beidh na sonraíochtaí teicniúla sin éagsúil ag brath ar chatagóir na dtáirgí a bhreithnítear.

 

Caighdeáin theicniúla maidir le trealamh agus córais chosanta atá beartaithe lena n-úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach (ATEX)

Gach trealamh agus córas cosanta atá beartaithe lena n-úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach, ní mór dóibh sainorduithe caighdeánaithe agus sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe a chomhlíonadh sula gcuirfear ar mhargadh an Aontais iad.

 

Sonraíochtaí teicniúla le haghaidh táirgí foirgníochta

Aon táirge nó aon fhearas a tháirgtear agus a chuirtear ar an margadh lena chorprú in oibreacha foirgníochta, ní mór dó sainorduithe caighdeánaithe agus sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe a chomhlíonadh sula gcuirfear ar mhargadh an Aontais é.

 

Caighdeáin theicniúla do bhréagáin

Ní mór do bhréagáin a allmhairítear isteach san AE cloí le ceanglais speisialta sábháilteachta a bhaineann go sonrach leis an aoisghrúpa atá beartaithe, chomh maith le ceanglais inrianaitheachta.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh pléascán le haghaidh úsáid shibhialta

Maidir le pléascáin a allmhairítear isteach san Aontas agus atá beartaithe d’úsáid shibhialta, tá siad faoi réir Treoir ón AE bunaithe ar mholadh na Náisiún Aontaithe maidir le hiompar earraí contúirteacha.

 

Caighdeáin theicniúla d’earraí piriteicniúla

Níl gá leis na caighdeáin theicniúla sin ach amháin le haghaidh earraí piriteicniúla amharclainne (atá deartha lena n-úsáid ag an gcéim laistigh nó lasmuigh, lena n-áirítear léirithe scannán agus teilifíse nó úsáid chomhchosúil), tinte ealaíne agus earraí piriteicniúla eile chun críoch teicniúil.

 

Meaisíní

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh ardaitheoirí

Ní mór d’ardaitheoirí, a bhfuil sé beartaithe iad a shuiteáil go buan i bhfoirgnimh, ceanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le teorainneacha toillte, sábháilteacht ó dhóiteán agus cothabháil a chomhlíonadh sula gcuirtear ar mhargadh an Aontais iad.

 

Caighdeáin theicniúla d’innealra agus do chomhpháirteanna sábháilteachta

Ní mór do dhearadh agus do thógáil innealra ceanglais riachtanacha éigeantacha sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh chun go gcuirfear i margadh an Aontais iad.

 

Caighdeáin theicniúla do threalamh cosanta pearsanta

Ní mór do threalamh cosanta pearsanta a chuirtear ar mhargadh an Aontais ceanglais a chomhlíonadh a bhaineann le dearadh, monarú, ábhair, tástáil, treoracha, faisnéis atá le soláthar ag an monaróir, agus gnéithe eile.

 

Caighdeáin theicniúla do threalamh amuigh faoin aer a rannchuidíonn le hastaíocht torainn timpeallachta

Ní mór don trealamh atá le húsáid lasmuigh a chuirtear ar mhargadh an AE na ceanglais maidir le hastaíocht torainn sa chomhshaol a chomhlíonadh.

 

Trealamh brú

 

Caighdeáin theicniúla maidir le brú-threalamh

Ní mór do shoithí brú, píobaireacht, gabhálais sábháilteachta agus gabhálais brú a chuirtear ar mhargadh an Aontais ceanglais áirithe a chomhlíonadh maidir le dearadh, monarú agus measúnú comhréireachta. Ní bhaineann sé seo ach le trealamh ag a bhfuil uasbhrú incheadaithe níos mó ná 0.5 bar.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh soithí brú simplí

Soithí brú táthaithe simplí a chuirtear ar mhargadh an Aontais, tá siad faoi réir ceanglais riachtanacha sábháilteachta éigeantacha a chomhlíonadh. Ní bhaineann sé seo ach le soithí táthaithe atá faoi bhrú níos mó ná 0.5 bar atá beartaithe chun aer nó nítrigin a choinneáil, agus nach bhfuil sé beartaithe iad a scaoileadh.

 

Feistí Leighis

Tá cur feistí leighis ar mhargadh AE faoi réir chomhlíonadh na gceanglas fíor-riachtanach chun ardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte agus do shábháilteacht othar, úsáideoirí agus tríú páirtithe agus chun an leibhéal feidhmíochta atá beartaithe a bhaint amach.

 

Caighdeáin theicniúla d’fheistí leighis

 

Caighdeáin theicniúla maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro

 

Caighdeáin theicniúla maidir le feistí leighis so-ionchlannaithe gníomhacha

 

Trealamh leictreach agus leictreonach agus fearais gháis

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh comhoiriúnacht leictreamaighnéadach

Tá aon ghaireas leictreach agus leictreonach faoi réir chomhlíonadh na gceanglas riachtanach éigeantach arna mbunú leis an Treoir maidir le Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach (EMC) chun a áirithiú go gcosnófar a bhfeidhmíocht ar shuaitheadh leictreamaighnéadach.

 

Ceanglais éicidhearthóireachta maidir le trealamh soilsithe threasaigh

Ní féidir lampaí fluaraiseacha gan ballasta comhtháite, lampaí díluchtaithe ard-déine, ballastaí agus soilse atá in ann na lampaí sin a oibriú a chur ar mhargadh an Aontais ach amháin má chomhlíonann siad ceanglais éicidhearthóireachta áirithe.

 

Caighdeáin theicniúla d’fhearais gháis tí

Ní mór d’fhearais gháis tí (lena n-áirítear dóirí triomaigh éigeantaigh) a mhargaítear san AE ceanglais éigeantacha sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh maidir le hadhainte, marthanacht, agus tomhaltas fuinnimh, i measc nithe eile.

 

Caighdeáin theicniúla do threalamh leictreach ísealvoltais

Tá trealamh leictreach ísealvoltais faoi réir ceanglais riachtanacha éigeantacha a chomhlíonadh chun sláinte agus sábháilteacht daoine, ainmhithe clóis agus maoine a áirithiú.

 

Caighdeáin theicniúla do threalamh raidió

Tá trealamh raidió faoi réir chomhlíonadh na gceanglas riachtanach éigeantach. Seo a leanas samplaí de na táirgí a ndearnadh difear dóibh: fearais atá cumasaithe don ghréasán, gléasanna leighis monatóireachta baile, córais loingseoireachta nó rianaithe, fóin phóca.

 

Iompar

 

Caighdeáin theicniúla do mhótarfheithiclí

Ní mór do chatagóirí áirithe mótarfheithiclí na ceanglais theicniúla chomhchuibhithe arna mbunú le reachtaíocht AE maidir le gluaisteáin paisinéirí, gluaisrothair agus tarracóirí chomh maith lena leantóirí, a gcórais, a gcomhpháirteanna agus a n-aonaid theicniúla ar leithligh a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh cábla-bhealaí chun paisinéirí a iompar

Ní mór do shuiteálacha cábla-bhealaigh atá beartaithe chun daoine a iompar ceanglais riachtanacha áirithe sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh. Go háirithe, baineann siad sin le hiarnróid chúngacha nó le feithiclí eile i gcás ina soláthraítear tarraingt le cábla amháin nó níos mó, le carranna cábla a thógtar agus/nó a easáitítear trí cháblaí iompróra, lena n-áirítear gondolas agus ardaitheoirí cathaoireacha, agus ardaitheoirí tarraingthe.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh árthaí áineasa

Ní mór d’árthaí áineasa (árthaí pearsanta uisce san áireamh) cloí le caighdeáin chomhchuibhithe agus le measúnuithe comhréireachta.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh soithí iascaireachta

Ní mór do shoithí iascaireachta 24 mhéadar ar fhad nó níos mó ceanglais sábháilteachta agus deimhnithe comhlíontachta a chomhlíonadh mar a luaitear i rialacha an Aontais.

 

Caighdeáin theicniúla maidir le trealamh muirí

Ní mór do threalamh muirí ceanglais agus forálacha áirithe a chomhlíonadh. Baineann siad seo leis an trealamh seo a leanas: fearais tarrthála, cosc ar thruailliú mara, trealamh cosanta dóiteáin, trealamh loingseoireachta, agus trealamh cumarsáide raidió.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh longa paisinéirí

Tá gá le ceanglais sábháilteachta agus na deimhnithe iomchuí do longa paisinéirí nua agus do longa paisinéirí atá 24 mhéadar ar fhad nó atá ann cheana agus d’árthaí paisinéirí ardluais atá i mbun aistir intíre laistigh de Bhallstát AE.

 

Caighdeáin theicniúla le haghaidh aerárthaí sibhialta

Ní mór d’allmhairí aerárthaí sibhialta (lena n-áirítear a gcodanna) riachtanais an AE maidir le haeracmhainneacht, sláine, oibriú agus struchtúr eagrúcháin an táirge a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin theicniúla do chomhpháirteanna an chórais iarnróid

Tá gnéithe struchtúracha agus oibríochtúla an iompair d’iarnród faoi réir Treoir ón Aontas Eorpach.

 

Méadreolaíocht

 

Caighdeáin theicniúla d’uirlisí meáite uathoibríocha

Ní mór d’uirlisí meáite uathoibríocha na ceanglais fhíor-riachtanacha a leagtar amach i dTreoir shonrach a chomhlíonadh. Sainmhínítear uirlisí meáite uathoibríocha mar uirlisí atá beartaithe chun mais coirp a chinneadh trí úsáid a bhaint as gníomhaíocht an imtharraingthe ar an gcorp sin, gan idirghabháil an oibreora.

 

Caighdeáin theicniúla maidir le bearta ábhartha a bhfuil fad acu

Ní mór do bhearta ábhartha faid na ceanglais maidir lena n-ábhar, marcálacha, coinníollacha tagartha, agus earráidí is mó is féidir a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin theicniúla do mhéadair

Tá méadair faoi réir chomhlíonadh na gceanglas fíor-riachtanach arna mbunú le Treoir shonrach. Baineann sé seo le: méadair uisce, méadair gháis agus gairis tiontaithe toirte, méadair fuinnimh leictrigh ghníomhacha, méadair theirmeacha fuinnimh, córais tomhais chun cainníochtaí leachtanna seachas uisce, agus tacsaiméadair, a thomhas go leanúnach agus go dinimiciúil

 

Caighdeáin theicniúla d’uirlisí meáite neamh-uathoibríocha

Ní mór d’uirlisí neamh-uathoibríocha meáite ceanglais fhíor-riachtanacha a leagtar amach i dTreoir shonrach a chomhlíonadh. Sainmhínítear uirlisí neamh-uathoibríocha meáite mar uirlisí meáite a éilíonn idirghabháil oibreora le linn an mheá.

 

Éicidhearthóireacht táirgí a úsáideann fuinneamh

Tá creat bunaithe ag AE faoina gcaithfidh monaróirí táirgí a úsáideann fuinneamh (EuP), ag céim an deartha, ídiú fuinnimh agus tionchair dhiúltacha chomhshaoil eile a tharlaíonn le linn shaolré an táirge a laghdú. Ní mór faisnéis maidir le feidhmíocht chomhshaoil agus éifeachtúlacht fuinnimh an táirge a bheith infheicthe freisin, más féidir, ar an táirge féin, rud a chuirfidh ar chumas tomhaltóirí comparáid a dhéanamh sula gceannaíonn siad é.

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do tháirgí áirithe téimh agus fuaraithe aeir

 

Ceanglais éicidhearthóireachta le haghaidh imshruthóirí gan fhaire

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do lucht leanúna

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do chaidéil uisce

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do lampaí tí neamhthreocha

 

Ceanglais éicidhearthóireachta le haghaidh freastalaithe agus táirgí stórála sonraí

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do sholáthairtí cumhachta seachtracha

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do mhótair leictreacha

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do bhoscaí simplí ar bharr an tacair

 

Ceanglais éicidhearthóireachta maidir le lampaí treo, lampaí LED agus trealamh gaolmhar

 

Ceanglais éicidhearthóireachta do chlaochladáin cumhachta

 

Ceanglais éicidhearthóireachta le haghaidh ríomhairí agus freastalaithe ríomhairí

 

Ceanglais éicidhearthóireachta maidir le trealamh soilsithe threasaigh

 

Ceanglais éicidhearthóireachta don mhód fuireachais agus den mhód ‘as’, agus fuireachas líonraithe, ídiú cumhachta leictrí de threalamh tí agus oifige leictreach agus leictreonach

 

Táirgí atá tíosach ar fhuinneamh

Chomh maith leis na hoibleagáidí a fhorchuirtear le Treoir an Aontais maidir le hÉicidhearthóireacht maidir le tomhaltas fuinnimh a laghdú agus tionchair dhiúltacha eile ar an gcomhshaol agus táirgí a úsáideann fuinneamh á monarú (EuP), bunaítear le Treoir an Aontais maidir le Lipéadú Fuinnimh creat le haghaidh lipéadú agus faisnéis do thomhaltóirí maidir le hídiú fuinnimh táirgí a bhaineann le fuinneamh. Is é is cuspóir leis sin ligean do thomhaltóirí cinntí eolasacha ceannaigh a dhéanamh bunaithe ar ídiú fuinnimh agus monaróirí a spreagadh chun táirgí níos éifeachtúla a dhearadh chun freastal ar éileamh na dtomhaltóirí. Cumhdaítear leis an liosta ceanglas seo a leanas na forálacha a leagtar síos sa dá Threoir maidir le táirgí áirithe a úsáideann fuinneamh:

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh oiriúntóirí aeir agus gaothráin chompord

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh coirí breosla sholadaigh

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh do thriomadóirí tumtha tí

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh meaisíní níocháin tí

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh d’fhearais chuisniúcháin tí

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh d’fhearais chócaireachta tí

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh d’fholúsghlantóirí

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh d’aonaid aerála

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh téitheoirí spáis agus comhthéitheoirí

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh do théitheoirí spáis áitiúla

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh téitheoirí uisce agus umair stórála uisce the

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh do threalamh cuisniúcháin gairmiúil

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh do theilifíseáin

 

Ceanglais éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh miasniteoirí tí

 
Roinn an leathanach seo: